Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Skład grup politycznych: patrz protokół
 4.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Debata z premierem Republiki Łotewskiej Krišjānisem Kariņšem na temat przyszłości Europy (debata)
 7.Skład grup politycznych
 8.Głosowanie
  8.1.Wykładnia Regulaminu: art. 32 ust. 5 akapit pierwszy tiret drugie (głosowanie)
  8.2.Protokół do Umowy między UE a Danią w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl i w sprawie systemu „Eurodac” (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (głosowanie)
  8.3.Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie (A8-0401/2018 - Dan Nica) (głosowanie)
  8.4.Program realizacji programu „Horyzont Europa” (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (głosowanie)
  8.5.Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (głosowanie)
  8.6.Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (głosowanie)
  8.7.Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (głosowanie)
  8.8.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (głosowanie)
  8.9.Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (głosowanie)
  8.10.Program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (głosowanie)
  8.12.Program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (głosowanie)
  8.13.Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (głosowanie)
  8.14.Program „Wymiar sprawiedliwości” (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (głosowanie)
  8.15.Program „Prawa i Wartości” (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (głosowanie)
  8.16.Liczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji międzyparlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (B8-0240/2019) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Program realizacji programu „Horyzont Europa” (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 13.Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (debata)
 14.Kodeks wizowy (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Głosowanie
  16.1.Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część II (A8-0190/2019 - József Szájer) (głosowanie)
  16.2.Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część I (A8-0020/2018 - József Szájer) (głosowanie)
  16.3.Dostosowanie niektórych aktów prawnych w obszarze sprawiedliwości przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 TFUE (A8-0012/2018 - József Szájer) (głosowanie)
  16.4.Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (głosowanie)
  16.5.Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między UE a Rosją (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (głosowanie)
  16.6.Zmiana Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  16.7.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Wdrażanie i eksploatacja współpracujących inteligentnych systemów transportowych (B8-0239/2019) (głosowanie)
  16.8.Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (głosowanie)
  16.9.Kodeks wizowy (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (głosowanie)
  16.10.Środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (głosowanie)
  16.11.Zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji (A8-0442/2018 - Emil Radev) (głosowanie)
  16.12.Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji (A8-0084/2019 - Julia Reda) (głosowanie)
  16.13.Instrument „Łącząc Europę” (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (głosowanie)
  16.14.Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (głosowanie)
 17.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: patrz protokół
 18.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 19.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (debata)
 20.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (debata)
 21.Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (debata)
 22.Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek (debata)
 23.Europejski Fundusz Obronny (debata)
 24.Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych - Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi (debata)
 25.Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego (debata)
 26.Program InvestEU (debata)
 27.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: patrz protokół
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 29.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1140 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5337 kb)
Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności