Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 18. detsember 2019 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112) (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 7.Lissaboni lepingu ja õiguslikult siduva Euroopa Liidu põhiõiguste harta 10. aastapäeva tähistamine (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Euroopa Ülemkogu 12. ja 13. detsembri kohtumise järeldused (arutelu)
 10.Istungi jätkamine
 11.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 12.Istungi jätkamine
 13.Hääletused
  13.1.Euroopa Ombudsmani valimine (hääletus)
  13.2.ÜPP: finantsdistsipliin alates eelarveaastast 2021 ja sambaid puudutav paindlikkus kalendriaastal 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) (hääletus)
  13.3.ELi ja Gambia vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendamise protokoll (A9-0026/2019 - Carmen Avram) (hääletus)
  13.4.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sh dimoksüstrobiin ja mankotseeb (B9-0230/2019) (hääletus)
  13.5.Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemine (B9-0235/2019) (hääletus)
  13.6.LGBTI-inimeste avalik diskrimineerimine ja nendevastane vihakõne, sealhulgas LGBTI-vabad alad (B9-0234/2019) (hääletus)
  13.7.Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) (hääletus)
  13.8.Õigusriik Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi (B9-0240/2019) (hääletus)
  13.9.Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus (B9-0233/2019) (hääletus)
  13.10.Tervise- ja hooldusvaldkonna digiülemineku võimaldamine (B9-0239/2019) (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
  14.1.LGBTI-inimeste avalik diskrimineerimine ja nendevastane vihakõne, sealhulgas LGBTI-vabad alad (B9-0234/2019)
  14.2.Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0 (B9-0238/2019)
  14.3.Õigusriik Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi (B9-0240/2019)
  14.4.Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus (B9-0233/2019)
  14.5.Tervise- ja hooldusvaldkonna digiülemineku võimaldamine (B9-0239/2019)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 18.Kehtiva ELi ja Mercosuri vahelise vabakaubanduslepingu ning Euroopa rohelist kokkulepet käsitleva komisjoni ettepaneku ühilduvus (temaatiline arutelu)
 19.Uiguuride olukord Hiinas (China Cables) (arutelu)
 20.Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis (arutelu)
 21.Inimõiguste ja demokraatia alane olukord Nicaraguas (arutelu)
 22.Hiljuti Iraanis toimunud meeleavalduste vägivaldne mahasurumine (arutelu)
 23.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 24.ELi strateegia, mille eesmärk on lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (954 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4629 kb)
Viimane päevakajastamine: 4. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika