Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 17 april 2019 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 4.Samordning av de sociala trygghetssystemen (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Debatt med Lettlands premiärminister, Krišjānis Kariņš, om Europas framtid (debatt)
 7.De politiska gruppernas sammansättning
 8.Omröstning
  8.1.Tolkning av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen i arbetsordningen (omröstning)
  8.2.Protokoll till avtalet mellan EU och Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan och om Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (omröstning)
  8.3.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning (A8-0401/2018 - Dan Nica) (omröstning)
  8.4.Programmet för genomförande av Horisont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (omröstning)
  8.5.Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (omröstning)
  8.6.Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (omröstning)
  8.7.Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (omröstning)
  8.8.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) (omröstning)
  8.9.Tilläggsskydd för läkemedel (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (omröstning)
  8.10.Unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)
  8.11.Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) (omröstning)
  8.12.Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (omröstning)
  8.13.Program för miljö och klimatpolitik (Life) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (omröstning)
  8.14.Programmet för rättsliga frågor (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (omröstning)
  8.15.Programmet för rättigheter och värden (A8-0468/2018 - Bodil Valero) (omröstning)
  8.16.Antalet interparlamentariska delegationer, delegationer till gemensamma parlamentarikerkommittéer samt delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer och multilaterala parlamentariska församlingar (B8-0240/2019) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning (A8-0401/2018 - Dan Nica)
  9.2.Programmet för genomförande av Horisont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)
  9.3.Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (A8-0277/2018 - Nicola Danti)
  9.4.Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)
  9.5.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)
  9.6.Tilläggsskydd för läkemedel (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Den europeiska gräns- och kustbevakningen (debatt)
 14.Viseringskodex (debatt)
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Omröstning
  16.1.Anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del II (A8-0190/2019 - József Szájer) (omröstning)
  16.2.Anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del I (A8-0020/2018 - József Szájer) (omröstning)
  16.3.Anpassning till artikel 290 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (A8-0012/2018 - József Szájer) (omröstning)
  16.4.Genomförande och finansiering av EU:s allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) (omröstning)
  16.5.Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ryssland (A8-0188/2019 - Christian Ehler) (omröstning)
  16.6.Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga (A8-0189/2019 - Danuta Maria Hübner) (omröstning)
  16.7.Invändning i enlighet med artikel 105.3: Införande och operativ användning av samverkande intelligenta transportsystem (B8-0239/2019) (omröstning)
  16.8.Den europeiska gräns- och kustbevakningen (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) (omröstning)
  16.9.Viseringskodex (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) (omröstning)
  16.10.Bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (A8-0017/2019 - Ricardo Serrão Santos) (omröstning)
  16.11.Bestämmelser för att underlätta användningen av finansiell och annan information (A8-0442/2018 - Emil Radev) (omröstning)
  16.12.Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum (A8-0084/2019 - Julia Reda) (omröstning)
  16.13.Fonden för ett sammanlänkat Europa (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) (omröstning)
  16.14.Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) (omröstning)
 17.Röstförklaringar: se protokollet
 18.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 19.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (debatt)
 20.Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (debatt)
 21.Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt (debatt)
 22.Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag (debatt)
 23.Europeiska försvarsfonden (debatt)
 24.Exponeringar i form av säkerställda obligationer - Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer (debatt)
 25.Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (debatt)
 26.InvestEU (debatt)
 27.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 29.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1140 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5337 kb)
Senaste uppdatering: 9 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy