Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 4.Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Euroopa tuleviku teemaline arutelu Läti peaministri Krišjānis Kariņšiga (arutelu)
 7.Fraktsioonide koosseis
 8.Hääletused
  8.1.Kodukorra artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teise taande tõlgendus (hääletus)
  8.2.Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist ning Eurodac-süsteemi käsitleva ELi ja Taani vahelise lepingu protokoll (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (hääletus)
  8.3.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine (A8-0401/2018 - Dan Nica) (hääletus)
  8.4.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (hääletus)
  8.5.Turujärelevalve ja toodete vastavus (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (hääletus)
  8.6.Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (hääletus)
  8.7.ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (hääletus)
  8.8.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (hääletus)
  8.9.Ravimite täiendava kaitse tunnistus (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (hääletus)
  8.10.Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Digitaalse Euroopa programm ajavahemikuks 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (hääletus)
  8.12.Maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (hääletus)
  8.13.Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hääletus)
  8.14.Õigusprogramm (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (hääletus)
  8.15.Õiguste ja väärtuste programm (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (hääletus)
  8.16.Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arv (B8-0240/2019) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Turujärelevalve ja toodete vastavus (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Ravimite täiendava kaitse tunnistus (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Euroopa piiri- ja rannikuvalve (arutelu)
 14.Viisaeeskiri (arutelu)
 15.Istungi jätkamine
 16.Hääletused
  16.1.Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – II osa (A8-0190/2019 - József Szájer) (hääletus)
  16.2.Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – I osa (A8-0020/2018 - József Szájer) (hääletus)
  16.3.Teatavate õigusküsimuste valdkonnas kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artikliga 290 (A8-0012/2018 - József Szájer) (hääletus)
  16.4.2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmed seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (hääletus)
  16.5.ELi ja Venemaa teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (hääletus)
  16.6.Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  16.7.Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtt ja praktiline kasutamine (B8-0239/2019) (hääletus)
  16.8.Euroopa piiri- ja rannikuvalve (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (hääletus)
  16.9.Viisaeeskiri (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (hääletus)
  16.10.Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (hääletus)
  16.11.Eeskirjad, millega hõlbustada finantsalase ja muu teabe kasutamist (A8-0442/2018 - Emil Radev) (hääletus)
  16.12.Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik (A8-0084/2019 - Julia Reda) (hääletus)
  16.13.Euroopa ühendamise rahastu (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (hääletus)
  16.14.Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (hääletus)
 17.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 19.Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (arutelu)
 20.Keskkonnahoidllike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine (arutelu)
 21.Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses (arutelu)
 22.Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised (arutelu)
 23.Euroopa Kaitsefond (arutelu)
 24.Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid - Pandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve (arutelu)
 25.Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle (arutelu)
 26.InvestEU (arutelu)
 27.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 28.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 29.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1140 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5337 kb)
Viimane päevakajastamine: 9. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika