Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 17 april 2019 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Samenstelling fracties: zie notulen
 4.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Debat met Krišjānis Kariņš, premier van Letland, over de toekomst van Europa (debat)
 7.Samenstelling fracties
 8.Stemmingen
  8.1.Uitlegging van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement (stemming)
  8.2.Protocol bij de overeenkomst EU-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac" (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (stemming)
  8.3.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A8-0401/2018 - Dan Nica) (stemming)
  8.4.Programma tot uitvoering van Horizon Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (stemming)
  8.5.Markttoezicht en naleving op productgebied (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (stemming)
  8.6.Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (stemming)
  8.7.Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (stemming)
  8.8.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (stemming)
  8.9.Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (stemming)
  8.10.Ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (stemming)
  8.12.Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (stemming)
  8.13.Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (stemming)
  8.14.Programma Justitie (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (stemming)
  8.15.Programma Rechten en waarden (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (stemming)
  8.16.Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde interparlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen (B8-0240/2019) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Programma tot uitvoering van Horizon Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Markttoezicht en naleving op productgebied (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Europese grens- en kustwacht (debat)
 14.Visumcode (debat)
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Stemmingen
  16.1.Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel II (A8-0190/2019 - József Szájer) (stemming)
  16.2.Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel I (A8-0020/2018 - József Szájer) (stemming)
  16.3.Aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 VWEU (A8-0012/2018 - József Szájer) (stemming)
  16.4.Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie voor 2019 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (stemming)
  16.5.Overeenkomst EU-Rusland voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (stemming)
  16.6.Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  16.7.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3, van het Reglement: invoering en operationeel gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen (B8-0239/2019) (stemming)
  16.8.Europese grens- en kustwacht (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (stemming)
  16.9.Visumcode (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (stemming)
  16.10.Instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (stemming)
  16.11.Regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie (A8-0442/2018 - Emil Radev) (stemming)
  16.12.Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (A8-0084/2019 - Julia Reda) (stemming)
  16.13.Connecting Europe Facility (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (stemming)
  16.14.Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (stemming)
 17.Stemverklaringen: zie notulen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 19.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (debat)
 20.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (debat)
 21.Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (debat)
 22.Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (debat)
 23.Europees Defensiefonds (debat)
 24.Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties - Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties (debat)
 25.Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement (debat)
 26.InvestEU (debat)
 27.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 28.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 29.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1140 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5337 kb)
Laatst bijgewerkt op: 9 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid