Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)
 4.Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (συζήτηση)
 5.Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας (συζήτηση)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  6.1.Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων
  6.2.Καμερούν
  6.3.Μπρουνέι
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύνθεση του Κοινοβουλίου
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων (RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019) (ψηφοφορία)
  10.2.Καμερούν (RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019) (ψηφοφορία)
  10.3.Μπρουνέι (RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019) (ψηφοφορία)
  10.4.Συμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (A8-0192/2019 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  10.5.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) (ψηφοφορία)
  10.6.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) (ψηφοφορία)
  10.7.Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) (ψηφοφορία)
  10.8.Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  10.9.Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) (ψηφοφορία)
  10.10.Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) (ψηφοφορία)
  10.11.Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) (ψηφοφορία)
  10.12.Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) (ψηφοφορία)
  10.13.InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)
  10.14.Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) (ψηφοφορία)
  10.15.Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας (A8-0363/2018 - Paul Tang) (ψηφοφορία)
  10.16.Έμμονοι οργανικοί ρύποι (A8-0336/2018 - Julie Girling) (ψηφοφορία)
  10.17.Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών (A8-0181/2018 - Werner Langen) (ψηφοφορία)
  10.18.Αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) (ψηφοφορία)
  10.19.Προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ (A8-0437/2018 - Anne Sander) (ψηφοφορία)
  10.20.Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (B8-0238/2019) (ψηφοφορία)
  10.21.Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (B8-0241/2019) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)
  11.2.Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)
  11.3.Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)
  11.4.Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)
  11.5.Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski)
  11.6.Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας (A8-0363/2018 - Paul Tang)
  11.7.Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (B8-0238/2019)
  11.8.Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (B8-0241/2019)
  11.9.Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών και διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (580 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2835 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου