Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 23 октомври 2019 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 6.Внасяне на документи: вж. протокола
 7.Турската военна операция в североизточна Сирия и последиците от нея (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Избиране на Европейския омбудсман - получени кандидатури
 10.Приветствие с добре дошли
 11.Време за гласуване
  11.1.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели (гласуване)
  11.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
  11.3.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  11.4.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) (гласуване)
  11.5.Възражение по член 112 от Правилника за дейността: Оценка на въздействието на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели (B9-0149/2019) (гласуване)
 12.Обяснение на вот
  12.1.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)
  12.2.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa)
  12.3.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 16.Извънредно положение във връзка с климата и околната среда (разискване по актуални въпроси)
 17.Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2018 г. (разискване)
 18.Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море (разискване)
 19.Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания (разискване)
 20.Приветствие с добре дошли
 21.Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания (продължение на разискването)
 22.Положението в Ирак, по-специално бурното потушаване на протестите на младите хора и студентите (разискване)
 23.Политическа декларация на ООН на високо равнище относно всеобщото здравно осигуряване (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (915 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (915 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4405 kb)
Последно осъвременяване: 6 март 2024 г.Правна информация - Политика за поверителност