Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Keskustelu Latvian tasavallan pääministerin Krišjānis Kariņšin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Äänestykset
  8.1.Työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta (äänestys)
  8.2.EU:n ja Tanskan välisen sopimuksen pöytäkirja niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (äänestys)
  8.3.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (A8-0401/2018 - Dan Nica) (äänestys)
  8.4.Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (äänestys)
  8.5.Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (äänestys)
  8.6.Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (äänestys)
  8.7.EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (äänestys)
  8.8.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (äänestys)
  8.9.Lääkkeiden lisäsuojatodistus (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (äänestys)
  8.10.Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Digitaalinen Eurooppa -ohjelma vuosiksi 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (äänestys)
  8.12.Veroyhteistyötä koskeva Fiscalis-ohjelma (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (äänestys)
  8.13.Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (äänestys)
  8.14.Oikeusalan ohjelma (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (äänestys)
  8.15.Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (äänestys)
  8.16.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, parlamentaarisiin sekavaliokuntiin osallistuvien valtuuskuntien sekä parlamentaarisiin yhteistyövaliokuntiin ja monenvälisiin parlamentaarisiin edustajakokouksiin osallistuvien valtuuskuntien määrä (B8-0240/2019) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Lääkkeiden lisäsuojatodistus (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Eurooppalainen raja- ja merivartiosto (keskustelu)
 14.Viisumisäännöstö (keskustelu)
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Äänestykset
  16.1.Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa II (A8-0190/2019 - József Szájer) (äänestys)
  16.2.Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaan - osa I (A8-0020/2018 - József Szájer) (äänestys)
  16.3.Eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 artiklaan (A8-0012/2018 - József Szájer) (äänestys)
  16.4.Unionin yleisen talousarvion toteuttaminen ja rahoittaminen vuonna 2019 ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (äänestys)
  16.5.EU:n ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (äänestys)
  16.6.Ehdotus Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  16.7.Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönotto ja operatiivinen käyttö (B8-0239/2019) (äänestys)
  16.8.Eurooppalainen raja- ja merivartiosto (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (äänestys)
  16.9.Viisumisäännöstö (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (äänestys)
  16.10.Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (äänestys)
  16.11.Säännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä (A8-0442/2018 - Emil Radev) (äänestys)
  16.12.Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto (A8-0084/2019 - Julia Reda) (äänestys)
  16.13.Verkkojen Eurooppa -väline (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (äänestys)
  16.14.Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (äänestys)
 17.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 19.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille (keskustelu)
 20.Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (keskustelu)
 21.Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla (keskustelu)
 22.Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset (keskustelu)
 23.Euroopan puolustusrahasto (keskustelu)
 24.Katetut joukkolainat - Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta (keskustelu)
 25.Neuvoston ja komission neuvottelut Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus (keskustelu)
 26.InvestEU (keskustelu)
 27.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 28.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 29.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1140 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5337 kb)
Päivitetty viimeksi: 9. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö