Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2964(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000002/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000002/2020 (B9-0002/2020)

Συζήτηση :

PV 16/01/2020 - 12
CRE 16/01/2020 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12. Παράνομα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν με τρισδιάστατη εκτύπωση (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the oral question to the Commission on 3D-printed illicit objects by Lucy Nethsingha on behalf of the Committee on Legal Affairs (O-000002/2020 (B9-0002/2020).

 
  
MPphoto
 

  Liesje Schreinemacher, author. – Madam President, 3D printing is a technology with significant economic potential for European businesses, notably for small, innovative enterprises, and many countries have started to adapt strategies to promote its development. The technology, however, also raises legal and ethical questions. Different studies by the Commission have shown the existence of loopholes in EU legislation regarding the use of 3D printing. Recent tragic events have raised concerns and confirmed the need for action at EU level.

On 9 October 2019, two people were killed and two people were injured in Halle, Germany, when an attacker tried to enter the local synagogue during Yom Kippur, the Jewish holiday. The attacker used a 3D—printed weapon, the blueprint of which he uploaded on Twitter.

Already in its 2018 report, the Committee on Legal Affairs (JURI) expressed concerns regarding the manufacturing of weapons, explosives, drugs and other hazardous products in the context of 3D printing, but also regarding the problems relating to civil liability and intellectual property rights.

In light of the urgency of this matter, the JURI Committee would like to ask the Commission the following: How do you intend to tackle this problem raised by the use of 3D—printed illicit objects? Do you foresee taking any legislative action based on ongoing and previous studies and evaluations? If so, which EU measures do you foresee to be impacted, and what is the timeline of the actions you plan to undertake? What will you do to ensure a timely response? Finally, what progress has been made regarding the actions the Commission has committed to undertake following the 2018 JURI Committee report?

 
  
MPphoto
 

  Janez Lenarčič, Member of the Commission. – Madam President, I share this Parliament’s view as it was expressed in its 2018 report that the distinguished author of the question mentioned, namely that 3D printing technology may also raise security, and especially cybersecurity, concerns, particularly with regard to the manufacturing of weapons, explosives and drugs, and any other hazardous objects, and that particular care should be taken with regard to production of that kind.

The main problem with three-dimensional printed firearms is not that they are defective and therefore subject to the Product Liability Directive. The actual problem is that these firearms were illegally manufactured and used. According to the Directive on the acquisition and possession of weapons, also known as the Firearms Directive, the manufacturing of weapons is already illicit unless it is authorised by a competent authority of the Member State where the manufacture or assembly takes place. And this applies also to manufacturing through 3D printing and using technical specifications available on the Internet.

Monitoring of the situation is currently taking place in the context of the EU policy cycle for organised and serious international crime. The Operational Action Plan 2020 includes an operational action aiming at raising awareness of the threat of the use of new technologies, such as 3D printers. Europol issued in October last year an intelligence notification for all law enforcement authorities on this subject.

The Commission is preparing a report on the application of the Directive, covering issues notably related to the impacts of new technologies such as three-dimensional printing. This report, which is due by September this year, will assess whether further action with respect to 3D printing is required.

 
  
MPphoto
 

  Ibán García Del Blanco, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, yo creo que todos los que nos hemos aproximado y nos aproximamos a esta cuestión coincidiremos en que estamos ante una herramienta, un avance tecnológico y de carácter también democratizador que, de alguna forma, supone una grandísima oportunidad.

La impresión 3D desde luego que tiene muchas diferentes aproximaciones, pero es evidente que puede ayudarnos, incluso desde el punto de vista del ahorro de materiales, desde el punto de vista de una menor contaminación. Estamos hablando de que la producción, la posibilidad de producir cada vez con, además, herramientas y máquinas más grandes y con mayor capacidad en el lugar donde se quiera establecer la actividad evita transportes, por ejemplo, también. Una democratización, al final, como decía, del acceso a determinadas cosas.

Pero es verdad también, por otra parte, que plantea también un reto importante con respecto a un montón de cosas. La seguridad es una de ellas. Antes se ha hecho referencia a lo que tiene que ver con la posibilidad de, sin ir más lejos, construir armas. Y hemos tenido algún ejemplo durante estos últimos meses y estos últimos años de la dificultad que existe todavía de control de determinadas cosas, determinados planos, determinadas formas de construir que se pueden incluso descargar de la misma web, de lo que se llama el deep internet, de la web profunda.

Y también, desde luego, plantea otra serie de retos que, legalmente, todavía no están bien solucionados. Y a mí me gustaría aprovechar esta ocasión para pedirle a la Comisión que lo tenga en cuenta desde el punto de vista del propio respeto a la propiedad intelectual. Y existen también un montón de ejemplos de cómo, de alguna forma, existe poco control con respecto a la utilización de la producción intelectual de personas o de colectivos que, de alguna manera, han estado trabajando en producciones ―como digo― de carácter intelectual. Y no existe una protección suficiente todavía en nuestra legislación. Es más, las excepciones que se están planteando son demasiado vagas y demasiado amplias.

A mí me gustaría que, como hemos hecho con tantas cosas y como hemos hecho con la propia web y con la utilización, con el uso digital del propio acceso a contenidos intelectuales y culturales, lo hagamos también en este terreno.

En fin, y termino con esto. Perdón por la extensión. Yo le animo a la Comisión, sobre todo, a ir rellenando algunas lagunas legales y también, de alguna manera, a coordinar y armonizar alguna legislación que ya existe.

 
  
MPphoto
 

  Liesje Schreinemacher, on behalf of the Renew Group. – Madam President, thank you to the Commission for its answer. Well, allow me to continue in my mother tongue, Dutch.

Voorzitter, 3D-printen: het is een technologie die inmiddels een flinke vlucht heeft genomen en nog steeds veel potentie heeft voor Europese bedrijven, voor zowel grote bedrijven als het midden- en kleinbedrijf. De mogelijkheden zijn eindeloos en het heeft ons leven al stukken verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan het printen van protheses in de medische wereld, of in de bouw, waar een klein huis inmiddels al in 48 uur kan worden opgetrokken.

Maar zoals bij vele innovaties kent ook deze innovatie een keerzijde wanneer ze in verkeerde handen valt, zoals we hebben kunnen zien bij die verschrikkelijke gebeurtenis in Halle, Duitsland, waar iemand de synagoge probeerde binnen te dringen en waarbij twee mensen gedood zijn en twee mensen gewond zijn geraakt. Hoewel 3D-printen ons dus veel goeds brengt, mogen we onze ogen niet sluiten voor andere mogelijkheden en gevaarlijke toepassingen, zoals het printen van wapens, explosieven of drugs. We moeten onszelf daarom de vraag stellen of we het nu wel goed genoeg geregeld hebben, en het antwoord is nee.

De Commissie gaf net al aan dat ze stappen heeft genomen, het Operational Action Plan. Ook de politie en vervolgingsinstanties zijn hierop gezet. Maar de vraag is of dit voldoende is, want als je erin duikt, blijkt er inderdaad een lappendeken te zijn over regels van intellectueel eigendom, maar ook civiele aansprakelijkheid en natuurlijk de vuurwapenrichtlijn. De Commissie zei zelf al dat de wapens illegaal geprint zijn. Ja goed, hoe gaan we dat voorkomen? Want toch kon dit gebeuren.

Mijn vraag is dus aan de Commissie: u heeft al gezegd welke acties u heeft ondernomen, maar moet er nog nieuwe wetgeving komen en komen er nieuwe standaarden? Want ik geloof dat u echt wel – en iedereen hier met mij – van mening is dat zo’n incident als in Duitsland nooit meer zou mogen voorkomen.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки, от името на групата ECR. – Г-жо Председател, г-н комисар, уважаеми един, двама, трима, четирима колеги в залата, преди да започна с темата по същество, повдигната от уважаемата колега, искам да се обърна към Вас, г—жо Председател, и да кажа нещо, което казах и на миналото заседание и на по—миналото и ще продължа да го казвам, докато не се вземат мерки. Присъствието на толкова хора, на толкова представители в залата в четвъртък, в работен ден, е обида за данъкоплатците и разочарование за тези хора там, които идват да гледат работата на Парламента. Тя трябва да се промени — или да няма заседание в четвъртък след обяда, или дневните да се изплащат след края на заседанието, или да се изплащат за половин ден. Такова присъствие и такъв дебат по важна тема, пак казвам, е обида за данъкоплатците и за хората, които ни гледат тук. Така че трябва да се вземат мерки. Моля, предайте това натам.

Сега по темата: безспорно навлизането на новите технологии във всички сфери на нашия живот поставя нови предизвикателства. Триизмерното принтиране е важна технология, която води до изключително ценни постижения в редица сфери като медицина, строителство и научни изследвания.

Точно, както никой не може да предвиди въздействието на парната машина през 1750 г. или пресата за печатане през 1450 г., така и днес не можем да предвидим какво ще бъде дългосрочното въздействие на триизмерното принтиране.

Ясно е, че освен безспорно полезните приложения на тази технология, то ще носи и рискове. Принтирането на оръжия е ниша, която не е регулирана и трябва да бъде внимателно изследвана. Безотговорно е хора без морални устои да имат достъп до триизмерно принтирани оръжия след няколко минути търсене в световната мрежа. Тези оръжия са непроследими, на практика неоткриваеми, и могат да бъдат достъпни за всеки престъпник, насилник или терорист.

Но искам да ви обърна внимание на нещо друго — самият факт, че има хора, които прибягват до триизмерно принтиране, за да се сдобият с лично оръжие, показва следното нещо: законите в редица държави-членки на Европейския съюз относно притежаването на лично оръжие са ненужно рестриктивни и пречат на съвестните граждани данъкоплатци, които искат да защитят себе си и семейството си.

В моята страна, в България, има огромен проблем с битовата престъпност, извършвана от страна на несоциализирани маргинални групи. За редица граждани в малките населени места, които нямат достъп до полицейска защита, притежаването на лично оръжие е единственият начин да защитят себе си и семейството си. Нека ви напомня, че единственият, който може да спре лош човек с оръжие, е добър човек с оръжие. Каквито и регламенти и регулации да бъдат приети относно триизмерно принтираното оръжие, те не трябва да засягат законно придобитото оръжие.

В тази зала се говореше много пъти за ограничаване на притежаването на ловно оръжие, на спортно оръжие, за ограничаване в сферата, примерно, на използването на стоманени сачми, замяната им с оловни, и други такива, меко казано, безумни рестрикции, които вместо да бъдат в полза на гражданите, ги натоварват и разрушават стари, традиционни спортове като лова и спортната стрелба.

Нека да направим сериозни стъпки за либерализиране на режима за придобиване не само на личното оръжие, но и на спортното и на колекционерското такова. Знаете, че единствено свободният човек е въоръженият човек.

(Ораторът приема да отговори на въпрос „синя карта“ (член 171, параграф 8 от Правилника за дейността))

 
  
MPphoto
 

  Андрей Слабаков  (ECR), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. – Г-жо Председател, аз имам, освен някакъв вид изказване, и въпроси към г-н Джамбазки. Аз не мога да разбера как въобще може да се прави разлика между нормално и принтирано оръжие. В смисъл, разлика не може да има и това е моят въпрос към г—н Джамбазки: дали той смята, че има някаква разлика между двете.

Режимите са изключително странни, защото няма разлика между носене и притежание на оръжие. Според моите разбирания в моя дом, който би трябвало да бъде неприкосновен и никой да няма право да влиза в него, мога да държа, ако искам, и тежка картечница. Мисля, че това е нормално. Може би аз просто харесвам тежки картечници. И не разбирам тези странни рестриктивни закони, в които на хората се забранява да защитават собствения си живот.

Мога да ви дам пример с България, че в България, ако някой ме нападне с брадва, аз трябва да отговоря със същото оръжие, т.е. вероятно аз трябва да сложа един куфар оръжия до леглото си, ако влязат в къщи.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR), отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. – Колега Слабаков, до голяма степен споделям Вашето мнение. Аз мисля, че за да не се принуждават хората да си правят 3D-принтирани оръжия, всеки един гражданин, който спазва законите, всеки един гражданин, който няма осъдителна присъда, всеки един гражданин, който е данъкоплатец, трябва да може да придобива възможности, за да се защитава сам себе си и семейството си, без да нарушава законите, разбира се.

 
  
MPphoto
 

  President. – Now I would like to give the floor back to the Commission.

Commissioner Lenarčič, the floor is yours for the final remarks.

 
  
MPphoto
 

  Janez Lenarčič, Member of the Commission. – Madam President, thank you for this short but very interesting debate. I will take this back and I can assure you that the Commission will look at this matter from all the angles that were mentioned today. But I can already give you some preliminary feedback on each of them.

I will start with intellectual property rights. The Commission recently commissioned a study on the intellectual property rights implications of the development of industrial three—dimensional printing. The purpose of this study is to analyse the intellectual property implications of the development of industrial 3D printing. The Commission will take account of the study’s conclusions and recommendations and will decide on the next steps. Obviously, the fight against counterfeited products, be it through 3D printing or any other production method, is of paramount importance for the Commission.

On product liability, this is a matter that is covered by the Product Liability Directive. On this issue, I can tell you that the Commission published its fifth report on the Product Liability Directive and the evaluation of the Directive back in 2018. It also published a staff working document on liability for emerging digital technologies in the same year. In addition, the Commission is working on a guidance document for the implementation of the Directive and this guidance document should be available later this year. Furthermore, the Commission is examining whether it would be useful to amend the Product Liability Directive.

Finally, on the illicit arms production angle, the incident that you mentioned in Halle was of course looked at very closely by the German authorities. Among others, the German Bundestag found that no legislative changes are necessary because the current German law explicitly sanctions the unlicensed manufacture of guns and firearms regardless of the method of their production. Nevertheless, the Commission will submit to this Parliament and to the Council a report on the application of the Firearms Directive, including a fitness check of its provisions accompanied, if appropriate, by legislative proposals, notably concerning the impacts of new technologies such as 3D—printing, but also the use of QR code and the use of radio—frequency identification.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

 
Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου