Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 4.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Diskusijos su Latvijos ministru Pirmininku Krišjaniu Karinšu (Krišjānis Kariņš) Europos ateities tema (diskusijos)
 7.Frakcijų sudėtis
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos aiškinimas (balsavimas)
  8.2.ES ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (balsavimas)
  8.3.Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas (A8-0401/2018 - Dan Nica) (balsavimas)
  8.4.2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (balsavimas)
  8.5.Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (balsavimas)
  8.6.Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (balsavimas)
  8.7.ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (balsavimas)
  8.8.ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (balsavimas)
  8.9.Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (balsavimas)
  8.10.Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (balsavimas)
  8.12.Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“ (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (balsavimas)
  8.13.Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsavimas)
  8.14.Teisingumo programa (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (balsavimas)
  8.15.Teisių ir vertybių programa (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (balsavimas)
  8.16.Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius (B8-0240/2019) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos (diskusijos)
 14.Vizų kodeksas (diskusijos)
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Balsuoti skirtas laikas
  16.1.Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - II dalis (A8-0190/2019 - József Szájer) (balsavimas)
  16.2.Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - I dalis (A8-0020/2018 - József Szájer) (balsavimas)
  16.3.Keleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas prie SESV 290 straipsnio (A8-0012/2018 - József Szájer) (balsavimas)
  16.4.ES 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymas ir finansavimo priemonės, susiję su JK išstojimu iš Sąjungos (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (balsavimas)
  16.5.ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (balsavimas)
  16.6.Europos investicijų banko statuto dalinis keitimas (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (balsavimas)
  16.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimas ir naudojimas (B8-0239/2019) (balsavimas)
  16.8.Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (balsavimas)
  16.9.Vizų kodeksas (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (balsavimas)
  16.10.Išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (balsavimas)
  16.11.Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo (A8-0442/2018 - Emil Radev) (balsavimas)
  16.12.Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas (A8-0084/2019 - Julia Reda) (balsavimas)
  16.13.Europos infrastruktūros tinklų priemonė (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (balsavimas)
  16.14.Kova su teroristinio turinio sklaida internete (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (balsavimas)
 17.Paaiškinimai dėl balsavimo (žr. protokola)
 18.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 19.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai (diskusijos)
 20.Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (diskusijos)
 21.Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje (diskusijos)
 22.Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas (diskusijos)
 23.Europos gynybos fondas (diskusijos)
 24.Padengtų obligacijų pozicijos - Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra (diskusijos)
 25.Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto (diskusijos)
 26.Programa „InvestEU“ (diskusijos)
 27.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto (žr. protokola)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 29.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1140 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (5337 kb)
Atnaujinta: 2019 m. liepos 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika