Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2800(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000026/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000026/2019 (B9-0051/2019)

Συζήτηση :

PV 16/09/2019 - 17
CRE 16/09/2019 - 16
CRE 16/09/2019 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 47k
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

17. Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission von Norbert Lins im Namen des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung über die Patentierbarkeit von Pflanzen und im Wesentlichen biologischen Verfahren (2019/2800(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Norbert Lins, Verfasser. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der barrierefreie Zugang zu Pflanzenmaterialien ist die Grundvoraussetzung für die Innovationskraft der europäischen Pflanzenzüchter und unserer Landwirte sowie für die genetische Vielfalt unserer Pflanzen. Darin waren sich in der letzten Sitzung des Agrarausschusses am 4. September alle Mitglieder einig. Durch die Entscheidung der technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom Dezember 2018 ist dieser barrierefreie Zugang nun aber gefährdet. Die Mitglieder meines Ausschusses haben daher einstimmig beschlossen, eine klare politische Botschaft zu senden. Gestatten Sie mir als Vorsitzendem des Agrarausschusses dieses Hauses, die Hintergründe für diese vom Agrarausschuss verfasste Anfrage an die Kommission gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung vorzustellen.

Im Jahr 2015 entschied die technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, dass Produkte, die aus im Wesentlichen biologischen Prozessen, wie Pflanzensamen, natürlichen Merkmalen und Genen, gewonnen werden, patentierbar sein sollten. Aufgrund dieser Entscheidung wurden ein Brokkoli und eine Tomatensorte zum Patent angemeldet. Als Reaktion darauf verabschiedete das Parlament im Dezember 2015 eine Entschließung zur Klärung des Patentrechts für Pflanzen. Dies ist im Wesentlichen die Richtlinie 98/44/EG, die biotechnologischen Erfindungen Patentschutz gewährt.

Die Kommission erklärte im November 2016, dass niemals beabsichtigt wurde, Patente auf natürliche Merkmale zu erteilen. Alle Mitgliedstaaten haben diese Auslegung unterstützt. Im Anschluss daran kam es zu internen Deutungshoheiten zwischen dem Verwaltungsrat des Europäischen Patentamts, welcher der Kommissionslinie folgte, und der technischen Beschwerdekammer. Letztere blieb bei ihrem Standpunkt, dass die Patentierbarkeit von Pflanzen erlaubt sein müsse. Der Präsident des Europäischen Patentamts beantragte daraufhin bei der großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts – bei der es sich um die höchste Instanz handelt – ein endgültiges Urteil. In diesem Zusammenhang sind Dritte berechtigt, schriftliche Erklärungen zu dem Sachverhalt bei der großen Beschwerdekammer einzureichen. Die Frist hierfür ist der 1. Oktober 2019.

Der Agrarausschuss hat heute zwei Fragen an die Europäische Kommission. Erstens: Beabsichtigt die Kommission, eine schriftliche Erklärung an die große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zu richten, um die Innovationsfähigkeit des Pflanzenzüchtungssektors der Union und das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen? Und zweitens: Welche Maßnahmen ergreift die Kommission, um sicherzustellen, dass Produkte, welche aus natürlichen Prozessen entstehen, nicht patentierbar sind? Unsere europäischen Pflanzenzüchterinnen und -züchter und die Landwirtschaft brauchen endlich Klarheit über ihre zukünftige Innovationsfähigkeit.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, thank you very much for raising this issue because, as was said, it is extremely important to have clarity there. So let me start with the second part of your question, and here the answer is rather simple. The European Commission has taken action to ensure that products resulting from natural processes are not patentable. The Commission has been in close contact both with the European Parliament, the Council, of course, the Member States, and also with the industry stakeholders in relation to the issue of the non-patentability of these products.

As requested by the European Parliament in its resolution of December 2015, the Commission adopted in 2016 a notice on certain articles of the Directive on the legal protection of biotechnological inventions. The Commission argues in the notice that plants obtained by essentially biological processes should not be patentable.

The Commission notice was unanimously welcomed by the Council conclusions at the end of February 2017, and then EU Member States followed this interpretation in the national laws, and in their patent practices.

Now to the first part of your question. Indeed, the Commission, representing the EU, will present so-called amicus curiae observations in the proceeding initiated by the President of the European Patent Office. This will be done before the deadline of 1 October. While the European Patent Convention is not part of Union law, it is in the European Union’s interest to avoid a conflict between the European Patent Convention and the biotechnology directive.

The practical effects of the directive would be seriously compromised if the EPO can grant patents for subject matters which the directive excludes from patentability. The substance of the observation will therefore seek an interpretation of the European Patent Convention in line with the directive, as interpreted in the above-mentioned Commission notice from 2016, and thus by the European Parliament, the Council and even all 38 contracting states of the European Patent Organisation.

Thus the context of the submission of the Commission will support both the innovative capacity of the European plant breeding sector and the general public interest.

 
  
MPphoto
 

  Annie Schreijer-Pierik, namens de PPE-Fractie. – Voorzitter, commissaris, hartelijk dank. Als Parlement hebben wij eind 2015 helder geëist dat natuurlijke planteigenschappen vrij beschikbaar moeten blijven voor het ontwikkelen van nieuwe rassen. Dat hebben we gezegd, en dat er zo snel mogelijk een eind moet komen aan de octrooieerbaarheid van planten verkregen via een "proces van wezenlijk biologische aard". Dit is opgelost, zo leek het althans, door dit correct vast te leggen in uitvoeringsregel 28, paragraaf 2 van het Europees Octrooiverdrag, na een goede verklaring namens de Commissie in 2016, zoals u net hebt gezegd.

Helaas heeft een van de multinationals dit aangevochten waarna een Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau op 5 december 2018 heeft besloten dat deze regel ongeldig tot stand zou zijn gekomen en dus niet geldt. Het is oneigenlijk dat de Technische Kamer deze kwestie zelf heeft proberen af te handelen en oordeelde in strijd met de democratische wil van de medewetgever, ook van dit Parlement.

Uit deze uitleggende verklaring van de Commissie blijkt duidelijk dat het bij de totstandkoming van de Europese biotechnologierichtlijn nooit de bedoeling is geweest van de Europese Commissie, van de Raad en het Parlement om via deze richtlijn de octrooieerbaarheid van natuurlijke eigenschappen, van een proces van wezenlijk biologische aard mogelijk te maken of deze kwestie open te laten.

Het is nu dan ook democratische noodzaak dat de Commissie, dit Parlement en de lidstaten bij de Grote Kamer van Beroep van EPO als medewetgever en verdragspartner hun standpunt kenbaar maken en tijdig indienen. Het is belangrijk dat wij octrooien op planten verkregen via een in wezen biologisch proces nu zo snel mogelijk onmogelijk maken en het kwekersrecht verdedigen! Als de Grote Kamer anders oordeelt, zullen de Europese instellingen als medewetgever naar andere juridische middelen moeten grijpen. Wij dulden namelijk geen octrooi op het leven!

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, nous ne voulons pas que les produits issus de procédés biologiques soient brevetables. Il s'agit d'une question d'éthique politique et d'un enjeu économique.

Nous ne voulons pas que quelques riches multinationales ou riches groupes agro-alimentaires posent des obstacles au matériel de sélection végétale. Nous devons nous battre pour promouvoir l'innovation. Nous sommes pour la diversité génétique des cultures et nous devons nous battre pour que la santé des citoyens européens reste une priorité.

Accéder librement aux matériaux végétaux est essentiel pour la capacité d'innovation du secteur de la sélection végétale et des agriculteurs européens, encore une fois oubliés.

Ces dérives empêcheraient tout sélectionneur d'accéder et d'utiliser les variétés existantes pour créer de nouvelles variétés, mais aussi tout agriculteur de produire ses propres semences. Je ne veux pas de monopole de quelques grands groupes de l'agro-business sur le vivant. Des entreprises dont le seul but est de faire de l'argent au détriment de l'innovation et du progrès partagé.

 
  
MPphoto
 

  Jan Huitema, namens de Renew-Fractie. – Voorzitter, met deze resolutie wil ik het patenteren van planteigenschappen verkregen door klassieke veredeling nogmaals op de agenda zetten. Ook al zegt het Europees Octrooibureau dat het voorlopig geen patenten af zou geven, toch heerste er nog een juridische discussie of het wel of niet mag. Dit leidt tot grote onzekerheid, maar ook bezorgdheid bij kwekers en bij burgers. Planteigenschappen zoals de rode kleur van tomaat, de smaak van zoete paprika of de lange steel van broccoli komen gewoon in de natuur voor. Het is natuurlijk gek dat een bedrijf daar een patent op kan vragen. Dit is hoogstens ontdekt en absoluut niet uitgevonden. Niet alleen ben ik er moreel gezien op tegen dat daar een patent op aangevraagd kan worden, ik maak me ook grote zorgen over de consequenties wanneer dit mogelijk is. Ik zie namelijk dat er een wedloop zal ontstaan en dat een paar bedrijven alle patenten in handen krijgen en dat er een monopolie gaat bestaan op groente en fruit. En dat maakt de weg weer vrij voor woekerprijzen op ons voedsel.

Daarnaast is het zo dat het ook de innovatie remt, bijvoorbeeld die rode kleur van tomaat. Andere kwekers kunnen daar niet mee verder veredelen en het gevolg is dat er geen ontwikkeling meer is van nieuwe gewassen. Dit is een groot risico voor onze wereldwijde voedselvoorziening, omdat dit gewassen ontzettend kwetsbaar maakt voor nieuwe ziektes en nieuwe plagen. Ik begrijp heel goed dat bedrijven graag hun nieuwe gewassen willen commercialiseren, alleen daar is het patentrecht niet het juiste instrument voor. Daar is het kwekersrecht de goede manier voor. Ik vraag daarom ook jullie allen om duidelijke steun dat we als Europees Parlement nogmaals een krachtig signaal kunnen afgeven, dat het nooit onze bedoeling is geweest dat het mogelijk is dat patenten afgegeven kunnen worden op planteigenschappen en dat we dat nu ook absoluut niet willen.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kollegen! Es ist eigentlich sehr ärgerlich, dass wir uns hier jetzt schon zum dritten Mal damit auseinandersetzen müssen: Wir hatten 2012 eine Entschließung, 2015 und jetzt wieder, weil das Europäische Patentamt eigentlich das ignoriert, was wir politisch wollen, nämlich kein Patent auf Leben, kein Patent auf biologische Verfahren. Das Europäische Patentamt hat natürlich ein Interesse daran, Patente zu erteilen – das ist ja völlig klar –, ein wirtschaftliches Interesse. Aber hier muss die Politik, hier müssen wir sozusagen ins Rad greifen, und die Europäische Kommission muss jetzt wirklich sehr energisch Druck machen, denn es kann nicht sein, dass eine Institution die Beschlüsse des Gesetzgebers weitgehend ignoriert.

Wir haben jetzt wieder über Brokkoli und Tomaten zu entscheiden, aber das ist eine grundsätzliche Entscheidung: Wenn wir jetzt nicht den Bauern und den Kleinzüchtern das Recht geben, ihre Sorten zu nutzen, dann, und das müssen wir langfristig halt sehen, werden immer mehr Konzerne versuchen, ihre Patente anzumelden, ihre Rechte darauf zu sichern, und diejenigen, die es eigentlich am meisten brauchen, nämlich die Bauern und die Kleinzüchter, die verlieren dann ihre Rechte. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es jetzt wirklich entscheidend, an dieser Stelle klar zu sagen: Stopp, Europäisches Patentamt!

 
  
MPphoto
 

  Ivan David, za skupinu ID. – Pane předsedající, udělení patentu na odrůdu rajčete a protirakovinnou vlastnost jedné odrůdy brokolice Evropským patentovým úřadem je porušením zaprvé úmluvy OSN o biodiverzitě, zadruhé Nagojského protokolu k této úmluvě, zatřetí Evropské patentové úmluvy a jejího prováděcího protokolu. Smluvní stranou Evropské patentové úmluvy jsou všechny členské státy. Každá naše země má své zástupce ve správní radě Evropské patentové organizace, která má pravomoc řešit takové spory kolem patentů vydaných evropským úřadem.

Proto navrhujeme vyzvat členské státy, aby prostřednictvím svých zástupců ve správní radě Evropského patentového úřadu úřad a jeho úředníky přinutily zaprvé zrušit již udělené patenty na odrůdy a jejich vlastnosti a zadruhé zajistit, aby se již nikdy nic takového neopakovalo ani v těch 240 rozjednaných případech, ani jindy.

 
  
MPphoto
 

  Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, een dwaalspoor is 't. Anders kan ik de weg die is ingeslagen met het afgeven van patenten op planteigenschappen niet typeren. Het geeft een beperkt aantal bedrijven machtige monopolieposities. Dat is wat het doet. Maar de prijs is hoog, te hoog wat ons betreft. Want veredelingsbedrijven verliezen daardoor hun vrije toegang tot genetische bronnen, terwijl die vrije toegang juist cruciaal is voor het verder ontwikkelen van nog weer betere rassen.

Ik ben blij met de brede consensus in dit huis over dit onderwerp. Laten wij deze week een krachtig signaal afgeven richting het Europees Octrooibureau, dat dit dwaalspoor van patentering verlaten moet worden, en wel zo snel mogelijk. Natuurlijk moeten ook in de plantenveredeling intellectuele-eigendomsrechten voldoende beschermd worden. Maar daarvoor hebben we al een mooi en evenwichtig systeem, namelijk het systeem van kwekersrecht. Octrooien horen in de wereld van planten eenvoudigweg niet thuis. Een plant is nu eenmaal geen uitvinding, planten zijn van ons allemaal. Eigenlijk moet ik het anders zeggen: ze zijn onderdeel van Gods schepping en wij mensen zijn rentmeesters.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Pereira, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, ainda que não se reconheça a possibilidade de patentear variedades obtidas sem manipulação genética, a verdade é que o Instituto Europeu de Patentes continua a atribuir patentes sobre sementes.

Observamos a criação de autênticos monopólios nos processos de produção no setor agrícola. As multinacionais controlam e dividem o mercado entre si à custa da ruína de muitos pequenos e médios agricultores, da redução da diversidade das produções e das possibilidades de escolha dos consumidores, que se tornaram mais dependentes dessas multinacionais.

Uma coisa é a invenção de processos de transformação genética com recurso à biologia molecular e direitos de propriedade intelectual aplicados a esses processos, e outra coisa é o produto, os organismos vivos, novos que sejam, provenientes dessas tecnologias.

Não é aceitável a existência de direitos de propriedade intelectual sobre estes organismos, como não é aceitável o patenteamento de processos de seleção genética convencionais, processos de cruzamento ou produtos de melhoramento resultantes desses cruzamentos, como novas variedades de plantas ou animais. Nem tão pouco são aceitáveis processos de seleção assistidos laboratorialmente em que estejam envolvidos genomas inteiros.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda (PPE). – Domnule președinte, doamna comisar, doamnelor și domnilor colegi, cercetarea și inovarea nu trebuie să fie blocate de proceduri administrative. Dezvoltarea oricărui sector în general și cel al agriculturii în special este dependentă de cercetare și inovare. Ne confruntăm astăzi cu realități care nu pot fi ignorate: creșterea populației globale, limitarea resurselor naturale sau epuizarea acestora pe alocuri, dar mai ales schimbările climatice ne obligă să acționăm de îndată. Trebuie să identificăm noi resurse, mecanisme și procedee de obținere a hranei, care trebuie să fie în cantități suficiente, de calitate și la prețuri accesibile.

În acest context, consider că plantele obținute prin proceduri tradiționale nu pot să fie brevetate. Consecințele ar fi dezastruoase, nu doar pentru agricultori, care ar fi nevoiți să plătească bani în plus pentru folosirea diferitelor soiuri de plante, ci și pentru domeniul cercetării. Or, astăzi vedem că este nevoie mai mult decât oricând de cercetare. Nu în ultimul rând, să nu uităm consumatorii. Ei vor fi cei care vor plăti în final toate aceste abuzuri din partea Oficiului European de Brevete.

În același timp, noi, cei de aici, însă, nu trebuie să funcționăm ca niște pompieri de serviciu și să intervenim ori de câte ori cineva dorește să breveteze un proces natural. Din contră, atât noi, cât și Comisia Europeană trebuie să transmitem un mesaj foarte clar: aceste procese naturale prin selecție și încrucișare nu pot să fie brevetate.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D). – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, in un momento in cui l'innovazione e il miglioramento varietale non OGM delle piante sono l'unico modo per ridurre l'impatto ambientale del settore agricolo, la decisione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti è per noi inaccettabile.

Non possiamo permettere che la disponibilità di materiale vegetale venga limitata o che le capacità dei nostri laboratori di ricerca vengano messe a rischio, con pesanti ripercussioni sulla sostenibilità della nostra agricoltura e la salute di tutti i cittadini europei.

Per questo, caro Commissario, le chiediamo di intervenire al più presto, presentando le osservazioni necessarie per evitare che questa decisione vada contro il volere, più volte espresso, dai colegislatori e di ristabilire la certezza giuridica necessaria, perché l'agricoltura diventi sempre più protagonista nella lotta al cambiamento climatico e capace di rispondere, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecniche di miglioramento varietale, in modo ambizioso alle richieste di milioni di cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Müller (Renew). – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes, Patente auf Pflanzen zu gewähren, die durch klassische Züchtung hervorgebracht wurden, ist aus Sicht der Landwirte in keiner Weise nachvollziehbar. Der freie Zugang zu Saatgut ist für mich wichtig, damit die innovativen Fähigkeiten der europäischen Pflanzenzüchter erhalten bleiben. Ich will eine Vielfalt des Saatguts in Europa, und ich möchte, dass die kleinen Pflanzenzüchter diesen Zugang zu den genetischen Ressourcen weiterhin haben.

Der freie Zugang zu Saatgut ist auch ein Schlüsselelement, um neue Sorten zu züchten, die den Herausforderungen des Klimawandels besser gewachsen sind. Ich hoffe also, dass die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes die Entscheidung revidiert, damit auch künftig keine Patente auf Pflanzen vergeben werden.

 
  
MPphoto
 

  Benoît Biteau (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, le groupe des Verts a toujours été un des plus farouches adversaires de la brevetabilité du vivant, Martine l’a rappelé tout à l’heure.

Je pense que sur le fond, vu les interventions que je viens d’entendre, nous sommes tous à peu près d’accord. En revanche, sur la forme, la question reste un peu plus grave. Qui est chargé d’établir la loi dans l’Union européenne? Le Parlement et le Conseil, ou le Bureau européen des brevets? Depuis dix ans, cet organisme, sous la pression des États-Unis et des principales firmes semencières, attribue des brevets illégaux pour des plantes, oignons, tomates, brocolis, et même pour des animaux, comme dernièrement sur le saumon.

L’Union européenne dispose de certificats d’obtention végétale. Ils sont loin d’être parfaits, ils permettent néanmoins aux paysans résistants de semer toutes les espèces en population, comme j’ai pu le faire sur ma propre ferme. C’est d’ailleurs à la lumière de l’efficacité de l’utilisation de ces semences-là, dont la diversité, la variabilité génétique ont permis de faire leurs preuves, qu'il a été possible, lors du débat sur l’évolution du cahier des charges de l’agriculture biologique, de montrer combien c’était efficace.

Donc au niveau international, dans toutes les enceintes possibles, les États-Unis, alliés des multinationales, poussent pour que les bre...

(Le Président retire la parole à l’orateur)

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ID). – Monsieur le président, en 2015, l'Office européen des brevets avait jugé possible de breveter des végétaux, comme par exemple des variétés de tomates et de brocolis. Il avait ensuite changé de position devant l'ampleur des protestations. Hélas, le 18 décembre 2018, sa chambre de recours technique a tranché en faveur de la funeste position de 2015.

Comme la commission de l'agriculture, je demande à la Commission et au Parlement européen de protester auprès de l'Office européen des brevets. Il faut réaffirmer clairement notre opposition absolue à la brevetabilité du vivant. L'intérêt général doit l'emporter sur les intérêts particuliers des puissants lobbies qui sont à l'oeuvre. Le maintien de la biodiversité, la protection des consommateurs et la défense de nos agriculteurs dépendent de nous.

Je rappellerai pour terminer qu'il existe déjà depuis 1961 une protection juridique des semences issues de la recherche. Il s'agit du certificat d'obtention végétale, qui est beaucoup plus respectueux que le brevet des droits des agriculteurs.

 
  
  

ELNÖKÖL: DOBREV KLÁRA
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Mazaly Aguilar (ECR). – Señora presidenta, de antemano quería dar las gracias a todos ustedes por el minuto de silencio por las víctimas de las inundaciones en mi nación, España.

El consenso en la Comisión de Agricultura demuestra la necesidad y urgencia de esta Resolución. No es admisible que, en contra del espíritu del legislador, se abra la puerta de atrás a las patentes de plantas obtenidas según procesos esencialmente biológicos. Esta discutida decisión perjudica a las empresas más pequeñas, pero, sobre todo, a la innovación en la agricultura.

Sin embargo, este error de la Oficina Europea de Patentes y del tribunal de apelación no puede servir a los grupos más radicales como excusa para atacar un sistema europeo de patentes y protección de variedades que funciona a la perfección y garantiza los derechos del conjunto de operadores.

Un error concreto no puede cuestionar un sistema de patentes que favorece el desarrollo de nuestra agricultura y que, en la actualidad, funciona con eficiencia.

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL). – Voorzitter, al zo'n 4 miljard jaar is er leven op aarde en dat leven is geen eigendom, van niemand en dat moet het ook niet worden. Het idee dat je planten, dieren en biologische processen kunt patenteren, is bizar, maar toch is dat precies wat er gebeurt. Zo bestaat er een octrooi op zalmen en forellen die gevoerd worden met bepaalde planten, waardoor het gehalte aan onverzadigde vetzuren wordt verhoogd. Maar die vissen en die planten zijn geen uitvinding! Deze absurde patenten leiden tot monopolisering van ons voedsel en brengen de voedselzekerheid in gevaar. Maar ondanks grote weerstand van boeren, van burgers, van kwekers, van de Commissie en van dit Parlement tegen deze kwalijke praktijken blijft het Europees Octrooibureau toch octrooien verlenen aan voedingsmultinationals. Dat is onacceptabel en ik vraag dan ook aan de Commissie: wat en hoe gaat u doen om dit te stoppen? Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

 
  
MPphoto
 

  Pina Picierno (S&D). – Signora Presidente, gentile Commissario, onorevoli colleghi, anch'io mi unisco al coro pressoché unanime dei colleghi che sono intervenuti e che hanno già espresso contrarietà verso questa decisione davvero incomprensibile dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Del resto la posizione di questo Parlamento sulla brevettabilità delle piante ottenute tramite metodi naturali e biologici è chiara, ed è chiara ormai dal 2015, quando quest'Aula si è espressa – voglio ricordarlo – con una maggioranza netta contro questo tipo di brevetti. Sulla medesima linea si sono espressi il Consiglio e poi la Commissione, e quindi non credo che vi possano essere dubbi sulla volontà politica di non avallare alcun tipo di brevetto su piante ottenute tramite procedimenti biologici.

Quindi, Commissario, oggi noi chiediamo a Lei, chiediamo alla Commissione, che faccia sentire la sua voce autorevole nella fase finale di questo procedimento presso l'Ufficio europeo dei brevetti, affinché venga tutelato il settore della selezione vegetale ma soprattutto venga tutelato l'interesse generale dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 

  Karen Melchior (Renew). – Fru formand! I 2014 havde vi ikke kun valg til Europa-Parlamentet i Danmark, vi havde også en afstemning om, hvorvidt Danmark skulle tilknytte sig EU-patenterne. Det var en afstemning, som vi vandt, og Danmark tilsluttede sig. Men det var en hård debat, hvor jeg insisterede på, at patenter, og hvad der bliver patenteret, i Europa ikke gælder liv og ikke gælder planter.

Hvis EPO ikke har forstået de klare politiske signaler, bliver vi nødt til at gøre det klarere. I Jamaica eksisterer der en vild peberplante, som er resistent over for forskellige typer af skadedyr. Den resistens er der nu blevet taget patent på, og vi har endnu ikke fået en afklaring på det. Det er enormt vigtigt, ikke kun for vores planteproducenter, men også for vores europæiske demokrati, at vi får en afklaring på dette spørgsmål.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Wiener (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Tomaten sind keine Maschinen, und Brokkoli sind keine technischen Verfahren – es darf und kann keine Patente auf Leben geben, auf Lebensmittel, Mittel zum Leben. Mit Verwunderung habe ich die Auslegung des Europäischen Patentamtes zum Patentrecht wahrgenommen. Es gibt – das wurde ja auch schon öfters gesagt – eine große Gefahr, eine reale Gefahr, dass Züchter und damit auch Bauern keinen Zugang zu bestehenden Sorten mehr erhalten. Ein Monopol von wenigen Saatgutherstellern, die nichts anderes als Gewinnmaximierung im Sinn haben, kann und muss verhindert werden und ist überhaupt nicht hinnehmbar. Ganz klar ist für mich auch, dass das Europäische Patentamt nicht das Wohl und den allgemeinen politischen Willen bekundet, sondern wohl dann doch seine eigenen finanziellen Interessen.

Mit großem Interesse habe ich auch wahrgenommen, dass der designierte Landwirtschaftskommissar Wojciechowski sich 2015 als EU-Abgeordneter eindeutig gegen die Patentierung von Pflanzen ausgesprochen hat. Ich fordere ihn hiermit auf, sich aktiv einzusetzen, den Willen des Parlaments durchzusetzen und diesbezüglich gegen das Europäische Patentamt vorzugehen.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, ceci est un abus inacceptable et dangereux. Les firmes semencières multinationales veulent le monopole sur le vivant et mettent en avant le progrès et l'innovation. C'est un prétexte. Et ce n'est pas seulement un problème juridique, c'est aussi un problème éthique et moral.

Je voudrais rappeler, Madame la Commissaire, que, lors du Conseil des ministres du 18 mars dernier, de nombreux États membres, donc des gouvernements de l'Union européenne, en majorité, ont exprimé leur soutien à la notice interprétative de la Commission de 2016, indiquant que les produits issus de procédés essentiellement biologiques ne devraient pas être brevetables.

Enfin, les produits issus de procédés essentiellement biologiques ne devraient pas être brevetables, il s'agit de la meilleure garantie d'une disponibilité permanente de tous types et variétés de semences pour nos agriculteurs.

 
  
MPphoto
 

  Clara Aguilera (S&D). – Señora presidenta, ya finalizando el debate, me sumo a la unanimidad de esta Cámara, de todos los grupos políticos aquí presentes y todos los diputados que han intervenido; esta unanimidad se dio también en la Comisión de Agricultura y, por lo tanto, queremos lanzar a la Comisión —en este caso a la señora Bieńkowska— un mensaje político claro e inequívoco, desde la comisión y desde este Pleno: no puede darse la patentabilidad de plantas que se hayan obtenido por procesos biológicos, claramente.

Y para eso tienen que intervenir, con esa reclamación del proceso, antes del uno de octubre. Por eso esta pregunta oral, por eso esa Resolución, es verdad que en tercer lugar. Es algo muy sensible, que muestra además si vamos a tener capacidad de respuesta ante esta oficina de patentes.

Quiero decir, para terminar, que se debe conservar el interés público general y diferenciar claramente entre variedad protegida y patente. La posición de este Parlamento es clara. Espero que la Comisión Europea esté también a la altura de las circunstancias.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, já jsem si se zájmem vyslechla stanovisko paní komisařky, já jí za to děkuji. Jsem ráda, že zde panuje všeobecná shoda nad tím, že patentová ochrana v rostlinném i živočišném šlechtitelství je nesmysl. Máme zde ovšem spor s Evropským patentovým úřadem, která zřejmě podlehla jistému lobby šlechtitelské společnosti. Oceňuji tedy, že postoj Komise je v tomto jednoznačný a také postoj Rady byl shodný v tom smyslu, ve kterém zde my vyslovujeme apel.

Takže je na členských státech, aby také pomohly prosadit tuto vůli na jednáních v Evropském patentovém úřadu, protože členské státy EU tam mají většinu. Já se tedy velmi přimlouvám za to, aby pokračovala tato iniciativa ve spolupráci Evropská komise – Parlament – členské státy, a věřím, že se podaří toto nesmyslné opatření zrušit.

 
  
MPphoto
 

  Mick Wallace (GUE/NGL). – Madam President, it’s ludicrous that the European patent authority thinks they can issue patents for plants that are naturally occurring. Here we have natural varieties of broccoli and tomatoes being patented just for more and more profit. Quite frankly, you couldn’t make it up. Multinationals already have enough negative impact on our lives. It would be madness to allow them to monopolise natural life, putting pressure on farmers and commodifying every aspect of our lives. They get away with this already with GMOs, which we should not tolerate either.

You should demand that the European Patent Office respect the European Patent Convention which excludes natural life from being patented. Patenting natural life is unthinkable. It is capitalism gone mad.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE). – Frau Präsidentin! Wir glauben ja in Europa manchmal, dass Pflanzenzüchtung nur ein Geschäft großer multinationaler Konzerne wäre. Dem ist in Europa überhaupt nicht so. Viele kleine Akteure, Forschungsanstalten und eben auch größere machen Pflanzenzüchtung in Europa, und gerade kleinere Akteure brauchen eben den freien Zugang zu Genmaterial, das heißt, sie müssen das gesamte in Europa und in der Welt zur Verfügung stehende Genmaterial nutzen können, um es für die Züchtung zu verwenden.

Deswegen ist es so wichtig, dass wir diesem Ansinnen, diese Sorten patentieren zu lassen, einen Riegel vorschieben. Ich bin froh, dass wir uns hier in dieser Aula über die politischen Fraktionen hinweg sehr einig sind. Wir sollten, glaube ich, alles tun, damit Leben und Pflanzen nicht patentierbar sind, zumindest wenn sie traditionell gezüchtet sind. Für gentechnisch veränderte Organismen haben wir ja eine eigene Regelung, die nicht zur Debatte steht.

 
  
 

(„Catch the eye” eljárás vége)

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank all Members for their remarks because I am happy that we are on the same, very unanimous, position. It was very clear from the very beginning in the Commission and the political message that I want to send: that plants obtained by natural biological processes should not be patentable.

I can only assure you that we will try and engage in a discussion with the European Patent Office (EPO). We will try to take a very active role to restore, firstly, legal certainty, because we know how important it is for different stakeholders in the sector; then, to preserve, of course, the interests of the European plant breeding sector, farmers, the general public; but to restore common sense. So, thank you very much for this discussion because it gives us yet more strength in our future endeavours.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου