Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 17. apríla 2019 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 4.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (rozprava)
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Diskusia s predsedom vlády Lotyšskej republiky Krišjānisom Kariņšom o budúcnosti Európy (rozprava)
 7.Zloženie politických skupín
 8.Hlasovanie
  8.1.Výklad článku 32 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky rokovacieho poriadku (hlasovanie)
  8.2.Protokol k dohode medzi EÚ a Dánskom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, a o systéme Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (hlasovanie)
  8.3.Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia (A8-0401/2018 - Dan Nica) (hlasovanie)
  8.4.Program na vykonávanie programu Horizont Európa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (hlasovanie)
  8.5.Dohľad nad trhom a súlad výrobkov (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (hlasovanie)
  8.6.Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (hlasovanie)
  8.7.Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (hlasovanie)
  8.8.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (hlasovanie)
  8.9.Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (hlasovanie)
  8.10.Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (hlasovanie)
  8.12.Program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (hlasovanie)
  8.13.Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hlasovanie)
  8.14.Program Spravodlivosť (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (hlasovanie)
  8.15.Program Práva a hodnoty (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (hlasovanie)
  8.16.Počet medziparlamentných delegácií, delegácií pri spoločných parlamentných výboroch a delegácií pri parlamentných výboroch pre spoluprácu a pri mnohostranných parlamentných zhromaždeniach (B8-0240/2019) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Program na vykonávanie programu Horizont Európa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Dohľad nad trhom a súlad výrobkov (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Pokračovanie prerušeného rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Európska pohraničná a pobrežná stráž (rozprava)
 14.Vízový kódex (rozprava)
 15.Pokračovanie prerušeného rokovania
 16.Hlasovanie
  16.1.Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – II. časť (A8-0190/2019 - József Szájer) (hlasovanie)
  16.2.Prispôsobenie viacerých právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou článkom 290 a 291 ZFEÚ – I. časť (A8-0020/2018 - József Szájer) (hlasovanie)
  16.3.Prispôsobenie viacerých právnych aktov v oblasti spravodlivosti odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou článku 290 ZFEÚ (A8-0012/2018 - József Szájer) (hlasovanie)
  16.4.Plnenie a financovanie všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (hlasovanie)
  16.5.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Ruskom (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (hlasovanie)
  16.6.Zmena štatútu Európskej investičnej banky (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  16.7.Námietka podľa článku 105 ods. 3: Zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (B8-0239/2019) (hlasovanie)
  16.8.Európska pohraničná a pobrežná stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (hlasovanie)
  16.9.Vízový kódex (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (hlasovanie)
  16.10.Ochranné a kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (hlasovanie)
  16.11.Pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií (A8-0442/2018 - Emil Radev) (hlasovanie)
  16.12.Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier (A8-0084/2019 - Julia Reda) (hlasovanie)
  16.13.Nástroj na prepájanie Európy (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (hlasovanie)
  16.14.Boj proti šíreniu teroristického obsahu online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (hlasovanie)
 17.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 19.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (rozprava)
 20.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (rozprava)
 21.Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (rozprava)
 22.Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (rozprava)
 23.Európsky obranný fond (rozprava)
 24.Expozícia vo forme krytých dlhopisov - Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi (rozprava)
 25.Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh (rozprava)
 26.Program InvestEU (rozprava)
 27.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 28.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 29.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1140 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (5337 kb)
Posledná úprava: 9. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia