Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 15 януари 2020 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Внасяне на документи: вж. протокола
 6.Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Тържествено заседание - Реч на Негово Величество крал Абдула Втори, крал на Хашемитско кралство Йордания
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  10.1.Числен състав на комисиите (B9-0039/2020) (гласуване)
  10.2.Протокол към Споразумението между ЕС, Исландия и Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) (гласуване)
  10.3.Споразумение между ЕС и Китай относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) (гласуване)
  10.4.Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) (гласуване)
  10.5.Европейски зелен пакт (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) (гласуване)
  10.6.Прилагане и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство (B9-0031/2020) (гласуване)
  10.7.Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) (гласуване)
  10.8.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (A9-0054/2019 - David McAllister) (гласуване)
  10.9.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) (гласуване)
  10.10.Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) (гласуване)
 11.Обяснение на вот
  11.1.Европейски зелен пакт (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)
  11.2.Прилагане и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство (B9-0031/2020)
  11.3.Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)
  11.4.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (A9-0054/2019 - David McAllister)
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Изопачаване на европейската история и спомени за Втората световна война (разискване по актуални въпроси)
 16.Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Унгария (разискване)
 17.Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша (разискване)
 18.Възобновяването на наказателното преследване срещу министър-председателя на Чехия във връзка със злоупотребата със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси (разискване)
 19.COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. (разискване)
 20.Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (разискване)
 21.Реформа на общите принципи на комитологията (разискване)
 22.Одобряване на протокола от настоящото заседание: вж. протокола
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1014 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1014 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4657 kb)
Последно осъвременяване: 8 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност