Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 3.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 4.Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Debates ar Latvijas Republikas premjerministru Krišjāni Kariņu par Eiropas nākotni (debates)
 7.Politisko grupu sastāvs
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Reglamenta 32. panta 5. punkta pirmās daļas otrā ievilkuma interpretācija (balsošana)
  8.2.Protokols ES un Dānijas nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikumu izskatīšanu un Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (balsošana)
  8.3.Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica) (balsošana)
  8.4.Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (balsošana)
  8.5.Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (balsošana)
  8.6.Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (balsošana)
  8.7.ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (balsošana)
  8.8.ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (balsošana)
  8.9.Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (balsošana)
  8.10.Savienības kosmosa programma un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Digitālās Eiropas programma laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (balsošana)
  8.12.Programma “Fiscalis” sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (balsošana)
  8.13.Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (balsošana)
  8.14.Programma “Tiesiskums” (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (balsošana)
  8.15.Programma “Tiesības un vērtības” (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (balsošana)
  8.16.Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās starpparlamentārajās komitejās un delegāciju parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits (B8-0240/2019) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Eiropas Robežu un krasta apsardze (debates)
 14.Vīzu kodekss (debates)
 15.Sēdes atsākšana
 16.Balsošanas laiks
  16.1.Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam — II daļa (A8-0190/2019 - József Szájer) (balsošana)
  16.2.Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam – I daļa (A8-0020/2018 - József Szájer) (balsošana)
  16.3.Vairāku tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. pantam (A8-0012/2018 - József Szájer) (balsošana)
  16.4.ES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2019. gadā saistībā ar AK izstāšanos no Savienības (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (balsošana)
  16.5.ES un Krievijas nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (balsošana)
  16.6.EIB Statūtu grozīšana (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (balsošana)
  16.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešana un izmantošana (B8-0239/2019) (balsošana)
  16.8.Eiropas Robežu un krasta apsardze (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (balsošana)
  16.9.Vīzu kodekss (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (balsošana)
  16.10.Saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (balsošana)
  16.11.Noteikumi, kas atvieglo finanšu un citas informācijas izmantošanu (A8-0442/2018 - Emil Radev) (balsošana)
  16.12.Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls (A8-0084/2019 - Julia Reda) (balsošana)
  16.13.Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (balsošana)
  16.14.Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (balsošana)
 17.Balsojumu skaidrojumi (sk. protokolu)
 18.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 19.CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (debates)
 20.“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (debates)
 21.Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās (debates)
 22.Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana (debates)
 23.Eiropas Aizsardzības fonds (debates)
 24.Riska darījumi segto obligāciju veidā - Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība (debates)
 25.Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums (debates)
 26.Programma InvestEU (debates)
 27.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu (sk. protokolu)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 29.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1140 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5337 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika