Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0330B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0022/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0022/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2020 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0038

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 48k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

20. Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  President. – The next item is the report by Roberta Metsola, on behalf of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action No 98/700/JHA, Regulation (EU) No 1052/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 2016/1624 of the European Parliament and of the Council (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)) (A9—0022/2019).

I remind you that it is possible to request catch-the-eye and blue cards using both the standard registration and the electronic system. Instructions are available at the entrance of the Hemicycle. Please also be reminded that blue-card questions can be raised only after the speeches on behalf of political groups.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola, Rapporteur. – It-triq biex wasalna sa hawn kienet waħda twila, imma wasalna. Meta jkun hemm dokumenti li jiġu ffrodati jimminaw is-sigurtá interna fiż-żona Schengen, li hi żona ta’ moviment ħieles mingħajr kontrolli fil-fruntieri.

Din il-liġi l-ġdida tindirizza din il-problema billi tassigura li jkun hemm tisħiħ ta’ kooperazzjoni bejn il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea flimkien ma’ pajjiżi msieħba, biex jieħdu passi dwar l-awtentiċitá jew il-falsitá tad-dokumenti. B’hekk ikun hemm garanzija ta’ sigurtá akbar fil-fruntieri esterni u s-sigurtá taċ-ċittadini li aħna nirrappreżentaw.

Aħna nafu li l-uniku mod kif nistgħu ngawdu l-benefiċċji li ġġib magħha ż-żona Schengen huwa li ċ-ċittadini tagħna jkollhom fiduċja fl-immaniġġjar tal-fruntieri esterni. U din il-liġi hija strumentali u essenzjali f’dan kollu – il-fruntieri, is-sigurtà u l-ġlieda kontra l-kriminalità.

Il-liġi l-ġdida se tgħin biex jiġu identifikati u jinqabdu dokumenti li jkunu ġew iffalsifikati. Din il-liġi tipprovdi qafas biex dan isir bla ma jkun hemm telf ta’ ħin u dan isir bl-assistenza tal-Frontex li tkun responsabbli wkoll mill-qsim tal-informazzjoni mal-pajjiżi kollha parteċipanti li jkunu megħjuna u infurmati kif jistgħu jaqbdu sitwazzjonijiet fejn ikun hemm falsifikazzjoni ta’ dokumenti.

Il-liġi tiċċara r-rwol tal-Frontex fit-twaqqif tal-FADO. Aħna saħħaħna dak li jaqa’ taħt din il-liġi sabiex il-FADO tinkludi iżjed informazzjoni milli tagħmel illum.

Aħna rridu uniformitá u konsistenza fil-livell ta’ informazzjoni li l-FADO jkollha dwar il-ġenwinitá, il-falsitá u l-iffrodar tad-dokumenti u biex l-informazzjoni tkun iċċentralizzata.

Aħna ridna wkoll li l-Frontex ikollha l-flessibilitá neċessarja biex tistabbilixxi u ttejjeb il-FADO. Assigurajna li l-Aġenzija tfassal dokument ġdid dwar miżuri effettivi biex jiġu identifikati metodi ta’ ffalsifikar.

Naturalment għamilna dak kollu li stajna biex id-data personali tkun konformi mal-liġijiet Ewropej. Ir-riżultat għandu jwassal għal protezzjoni akbar u fl-istess waqt ikun hemm garanzija ta’ sigurtá aktar stretta.

Il-FADO hija essenzjali fil-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni partikolarment fil-fruntieri esterni. Il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi li mhumiex imsieħba fl-Unjoni Ewropea imma li jipparteċipaw fiż-żona Schengen hija wkoll kruċjali għax fl-aħħar mill-aħħar din ikollha impatt pożittiv fuq is-sigurtá tal-fruntieri esterni. Din tista’ tidher bħala sistema teknika wisq, imma hija sistema li naħseb naqblu li hija essenzjali biex tikkomplementa r-riforma tal-fruntieri Ewropej u l-ħarsien tal-istess fruntieri.

F’dawn in-negozjati aħna għamilna l-almu tagħna biex ir-responsabbiltajiet li jaqgħu taħt dan ir-Regolament jitwessgħu. Dan filwaqt li niżżilna r-responsabbiltajiet speċifiċi tal-Aġenzija u assigurajna li l-ipproċessar tad-data personali mill-Aġenzija u l-Istati Membri jkun konformi mal-liġijiet Ewropej.

Assigurajna wkoll li l-Parlament ikollu sehem akbar fil-FADO. Fl-aħħar nett jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kunsill, lill-Presidenzi Finlandiżi u Kroati, kif ukoll lill-kollegi tiegħi minn kull grupp politiku għall-ħidma kostruttiva ħafna li aħna għamilna. Jiena nħares ’il quddiem lejn dan id-dibattitu li se jsir f’din il-plenarja biex imbagħad nasal biex nikkonkludi wara l-intervent ta’ kulħadd.

 
  
MPphoto
 

  Helena Dalli, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank the honourable Members for this debate. Our citizens consider security one of their top concerns and expect the EU to deliver. Security and freedom go hand in hand, so we need to create a safe space for all Europeans. Being safe is indispensable to live, enjoy rights, work, study and it is also indispensable for the economy. Every person present in Europe has the individual right to be safe. The 2019 Eurobarometer on attitudes towards cybersecurity published recently shows, however, that two thirds of respondents are concerned about falling victim to identity theft. Moreover, a well-functioning Schengen area of free movement requires a common policy on the EU external borders. We need to effectively monitor and control persons crossing the external borders for the benefit of all of us.

The need to strengthen our internal security and our EU external borders has led to the adoption of a variety of recent legislative acts, for example, the European travel and information and authorisation system, the entry-exit system, the regulation of inter-operability between EU information systems and the new European border and Coast Guard regulation.

Today, we have another example, which is the new false and authentic documents online system: a European image database supporting Member States in the recognition of authentic and false documents. I thank both the European Parliament and the Council for your constructive work on this final compromise that ensures real added value. The new false and authentic documents online system is very useful for border guards when performing border checks. It provides information to Member States’ authorities on new forgery methods and new genuine documents in circulation. It contains thousands of descriptions of authentic documents, hundreds of descriptions of false documents, covering more than 30 participating countries, and more than 180 third countries’ international organisations. It helps to detect attempts at identity theft for purposes of irregular migration. The final political agreement will further improve the functioning of the false and authentic documents online system by transferring its management to the European Border and Coast Guard Agency.

Security is a top concern for citizens. They expect the EU to deliver in this area as every citizen has the right to feel and be protected. The rise of threats posed by organised crime, terrorism and the drug market are poison to our societies. This is why the Commission has announced a new security union strategy for the second quarter of this year. As part of the strategy, on internal security, there will be a focus on three priority areas: organised crime, which would include drugs, firearms, corruption, trafficking in human beings, terrorism and radicalisation, and fighting crimes in a digital age. Strong borders to support the area of free movement, which is emblematic for our Union, will also be a key element of the new pact on migration, as announced in the political guidelines of President von der Leyen. In this respect, the timely implementation of all EU information systems will be a key objective of our comprehensive approach to migration, focusing on both external borders and security, but equally on strong and resilient internal procedures, stepping up the legal pathways and fostering integration into our societies. I thank you again for your support and look forward to this debate.

 
  
MPphoto
 

  Емил Радев, от името на групата PPE. – Г-н Председател, уважаеми колеги, измамата с документи сериозно подкопава вътрешната сигурност и Шенгенското пространство като зона без контрол на вътрешните граници. Използването на фалшиви документи от търсещите по-добър живот в Европа чужди граждани е често срещано, а цената на един такъв документ може да достигне до 5-6 хил. евро.

Документните измами са един от основните подпомагащи фактори за тероризма и организираната престъпност и са свързани както с контрабандата на наркотици, оръжие и откраднати автомобили, така и с трафика на хора и, особено в последните години, с трафика на мигранти. Нерядко получаването на автентични документи за пътуване се базира на фалшиви документи за легитимация. Именно това прави разкриването им толкова трудно.

В тази връзка, от ключово значение е да се повиши сигурността на документите за пътуване, издадени в Европейския съюз, включително и свързаната с това инфраструктура за управление на самоличността. От друга страна, сътрудничеството между различните органи трябва да надхвърля дейността по правоприлагането, тъй като се изисква установяване на връзка с органите, които издават документи, както и с международни организации, авиокомпании, корабни компании и други.

Предвид всичко това ви призовавам да подкрепите предложението за интегриране на системата за фалшиви и автентични документи онлайн в Европейската гранична и брегова охрана, като последна стъпка към завършването на нейната реформа.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, comisaria Dalli, ¿tienen los Estados miembros de la Unión Europea el derecho y la responsabilidad de controlar quién accede al territorio de libre circulación Schengen? La respuesta es sí. ¿Plantea problemas el crecimiento, la multiplicación de documentos falsos y de fraude de identidad en ese espacio de libre circulación? Una vez más, la respuesta es sí. ¿Es ese un peligro para la seguridad? Sí, en la medida en que pueda dar lugar a criminalidad, blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos o incluso terrorismo. ¿Tiene el Parlamento Europeo algo que decir? La respuesta es sí; lo estamos diciendo.

Estamos dispuestos a apoyar un instrumento que garantice el almacenamiento, el intercambio y la verificación de los documentos falsos, para combatir el fraude, y estamos dispuestos a confiar en la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, a la que hemos reforzado con el Reglamento que aprobamos en 2019, para que sea la responsable de compartir esa información de manera segura con los Estados miembros, con la Unión Europea, con las relaciones internacionales y, en definitiva, con todas las entidades que pueden ser relevantes para dar cuenta de la identidad verdadera de las personas que disfrutan de libre circulación en el espacio Schengen.

Nuestra exigencia es siempre que esto sea compatible con el trabajo que hemos hecho para garantizar la confidencialidad de los datos, los derechos fundamentales. En definitiva, los valores fundacionales de la Unión Europea. Pero es un hecho que tenemos que combatir la inseguridad relativa a las personas que circulan en nuestro espacio Schengen con cuantas herramientas tecnológicas estén disponibles y con la garantía jurídica necesaria.

Y para eso hemos apoyado también la interoperabilidad de todos esos datos, insistiendo siempre en que todo esto se haga con pleno respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Carta.

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Tudorache, on behalf of the Renew Group. – Mr President, let me start by thanking the rapporteur, Ms Metsola, for her work. As a new Member of this House working on my first legislative file, I very much appreciated her lead.

Now on substance. Verifying the authenticity of travel documents has been turning for quite some time into a pressure point in the work of border guards, because of time constraints, the tremendous increase in the number of travellers in Europe, and the diversity of travel documents that are being used.

Furthermore, the sophistication of forgery techniques has been a constant challenge for our law enforcement officials. The new FADO system has already been in use for some time, serving these needs. What we are now doing, and this is very important, is to bring it from the intergovernmental into the Community method by adding it to the list of instruments entrusted to the EBCGA (European Border and Coast Guard Agency) as part of the enlarged mandates that we decided to give last year.

This means increased accountability towards, and scrutiny by, this House, and higher safeguards in the regime applicable to the data contained therein and the measurement of access rights. The protection of personal data was one of the main issues that we had to deal with during the negotiations of this file, and we made sure that the processing of personal data is limited to what is strictly necessary for the purpose of detecting or investigating document fraud.

We also introduced clear rules on accessing the database, with Member States now having an express obligation to determine which authorities competent in the area of document fraud are to have access to the FADO system and their level of access, and then to notify the Commission and the Agency. The Commission, upon request, will now have to transmit this information to this House.

The negotiated text complements the reform of the EBCGA and will ensure better protection of the Union’s external borders and more efficient law enforcement. I therefore encourage my fellow MEPs to support this text.

 
  
MPphoto
 

  Annalisa Tardino, a nome del gruppo ID. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la collega Metsola per il lavoro svolto. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento notevole delle frodi documentali nello spazio Schengen, realizzate sia attraverso la falsificazione di documenti autentici che l'utilizzo di documenti contraffatti.

Il presente provvedimento ci consentirà di inquadrare la gestione del sistema relativo ai documenti falsi e autentici online, cosiddetto FADO, all'interno di Frontex, il cui modello di gestione è ormai obsoleto. L'esigenza di difesa e sicurezza che i nostri cittadini ci chiedono ci impone di garantire un livello di allerta contro i documenti falsi molto alto, poiché strumenti criminali idonei ad un riutilizzo per reati diversi, tra cui il riciclaggio di denaro e il terrorismo, ma soprattutto l'immigrazione clandestina. Infatti, documenti contraffatti sono stati spesso usati dai richiedenti asilo che cercavano di entrare in Europa.

Si tratta di condotte che non possiamo tollerare e che vanno fermate. Diventa quindi essenziale fornire alla polizia, alla guardia di frontiera e alle dogane una banca dati più efficiente, capace di consentire una rapida individuazione dei documenti falsificati e un efficace contrasto di questi fenomeni.

Per questi motivi supportiamo la proposta, nonostante il nostro manifestato dissenso a che alcuni soggetti privati accedano a FADO anche se limitatamente. Seppur contrari alla riforma del regolamento dell'agenzia Frontex, riteniamo oggi prevalente l'importanza che l'uso di FADO riveste nelle attività di contrasto alle frodi portate avanti dalle autorità degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 

  Saskia Bricmont, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, chers collègues, merci pour la bonne collaboration sur ce dossier. C’est un dossier, effectivement, qui est technique, mais qui appelle quand même quelques considérations plus politiques.

Tout en comprenant les raisons juridiques du changement de base légale, nous regrettons que Frontex se voie confier la gestion de cette base de données. Nous serons évidemment attentifs à ce que cela n’augure pas d’un renforcement du mandat de l’agence – FADO n’est pas un outil de lutte contre les migrations, mais bien un instrument de lutte contre les faux documents de manière générale. Le compromis global est équilibré, notamment par la mise en place de garanties pour que des tierces parties, les compagnies aériennes des États tiers, puissent accéder à la base de données, mais avec un accès toutefois limité. Si la base de données ne contient que peu de données personnelles, il nous semblait toutefois nécessaire de rendre impossible toute identification via les documents dans FADO, ce qui est désormais le cas.

Enfin, nous suivrons attentivement la publication des différents actes délégués.

 
  
MPphoto
 

  Jorge Buxadé Villalba, en nombre del Grupo ECR. – Señor presidente, cada año se detectan miles de documentos falsos en las fronteras exteriores de la Unión Europea. En el año 2018, según Frontex, fueron detectadas 7 000 personas extranjeras que presentaron documentos falsos de viaje en los puntos de cruce de las fronteras exteriores de la Unión. Diversos métodos de falsificación son utilizados como una auténtica herramienta multiusos en la comisión de delitos —blanqueo de capitales, terrorismo— y una llave de entrada ilegal al territorio de la Unión Europea.

Este hecho pone de manifiesto la gran importancia que la protección de nuestras fronteras y el control migratorio tienen para la seguridad de nuestros nacionales. El Reglamento, el sistema FADO, favorecerá, aprovechando la experiencia de Frontex, un intercambio rápido y eficiente de información, sin perjuicio además de que los Estados miembros puedan desarrollar mejores sistemas para la detención, prevención y persecución de los delitos.

En este caso, nuestro grupo, preocupado por esa investigación y persecución de los delitos y por el control riguroso de la entrada legal o ilegal de los extranjeros en nuestro territorio, votará a favor, y animamos al resto de la Cámara a que así lo haga.

 
  
MPphoto
 

  Sira Rego, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente, conviene recordar que durante los años del fascismo en Europa miles de personas se vieron obligadas a utilizar documentos falsificados para huir del horror.

Conviene recordar nuestra historia, incluso en debates técnicos —aparentemente técnicos— de este tipo para entender el alcance de nuestras medidas. Y es que esta propuesta de Sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red, en el contexto de la Europa fortaleza, condena a miles de personas refugiadas a utilizar estos documentos falsos. Incluso contradice en algún aspecto el Convenio de Ginebra, que reconoce que quienes se ven obligados a huir pueden utilizar documentos falsos.

Por eso, frente a quienes se empeñan en blindar la Europa fortaleza y convertirla en una agencia de deportación masiva, nosotras seguiremos defendiendo los derechos humanos, defendiendo vías legales y seguras de acceso, defendiendo visados humanitarios en origen y defendiendo que se reconozca la figura de refugiadas climáticas.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Voorzitter, het vervalsen van documenten is een beproefde methode voor criminelen en terroristen om onder de radar te blijven. We zien dat Frontex er jaarlijks al zo’n 7 000 detecteert en dat aantal neemt in het Schengengebied de laatste tijd alleen maar toe. Dat is zorgelijk, want waar valse documenten gebruikt worden, is onze veiligheid in het geding. Het is dan ook cruciaal dat politiemensen en grenswachten in heel Europa de echtheid van documenten uit andere lidstaten kunnen controleren, dat ze op de hoogte zijn van de technische specificaties van die documenten uit andere landen, en dat valse exemplaren die in omloop zijn in de EU ook echt overal bekend zijn.

Daar zit dan ook echt een Europese meerwaarde: informatie delen tussen lidstaten, ervoor zorgen dat die informatie altijd geüpdatet is en ervoor zorgen dat die informatie 24/7 bereikbaar en beschikbaar is voor iedereen. Dit nieuwe systeem is dan ook een zeer welkom nieuw systeem en hoognodig, want ook op het gebied van veiligheid staan we gezamenlijk sterker dan alleen. Ik feliciteer dan ook Roberta Metsola voor het uitstekende resultaat, samen met haar collega’s, en ik kijk ernaar uit om het systeem daadwerkelijk in de praktijk te zien functioneren.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lotta ai documenti falsi e alla loro circolazione nello spazio Schengen si pone ormai come una priorità dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione fra le autorità di contrasto e nel contrasto alle organizzazioni criminali.

Per un'efficace azione di contrasto, però, è necessario un costante scambio di informazioni che non deve avvenire solo fra le autorità dei paesi dell'Unione ma anche, con le necessarie cautele sui dati personali, con le istituzioni europee, i paesi terzie gli enti privati, come le compagnie aeree, che possono contribuire al buon funzionamento del sistema FADO.

Numerose indagini condotte da Europol hanno infatti dimostrato ripetutamente come i documenti falsi siano spesso i mezzi adoperati dalle organizzazioni criminali per commettere altri ben più gravi reati, come la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, o addirittura per la preparazione degli attacchi terroristici.

Per prevenire la commissione di tali reati, quindi, è necessario, fra le altre misure, un maggiore controllo alle frontiere esterne. Si accoglie pertanto con favore il fatto che il regolamento trasferisca la competenza relativa al sistema di gestione dei documenti falsi e autentici al FADO, dal Consiglio a Frontex, così finalmente completando la riforma legislativa di tale agenzia, riforma alla quale tuttavia dovrà far seguito una corretta e completa implementazione per rendere davvero efficaci le norme finora approvate.

Io ringrazio quindi la collega Metsola per il lavoro svolto e mi auguro che questo provvedimento possa avere il più ampio consenso in questo Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Procaccini (ECR). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo in votazione ha una natura tecnica, ma ci sono almeno due connotati politici che vorrei sottolineare. Innanzitutto, la frode documentale rappresenta una grave minaccia per tutti quanti noi e la cooperazione fra gli Stati membri che è insita nel sistema FADO rappresenta un successo evidente, uno di quei casi in cui il concetto di "più Europa" viene declinato in modo funzionale e non strumentale.

Il secondo dato politico, purtroppo molto meno positivo, è riassumibile nella definizione "minimizzazione dei dati". Le limitazioni introdotte per il recupero dei dati personali rappresentano un'occasione mancata per contrastare efficacemente la criminalità organizzata e l'immigrazione irregolare. Per l'ennesima volta la sinistra in questo Parlamento dimostra il proprio scollamento dalla realtà.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, paní zpravodajko, chtěl bych Vám poděkovat za skvělou práci.

V roce 2015 jsem byl na hranicích Řecka a Severní Makedonie. Viděl jsem tam 55 druhů syrských pasů, ale ani jeden z těchto pasů nebyl pas skutečný. A to je důležité zdůraznit, že řada lidí sem přicházela na různé falešné pasy, které se vyráběly všude v Evropě. Proto je tato databáze důležitá, i když se to zdá jako technická norma, je velmi důležité ochránit občany EU před lidmi, kteří sem přicházejí na falešné doklady, a je potřeba také dále spolupracovat v odhalování třeba falešných dokladů, které jsou u automobilů a u dalších technických zařízení.

Je potřeba, abychom s touto databází i nadále pracovali a aby všechny členské státy opravdu tento nástroj náležitě využívaly a snažily se o to, aby v budoucnu byla Evropa maximálně bezpečná.

 
  
MPphoto
 

  Patryk Jaki (ECR). – Panie Przewodniczący! Fałszowanie dokumentów jest często pierwszym etapem do tworzenia zorganizowanej przestępczości na terenie Unii Europejskiej: prania brudnych pieniędzy, działalności terrorystycznej i innych nowoczesnych odmian działalności przestępczej, również mafijnej. Dlatego to jest bardzo dobry ruch, ruch w dobrym kierunku, aby stworzyć spójny system, zunifikować swoją wiedzę i doświadczenie, aby walczyć z tego typu praktykami. Dlatego należy z przychylnością patrzeć na program FADO.

Jednocześnie cieszę się, że tym narzędziem będzie dysponował Frontex, który ma bardzo pozytywne i dobre doświadczenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej. Jeżeli Unia Europejska chce być silna i skutecznie konkurować na świecie, musi sobie poradzić z tymi nowymi zagrożeniami, również zagrożeniami terrorystycznymi i zorganizowaną przestępczością.

Na sam koniec trzeba rzeczywiście podziękować sprawozdawczyni, pani Metsoli, za ciężką pracę nad tym dokumentem.

 
  
MPphoto
 

  Tomislav Sokol (PPE). – Poštovani predsjedavajući, kao što smo danas čuli, pitanje sigurnosti je danas jedno od najvažnijih pitanja za građane Europske unije, a kao što znamo, mnoge su prijetnje koje tu postoje, a koje se sastoje od terorizma, organiziranog kriminala i ostalih nezakonitih radnji.

U tom smislu upravo krivotvorenje dokumenata predstavlja izuzetnu opasnost jer ono omogućava ljudima za koje uopće ne znamo tko su i koji im je identitet da uđu na teritorij Europske unije, a koji mogu biti teroristi, kriminalci ili se baviti sličnim nedopuštenim stvarima. Dakle, ovaj sustav je dobar, omogućava razmjenu informacija o oglednim primjercima isprava i poznatim metodama krivotvorenja između tijela država članica i upravo predstavlja jedan od odgovora na ovo pitanje ugroženosti sigurnosti koja je europskim građanima izuzetno bitna.

Dakle, podržavam uvođenje i stvaranje ovakve baze podataka, podržavam jačanje sigurnosti schengenskog prostora u koji moja država će nadam se uskoro ući, zahvaljujem kolegici Mezzoli na velikom poslu koji je napravila vezano uz ovo i pozivam da nastavimo raditi na jačanju sigurnosti građana Europske unije.

 
  
MPphoto
 

  Sunčana Glavak (PPE). – Poštovani predsjedavajući, čestitam na početku kolegici Metsoli na odlično odrađenom poslu, pozdrav i gospođi Dalli. Prema podacima Frontexa, kolegice i kolege, tijekom 2019. godine zabilježeno je gotovo 14 200 ilegalnih prelazaka granice na zapadnobalkanskoj ruti na kojoj se nalazi i Republika Hrvatska koja je u FADO sustavu od 2014. Godine 2018. hrvatska granična policija otkrila je 236 krivotvorenih isprava i 60 tuđih isprava, što je povećanje od gotovo 40 % u odnosu na godinu dana ranije.

Metode izrade krivotvorenih dokumenata sve su sofisticiranije te je potrebna razmjena visokokvalitetnih informacija kako bi se ona otkrila. Pojačan pritisak nezakonitih migracija na vanjskim granicama Europske unije zahtijeva koordinirano i pojačano djelovanje svih snaga uz primjenu suvremene tehničke opreme te razmjenu podataka koje države članice prikupljaju poštujući ljudska prava. Poseban naglasak potrebno je staviti na suradnju među državama članicama.

Na kraju želim naglasiti da je jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja Europa koja štiti, ključna je riječ sigurnost. Nemojmo dozvoliti da se njome trguje.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, doamna comisar, sigur că e un subiect foarte important și este bine că avem aici un raport legat de sistemul FADO. Cine își falsifică actele și cine face uzurpare de identitate? Nici într-un caz o persoană care are bune intenții, da? Deci de la bun început cei care falsifică documente vin cu intenția de a face ceva rău, într-un anumit stat, ne putem gândi la criminalitate, terorism.

Evident că sistemul trebuie îmbunătățit și, așa cum se spunea aici, cu cât sunt mai sofisticate mijloacele prin care pot fi falsificate documentele, cu atât mai mult noi trebuie să venim cu măsuri, cu un sistem de contracarare a acestor falsificări. Și da, miile de persoane care au trecut la graniță cu documente falsificate ne îngrijorează.

Sigur, țara mea nu este încă în Schengen, sper să fie, însă vorbim aici de toată piața Uniunii Europene, nu numai de zona Schengen, și cred că securitatea cetățenilor, a tuturor cetățenilor europeni, indiferent în ce țară trăiesc, trebuie să o asigurăm noi prin mijloace de protecție – Frontex, sistemul FADO sau alte mijloace prin care putem să descoperim aceste falsuri și să asigurăm securitatea cetățenilor.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Rzońca (ECR). – Panie Przewodniczący! Bardzo popieram ten projekt, który został zaprezentowany. Dziękuję pani sprawozdawczyni za wielką pracę. Uważam, że bezpieczeństwo jest pierwszym wspólnym interesem całej Europy. Także ważne jest to, że poprzez popieranie FADO wzmacniamy Frontex – niezwykle ważną agencję, która ma pracować – coraz lepiej – na rzecz bezpieczeństwa całej Europy.

Mamy bardzo wiele przykrych doświadczeń, jeśli chodzi o lekceważenie spraw związanych z bezpieczeństwem. W tym przypadku mogę powiedzieć, że – idąc śladem Polski – Unia Europejska buduje swoje bezpieczeństwo. Polska jest bezpiecznym krajem, Europa musi być bezpiecznym miejscem do życia, a ten projekt dobrze i doskonale to wzmacnia.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Helena Dalli, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank Ms Metsola for her work and thank all the honourable Members for this debate.

As I mentioned, the False and Authentic Documents Online (FADO) system will help maintain a high level of security within the Union and strengthen controls at our external borders.

The final political agreement on the Commission proposal provides significant improvements to the current functioning of the system and contributes to the fight against document and identity fraud. It also provides, as mentioned by several honourable Members, robust data protection and fundamental rights safeguards.

In the light of our debate, I look forward to a positive vote on the final compromise.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola, Rapporteur. – Segwejt b’attenzjoni l-interventi li saru u nirringrazzja l-appoġġ, nista’ ngħid, unanimu f’din il-Kamra, għal din il-liġi. Naħseb li huwa importanti li nisħqu għal darb’oħra dwar xiex qed nitkellmu hawnhekk.

Il-FADO hija sistema li ġiet maħluqa biex tagħti appoġġ lill-membri tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm qsim ta’ informazzjoni mingħajr dewmien ta’ dokumenti ġenwini, [dawk] iffalsifikati jew addirittura mbagħbsa.

L-użu ta’ dokumenti ffalsifikati fiż-żona Schengen żdied, kif qalu l-kollegi tiegħi, b’mod konsiderevoli matul is-snin, u speċjalment fl-aħħar snin u għalhekk huwa essenzjali li nieħdu azzjoni. Il-mod kif jiġu ffalsifikati qed jinbidel u għaldaqstant irridu nkunu dejjem pass qabel min għandu intenzjonijiet ħżiena. U b’hekk inkunu nistgħu nassiguraw il-protezzjoni aħjar tal-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea, inħarsu l-moviment sħiħ tal-persuni, li huwa punt, per prinċipju, fundamentali li għandna u niffaċilitaw il-moviment tan-nies bejn il-fruntieri li jkunu qed iġorru fuqhom dokument ta’ identità, vjaġġar jew residenza valida.

Dan jgħin lill-awtoritajiet biex jidentifikaw dokumenti li huma ffalsifikati b’għodod li jeħtieġu u li ilhom jitolbu sabiex sempliċiment ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom u dan kollu jkollu effett pożittiv li jiġu protetti d-drittijiet tal-persuni li l-identità tagħhom tkun qed sfortunatament tiġi użata miċ-ċrieki kriminali, naturalment mingħajr ma jkunu jafu li qed isir abbuż mill-identità tagħhom.

Nixtieq nirrispondi wkoll għal intervent partikolari mill-kollegi tiegħi, minn tal-Partit tal-Ħodor; irnexxielna nsibu l-bilanċ bejn il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u s-sigurtà. Dak li għamilna u ddiskutejna mhuwiex il-bidu u t-tmiem, fejn jidħlu l-ġlieda kontra l-kriminalità, imma dak li qed nagħmlu huma elementi essenzjali meta jiġu magħquda ma’ miżuri oħra.

Jiena, Sur President, nagħlaq dan id-dibattitu billi nappella biex għada ningħaqdu f’din il-Kamra b’appoġġ u nivvutaw favur din il-liġi.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place on Thursday, 13 February 2020.

Written statements (Rule 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Stanisław Brudziński (ECR), na piśmie. – System FADO to bardzo istotne narzędzie wspierające walkę z nielegalną migracją i wykorzystywaniem fałszywych dokumentów. Jest to internetowy system UE przeznaczony do archiwizacji obrazów, utworzony w celu wspierania szybkiego udostępniania między państwami członkowskimi UE obrazów autentycznych, fałszywych i podrobionych dokumentów.

Świat przestępczy wykorzystuje dziś coraz nowocześniejsze metody fałszowania dokumentów, a walka z tym procederem stanowi ogromne wyzwanie dla szeregu służb odpowiedzialnych za nasze wspólne bezpieczeństwo. Dlatego system FADO przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii, ponieważ pomaga policji, straży granicznej, organom celnym i innym organom ścigania w państwach członkowskich w walce z przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów. Z tego też względu system FADO stanowi ważne narzędzie stosowania dorobku Schengen.

Wzywamy zatem Komisję do jak najszybszego sfinalizowania prac nad tym systemem, gdyż stanowi on ważne narzędzie w walce z przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów, w szczególności na granicach zewnętrznych UE, co stanowi ważny element wzmocnienia kontroli granicznej i walki z nielegalną migracją.

 
  
MPphoto
 
 

  Ondřej Kovařík (Renew), in writing. – I will support the Parliament’s legislative resolution on the false and authentic documents online system (FADO) because it is outdated and needs to be adjusted for the new TFEU institutional environment. The regulation that is to be adopted repeals the joint action formerly establishing the FADO, and sets up new legal basis for the updated FADO system with information on authentic documents issued by the EU, the Member States and also third parties, as well information on the false versions of such documents. I believe this will improve our fight against document and identity fraud by working together and sharing information between the relevant national authorities and with other actors as well as with the general public.

 
Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου