Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

24. Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő pont a Tanács és Bizottság nyilatkozata az Uniós stratégiáról a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetésére világszerte (2019/2988(RSP)

 
  
MPphoto
 

  Tytti Tuppurainen, President-in-Office of the Council. – Madam President, the rights of women and girls and gender equality have been the main cross-cutting priority of the Finnish Presidency in the field of development cooperation, following a rights-based approach to development including sexual and reproductive health and rights. We are serious about our joint commitment, under the European consensus on development and sustainable development goals, to work with partners to eliminate all forms of sexual and gender-based violence and discrimination, including harmful practices such as, in particular, female genital mutilation.

The EU and its Member States have long demonstrated strong commitment and leadership at multilateral level in promoting the rights of women and girls and gender equality. The Joint EU-UN spotlight initiative to eliminate violence against women and girls is an exemplary case in point, an unprecedented global effort to invest in gender equality and women’s empowerment as a precondition and driver for the achievement of the sustainable development goals.

In Africa, the spotlight initiative is addressing sexual and gender-based violence, child marriage, female genital mutilation and their linkages to sexual and reproductive health access.

The recent International Conference on Population and Development (ICPD +25) Summit, co-hosted by Denmark, Kenya and the UN Population Fund in Nairobi, was extremely successful. Extensive financial pledges were made from both public and private sources, as well as political commitments, notably a reaffirmation of efforts to achieve zero female genital mutilation by 2030, in line with our commitment under the 2030 agenda for sustainable development. Our achievements and leadership are real, but we must continue pushing until we have lived up to our commitment to achieve the objective of zero harmful practices against women and girls.

The UN has named 6 February as the international day of zero tolerance for female genital mutilation, and around that day, the European Commission will take stock, as every year, of EU efforts in this field. We look forward to this report. We would also look with keen interest at the proposal from the Commission to renew the EU’s strategic engagement for gender equality that will be expiring at the end of this month. This should, hopefully, include an EU strategy to end female genital mutilation around the world once and for all.

Before concluding, let me recall that, unfortunately, a significant number of women in the EU live with the lifelong consequences of female genital mutilation or are at risk of it. Without dismissing our achievements, therefore, we are aware of the need to do more in Europe with respect to the implementation of national laws, specialised support services, or enhancing multidisciplinary actions with affected communities. But I am convinced that, by continuing to work together, we will be able to secure further achievements in Europe and globally. Thank you very much for this very important discussion.

 
  
MPphoto
 

  Helena Dalli, Member of the Commission. – Madam President, I thank the European Parliament for putting this important topic on the agenda today. I also thank the Finnish Government for their commitment towards gender equality. This is a subject that is very close to my heart and I am committed to doing everything within my power to eliminate this scourge, this suffering which millions of girls and women are made to endure, even now as we speak. It is essential that we expose and combat this severe violation of human rights, women’s rights and children’s rights.

The EU and the United Nations programme to eliminate all forms of violence against women and girls, with an investment of EUR 100 million, is the Spotlight Initiative, as was already mentioned. With this project, the scope is to leave no girl, no woman behind. The current EU projects in several African countries and the support the EU gave to the UNICEF programme on abandonment of female genital mutilation (FGM) have reached more than 1.5 million women, who received services for protection and care related to FGM. This programme also galvanised civic movement through the encouragement of more than 3 000 communities, representing 8.5 million individuals, to make a public declaration of abandonment.

We know that FGM exists also within the European Union. Estimates show that at least half a million girls and women who have suffered from genital mutilation live in Europe. The European Institute for Gender Equality plays a leading role in providing information and research on female genital mutilation in the EU. In all our Member States, FGM is a crime. The efforts to combat it and support its victims are also integrated in EU legislation, notably the Victims’ Rights Directive. The issue is covered in EU asylum legislation.

The Commission continues to provide funding through the DAPHNE strand of the EU programmes for projects aimed at combating gender-based violence, including FGM. The next call for proposals will open in early 2020 with an indicative budget of EUR 12.4 million.

Honourable Members, we need to do more to make sure that the predictions of another estimated 200 million FGM victims by 2030 will not materialise. President von der Leyen’s Agenda for Europe has put the prevention of gender-based violence and the protection of victims at the heart of the Union’s equality policy for these five years. I am fully committed to the fight against gender-based violence and I am sure I can count on the support of the European Parliament on this matter.

The forthcoming robust gender equality strategy, which we will adopt in 2020, will address violence against women directly through various measures, including those addressing FGM. It is important to work on different areas at the same time and to tackle the issue from different angles and across the portfolios. I believe we can continue to work on the five priority areas outlined in the 2013 Commission communication on ending female genital mutilation, that is: improving knowledge and data, supporting sustainable social change, protection, prosecution and combating FGM worldwide.

Women’s rights are indeed at the core of EU foreign policy, and this includes the fight against FGM. We need to work with our international partners across the world to support the implementation of the UN sustainable development goals, which cover violence against women. The European Parliament has an important role to play through its political networks around the world. We have to acknowledge that FGM is a sensitive matter to tackle. It encompasses a variety of areas, from general human rights to women’s right to bodily integrity, the tackling of gender-based violence and the right to health.

This is why it is important that we work together with FGM survivors, FGM practicing communities and experts in an empowering manner, free of misunderstandings and misconceptions. We must avoid stigmatisation, racism and xenophobia at all costs. We should instead promote empowerment, cooperation and dialogue.

Apart from funding and legislation, we must include all stakeholders at all levels, from our political dialogues with national administrations, to our support for health care professionals, religious and community leaders, and families in eradicating female genital mutilation once and for all. I look forward to your views today, and to working with you towards this mandate on this very important issue.

 
  
MPphoto
 

  Frances Fitzgerald, on behalf of the PPE Group. – Madam President, can I welcome the words already spoken here tonight by the Representatives from the Council and the Commission? Female genital mutilation (FGM): three words that have come to be understood as culture, tradition, even as a medical procedure. But those three words, those three letters are none of those things. What those three words are: an assault – violence, violence against women. And violence against women which results, as we know, in fundamental life-changing injuries: injuries that damage women and the very essence of what it means to be a woman.

As of October 2019, UNICEF estimates that 200 million women and girls have undergone FGM in 30 countries – and that is just an estimation, let’s be clear, with many cases going unreported. When they think of FGM, most people’s minds go to the African continent, to places like Guinea, where 97% of women have undergone FGM, including 45% of girls below 14 years of age; places like Ethiopia, where 65% of women have undergone FGM. But the reality is, it’s happening in countries across the world, in places like Indonesia, Malaysia, and so on.

What would we say if this was our mother, our sister, our wife, our cousins? Would we be as complacent as we sometimes are? We would be outraged. And we have to be the voice for those women who cannot speak for themselves. We are working to make sure the Istanbul Convention is implemented. Be clear: FGM is violence against women, and we must use every resource available to us to eradicate it.

How do we do this? It has to be a serious, top-priority re-engagement on this issue. We have to have political leadership from the political leaders around the world, men and women. We must engage in a global multi-stakeholder approach: NGOs, communities and families working together. UNICEF concluded, from the surveys they have conducted, that the majority of girls and women in most countries with available data think FGM should end. We need champions to make this happen, like Ms Kanko, who I thank for raising this issue, like Ifrah Ahmed, an Irish champion who is working with the government of Somalia to eradicate FGM. Violence against women is a crime, FGM is a crime, and we must do everything in our power to stop it.

 
  
MPphoto
 

  Maria Noichl, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Immer schon, leider immer schon, ist der Körper von Frauen ein Kampfplatz. In jeder Kultur, in jeder Religion, auf jedem Kontinent und zu jeder Zeit. Es ist immer der weibliche Körper, auf den zugegriffen wird. Wie lässt sich das erklären?

Wir erinnern uns: Es waren die weiblichen Körper, zum Beispiel in China, es waren die Frauen, denen die Füße so gebunden wurden, dass sie verkrüppelt wurden – die sogenannten Lotusfüße –, es waren nicht die Füße der Männer. Wir erinnern uns: Es war die Schnürung von Frauen – Korsettschnürung –, die den Körper so deformiert hat, dass Frauen lebenslange Folgen hatten, es waren nicht die Körper der Männer.

Und jetzt in der Gegenwart? Jetzt ist es die Genitalverstümmelung – eine Verstümmelung, die Frauen die Sexualität raubt oder teilweise raubt, lebenslang, die Schmerzen erzeugt. Und teilweise werden Frauen zugenäht, es werden keine Männer zugenäht, es werden Frauen zugenäht.

Auch bei uns gibt es Kulturen, Kulturen der Jungfräulichkeit zum Beispiel, eine Jungfrauenkultur, die immer wieder auch in Europa aufploppt. Es geht immer, immer, immer um eins: Es geht um die Kontrolle von Männern über den Körper der Frau, es geht um die Formung des Körpers, es geht um die Einschränkung, und es geht darum, Frauen Schmerzen zuzufügen.

 
  
MPphoto
 

  Irène Tolleret, au nom du groupe Renew. – Madame la Présidente, aujourd’hui, 500 000 femmes en Europe et 200 millions dans le monde sont victimes de mutilations génitales féminines. Leur vie intime, leur vie de femme est affectée. Elles en supportent seules les conséquences. Nous devons éliminer ce fléau et, pour cela, adopter une démarche commune et pragmatique.

Tout d’abord, en assurant la collecte et la diffusion des données. Nous avons besoin de données précises, comparables, et de mettre des chiffres incontestables sur la table pour mesurer l’évolution de ce phénomène, y compris en Europe.

Nous avons besoin de travailler tous ensemble, en mettant en place des mesures de prévention qui impliquent et qui mobilisent tous les acteurs, y compris les communautés concernées. Nous avons également besoin de mesures de soutien, de protection juridique pour toutes les personnes concernées.

Madame la Commissaire, nous avons aujourd’hui tous les moyens en main pour régler ce problème. Je salue l’engagement pris par la Commission de publier, dans les cent premiers jours de son mandat, une stratégie qui met en place une égalité et qui lutte contre le problème des mutilations génitales féminines.

Nous avons aussi la convention d’Istanbul, qui fait référence aux mutilations génitales féminines et qui n’a pas encore été ratifiée par sept États membres.

Nous, Européennes et Européens, devons être la voix de ces femmes et de leur outrage. Au rythme actuel, 68 millions de filles seront exposées, entre 2015 et 2030, aux mutilations génitales féminines, si nous ne faisons rien. C’est inadmissible, ne laissons pas faire. Vous avez tout notre soutien pour la mise en place de cette stratégie.

 
  
MPphoto
 

  Pierrette Herzberger-Fofana, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, les mutilations génitales féminines recouvrent l’ensemble des interventions qui consistent à altérer les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales et sont une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Ces pratiques violent également leur droit à la santé sexuelle et reproductive ainsi que leur intégrité physique.

Les mutilations sont un problème universel, qui touche aussi bien les pays en Afrique, au Moyen-Orient, en Irak, en Iran, en Indonésie, qu’en Europe. En Allemagne, selon une étude de prévalence, il y aurait plus de 20 000 femmes excisées et plus de 4 000 petites filles considérées comme risquant l’excision. Les victimes des mutilations vivant en Europe sont principalement issues de l’immigration; elles sont en tout près de 500 000.

Les mutilations génitales reposent sur un socle de normes sociales et de convictions religieuses erronées. Malgré un recul évident et l’élaboration de lois dans 24 des 29 pays concernés en Afrique, il existe encore des poches de résistance. La participation des dignitaires, de religieux d’obédience islamique aux campagnes de sensibilisation pourrait constituer un atout dans l’éradication des mutilations génitales. Ce sont des traditions obsolètes qui, au fil du temps, ont été assimilées faussement à la religion islamique. Or, rien, ni dans le Coran, ni dans la Bible, ni dans la Torah n’exige qu’une femme soit excisée.

Un travail de sensibilisation et d’éducation, soutenu par les praticiens de la santé, avec la participation des jeunes gens, les futurs princes charmants, peut apporter un souffle nouveau afin de parvenir à la tolérance zéro en 2030. Il faut briser le tabou par la sensibilisation et par la prévention, s’attacher à réorienter les exciseuses vers d’autres activités génératrices de revenus, et travailler de concert avec les communautés qui pratiquent les mutilations, sans les stigmatiser.

L’Union européenne doit soutenir les organisations qui contribuent à protéger l’intégrité physique des femmes et des filles, et cela dans le respect de la culture de l’autre, afin que nous parvenions à l’abolition des mutilations génitales féminines. Nous ne luttons pas contre les traditions, mais pour l’élimination d’un acte de violence qui affecte la santé des femmes et des filles.

 
  
MPphoto
 

  Christine Anderson, im Namen der ID-Fraktion. – Frau Präsidentin! Wir reden hier über die Strategie der EU zur Bekämpfung der menschen- und frauenverachtenden Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung. Soeben hörten wir von den Kollegen Fitzgerald, Tolleret und Herzberger-Fofana, dass sie diese bestialische Genitalverstümmelung kleiner Mädchen zutiefst verurteilen und diese unmenschliche Praxis entschieden zu bekämpfen bereit sind. Eine derart verlogene Heuchelei sucht wirklich ihresgleichen!

Vor gerade einmal drei Wochen haben nämlich ausgerechnet sie einen Änderungsantrag zur Istanbul-Konvention abgelehnt, der zum Ziel hatte, diese widerliche Praxis zu thematisieren und zu verurteilen. Warum? Weil ihnen das unsägliche Leid der betroffenen Mädchen und Frauen offenbar schlichtweg egal ist. Ihnen war es doch sehr viel wichtiger, den Änderungsantrag abzulehnen, weil er von mir – der Persona non grata mit dem falschen Parteibuch – kam. Die verabschiedete Entschließung umfasst 3 331 Wörter, mein Änderungsantrag hätte in der Entschließung mit 176 Wörtern die Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, mit der diese widerliche Praxis bekämpft und unterbunden gehört. So aber wird durch die Ablehnung die weibliche Genitalverstümmelung nur ein einziges Mal irgendwo unter ferner liefen erwähnt und auf den Stellenwert einer Fußnote degradiert. Wem wollen Sie also verkaufen, weibliche Genitalverstümmelung bekämpfen zu wollen? Schämen Sie sich!

Übrigens werden sich zu diesem Tagesordnungspunkt heute auch noch die Abgeordneten Palop, McGuinness, Pereira, Walsh und Jones äußern, um nur ein paar zu nennen. Auch sie haben diesen Änderungsantrag abgelehnt. Wenn auch sie hier die üblichen Sprechblasen geheuchelter Betroffenheit absondern, dann wäre dies in Anwesenheit der mir folgenden Rednerin, Frau Assita Kanko, eine wirklich niederträchtige und zutiefst verachtenswerte Respektlosigkeit.

 
  
MPphoto
 

  Assita Kanko, on behalf of the ECR Group. – Madam President, FGM affects every stage of your life. It becomes a part of who you are – your ability as a child to trust; how you feel when you fall in love; your experience when you are pregnant; the way you give birth. It changes how you love others, and how you love and treat yourself. FGM is the worst kind of violation to your body, your mind and your dignity at a time when you are a defenceless child, and it never goes away. You do your best to survive and thrive, but you must, because you end up keeping an eye on yourself to never forget your value is the same as everyone else’s.

This is also my daily struggle – and that of 200 million women and girls worldwide, including the 500 000 who live in Europe and the many victims who remain every day. Change is too late, too little, too slow. We urgently need strategies and an action plan that achieve far-reaching and lasting impact.

I was moved and very much inspired by The Restorers, our finalists for the Sakharov Prize, who are here this week. They remind us that behind every action we take, every choice we make, there is a girl whose hopes and future or dreams rely upon us. We must first of all see them. We must hear them. We must protect them. We must together enable them to fulfil their potential and live a bright future.

 
  
MPphoto
 

  Eugenia Rodríguez Palop, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora presidenta, la mutilación genital femenina, como el resto de violencias machistas es una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de discriminación que busca someter a las mujeres en lo sexual y en lo reproductivo. Eso está claro.

Señora Anderson, el problema es que hay quien usa el discurso antimutilación para alimentar el racismo y la islamofobia desde una superioridad moral y un etnocentrismo y un imperialismo cultural que nos avergüenzan como europeos. Hablamos de una práctica que no se da solo en África. A veces se quiere estigmatizar a todo un continente y criminalizar a las personas migrantes que proceden de allí. La mutilación genital femenina se da también en Oriente Medio, en el Este asiático y en América Latina. Y en el siglo pasado se dio incluso en Europa y los Estados Unidos para curar enfermedades inventadas como la histeria femenina. Ya ven. Y, sí, es una práctica religiosa, pero no solo de comunidades musulmanas, sino también de cristianos coptos y de algunos judíos que hacen, por cierto, una interpretación machista del Corán y de la Biblia, donde no se contempla.

No nos engañemos. A la extrema derecha y a la derecha extremada en Europa no les importan nada las niñas y las mujeres víctimas de la mutilación. Lo que les importa es la cruzada en favor de su particular manera de entender la cristiandad. Por eso pueden perseguir esta práctica y a su vez oponerse al Convenio de Estambul, que es el único marco desde el que es posible acabar con ella.

 
  
MPphoto
 

  Maria Walsh (PPE). – Madam President, it disappoints me that this debate has been scheduled at the end of the day and not given the platform it deserves, with more in attendance – men and women, and with all 28 Member States actively participating.

It is very clear that female genital mutilation has not benefited the 200 million girls and women who have had this trauma done to them and, to bring it closer to home, it will not benefit the 180 000 women and girls who are at risk of FGM right here in Europe.

It is done to control girls’ and women’s bodies. It is done to control the lives that they live and the lives they are deserving to live, and it’s done out of false ideology that a girl would, or could, positively benefit from FGM. We – and I say the collective ‘we’ – need to recognise that harmful practices such as FGM cannot be addressed on their own, but instead should be treated through a holistic and comprehensive approach to end all forms of violence and work to an EU strategy preventing FGM from continuing for future generations of our girls and women.

Prevention measures need to focus on mobilising communities, traditional faith leaders, – women and men – presenting them as agents of change. This recognition is a critical step, but it is simply not enough. We – and again the collective ‘we’ – need to fulfil our commitments and continue to recognise our real responsibility within the global community and end FGM.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, according to the World Health Organisation, it’s estimated that more than 200 million girls and women alive today have undergone female genital mutilation (FGM) in the countries where the practice occurs, and that includes EU Member States. Furthermore, there are an estimated three million girls at risk of being cut every year. FGM is a form of violence against women and girls. It’s not a defensible cultural practice, but another manifestation of patriarchy. We can and must end FGM, but we need to work with all sectors of society in order to educate families and communities, to empower women and girls to take control of their own bodies, and to encourage men to speak out about this brutal practice.

Today, I met an inspiring group of girl coders from Kenya who were nominated for the Sakharov Prize for Freedom of Thought. They’ve created an award winning app called ‘i-Cut’, which puts the power into the hands of those at risk by sign posting them to the nearest police station, health centre or NGO that can help them. These girls, and others like them, are leading the way.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (Renew). – Señora presidenta, señora comisaria, la mutilación genital femenina es una plaga que sigue amenazando en algunos países de África y en Europa a millones de mujeres.

Es una clara vulneración de los derechos humanos, una negación de la igualdad de sexos y un ataque contra la infancia, que tiene una vacuna. Se fabrica con formación, cooperación, control y prevención. Y Europa debe liderar su uso para erradicar definitivamente esta pesadilla del catálogo de amenazas contra las mujeres.

Nuestra fortaleza son los muchos laboratorios que a nivel local y regional fabrican anticuerpos para los padres, las madres, las hijas, que corren el riesgo de no poder impedir o sufrir esta agresión cuando viajan a sus países de origen. Hay protocolos de atención en algunas regiones, como el País Vasco, que basan en la escuela y en los centros de salud dedicados a la atención primaria una estrategia holística. Así, educación, sanidad, servicios sociales y justicia trabajan coordinados. Una red protege a las familias, forma a niños y adultos, previene, cura y combate la estigmatización. Inspiran, además, medidas de cooperación fuera de Europa, que aprovechan el conocimiento adquirido.

Aprovechen, también, desde la Comisión esta experiencia.

 
  
MPphoto
 

  Petra De Sutter (Verts/ALE). – Madam President, female genital mutilation, or FGM, is one of the most extreme practices performed to control girls and women’s bodies and roles in society. As a gynaecologist and as a parliamentarian fighting for sexual and reproductive rights, I strongly condemn this abhorrent human rights violation. It causes horrendous suffering to women and girls around the entire world, and we have heard the figures: 200 million women worldwide; 500 000 in the EU; and 4.1 million girls at risk on every continent in the world, across all cultural and social-economic groups.

We will need the whole world to bring this practice to an end. We will need both women and men to stand up condemning this practice. We need politicians from all parties to condemn the practice, without falling into hate speech or spreading misconceptions. Europe should continue to take the lead in ending this FGM, once and for all, around the whole world, and I therefore applaud this call for an EU strategy to put an end to FGM around the world.

 
  
MPphoto
 

  Virginie Joron (ID). – Madame la Présidente, chers collègues, en mission à Nairobi avec une délégation du Parlement, je suis revenue choquée par de nombreuses histoires de femmes qui ont subi des mutilations génitales en plus de mariages forcés. Les MGF constituent une forme extrême de discrimination et de violence contre les femmes. Exciser, c’est découper à vif le clitoris de jeunes filles, voire d’enfants, avec des ciseaux ou des lames de rasoir. Ce sont des actes de torture qui constituent une atteinte à la dignité de la femme.

La vérité qui dérange est que nos pays ont importé sur notre sol des traditions culturelles et religieuses qui pratiquent ces actes de barbarie. Aujourd’hui, environ 124 000 filles en France ont subi cette pratique barbare et 21 % des filles originaires des pays pratiquant les mutilations génitales féminines sont une population à risque. La Commission européenne estime que plus d’un demi-million de femmes en Europe ont été mutilées, des chiffres alarmants et intolérables. Quel type de société devenons-nous, alors que tant de filles dans notre propre pays doivent vivre avec la peur d’être mutilées?

Lors de la dernière session plénière à Strasbourg, mon groupe a proposé un amendement sur ces actes de torture. Nous avons condamné cette pratique hideuse, nous avons préconisé des mesures claires à prendre, mais le texte a malheureusement été rejeté pour des raisons politiciennes. La liste est là: 450 parlementaires ont voté contre.

Dans certaines régions, les mutilations génitales féminines peuvent être basées sur la tradition, mais ce n’est pas notre tradition. De telles croyances n’ont pas leur place dans nos sociétés. En France, des jeunes filles victimes d’excision soulignent que la législation française n’était pas suffisamment forte pour contrebalancer le poids de la pression sociale. Il est donc grand temps que nos pays poursuivent systématiquement les auteurs de mutilations génitales féminines.

J’exhorte donc les États membres à faire appliquer le signalement obligatoire des mutilations génitales par les professionnels de santé et de l’enseignement. Mettons fin ce laxisme, à ce manque de courage, et sanctionnons durement cette barbarie. Je vous rappellerai que l’Europe est le continent d’Hélène de Troie, de Jeanne d’Arc et de Marie Curie, des femmes qui sont au cœur de notre histoire et qui définissent qui nous sommes. Notre devoir est de protéger cette Europe, berceau des droits des femmes, en rappelant sans cesse ces valeurs de respect et de liberté pour toutes.

 
  
MPphoto
 

  Jessica Stegrud (ECR). – Fru talman! Kvinnlig könsstympning förekommer främst i delar av Afrika och Mellanöstern, men det förekommer även här. Bara i Tyskland uppskattas antalet könsstympade kvinnor uppgå till 20 000, i Frankrike 60 000. Och så har vi Sverige med världens första självutnämnda feministiska regering, nästan 40 000, vilket ger Sverige en oangenäm topplacering vad gäller antalet drabbade kvinnor per capita i Europa.

Allt tyder också på att denna utstuderade tortyr med livslånga konsekvenser inte bara utförs när flickorna besöker föräldrarnas hemland utan på plats i Malmö, Borlänge, Borås, ett stenkast från socialkontor, polisstationer och tidningsredaktioner där man är mer upprörd över att flickor kanske vill ha rosa kläder på sig.

Vi kan inte själva avskaffa kvinnlig könsstympning runt om i världen. Men när det gäller flickor i Europa har vi större ansvar och möjligheter. Hårdare straff, informationskampanjer och mer insatser från myndigheter är ett måste, men det förutsätter en politisk vilja och prioritering. Detta är inte acceptabelt någonstans i världen, men det är en skam att det förekommer på vår egen hemmaplan.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Pereira (GUE/NGL). – Senhora Presidente, a mutilação genital feminina é uma intolerável forma de violência contra as mulheres. É praticada na infância e provoca danos físicos, lesões irreparáveis à saúde física e sexual e danos emocionais para toda a vida.

Trata-se de uma prática que atinge particularmente os mais vulneráveis: as raparigas até aos 15 anos e das classes mais pobres. É fundamental criminalizar e punir os criminosos, mas também prevenir esta violência, levar ações de sensibilização e de consciencialização às comunidades nas quais estes crimes ocorrem, educar novas gerações para os direitos das mulheres.

Na nossa perspetiva, a luta pela erradicação da mutilação genital feminina é inseparável da luta pela proteção e pelo reforço dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, da necessidade de acesso à educação e, em particular, à educação sexual e da melhoria das condições da saúde materno-infantil.

O fim da mutilação genital feminina constituirá um avanço nos direitos das mulheres e raparigas, e é por isso que lutamos.

 
  
MPphoto
 

  Javier Zarzalejos (PPE). – Señora presidenta, las cifras de esta lacra son terribles y, seguramente, solo reflejan la realidad de manera parcial e incompleta. Si ampliamos la mirada a la realidad que vemos es que, además de la mutilación genital, la mayoría de las llamadas prácticas culturales hacen de las mujeres y de las niñas sus víctimas. Hablamos de la poligamia, de los matrimonios forzados o dentro de grados de parentesco prohibidos, del aborto selectivo, de la laceración de diversas partes del cuerpo, de la retirada de niñas de ciertos ámbitos de la educación, como la práctica del deporte o la actividad con niños, o de la imposición de códigos extremos de vestido y ocultación.

Todas estas prácticas ponen de manifiesto que el modelo multicultural ―ciertamente es sobrevalorado― se construye, en gran medida, sobre el desprecio de los derechos de las mujeres y de las niñas. Tenemos la obligación de prevenir y detectar; una obligación que incumbe, en primer término, a la escuela, a los servicios de salud y a los servicios sociales. Tenemos la obligación de asegurar que estas prácticas no quedan impunes. Es precisa la rápida ratificación del Convenio de Estambul y pedir que todos los Estados miembros introduzcan la persecución extraterritorial de este delito. Y tenemos la obligación de asistir a las víctimas. En los procedimientos de asilo, sí, y para las que ya se encuentran en nuestro territorio, asistirlas aplicando los sistemas de protección y los protocolos específicos para el tratamiento de la violencia contra las mujeres. Tolerar, mirar a otra parte, condenar solo verbalmente, no es respetar otras culturas, es, sencillamente, negar la protección de la ley, negar la igualdad y atentar contra la dignidad de las mujeres.

 
  
MPphoto
 

  Jackie Jones (S&D). – Madam President, I would like to thank the Minister and the Commissioner for the time given to this issue. We know that FGM is a global issue, and we know it happens in every country around the world to girls. We also know that girls living in the EU have been cut, including about 2 000 in Wales, the country that I represent – and it’s a pretty small country – yet prosecutions are really low, alarmingly low. Earlier this year, the UK saw its only prosecution for FGM, 30 years after it was first made unlawful.

This demonstrates how little attention is paid to the grave consequences for the girls and women involved. Last year Wales opened its first clinic for specific medical and psychological help for survivors of FGM. Specialised services like these are vital, yet it’s exactly these services which are most at risk after Brexit, because of key EU funding being lost.

Strong legislation is essential in protecting and empowering women and girls in holding perpetrators to account. The Istanbul Convention and CEDAW – and we celebrate 40 years today of CEDAW – are two powerful tools tackling violence against women and girls, including FGM, yet these remain largely unimplemented in the UK. We must use legislative tools like this as part of a holistic approach, and I just mention a couple: community and youth engagement, tackling disinformation, discrimination, protection of women’s sexual and reproductive health and rights, training, funding and education. Let’s make this the last generation of girls to face the cruelty and human rights violation of FGM.

 
  
MPphoto
 

  Samira Rafaela (Renew). – Voorzitter, 200 miljoen vrouwen leven iedere dag met de gevolgen van genitale verminking. Genoeg is genoeg! Dit kan gewoon niet meer. Het is onrecht. In Europa zelf lopen bijna 200 000 vrouwen het risico op genitale verminking, een groot onrecht dat vaak wordt verzwegen. De pijn wordt in eenzaamheid gedragen en dat terwijl er al zoveel lotgenoten zijn. Bespreekbaar maken is belangrijk maar echt niet genoeg. Als Europese Unie moeten we onze middelen inzetten om grote problemen aan te pakken, om vrouwen en meisjes te beschermen. Geweld tegen vrouwen is een groot probleem. Ik roep de Commissie daarom op om dit vreselijke onrecht aan te pakken.

Het is heel goed dat u gaat werken aan een strategie, maar het is hoog tijd voor een strategie met tanden en ook om sancties tegen de daders erdoor te drukken, om tot het uiterste te gaan en ervoor te zorgen dat dit soort geweld wordt gemeld. Zorg alstublieft ook voor de nodige infrastructuur. En als financiering voor preventie en hulpverleners een probleem is, dan moet de Europese Unie bijspringen. En als landen laks zijn met handhaven, dan moet de Commissie de kant van de slachtoffers kiezen. Genoeg is genoeg! Alstublieft, maak deze strategie effectief. Ik wil echt dat het een strategie met tanden wordt.

 
  
MPphoto
 

  Alice Kuhnke (Verts/ALE). – Fru talman! Vi, EU, slår oss ofta för bröstet som hela världens försvarare av mänskliga rättigheter, vilket framstår som ett osmakligt skämt i skenet av hur många barn, flickor och unga kvinnor från EU som könsstympas varje år.

180 000 per år är i riskzonen för detta övergrepp, enligt Europeiska jämställdhetsinstitutet. Majoriteten av dessa flickor inte är blonda och blåögda utan ser mer ut som jag, och många med mig är övertygade om att det bidrar till det faktum att vi, EU och medlemsländerna enskilt, inte bekämpar risken för könsstympning av EU—medborgare med den kraft som krävs. Det finns en förgörande kulturrelativism som bidrar till att övergreppen fortgår.

Om vi verkligen vill bekämpa förtrycket av flickor och kvinnor, så gör vi det bäst genom att stå upp för mänskliga rättigheter och bekämpa rasism och patriarkala, förtryckande strukturer – oavsett i vilken färg och form de kommer.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde (ID). – Madame la Présidente, alors qu’une des premières résolutions des Nations unies contre les mutilations génitales remonte à 1952, plus de 200 millions de femmes dans le monde en sont toujours victimes et 3 millions d’autres risquent chaque année de le devenir.

Voilà un témoignage éloquent de l’inefficacité de l’action internationale dans ce qui devrait pourtant être un combat prioritaire de la cause féminine. D’autant plus que si nous évoquons, à juste titre, le sort de tant de femmes d’Afrique subsaharienne qui, par exemple en Éthiopie, d’où je reviens, subissent ces atrocités à 65 %, nous occultons celui d’un nombre croissant de femmes en Europe, dont 125 000 en France.

Reflet de l’immigration, bien sûr, cette situation est aussi le résultat d’un obscurantisme religieux, notamment au sein de certaines communautés musulmanes de par le monde.

Une recherche financée en 2008 par USAID le reconnaissait sans ambages. Nommer les vraies causes et les vrais responsables, voilà une première prise de conscience décisive et salutaire dans un combat qui se joue désormais jusque sur notre sol.

Je souhaiterais ne plus avoir de leçons de morale de Mme «123», qui n’est plus là d’ailleurs – je ne pense pas qu’elle doive me donner de leçons.

 
  
MPphoto
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE). – Senhora Presidente, todos os anos milhares de mulheres e raparigas são vítimas de mutilação genital em todo o mundo. Prática equivalente à tortura que atenta contra a integridade física e psicológica das mulheres.

Está na hora de tomar medidas concretas para acabar com este flagelo. Não podemos aceitar que, com base no costume, na tradição, na cultura, ou religião, se continue a perpetuar este tipo de comportamento. É fundamental que a comunidade internacional tenha tolerância zero em relação aos milhares de atos praticados anualmente, dentro e fora da União, que constituem uma violação grave dos direitos humanos.

Os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana e a igualdade entre homens e mulheres são valores basilares do projeto europeu. Constitui, aliás, um crime em todos os Estados—Membros, mas contam-se pelos dedos de uma mão os casos com condenação judicial.

É necessária uma maior capacidade dos Estados—Membros para proteger as mulheres e as raparigas em risco. É essencial que os responsáveis por estes crimes cometidos na UE e fora da UE sejam julgados e é vital o envolvimento das comunidades na educação e na consciencialização para este flagelo. Só assim atingiremos o objetivo proposto no âmbito das Nações Unidas de erradicar completamente esta prática até 2030.

Espero que esta seja uma prioridade da nova Comissão e que a UE esteja na linha da frente neste combate.

 
  
MPphoto
 

  Maria Manuel Leitão Marques (S&D). – Senhora Presidente, Senhora Comissária, Senhora Ministra, a aprovação de uma estratégia europeia de combate à mutilação genital feminina a no mundo é fundamental. As convenções sociais, as tradições religiosas, os estereótipos associados à sexualidade feminina não podem continuar a ser um motivo para causar danos irreparáveis no corpo das raparigas e mulheres.

Infelizmente há poucos dados seguros disponíveis sobre este flagelo que já não devia existir no séc. XXI. Sabe-se que há cerca de 200 milhões de vítimas no mundo, 500 mil das quais na União Europeia. Há, por isso, três aspetos que consideramos fundamentais.

Em primeiro lugar, que os Estados-Membros recolham mais dados sobre esse fenómeno no seu país e treinem os seus profissionais para o efeito para sermos mais eficazes no seu combate.

Em segundo, que apoiemos respostas inovadoras baseadas em tecnologia como, por exemplo, a i-Cut App do grupo “The Restorers”, raparigas do Quénia, finalistas do Prémio Sakharov, que hoje recebemos aqui e que, um dia, espero possamos receber para receberem mesmo o prémio, como premiadas, e que continuemos a defender a adesão da União Europeia à Convenção de Istambul, onde está prevista a criminalização da mutilação genital feminina.

Não baixaremos os braços enquanto uma só mulher ou rapariga for vítima de mutilação.

 
  
MPphoto
 

  Mathilde Androuët (ID). – Madame la Présidente, 500 000 femmes dans l’Union européenne ont été victimes de mutilations génitales et, chaque année, 180 000 de plus courent le risque d’y être confrontées. Ces chiffres, tirés du site internet du Parlement européen, sont assortis de ce commentaire: la mutilation génitale féminine est encore pratiquée dans certains pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient. En un mot, ces pratiques monstrueuses ne sont pas européennes, et pourtant elles ont lieu sur notre continent.

Avant de jouer les redresseurs de torts ailleurs, faisons le travail nécessaire chez nous. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? En important des millions d’êtres humains, nous importons en même temps toutes les pratiques, même les plus inhumaines. Au fur et à mesure que nous acceptons une immigration anarchique, nous donnons un laissez-passer pour la violence.

Ainsi, en France, le nombre de femmes adultes mutilées est passé de 62 000 dans les années 2000, pour atteindre 124 355 au début de notre décennie. Ce qui est vrai pour les excisions l’est tout autant pour les violences commises à l’égard des femmes. Ouvrons les yeux! Nous ne pouvons pas nous dire féministes et applaudir à l’arrivée de milliers de migrants qui, pour partie, méprisent la femme et la déconsidèrent, au point parfois de la maltraiter ou de la violenter.

L’Europe pourrait s’enorgueillir de n’avoir jamais détruit le corps de ses filles au nom de pratiques obscures. Mais à cette fierté européenne, vous préférez le politiquement correct de l’acceptation de tout et de n’importe qui: offrir ces femmes en pâture est le propre des vaincus. Au nom du respect de la femme, rétablissons les valeurs européennes dans leur statut de vainqueur.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní předsedající, paní komisařko, já jsem se zájmem vyslechl Vaše vystoupení a Vaši iniciativu, ve které Vás určitě Evropský parlament podpoří. Jsem rád, že většina vystupujících vnímá jako velké nebezpečí toto násilí na ženách.

Já osobně vidím dvě roviny tohoto problému. Zaprvé, toto násilí, které se koná zde v Evropě, a potom násilí na ženách, které se koná ve třetích zemích. Na obojí je třeba mít instrumenty, ale asi odlišné. Je třeba, podle mého názoru, vypracovat programy Evropské komise, které budou jasně namířeny proti tomuto násilí zde v Evropě.

Je ostudou, že stále jsou v Evropě desítky tisíc, možná statisíce případů obřízek na ženách, zvláště v prostředí migrantů, kteří přicházejí do Evropy. Je třeba jasně těmto lidem říkat: Přicházíte sem, zde působíte, ale musíte akceptovat a respektovat naše evropské hodnoty. A to je ochrana lidských práv a rovnost žen a mužů. Zde si myslím, že máme co dohánět. Je nutné, aby orgány činné v trestním řízení, trestní orgány spolupracovaly, aby toto jednání opravdu bylo tvrdě trestáno, a to i soudy v jednotlivých členských státech. Myslím si, že tady spolupráce mezi jednotlivými členskými státy příliš velká není a že víme o desítkách tisíc případů. Řekněme si reálně: Kolik lidí na území Evropy bylo za takovéto jednání postiženo? Kolik lidí bylo odsouzeno?

Tady je Vaše role, kde můžete působit. Vedle toho samozřejmě je třeba působit ve třetím světě, kde ta práce bude delší, náročnější, ale já vidím primární problém a Vaši roli v tuto chvíli právě zde v Evropě. Tady to dlužíme těm, kteří zde žijí anebo kteří sem přicházejí a chtějí zde azyl, důstojnost a ochranu svých lidských práv.

 
  
MPphoto
 

  Vera Tax (S&D). – Voorzitter, stel je voor: je bent een meisje van 8. Je hebt geen idee wat je te wachten staat. Op een dag word je geroepen. Je wordt vastgehouden en je mag niet huilen. Een volwassene staat klaar met een scheermes. Zonder pardon wordt je clitoris weggesneden. 200 miljoen vrouwen en meisjes wereldwijd zijn slachtoffer van deze afschuwelijke misdaad. Ze worden meestal voor hun 15e verminkt. Laat me heel duidelijk zijn: dit barbaarse gebruik is nooit te rechtvaardigen, op basis van traditie, cultuur noch religie. Ik steun de Commissie in haar strijd om genitale verminking uit te bannen. Jaarlijks lopen nog steeds miljoenen meisjes dit gevaar. Daarom moet de EU hier zo snel mogelijk een einde aan maken.

 
  
MPphoto
 

  György Hölvényi (PPE). – A női nemiszerv csonkításával, e barbár cselekedettel kapcsolatban sok mindent elmondtunk, elmondtak Önök, és ennek jegyében inkább itt a borzasztó barbárság mellett a szörnyülködés helyett a megelőzés fontosságát szeretném hangsúlyozni. Tehát nézzük meg, hogy tulajdonképpen megelőzéssel kapcsolatban mit lehet tenni. Ma nagyon jó példa volt, hogy Kanko képviselőtársamnak a kezdeményezésére a „The Restorers” nevű fiatal kenyai lányokból álló csoportot – mások is említették – fogadni tudtuk, és valóban párbeszédet folytathattunk a fiatalabb generációkkal. Azért jegyezzük meg, hogy csak Afrikában az általam is nagyon szeretett kontinensen 14 év alatti a lakosság 42 százaléka. A legfiatalabb kontinensen felnövekvő új generációkkal sokkal többet, sokkal hatékonyabban kell tennünk, de ez csak a párbeszéden és az oktatáson keresztül valósulhat meg. Ki kell állnunk a konfliktus területén élő nők és lányok mellett, akik a leginkább veszélyeztetettek közé tartoznak. Amikor itt arról beszélünk, hogy hagyomány, tradíció, semmi köze a valláshoz ennek. A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának, növelésének nélkülözhetetlen eszköze az oktatás. Az Unesco adatai szerint szubszaharai Afrikában több mint 18 millió fiatal lány nem vesz részt általános iskolai oktatásban. Ezen kell változtatnunk, együttműködni a helyi szervekkel, kormányokkal, egyházakkal.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já se plně připojuji ke svým kolegům, kteří zde dnes hovořili. Mrzačení ženských pohlavních orgánů je naprosto barbarská praktika, je skutečně zločinem. Já neznám žádné odůvodnění žádnými společenskými, kulturními normami nebo nějakými zvyklostmi. Je to prostě zločin a takto se musí pojmenovat. Cítím obrovský stud, že toto jednání je na vzestupu i v Evropské unii, v našem prostoru. Bavíme se o tom opakovaně už od minulého období a toto je opravdu zarážející, že v Evropském prostoru je tato praktika na vzestupu. Ano, jsou to uzavřené komunity nebo komunity nově příchozích uprchlíků, ale zjevně selhává kontrolní složka. Ti, kteří mají dohlížet na toto jednání z hlediska jeho kriminalizace, tak zavírají oči. Nevyšetřuje se to, to je myslím, velmi smutný obrázek našeho konkrétního světa v Evropské unii. To bychom měli jednoznačně odsoudit všichni.

Nejprve si zamést před vlastním prahem a zároveň samozřejmě věnovat i úsilí přesvědčování, diplomatického úsilí vůči našim partnerům ve třetích zemích. Myslím si, že Evropská komise předložila dobrou iniciativu, já ji plně podporuji. Měla by být provázána právě s diplomatickým úsilím jak přesvědčit, jak dohlédnout i do těch dalších zemí. Miliony žen, ženských obřízek skutečně stojí za tu naši aktivitu a já vám za ni děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Helena Dalli, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank the Presidency for their contribution to this debate and to thank all honourable Members for their interventions, which reflect a shared commitment to fight against female genital mutilation. I am emboldened by the fact that we are all together in this. I will take your ideas into account in the development of the new Gender Equality Strategy and throughout my work in the European Commission.

I am grateful for the dedication and support of this Parliament towards this cause and I look forward to continuing with our collaboration. As mentioned by quite a few of the honourable Members here, I hope that the remaining six Member States will ratify the Istanbul Convention. The Istanbul Convention requires that the state parties criminalise FGM, including coercion or procurement of this violation.

I will work so that the EU will manage to ratify the Convention during this term, but I count on your support to convince the remaining Member States. We must all keep in mind that women and girls should not be made to wait.

 
  
MPphoto
 

  President. – Before I give you the floor, President-in-Office of the Council Tuppurainen: this is your last speech in front of the European Parliament, so I would like to grab the occasion to thank the Finnish Presidency, and especially you, for your efforts for our ever-stronger Europe. Thank you.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Tytti Tuppurainen, President-in-Office of the Council. – Madam President, 2020 will be marked by a line-up of important milestones in regard to gender equality, such as: the 25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action; the 5th anniversary of the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development; the 20th anniversary of the UN Security Council Resolution on Women, Peace and Security; and lastly, the renewal of the EU Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019. In February, we will indeed celebrate the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation (FGM).

Ladies and gentlemen, let’s now put an end to FGM once and for all. All women and girls should be allowed to live free and safe, as whole individuals. In the light of the proposed accession of the EU to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, the Istanbul Convention, the Finnish Presidency calls on all actors to devote special attention to ensuring coherence between internal and external EU policies and action.

Combating all forms of violence against women and young girls is a core element of the respect for human rights and fundamental rights. Our Finnish Presidency has continued working on the EU accession to the Istanbul Convention, and we have encouraged those that still have not ratified the Istanbul Convention to do so. I have no doubt that, among those actors, the European Parliament – you, as representatives – will continue to lead on those issues that are at the heart of our common EU values.

Thank you again for this very important debate, and it this indeed a great honour to conclude the Finnish Presidency with this important topic. President, allow me to thank you all for this extraordinary autumn. It has indeed been a tremendous time with you here in the Parliament, debating all kinds of different topics. I’ve spent hours representing the Council and the Member States in this plenary here in Strasbourg and in Brussels, and it has been worth every minute.

Thank you so much. Thank you all. Our Presidency eventually comes to an end, but the fight for human rights, democracy and the rule of law continues. Thank you all, and I wish you all a Merry Christmas. I hope you all can spend some time with your families and your loved ones.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra a februári plenáris ülésen kerül sor.

Írásos nyilatkozatok (171. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), in writing. – All forms of gender-based violence, no matter in the EU or around the world, are zero-tolerant. I strongly support the Council and Commission’s commitment to combatting gender-based violence, putting it as top priority in the EU Gender Equality Strategy and, in particular, to working collectively to eradicate female genital mutilation (FGM).

FGM severely violates the fundamental rights of women and girls worldwide and has serious life-long consequences on women’s health, physically but also psychologically. We must strengthen the data collection at the EU level for mapping women victims in the Member States, enhance supportive measures, in close collaboration with national authorities, health professionals, and civil society, and accelerate the EU’s ratification of the Istanbul Convention.

Effective measures on eliminating the barriers of reporting FGM and successful prosecution are also urgently required. At the international level, the EU should be more active in supporting the implementation of CEDAW, the UN Convention on the Rights of the Child, and other international instruments. A long-term strategy for eliminating gender-based discrimination and ensuring long-term sustainable cultural change must be explored.

 
Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου