Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Teisipäev, 17. detsember 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Õigusriik Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Hääletused
  4.1.Ombudsmani valimine (hääletus)
  4.2.Jordaaniale antav makromajanduslik finantsabi (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) (hääletus)
  4.3.ELi ja Šveitsi vaheline leping piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (A9-0043/2019 - Roberta Metsola) (hääletus)
  4.4.ELi ja Liechtensteini vaheline leping piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (A9-0044/2019 - Roberta Metsola) (hääletus)
  4.5.Protokolli, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse ELi ja Šveitsi vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta (A9-0025/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (hääletus)
  4.6.Saalomoni saarte ühinemine ELi ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga (A9-0050/2019 - Bernd Lange) (hääletus)
  4.7.Nõuded makseteenuse pakkujatele (A9-0048/2019 - Lídia Pereira) (hääletus)
  4.8.Meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) (hääletus)
  4.9.Ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimine (ÜMTde assotsieerimise otsus) (A9-0033/2019 - Tomas Tobé) (hääletus)
  4.10.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine (A9-0049/2019 - Irene Tinagli) (hääletus)
  4.11.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine (A9-0046/2019 - Irene Tinagli) (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
  5.1.Jordaaniale antav makromajanduslik finantsabi (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti)
  5.2.Nõuded makseteenuse pakkujatele (A9-0048/2019 - Lídia Pereira)
  5.3.Meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu (A9-0047/2019 - Lídia Pereira)
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 7.Istungi jätkamine
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Huvide konflikt ja korruptsioon, mis kahjustavad ELi finantshuvide kaitset liikmesriikides (arutelu)
 10.ELi puuetega inimeste strateegia pärast 2020. aastat (arutelu)
 11.Parandused (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed) (vt protokoll)
 12.Rakendusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 112 lõike 4 punkt d ja artikli 111 lõige 6) (võetavad meetmed) (vt protokoll)
 13.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikkel 145) (heakskiitmine) (vt protokoll)
 14.COP25 tulemused (arutelu)
 15.Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus (arutelu)
 16.Loomade heaolu tingimused nende transportimisel kolmandatesse riikidesse (arutelu)
 17.Tervise- ja hooldusvaldkonna digiülemineku võimaldamine (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (878 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (878 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4231 kb)
Viimane päevakajastamine: 20. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika