Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 465kPDF 2602k
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3. Επανάληψη της συνεδρίασης
 4. Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1-2 Οκτωβρίου 2020 - Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωρίου 2020 (συζήτηση)
 5. Πρώτη ψηφοφορία
 6. Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1-2 Οκτωβρίου 2020 - Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωρίου 2020 (συνέχεια της συζήτησης)
 7. Η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - μελλοντική πορεία (συζήτηση)
 8. Επανάληψη της συνεδρίασης
 9. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Επανάληψη της συνεδρίασης
 11. Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα (συζήτηση)
 12. Επανάληψη της συνεδρίασης
 13. Δεύτερη ψηφοφορία
 14. Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Λήξη της συνεδρίασης


  

VORSITZ: KATARINA BARLEY
Vizepräsidentin

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Die Sitzung wird um 9.00 Uhr eröffnet)

 

2. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Ich beginne mit der Bekanntgabe der Ergebnisse der Abstimmungsrunde von gestern. Die Ergebnisse der Abstimmungsrunde vom Montag, 5. Oktober, lauten wie folgt:

Abstimmungen über Anträge auf Dringlichkeitsverfahren (Artikel 163 GO):

– Eisenbahnsicherheit und die Interoperabilität im Eisenbahnverkehr im Ärmelkanaltunnel: angenommen;

– Ermächtigung Frankreichs zum Abschluss einer internationalen Vereinbarung über den Ärmelkanaltunnel: angenommen;

– Ökologische/biologische Produktion: Geltungsbeginn und bestimmte andere Daten: angenommen;

Schlussabstimmungen:

– Kommissionsvorschlag: Änderung der Verordnung (EU) Nr. 514/2014: angenommen;

– Kommissionsvorschlag: Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique und Réunion: indirekte Steuern auf „traditionellen“ Rum: angenommen;

– Kommissionsvorschlag: AIEM-Steuern auf den Kanarischen Inseln: angenommen;

– Kommissionsvorschlag: Verlängerung des Anwendungszeitraums der Sondersteuer „octroi de mer“ in den französischen Gebieten in äußerster Randlage: angenommenen;

– Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nummer 7/2020: Aktualisierung der Einnahmen (Eigenmittel): angenommen.

Ich werde nun Herrn Jörgen Warborn das Wort erteilen, der beantragt hat, vor der ersten Abstimmungsrunde des heutigen Tages zu seinem Bericht über die Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik – Jahresbericht 2018 sprechen zu dürfen. Herr Warborn hat für zwei Minuten das Wort.

 
  
MPphoto
 

  Jörgen Warborn, rapporteur. – Madam President, so this is the yearly report on the implementation of the common commercial policy. The European Parliament wrote the latest report of this kind in 2018 but it did not write one last year because of the European elections. I therefore focus on the recent developments in the two last years and I look to the future, because this is also the input to the Commission’s trade policy review and to the incoming Trade Commissioner.

The report covers ongoing negotiations, implementation of free trade agreements, WTO issues, relations with the US, China, the UK and other important partners, as well as SMEs, trade and sustainable developments and digital trade and services. This report is also our response to the COVID-19 crisis. My main message here is that of European competitiveness, that this is not the time for protectionism. The response to a decline in trade due to the crisis shouldn’t be political control of companies’ value chains. Instead, rules-based free trade is even more important now and we must diversify our value chains, not shorten them.

This is the way forward to secure our resilience, supply and growth, and trade agreements play an important role in this. And we need to remove trade barriers. Export restrictions on the internal market are unacceptable; so are those to third countries.

In the last few years, we have closed trade deals with Canada, Japan, Singapore and Vietnam. We need to finish deals with Mercosur, Mexico, Australia, New Zealand and Taiwan, to mention a few. We must resolve trade disputes with the US, no matter who sits in the White House and we need the US by our side, not least to handle unfair competition from China, and we need close ties to the UK.

With this report we, the European Parliament, take our position for the future. We push back protectionism and pave the way for a competitive Europe. I would like to thank the shadows and all the advisers that have worked on this report.

 
  
 

(Die Sitzung wird um 9.05 Uhr unterbrochen)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARIA SASSOLI
Presidente

 

3. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La seduta è ripresa alle 9.27)

 

4. Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1-2 Οκτωβρίου 2020 - Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωρίου 2020 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione congiunta sulle riunioni del Consiglio europeo straordinario del 1° e 2 ottobre 2020 e del 15 e 16 ottobre 2020 (2020/2787(RSP) (2020/2788(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Charles Michel, President of the European Council. – Mr President, we want a stronger Europe to shape a better world. Less dependence, more influence. That’s why our last European Council focused on strengthening Europe, both within our borders and beyond our borders. We discussed how to reinforce our common house. Strategic autonomy and open economies are the centrepiece. We also addressed measures for the first issues and took key decisions.

We had a comprehensive debate on the situation in the Eastern Mediterranean and our relationship with Turkey. A more stable and predictable Eastern Mediterranean region is in our strategic interest and we are united towards Turkey. We have agreed on a two—track approach: firmness and readiness to engage. EU solidarity with Cyprus and Greece is unwavering. Sovereignty and sovereign rights must be respected. We welcomed the start of a confidence-building dialogue between Greece and Turkey and we strongly condemned violations of the sovereign rights of the people of Cyprus. More steps are needed in that direction.

We call on Turkey to accept the invitation by Cyprus to engage in dialogue to settle all maritime—related disputes and we support the speedy resumption of UN—led negotiations and we remain fully committed to a comprehensive settlement of the Cyprus problem within the UN framework. Many issues need to be discussed, like the sharing of revenue from hydrocarbons. In case of renewed unilateral actions or provocations in breach of international law, we’ll use all the instruments at our disposal to defend our interests and those of our Member States. But, of course, our preference is to engage in a positive EU—Turkey agenda with a focus on, for instance, the modernisation of the customs union and trade facilitation, people—to—people contact, high—level dialogues and continued cooperation on migration issues.

It’s not only about Turkey. There are conflicts, disputes and many overlapping challenges across the Eastern Mediterranean, and that’s why I have proposed a multilateral conference on the Eastern Mediterranean. We call for a multilateral conference on the Eastern Mediterranean and we invite the High Representative to engage in talks about its organisation. This conference could address issues that need multilateral solutions, including maritime delimitations, security, energy, migration and economic cooperation.

On Belarus, our goals are clear: first, to end the repression and the violence against the opposition and the population; second, to allow the people of Belarus to decide on their future without interference. This means an inclusive national dialogue, which could be facilitated by the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), and those responsible for the violence must be held to account. We, therefore, took the decision on sanctions, which was immediately implemented.

We condemn the assassination attempt on Alexei Navalny with a military chemical nerve agent and we call on the Russian authorities to fully cooperate with the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) to ensure an impartial international investigation to bring those responsible to justice. We will revert to this issue in two weeks.

Concerning Nagorno-Karabakh, we call for a cessation of hostilities and the resumption of peaceful negotiations. External interference, military in particular, is unacceptable.

We now have a clear strategy towards China. We want to remain engaged with China. China is a major partner in addressing global challenges like climate change or COVID—19. We welcome China’s recent commitment to carbon neutrality by 2060. We have encouraged China to take this path. China is also a key trading partner, but we want a more balanced relationship, with a level playing field and greater reciprocity. We expect our negotiations on the investment agreement to conclude successfully by the end of this year. On human rights, we will not paper over our differences, especially the rights of minorities and the rule of law like in Hong Kong.

Mesdames et messieurs, ce Conseil européen a aussi été l’occasion de nous pencher sur l’autonomie stratégique de l’Union européenne, en lien avec une économie ouverte. Cela nous a permis d’affirmer notre ambition de travailler ensemble, non seulement pour réparer le marché intérieur, abîmé par la crise du Covid-19, mais surtout pour améliorer le fonctionnement de ce marché intérieur, qui est une valeur centrale au cœur du projet européen.

Ce fut l’occasion d’affirmer des orientations fortes et ambitieuses sur le terrain numérique, après le terrain climatique. Ces deux transitions majeures sont des leviers fondamentaux pour réussir la transformation du projet économique et social sur le plan européen.

Nous voulons être un leader numérique, nous voulons accélérer les transformations nécessaires, ce qui suppose d’investir et de nous doter des moyens, notamment au travers de la capacité régulatoire inspirée par nos valeurs fondamentales. Le coeur du sujet n’est pas seulement l’économie, ce sont aussi les valeurs et le type de modèle numérique que nous voulons.

C’est pourquoi nous sommes totalement convaincus de la voie à suivre: il faut se montrer plus résilients, être mieux à même d’orienter notre destin en l’inscrivant dans notre engagement pour le multilatéralisme et l’économie ouverte, et conserver l’ambition d’une Europe plus forte pour un monde plus juste et pour un monde plus engagé.

Concernant le Covid-19, il est nécessaire d’améliorer la coopération entre les États membres car, tant au niveau des tests, que des règles relatives aux déplacements internationaux ou à la quarantaine, la coopération et la coordination entre les États membres sont très perfectibles. On a prévu de revenir très régulièrement sur ce sujet et de demander tant à la Commission, qu’aux États membres, au travers du Conseil d’être extrêmement engagés.

La question des vaccins a également été abordée. Ce fut l’occasion pour la Commission de présenter un état des lieux précis de l’état d’avancement des décisions qui ont été prises. Ceci, afin de garantir que, lorsque qu’ils seront disponibles, les vaccins puissent être mis à disposition de manière juste et équitable en Europe. Afin également que la question de la distribution et des priorités puisse faire l’objet de clarification entre nous et que l’on puisse aussi totalement assumer notre responsabilité sur le plan international, parce que ce vaccin est un bien commun, que ce défi est un défi mondial et qu’il ne s’agit pas simplement de s’en sortir seuls. En tant qu’Union européenne, nous devons aussi soutenir nos partenaires pour progresser sur ce sujet-là.

Pour conclure, je dirais que, dans le cadre du processus politique, démocratique et institutionnel et grâce au prochain budget pluriannuel et à ce fonds de relance exceptionnel, nous devons donner à l’Union européenne dans les années à venir les ressources nécessaires pour agir et pour mettre en œuvre ce en quoi nous croyons.

Nous allons continuer de bonne foi, dans le dialogue et dans le respect mutuel, à travailler et à négocier avec vous, le Parlement, afin que nous puissions dégager le plus rapidement possible des décisions et des solutions, aller de l’avant, assumer nos responsabilités et répondre aux attentes des 450 millions de citoyens européens ainsi que de ceux qui, partout dans le monde sont convaincus que ce projet européen est une valeur ajoutée nécessaire.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Mr President, let me address this House today on behalf of the Commission’s President, Ursula von der Leyen.

As you are well aware, she is still in self-isolation today after participating in a meeting attended by a person who tested positive for coronavirus, and as the President has said, we have to be careful and do our utmost to reduce the spread of the virus.

Now, if you will allow me, turning to the topic at hand – the European Council – President Michel has debriefed you on the very substantial discussion on foreign affairs. I would sum it up very simply: we at the Commission are very glad that the European Council has finally found unity after a very long debate, because when we are united we have the power to address the many challenges that surround our European Union.

Today, I would like to focus on two issues from the European Council where our unity will be needed and will be tested again: our climate and digital goals, and Brexit.

First, on our climate goals, which will be at the core of the next European Council. This Parliament and Europe’s heads of state and government have agreed on making Europe the first climate neutral continent by 2050.

For that, we need to speed up. If we continued with business-as-usual, we would only cut our emissions by 60% by 2050, and that’s too little to contain global warming and its devastating impact. That is why the Commission proposes to increase our climate ambition for 2030. We propose a reduction of at least 55% by 2030 compared to 1990. It is an ambitious goal, but it is within our reach.

There is an economic rationale for 55%. Our cost—benefit analyses tell us that the benefits are bigger than the costs. Science tells us that we have no choice. The Paris Agreement requires it. And the public consultation we have conducted shows that a very large majority of Europeans expect this from us, including in the business sector. They all observe the increase in extreme weather conditions.

Businesses want to invest in green innovation, but they also want certainty and predictability.

Do we have a plan to realise the increased ambition? Yes, we do. We have policies and rules in place that have delivered CO2 reductions in the past while growing our economy. The emissions trading system coupled with other rules and mechanisms is proving its effectiveness.

We can and will propose by June 2021 an upgrade for our policy toolbox to become ‘fit for 55’ in the most cost—efficient and innovation—enhancing manner. This will be underpinned again by impact assessments for Member States and economic sectors.

The second question is: do we have the resources to finance the higher climate ambitions? Yes, we do.

The next EU budget and Next Generation EU will make available more than EUR 600 billion for climate and green investment. This investment from the EU level should leverage a multiple of this in further private and public investment that will support the transition, and this includes investment for a fair transition.

Then we have to ask: do we have allies in this task? Yes, we do.

President Michel just made reference to the fact that, at the UN General Assembly two weeks ago, President Xi announced that China aims to achieve carbon neutrality before 2060, and that it will peak its CO2 emissions before 2030. The same with the President of South Africa, Cyril Ramaphosa, who declared that his country will aim at carbon neutrality by 2050.

These are messages we want to hear and we need more of them. Europe will not solve climate change alone. We represent less than 10% of global CO2 emissions, but we are not alone and this is good news for the world. But it also means that we must preserve our ‘first—mover’ advantage. We must step up our climate ambition if we want the best green technologies to be European technologies.

So the question that remains is: do we have the resolve?

If you look around us, we are heading from the wildfire season straight into the flood season, and I want to appreciate President Sassoli’s remarks and expression of solidarity with the floods which took place just this weekend in Italy and France. Is this the world we want to live in? A world of never—ending natural disasters? A constant increase in desertification?

Now it is the question for you, for the European Parliament, to unite around an ambitious climate objective of at least 55% by 2030. And we will push for Europe’s heads of state and government to unite behind the same ambition before the end of the year. The Commission wants it to be our common goal to deliver the European Union’s nationally determined contribution by the end of 2020, a date that marks the fifth anniversary of the Paris Agreement.

The green transition goes hand in hand with the digital one. Like for the green transition we need clear objectives for the next decade. Just like with our 2030 climate goals, Europe needs to up its game. This is how the 2020s can become Europe’s digital decade. Last week’s European Council recognised that need, calling for a digital compass to navigate this transformational period and has concluded to invest 20% of the Recovery and Resilience Facility in digital projects.

That investment will support and profit from our actions in three fields:

First, we must establish a true digital single market through firm enforcement of the rules we already have, and we must deepen it in fields such as digital services.

Second, fair competition. We need new tools to address the power of global tech platforms over small European companies and to respond to global subsidy races. That’s why we will propose a digital service act in December of this year, and a foreign subsidies instrument in early 2021.

Third, we must build up the digital capacity of our industries, and for this we need European flagships and alliances, for instance on secure 5G networks, low energy data processing and quantum computing.

In parallel to this, we must also better serve citizens and businesses through digital public services and common European digital identity.

All this requires major investment which Next Generation EU can drive. Next Generation EU is our opportunity to deliver. Let’s use it!

Finally, we will need all our energy in this final stage of negotiations with the United Kingdom. We are less than 100 days away from the end of the transition period. There are two tracks to which we should devote our full attention and energy. The ongoing negotiations on our future partnership, which are tough, and the full and timely implementation of the Withdrawal Agreement, which I have the honour to oversee.

This Agreement guarantees our citizens’ rights, our financial interests, the integrity of the single market – and crucially – the Good Friday Agreement. The fact that our British friends now, all of a sudden, propose the draft bill that, by its very nature, is a breach of this Withdrawal Agreement is a heavy blow to the British signature and reliability.

Respecting agreements is first a matter of law, but also of trust and of good faith, and this is why last week the Commission started an infringement procedure by sending a letter of formal notice to the UK Government. We invited them to submit their observations by the beginning of November. The full and timely implementation of the Withdrawal Agreement is simply not debatable.

Concerning the negotiations on our future partnership, Prime Minister Johnson and President von der Leyen took stock of the negotiations last Saturday. They both agreed that some progress had been made but that a lot remains to be done.

We all know where the difficulties are. We all know our mandate, our red lines, our objectives. Our negotiators were instructed to work as hard as they can to try to finalise an agreement. Michel Barnier and his team have, as always, our full trust. But time is short.

In case we reach an agreement, which is our objective, both parties will have to ensure ratification in time for an entry into force by 1 January 2021, and this will need some time, including time for this House.

If this is not the case, we will be in the ‘no-deal’ territory. Given that we are less than 100 days away from this date, we cannot exclude this scenario. This is why we will continue to work with you and the Member States to ensure that we are ready for every scenario.

This is a delicate moment for Europe. The Brexit deadline looms. The pandemic is still with us. It is a moment of uncertainty, so it must be the moment of unity. The moment of courage.

Long live Europe.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, on behalf of the PPE Group. – Mr President, let me start with a brief remark on the Commission. Tomorrow, after a successful hearing in the committees, we will vote on one new Commissioner and one Commissioner who is changing portfolio. I remind us of this because it’s an historic moment: it’s the first time we have the chance to achieve a really gender-balanced Commission, and I think that is a good thing. I promised citizens this during the campaign, as did a lot of other politicians; we are making it now and that is good for Europe.

Now for the daily assessment of last week’s Council. Again, the glass is half-full and half-empty; that’s the principle of the Council. Half-full, because we have concrete sanctions against those who are responsible for violence and torture in Belarus. That’s good, but, on the other hand, Lukashenko is not on the list. Please explain to us why the brain of the whole system is not on the list. Second, we have Greece, Cyprus and Turkey. Greek and Cypriot interests are European interests. There’s no doubt about this. We use strong words and have a clear strategy, but still, the glass is half-empty. I think we cannot explain to citizens all over Europe that we are still negotiating with Turkey about enlargement, about Turkey’s full membership of the European Union. So, once again, small steps, right direction, but no clear signal. Good compromise but no leadership. Once again, that’s the outcome of the Council.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die größte Sorge, die mich im Moment umtreibt, ist, was in unserer Wirtschaft los ist.

Es geht nämlich um die Substanz: 15 Millionen Arbeitslose auf diesem Kontinent. In Spanien 40 % der jungen Generation, die keine Arbeitsplätze hat. Frankreich – Renault, 15 000 Arbeitsplätze, Air France, 7 500. In Deutschland werden in Summe alle DAX- Konzerne 80 000Arbeitsplätze in den nächsten zwei Jahren abbauen – Mercedes 4 000, VW 27 000 –, und in Italien sind die Zahlen innerhalb von sechs Monaten um 290 000 Arbeitslose gestiegen. Studien zeigen, dass mit der Corona-Krise jetzt jeder fünfte Arbeitsplatz auf diesem Kontinent betroffen ist.

Wir haben derzeit keine Antworten auf diese Aufgaben. Die Menschen haben Angst um ihren Lebensstandard, um ihre Zukunft, um ihren sozialen Standard, und wir haben derzeit keine Antworten.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich nicht glaube, dass dies nur eine Delle ist, eine kurzfristige Entwicklung, die wir haben. Wer sich beispielsweise die Zahlen von China anschaut, der muss leider Gottes sehen, dass China in diesem Jahr nur einige Monate hatte, wo wirtschaftlicher Rückgang war; schon heute wächst China wieder. Fürs nächste Jahr sind über 8 % plus bei den Wirtschaftszahlen in China vorhergesehen.

Die wirtschaftliche Macht auf dieser Welt wird aktuell neu verteilt. Man kann das mit einer Nachkriegssituation vergleichen, wo die Gewichte sich massiv verschieben. China ist derzeit der Gewinner, und Europa ist derzeit der Verlierer. Das ist die Realität, wenn wir auf die Weltkarte blicken.

Deswegen müssen wir jetzt Arbeitsplätze und Jobs in den Mittelpunkt der politischen Debatte stellen. Beim Recovery Fund, Vizepräsident Šefčovič hat es angesprochen, muss eine Priorisierung für die Zukunftsagenda geschaffen werden. Beim Binnenmarkt brauchen wir wieder eine Erneuerung unserer Wohlstandsgrundlage. Wir brauchen ein Ende der Abschottung und des Egoismus. Wir brauchen wieder Lust auf gemeinsame Regelungen auf europäischer Ebene. Da brauchen wir endlich Vorschläge der Kommission und nicht nur Statements der Kommission.

Als Drittes müssen wir die Bürokratie anpacken. 60, 70 Jahre immer neue Regulierung obendrauf führt zur Lähmung und nicht zur Freiheit unserer Betriebe. Wir müssen uns dieser Frage endlich stellen.

Als Viertes müssen wir uns um den Export kümmern. Unser Wohlstand basiert darauf, dass wir in die Nachbarländer exportieren, und da macht mir vieles schon Sorge, wenn ich mir beispielsweise die Diskussion um Mercosur vergegenwärtige. Europa muss die Kraft haben, auch in Zukunft Handelsverträge abzuschließen, sonst werden wir unseren Wohlstand nicht auf Dauer sichern können.

Innovation: Die Finanzierung von Innovation ist wichtig. Eine Reformagenda auf nationaler Ebene, und Vizepräsident Šefčovič hat es angesprochen: Wir müssen den harten Brexit, diesen Irrsinn, beenden. Wir müssen zu einem vernünftigen Kompromiss mit unseren britischen Freunden kommen.

Wir als EVP-Fraktion wollen, dass in den nächsten Wochen jetzt endlich das Hauptthema des Kontinents diskutiert wird, und das ist die wirtschaftliche Frage, ob wir Wohlstand werden sichern können. Sie ist die Grundlage für unser Gesellschaftsmodell, und deswegen brauchen wir Jobs, Jobs und Jobs.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, los acontecimientos en el vecindario de la Unión Europea no se detienen, y el pasado verano lo ha demostrado con una serie de crisis en el Líbano, Bielorrusia, Mali y el Mediterráneo oriental.

La unidad alcanzada en el Consejo Europeo para sancionar a los responsables de la represión violenta en Bielorrusia es una buena noticia. También lo es el mensaje de firmeza ante Turquía para que respete el Derecho internacional. Hay margen para reducir las tensiones en el Mediterráneo y la celebración de una conferencia multilateral es el espacio idóneo para ello.

La pandemia ha puesto de relieve tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Frente a la rivalidad estratégica entre los Estados Unidos y China, la Unión Europea no puede ser un mero árbitro. Tiene que convertirse en un actor global con voz propia. Por ello, apoyamos una autonomía estratégica que nos permita reconstruir nuestra independencia industrial y digital ante futuras crisis.

Pero seamos francos, la autonomía estratégica de la Unión Europea solo será realidad si somos capaces de garantizar la cohesión social, un mercado único que cumpla con los objetivos del Pacto Verde Europeo y una transición digital competitiva que no deje a nadie atrás.

La primera ola de la pandemia atacó a todos por igual, pero en la segunda ola no todos pueden defenderse de la misma manera. Los recortes en sanidad, ciencia y educación derivados de la crisis del 2008 han dejado sin protección adecuada a una amplia franja de la población. Frente a las capas de población que pueden hacer frente a la pandemia con teletrabajo y apoyo educativo y tecnológico para sus hijos, las clases más desfavorecidas conviven en pisos pequeños, en barrios con alta densidad, con trabajos presenciales, sin recursos para complementar la educación de sus hijos y con centros de salud que están desbordados.

Esta vez no podemos permitirnos una recuperación de la economía europea a dos velocidades, y para evitarlo necesitamos que el presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años y el plan de recuperación estén disponibles cuanto antes. Estamos preparados para lograr un acuerdo a través de una negociación leal y sincera. Pero el Consejo debe aparcar su juego de acusaciones. Hace dos años que estamos esperando a los ministros para negociar, por lo que ahora no podemos ceder como Parlamento para sacrificar las prioridades pactadas ya en esta Cámara.

Si queremos terminar con la brecha tecnológica, necesitamos un plan de recuperación que invierta un 20 % en la transición digital. Si pretendemos garantizar el capital humano de la Unión Europea, programas como Erasmus o como Horizonte Europa deben ser respetados en el próximo presupuesto. Y si aspiramos a derrotar definitivamente a la pandemia, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria deben contar con una financiación suficiente, porque solo derrotaremos al virus dentro y fuera de nuestras fronteras.

Estamos a tiempo de evitar una fractura social si logramos que el sacrificio de la recuperación no recaiga sobre los más vulnerables. Hagámoslo con un calendario claro y ambicioso sobre nuevos recursos propios. Porque la adopción de nuevos impuestos, como el de transiciones financieras o el de emisiones de gases de efecto invernadero, nos permitirá garantizar las cuentas públicas de los Estados miembros y el poder adquisitivo de los contribuyentes. Que no caiga sobre las espaldas de los contribuyentes el poder hacer frente a este plan de recuperación.

Somos conscientes de la dificultad de las negociaciones, pero con el Consejo y el Parlamento en pie de igualdad tenemos la obligación de alcanzar un acuerdo que esté a la altura del mayor reto de nuestras generaciones. La ciudadanía nos está esperando.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, au nom du groupe Renew. – Monsieur le Président, Monsieur le Président, cher Charles, merci encore d’être là.

En parlant de relations internationales, ce débat qui a eu lieu au Conseil était plus que nécessaire. Certaines puissances ont décidé de compliquer la situation, comme si la crise sanitaire, la crise économique et la crise climatique ne suffisaient pas.

En cette période où le monde doit se serrer les coudes, certains ont plutôt décidé d’en jouer. Nous devons donc faire en sorte que l’Union devienne une puissance géopolitique, économique et démocratique. Il est urgent de se doter d’une vision stratégique commune pour devenir une Europe réellement géopolitique, pour agir plutôt que réagir, et ce, avec rapidité lorsque c’est nécessaire. Mais cela suppose que les États membres comprennent l’intérêt d’une action réellement collective. Ce qui n’est pas toujours le cas en matière de relations internationales, car chacun défend ses intérêts.

Et face à la Chine, à la Turquie ou à la Russie, nous avons maintenant besoin d’une vision stratégique, mais aussi d’unité et de fermeté dans l’action. Comment pourrait-on se définir comme un véritable acteur géopolitique s’il nous faut deux mois pour sanctionner le régime Loukachenko et que, encore deux mois plus tard, il n’a toujours pas été placé sur cette liste.

Nous perdons tout simplement en crédibilité quand nous réunissons le Conseil juste pour discuter. Notre puissance doit s’appuyer sur de nouveaux outils d’action et de décision. Passer la politique étrangère à la majorité qualifiée et mettre en place un régime de sanctions liées aux droits de l’homme, font partie des urgences maintenant. Cela nous permettrait de réagir rapidement, par exemple dans des situations du type de l’empoisonnement dont a été victime Alexeï Navalny.

Le Conseil a aussi évoqué la puissance économique de l’Europe. Notre influence passe par notre rayonnement économique et ce rayonnement économique passe par notre ambition climatique et notre maîtrise du numérique. Le Parlement a créé récemment une commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère numérique, nous avons l’intention de faire des propositions dans ce domaine. Notre marché intérieur, notre organisation sociale et démocratique et l’autonomie stratégique de notre économie nécessitent une vraie ambition d’investir dans le numérique.

La puissance démocratique, enfin. Nous ne pouvons être crédibles au niveau international que si nous sommes nous-mêmes irréprochables. Tout développement stratégique doit reposer sur des valeurs solides: la liberté, la démocratie et l’état de droit. Quelle crédibilité aurions-nous, au-delà de nos frontières, si chaque Européen ne pouvait compter sur un pouvoir judiciaire indépendant, libre de toute pression politique et de tout clientélisme. Si chaque Européen ne pouvait compter sur une presse indépendante, et sur des journalistes libres de toute influence exercée par des oligarques proches du pouvoir. Si les fonds publics, au lieu d’alimenter l’innovation et les investissements sains, finissent parfois dans la poche des corrompus et des réseaux d’intérêts obscurs.

Il faut donc être lucide: sans les valeurs démocratiques, l’injection de liquidités financières ne sera pas suffisante. Il nous faut les deux. S’il nous manque un socle de valeurs communes, nous n’arriverons pas à régler des problèmes concrets, comme la coordination sanitaire pour faire face au coronavirus. Et cette coordination, le Parlement la demande et la réclame depuis des mois, et on voit qu’il y a encore des États membres qui n’y répondent pas. Si elle n’est toujours pas en place, c’est bien que certains veulent nourrir un nationalisme sanitaire, un choc de valeurs sur notre continent, plus qu’un choc de solidarité. Nous ne devons pas l’accepter, car nous en payerons tous le prix. L’Union doit donc être cette force capable de protéger la santé, l’emploi et les droits de tous les citoyens européens.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zanni, a nome del gruppo ID. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Michel, io ho sempre più l'impressione che ogni volta che importanti Istituzioni europee, soprattutto in un momento di crisi, si riuniscono per decidere qualcosa, dimostrino solo quanto questo continente sia lacerato e quanto questo continente sia ormai alla deriva, un continente secondario, vittima delle scelte politiche sbagliate fatte soprattutto negli ultimi vent'anni.

Lei ha iniziato il suo discorso parlando di politica estera, parlando di quello che avete deciso riguardo ai vari focolai geopolitici in giro per l'Europa – e lo hanno ricordato i miei colleghi: i dittatori stranieri si fanno beffe di noi vedendo queste decisioni. Avete sanzionato la Bielorussia, ma vi siete dimenticati di sanzionare il leader di quel paese, responsabile di ciò che sta accadendo.

Come al solito, lei ha elogiato l'atteggiamento verso la Turchia, che rimane comunque un atteggiamento lascivo, un atteggiamento che permette a Erdoğan, il dittatore turco, di farsi beffe delle Istituzioni europee, di farsi beffe degli Stati membri europei e di continuare a sfidare e a provocare l'Unione europea e gli Stati membri facendo quello che vuole, senza che noi siamo capaci di prendere azioni decise.

È ancora una volta un approccio totalmente incoerente, dove siamo lascivi con dittatori stranieri mentre ci permettiamo di dibattere sullo Stato di diritto, sul comportamento di certi Stati membri, dimenticandoci, ancora una volta, che non è l'Unione europea che legittima gli Stati membri, ma sono gli Stati che legittimano l'Unione: questo è un concetto di cui dovremmo avere tutti più rispetto.

Il secondo punto, con cui vado a chiudere, è quello a mio avviso più importante: si è parlato di Recovery Fund, a luglio si è propagandato un grande accordo ma alla fine cosa rimane sul tavolo? Rimane un accordo non ancora stilato; non sappiamo quando e come arriveranno i soldi e l'impatto, vedendo i numeri pubblicati dalla Commissione, è assolutamente minimo.

L'anno prossimo, nel 2021, se ci sarà un accordo verranno erogati pagamenti per il 6 % della cifra. A fronte di un calo del PIL in doppia cifra per il mio Paese, riceveremo un supporto pari allo 0,16 % del PIL: non è certo questo che cambierà il futuro e il destino dell'Unione europea.

Però siamo certi che arriveranno delle tasse, quelle che voi chiamate risorse proprie. Dal 1° gennaio arriverà una tassa sulla plastica. Voi direte: "benissimo", aiuta perché ci permette di attirare risorse e ci permette anche di ridurre l'utilizzo di plastica non riciclata. Ma ancora una volta, delle due l'una. O avremo una fonte di finanziamento, tramite una tassa europea, o avremo una riduzione delle plastiche: non è possibile raggiungere contemporaneamente entrambi gli obiettivi.

Chiudo con una riflessione, che vorrei vedere nel prossimo Consiglio europeo. Siamo nel più grande momento di crisi dell'Unione europea e degli Stati membri, una crisi esogena che non dipende da noi. Abbiamo fatto un patto di stabilità e crescita, proprio perché nei momenti di difficoltà dobbiamo avere stabilità e crescita e invece cosa succede? Proprio nel momento in cui affrontiamo la più grande crisi, in cui abbiamo bisogno di stabilità e crescita, dobbiamo sospendere questo patto! Questa è una riflessione che vorrei vedere nel prossimo Consiglio.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, chers collègues, ce qui me frappe dans les conclusions du Conseil européen, c’est l’asymétrie dans le traitement des cas biélorusse, chinois, russe et turc. Les autorités de ces quatre États bafouent quotidiennement et brutalement les principes mêmes de la démocratie et, sur le plan international, opposent systématiquement la force du fait accompli au droit. Mais voilà pourtant que seul le régime de Loukachenko se voit infliger des sanctions qui veillent bien, comprenne qui pourra, à épargner l’autocrate alors qu’il y a deux jours encore, ses forces anti-émeutes arrêtaient onze reporters et même une adolescente de 13 ans. Grande menace.

Face à la Chine, les chefs d’État et de gouvernement se refusent encore à ne fut-ce que nommer la minorité ouïghoure, dont un million des citoyens sont prisonniers de camps de rééducation. Face à la Russie, on se contentera de demander une enquête sur l’empoisonnement de l’opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny. Quant à la Turquie, elle est encore une fois invitée au dialogue alors qu’Erdoğan poursuit de sa vindicte, l’opposition politique, les journalistes, les universitaires, les militants des droits de l’homme et multiplie les aventures militaires à l’extérieur.

Comme vous, Monsieur Michel, je crois aux vertus du dialogue mais je crois aussi qu’il faut savoir résister si l’on veut se faire respecter. Or, la volonté de l’Union européenne de résister est inversement proportionnelle à la dépendance qu’elle accepte vis-à-vis de ses voisins: dépendance commerciale à l’égard de la Chine, dépendance énergétique à l’égard de la Russie, dépendance en matière d’asile et de migration à l’égard de la Turquie.

Nous devons donc retrouver les moyens d’une plus grande autonomie. La relocalisation de notre économie, tout comme la transition énergétique vont dans ce sens. De même, une Union capable de prendre sa juste part dans l’accueil des réfugiés et migrants serait moins vulnérables au chantage des potentats à qui nous avons bien imprudemment confié les clés de nos frontières. Et ce ne sont pas les propositions récentes de la Commission, Monsieur le vice-Président, qui feront sortir l’Europe de ce mythe indigne de la forteresse.

Plus que tout cela, chers collègues, ce qui dévalorise la parole de l’Union européenne, c’est son incapacité à faire respecter en son sein même l’état de droit dont elle voudrait se faire le héraut à l’extérieur. Et qu’on ne s’y trompe pas, les atteintes aux libertés ne sont pas l’apanage des deux suspects habituels.

La répression du droit de manifester en France, l’affaire Chovanec en Belgique, le traitement discriminatoire des prisonniers catalans en Espagne ou la manière dont nous traitons les réfugiés à nos frontières, nous rappellent qu’aucun État membre ne doit jouir d’une présomption d’exemplarité et que notre vigilance doit être permanente. C’est là le sens de l’engagement résolu du Parlement européen dans la négociation actuelle sur le budget de l’Union et son plan de relance.

Nous voulons qu’enfin, l’Union européenne se dote d’un instrument efficace qui permette de faire respecter un principe tout simple: les bénéfices de l’appartenance à l’Union exigent le respect des fondements de la démocratie et de nos valeurs, à commencer par le respect de la dignité humaine, celle de tous les humains présents et à venir, ici et ailleurs.

Une interdépendance plus équilibrée, une capacité à prendre ses responsabilités et une cohérence plus forte avec les valeurs qu’elle proclame, voilà, Monsieur le Président, les conditions d’une Union européenne plus géopolitique.

Mais pour cela il faut encore s’en donner les moyens. Les moyens d’une action commune efficace en affaires extérieures, comme en matière budgétaire ou en matière fiscale, la règle de l’unanimité met l’Union à la merci des points de vue des plus extrêmes. Il est temps de l’abolir.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, ik zal proberen binnen de spreektijd te blijven, zoals gebruikelijk. Een van de laatste punten in de conclusies van de Raad is Armenië. Dat is natuurlijk wel erg jammer, want we zien dat het tegelijk eigenlijk het zwakste deel is van deze conclusies.

In 2012 kreeg de Europese Unie de Nobelprijs voor de vrede en ik vraag me soms af waarom. Als ik nu eens kijk naar de Verenigde Staten heb ik de indruk dat de heer Trump in vier jaar meer successen heeft geboekt dan de Europese Unie in 20 jaar. Als ik het lijstje – en nu moet u natuurlijk niet boos worden – mag nemen: Kosovo, Servië, voor de voordeur, de economische normalisering dankzij de Verenigde Staten; Israël, diplomatieke betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein; in Afghanistan vredesonderhandelingen na 20 jaar oorlog; Noord-Korea, de dikke man in toom gehouden via onderhandelingen; een handelsakkoord Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ja, dat is toch niet niks. En mijnheer Michel, u komt niet verder dan oproepen. Ik zou zeggen: a bit more energy, a bit more Trumpism, misschien.

Want nu, na tien jaar Europese gemeenschappelijke buitenlandse politiek, zien we alleen maar slappe pap, terwijl er drukmiddelen zijn om Azerbeidzjan en Turkije onder druk te zetten, maar men durft die niet te gebruiken. Ik stel dus een coalition of the willing voor van staten, zowel in Europa en hopelijk ook met de Verenigde Staten, om deze landen onder druk te zetten. Want, mijnheer de voorzitter, het is toch macaber dat wij 100 jaar na de genocide in Armenië niet verder komen dan wat morele oproepen. We moeten wat doen. En als de EU dat niet kan, dan moeten Europese staten dat zelf doen in samenwerking met de Verenigde Staten, want die kan tenminste power tonen. Wij hebben alleen in de aanbieding: slappe pap.

 
  
MPphoto
 

  Γιώργος Γεωργίου, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Michel, εδώ και δύο χρόνια η Τουρκία συνεχίζει την παράνομη δραστηριότητά της στην κυπριακή ΑΟΖ. Εδώ και δύο χρόνια γινόμαστε, δυστυχώς, μάρτυρες ενός κακόγουστου θεάτρου. Για να σας πω την αλήθεια, βέβαια, δεν περίμενα ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία και είμαι βέβαιος ότι ούτε και τον Δεκέμβρη θα της επιβάλει, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και βέβαια οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός, κύριε Michel, όμως θα δοθεί στην Τουρκία θετική πολιτική ατζέντα. Όμως θα πρέπει η Τουρκία να αλλάξει ρότα, να σταματήσει να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις με θετική διάθεση για λύση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, να πάψει να απειλεί και να μεθοδεύει τον παράνομο εποικισμό της Αμμοχώστου. Διότι το Yavuz έφυγε μεν από τις κυπριακές θάλασσες κι αυτό είναι καλό, όμως η πόλη φάντασμα, η πόλη της Αμμοχώστου, απειλείται ξανά και κινδυνεύει.

450 χρόνια μετά από την πολιορκία της για ένα χρόνο και την κατάληψή της από τον Λαλά Μουσταφά, παρά την ηρωική αντίσταση ενός Βενετσιάνου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Sassoli, του Μαρκαντώνιου Βραγαδίνου, απειλείται ξανά η Αμμόχωστος με παράνομο εποικισμό. Η Αμμόχωστος είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Δεν πρέπει να επαναληφθεί η ιστορία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει αμέσως για να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο, διότι εάν εποικιστεί η Αμμόχωστος, αυτό θα είναι ταφόπλακα για τη λύση του Κυπριακού. Εάν το Κυπριακό όμως δεν λυθεί, να είστε βέβαιος, κύριε Πρόεδρε, ότι οι εντάσεις στη Μεσόγειο θα συνεχιστούν και κανένας διάλογος δεν θα ευοδωθεί. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα, κυριολεκτικά τώρα, γιατί αύριο θα είναι αργά.

 
  
MPphoto
 

  Mario Furore (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, su una cosa sicuramente l'Europa primeggia nel mondo: il tempo impiegato dai sui leader nel discutere. Bene, ma alla fine vanno prese decisioni, perché i cittadini si aspettano decisioni e purtroppo noi, ancora una volta, siamo costretti qui a commentare le troppe indecisioni del Consiglio.

Mi riferisco, ad esempio, alla risposta europea alla crisi sanitaria ed economica. Le minacce dei paesi egoisti di rallentare Next Generation EU sono inaccettabili, tanto più che il Parlamento europeo, questa Assemblea – unica Istituzione democraticamente eletta dai cittadini – ha più volte indicato la strada.

Se il Consiglio ascoltasse un po' di più questo Parlamento e un po'di meno gli aut aut che arrivano ora da Budapest, ora dall'Aja, sicuramente faremo passi avanti. Lo stesso dicasi per la politica estera: va bene discutere ma alla fine Bielorussia e Turchia devono rispettare i diritti umani fondamentali.

Se siamo deboli con i dittatori fuori dallo spazio europeo incoraggiamo i "dittatorelli" di casa nostra a fare altrettanto e questa sarebbe la fine. All'Europa servono invece coraggio e risolutezza per essere, così come chiedono i cittadini, un faro di libertà e giustizia sociale nel mondo.

 
  
MPphoto
 

  Charles Michel, président du Conseil. – Monsieur le Président, merci de me donner l’occasion de répliquer après ce premier tour de parole, c’est une preuve de de l’interactivité entre les institutions européennes démocratiques.

Monsieur Weber, vous avez dit: «c’est un bon compromis, mais il n’y a pas de leadership». Et c’est bien à mes yeux, le vrai sujet pour l’avenir de l’Union européenne et c’est la raison pour laquelle j’ai démarré mon message en déclarant que notre objectif devait être: «moins de dépendance et plus d’influence». Et pour la première fois, au Conseil, j’ai choisi de faire porter le débat sur l’autonomie stratégique dans des économies ouvertes en soutenant le modèle multilatéral.

Le débat n’est pas clos, mais c’est un point de départ sur lequel lancer le débat, car l’Europe est une puissance économique: première puissance commerciale, deuxième puissance économique dans le monde. Elle est aussi une puissance démocratique: nous garantissons un ordre mondial fondé sur des valeurs, sur l’état de droit, sur la règle de droit, valeurs qui inspirent chacune des actions que nous devons entreprendre. Et la question est de savoir comment l’Europe de demain peut être davantage une puissance politique, avec un effet positif inspiré par nos valeurs, considérant que le pilier du changement climatique couplé au pilier du changement numérique sont des espaces dans le cadre duquel nous allons exercer notre influence stratégique, comme il nous est arrivé de le faire autrefois, par exemple, dans le domaine chimique, ou celui du traitement des données privées par exemple, c’est cela l’enjeu.

Et vous observerez que depuis ce nouveau cycle institutionnel, il y a quelques mois seulement, quelques choix clairs ont été posés. La Chine, par exemple. Je me souviens que pendant longtemps l’Europe était totalement divisée. Comment aborder la relation avec la Chine? En quelques mois, grâce à un travail politique, à un dialogue entre nous, nous avons aligné une position claire, stratégique et nous exprimons avec clarté le message. Quand je m’adresse au Président Xi sur les valeurs fondamentales, les droits de l’homme, je ne baisse pas les yeux, je parle des Ouïgours.

Nous n’avons ni le même modèle politique, ni le même modèle économique. Il y a trois points: nous voulons être engagés avec la Chine, nous croyons aux vertus du dialogue, nous pensons que la Chine est un partenaire pour gérer la question comme le COVID et la question climatique. Vous observerez d’ailleurs que la Chine, comme l’Afrique du Sud, s’est engagée sur la question de la neutralité climatique. Ce n’est certes pas suffisant, il faut rester vigilants, mais c’est une démarche montre que l’on a une influence, cela va dans la bonne direction.

Et enfin, je voudrais aussi mettre en évidence un autre point qu’il me plaît de mettre en évidence pour ne pas faire genre que je n’ai pas entendu. La question des sanctions: Bélarus, Turquie, différences d’avis exprimés sur la question des sanctions. De mon point de vue, comme pour le Conseil européen, les sanctions ne sont pas un but en soi. Les sanctions sont un instrument. Elles sont un élément, avec beaucoup d’autres d’ailleurs sur le plan international, que l’on pourrait peut-être davantage mettre en cohérence, pas seulement pour une Commission géopolitique, mais pour une Union européenne géopolitique. C’est selon moi le sens de la démarche que l’on doit poursuivre. Une fois les sanctions activées on peut effectivement, décider de les alléger, de les supprimer, de les étendre, de les aggraver et c’est dans cet esprit-là, qu’en pleine conscience, un choix a été fait.

Nous plaidons pour un dialogue inclusif, cher Monsieur Weber, dans le cadre du Bélarus, nous plaidons pour que les OSC puissent jouer un rôle et nous reviendrons régulièrement sur la question du Bélarus pour voir comment on doit agir et peut-être prendre des décisions en fonction des développements positifs ou négatifs qui interviendront.

La Turquie maintenant. Solidarité claire et nette avec la Grèce et avec Chypre. Nous défendons les souverainetés. Nous défendons les droits souverains. Un premier impact, certes léger, certes timide, est intervenu puisque avant même le Conseil européen, s’est ouverte la perspective d’une reprise du dialogue, après des semaines de tension tout au long de l’été, entre la Grèce et la Turquie. Ce n’est pas suffisant, c’est fragile, pas de naïveté, mais c’est un premier effet, c’est un premier impact, me semble-t-il.

À Chypre, il y a quelques heures, le navire Yavuz a quitté les eaux. Ce n’est pas suffisant, nous allons rester attentifs, vigilants, et je serai en contact au nom de l’Union européenne avec le Président Erdoğan pour voir de quelle manière je peux, au nom de l’Union, agir sur le terrain, en faisant preuve à la fois de fermeté (sur le plan des principes et du droit international) mais aussi d’ouverture pour engager des discussions plus positives s’il y a volonté commune.

Je soutiens aussi totalement le processus des Nations unies, j’espère qu’après les élections dans la partie nord de l’île, qui doivent intervenir au mois d’octobre, il y aura la capacité pour les Nations-Unies de relancer ce dialogue et c’est la raison pour laquelle j’ai indiqué que dans ce dialogue plusieurs questions centrales et difficiles devront être débattues par le dialogue et j’espère des progrès pourront être réalisés, comme par exemple la question du partage des revenus liés aux hydrocarbures qui est un sujet avec d’autres qui doit être débattu.

Et, enfin, l’Europe est au rendez-vous quand, par exemple, nous prenons l’initiative de cette conférence multilatérale sur cette partie de la Méditerranée pour mettre autour de la table, pour engager ensemble celles et ceux qui ont parfois des points de vue communs mais aussi parfois des points de vue différents sur les disputes maritimes, sur les questions énergétiques, sur les questions de sécurité, sur les questions de développement économique.

Voilà, Mesdames et Messieurs les parlementaires, comment j’envisage le rôle de l’Union européenne et donc je réagis, Monsieur Weber, un bon compromis, pas de leadership, moi je me retrousse les manches pour un leadership européen moins de dépendance, plus d’influence.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). – Herr Präsident, Herr Präsident Michel! Was Sie gerade ausformuliert haben, ist sehr spannend. Nur, mein Eindruck ist: Meistens tagt ja nicht der Europäische Rat, sondern meistens tagt der Rat der europäischen Staaten.

Was meine ich damit? Ich habe den Eindruck, dass in dem Gremium, dem Sie vorsitzen, die Mitgliedstaaten sich sehr, sehr oft eben nicht um das gemeinsame europäische Interesse kümmern, sie nicht vor Augen haben, dass, wenn wir uns gemeinsam aufstellen, wenn man Kompromisse eingeht, wenn man versucht, eine gemeinsame europäische Lösung zu finden, dass das im Zweifel allen gemeinsam weiterhelfen könnte, sondern ich habe den Eindruck, dass Sie einem Gremium vorsitzen, in dem viele dabeisitzen, die denken, wenn sie ihr nationales Interesse nach vorne stellen, dann erreichen sie mehr. Deswegen kommen wir doch auch bei vielen Themen nicht voran.

Wie sieht es aus im Binnenmarkt? Sie haben im letzten Rat angesprochen, wir wollen den Binnenmarkt weiterentwickeln und stärken. Aber wir erleben doch in vielen Bereichen, dass sich nationale Märkte abschotten.

Sie haben das Thema Klimapolitik angesprochen. Wir können uns da gern als Europäische Union ambitionierte Ziele setzen. Aber ich sehe, dass viele Mitgliedstaaten sich immer noch verweigern, dann entsprechend auch den Beitrag zu leisten, den jedes Land bringen muss.

Sie sprechen von der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Aber wir haben ja auch am Wochenende wieder erlebt, wie es im Schwerpunkt nicht um gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik ging, sondern wie die Mitgliedstaaten wieder ihre nationalen Interessen nach vorne gestellt haben.

In dem Sinne wünsche ich mir, dass Sie die Kraft haben, in Ihrem Gremium eine Stimmung zu bringen und eine Stimmung zu kreieren, dass die Mitgliedstaaten und ihre Staats- und Regierungschefs wirklich das europäische Interesse sehen und wir diese nationalen Dinge, die wir in den letzten Monaten wieder verstärkt gesehen haben, hoffentlich gemeinsam zurück... (Mikrofon aus)

 
  
  

VORSITZ: KATARINA BARLEY
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D). – Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizepräsident Šefčovič, sehr geehrte Ratsvertreterinnen und -vertreter! Viele wichtige Punkte sind heute angesprochen worden. Dennoch möchte ich auf ein wichtiges Thema noch eingehen, nämlich die Zukunft unserer digitalen Entwicklung in der Europäischen Union. Ich glaube, es ist unbestritten, dass uns der Green Deal nur dann erfolgreich gelingt, wenn wir als Europäische Union auch neue Technologien begreifen.

Jetzt geht es mir primär darum, wie wir mit den 5G-Weiterentwicklungen umgehen. 5G ist ganz entscheidend für die Zukunft der Europäischen Union, und wir sehen, dass wir hier auch an dieser Stelle zurückhängen – zurückhängen gegenüber China, gegenüber den USA, gegenüber Südkorea und auch gegenüber Japan.

Jetzt geht es hier darum, wie die Europäische Union unterstützen kann, dass wir hier gute Beispiele haben, zum Beispiel in Form der Important Projects of Common European Interest, der sogenannten IPCEI, die wir dank Ihres Einsatzes, Herr Šefčovič, auch im Bereich der Batterienindustrie haben. Sie sollten wir auch im Bereich der 5G-Technologie einsetzen, denn ohne werden wir im internationalen Vergleich noch weiter zurückfallen.

 
  
MPphoto
 

  Luis Garicano (Renew). – Señora presidenta, el presidente Sánchez, en la cumbre europea, pidió a este Parlamento que trabaje con celeridad, para asegurar que el dinero de los planes europeos esté disponible desde el uno de enero, y también el señor Michel nos lo ha dicho hoy. Compartimos, creo, todos en esta sala la urgencia y le garantizamos al Consejo que haremos nuestra parte; los equipos negociadores están trabajando sin parar para conseguirlo.

Pero también el Consejo y los Estados deben hacer la suya. El Consejo debe dejar de bloquear el mecanismo del Estado de Derecho, que es tan importante para evitar que el dinero se utilice para vulnerar los derechos de los ciudadanos. Y también el Consejo debe trabajar con nosotros para elaborar reglas transparentes y exigentes, que aseguren que el dinero europeo se gasta para transformar nuestras economías, en beneficio de todos.

También cada país debe hacer su parte. Quedan nueve días escasos para el fin del plazo para entregar los planes de recuperación, y deben ser planes coherentes, transformadores, ambiciosos, para reconstruir nuestras economías en beneficio de todos. El señor Michel tiene razón cuando nos dice que los ciudadanos esperan que actuemos, pero también esperan que invirtamos su dinero bien, y debemos trabajar juntos para ello.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay (ID). – Madame la Présidente, entre 3 000 et 4 000 djihadistes ont été transférés de Syrie en Arménie par la Turquie, ce qu’Emmanuel Macron lui-même a admis.

Des milliers de mercenaires islamistes coupables de crimes de guerre par Daech, envoyés par Erdoğan pour en commettre d’autres et poursuivre le génocide arménien perpétré il y a 80 ans par l’Empire ottoman. Entre 1,2 et 1,5 million de victimes, un génocide que les autorités turques n’ont jamais reconnu, dont la reconnaissance par d’autres États a été qualifiée par Erdoğan de plus grande insulte qui soit. Mais l’histoire n’est pas une insulte! Une histoire qu’Erdoğan voudrait pourtant réécrire puisque toutes ses manœuvres convergent vers un seul but: reconstituer l’Empire ottoman, retrouver le rôle de leader du monde islamique sunnite, qu’avait la Turquie au temps du califat. Un projet qu’il assume, y compris dans ses vidéos officielles de propagande: des actions militaires en Syrie et en Libye, la proximité, à peine dissimulée, avec l’État islamique, l’orchestration d’une véritable invasion migratoire en Grèce, la destruction des églises en Anatolie, les pirateries sur les ressources chypriotes en Méditerranée, la transformation de la basilique Sainte-Sophie en mosquée et maintenant l’incursion sur le territoire arménien, le plus vieux pays chrétien du monde. Tous les actes d’Erdoğan signent cette inspiration néo-ottomane et pendant ce temps, le Conseil a un goût prononcé pour la litote. Dans ses conclusions du 2 octobre, il annonce condamner fermement les violations des droits souverains de la République de Chypre, qui doivent cesser. Mais cela fait 50 ans que ça dure, 50 ans que la Turquie occupe la moitié du territoire d’un État membre, et vous persistez à vouloir, je cite, un dialogue de bonne foi. Des mesures de rétorsion auraient pu être prises sur l’argent du processus d’adhésion, sur les financements de la BEI, sur la sécurisation nécessaire des frontières de la Grèce et de la Bulgarie, sur la suspension de l’union douanière, qui permet à la Turquie de faire 40 % de son commerce extérieur avec l’Union européenne. Mais rien. Rien! L’Europe a peur de la Turquie et la réponse est tragique, le Conseil a une nouvelle fois cédé à ce racket permanent, il nous rappelle Balzac, disant que la résignation est un suicide quotidien.

Si les nations d’Europe sont incapables de lui opposer une réponse à la hauteur de l’enjeu, Erdoğan pourrait réussir demain à accomplir son rêve impérialiste et islamiste, pendant qu’une fois de plus ici à Bruxelles, on discute du sexe des anges.

 
  
MPphoto
 

  Diana Riba i Giner (Verts/ALE). – Señora presidenta, más allá del volumen económico o de los porcentajes de atribución financiera a las políticas sectoriales, quisiera remarcar la importancia de la participación de las regiones europeas en la gestión del futuro Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Desde el inicio de la crisis de la COVID, la mayoría de las regiones y entes locales han estado al frente de las necesidades de la población, algunas de ellas incluso gestionando competencias clave como la sanidad, la educación o el ámbito social. Por lo tanto, son las administraciones regionales quienes mejor conocen a sus comunidades y, además, ya tienen experiencia en la gestión de los fondos europeos. La inclusión de las regiones en la gestión de los fondos nos permitiría agilizar y realizar más proyectos, ganando así la Unión Europea más credibilidad.

Estimados colegas, la gestión de la crisis ha hecho evidente la necesidad de una mayor coordinación, pero, al mismo tiempo, de una mayor gobernanza multinivel. Solo así seremos capaces de atajar las múltiples consecuencias de la crisis, que ha impactado de forma distinta en nuestras regiones. Algunas de las enmiendas al texto de la Comisión, ahora en negociación en el Parlamento Europeo, ya contienen esta propuesta. Esperemos que se adopten y que posteriormente el Consejo también las tome en consideración. Pensar globalmente para actuar localmente es más necesario que nunca.

 
  
MPphoto
 

  Johan Van Overtveldt (ECR). – Voorzitter, collega’s, het is nogal duidelijk dat we in een penibele situatie zitten als gevolg van een aanhoudende gezondheidscrisis met verregaande sociaal-economische gevolgen. Er heerst grote onzekerheid rond wat er met de vaccins kan gebeuren, rond de effectiviteit van een aantal anticoronamaatregelen, rond de economische vooruitzichten op korte en op middellange termijn enzovoort.

Die onzekerheid zorgt ervoor dat de neerwaartse spiraal negatief doorgetrokken wordt in plaats van zich te keren, en het is absoluut noodzakelijk dat op alle publieke beleidsniveaus krachtdadig opgetreden wordt om die negatieve spiraal te keren. Op dat vlak schiet de EU vandaag toch wel tekort.

Ik verwijs hier bijvoorbeeld naar de onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting en de faciliteit voor herstel en veerkracht. Klare, duidelijke en toekomstgerichte maatregelen inzake deze materies zouden al een groot verschil kunnen maken en zouden een heel stuk onzekerheid kunnen wegnemen. Maar dat signaal blijft uit. De effectieve lancering van dat broodnodige herstelfonds laat op zich wachten. Dat heeft absoluut niets te maken met de houding van het Parlement. Dat heeft alles te maken met het feit dat er vanuit de Raad geen of nauwelijks zinvolle voorstellen komen op suggesties die het Parlement doet om de maatregelen die thans voorliggen te verbeteren.

Ik kan alleen maar de hoop uitdrukken dat deze situatie snel keert en dat we snel zinvolle antwoorden krijgen op uiterst zinvolle voorstellen.

 
  
MPphoto
 

  Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL). – Señora presidenta, Europa tiene hoy la oportunidad y la responsabilidad de decidir quién es y cómo contribuye al mundo; le va la vida en ello. Planes de reconstrucción: de la determinación de hacer frente a la pandemia de forma unida hay que pasar a los hechos, y para eso es necesario sacar inmediatamente adelante los planes de reconstrucción.

No podemos permitir salir de esta nueva crisis con una nueva brecha de desigualdad, y para eso es necesario garantizar los servicios públicos, reactivar la economía de los cuidados; que la transición energética y la digitalización no se conviertan en el negocio de unos pocos y que sirvan para afianzar la industria, que también miren al sector primario, a fijar población en el territorio, al empleo joven y a conseguir los objetivos contra el cambio climático.

Necesitamos una mirada clara con autonomía en política exterior. Pero, ante todo, necesitamos acabar con la vergüenza de esta Europa: cumplir con los derechos humanos en nuestro territorio, para poder llamarnos como tales, humanos; reubicación inmediata de todos los campos de refugiados; vías legales y seguras. No más Morias, no más muertes, no más vergüenza.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Παπαδάκης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χάιδεψε για μια ακόμα φορά την αστική τάξη της Τουρκίας, σπεύδοντας σε κυρώσεις στη Λευκορωσία. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας είναι αλυσοδεμένες με ισχυρά οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά συμφέροντα, με άθλιες συμφωνίες για το προσφυγικό. Αυτά υπαγορεύει το ανακοινωθέν που νομιμοποιεί όλες τις κατάφωρες τουρκικές παραβιάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα σε Αιγαίο και κυπριακή ΑΟΖ, με υποκριτικές ανησυχίες για το μέλλον. Γι’ αυτό επίσης δεν έχει ειπωθεί κουβέντα για τις επεμβάσεις της Τουρκίας σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Κύπρο ή για τον ειδικό της ρόλο στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Κοινή επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, των αστικών τάξεών τους, της Ελλάδας και της Τουρκίας, αλλά και των κυβερνήσεων και των αστικών κομμάτων, αποτελεί το στρώσιμο του τραπεζιού διαπραγματεύσεων για συνεκμετάλλευση, με θυσία κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με στόχο διχοτομική λύση στο Κυπριακό υπό ευρωατλαντική εποπτεία, με χωροφύλακα το ΝΑΤΟ, και γι’ αυτό είναι και ο κύριος Στόλτενμπεργκ στην Αθήνα. Μόνη διέξοδο για τους λαούς αποτελεί η πάλη για απεμπλοκή από τα ιμπεριαλιστικά σχέδια, με αποδέσμευση από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και με τον λαό να κάνει κουμάντο στον πλούτο του τόπου του.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch (PPE). – Tisztelt Elnök asszony, nemcsak egységes, közös piac az Európai Unió, hanem értékközösség, hallhatjuk nap nap után. Ezt a megfontolást most egy pillanatra hagyjuk is. Azt a kérdést, hogy az értékközösség nem ideológiai azonosságot jelent, és hagyjuk azt a kérdést, hogy az értékközösséget hogyan rombolja szét az a baloldali, liberális, föderalista megközelítés, amelyik egy harcos, agresszív, pártpolitikai, ideológiai küzdelmet folytat. Most erről ne beszéljünk!

Nemcsak közös piac, hanem értékközösség is, de ebből nem következhet az, hogy a közös piacról, az egységes piacról elfeledkezünk. Ma már itt az Európai Parlamentben a Néppárton kívül az ég egy adta világon senki sem beszél munkahelyteremtésről. Ma már itt az Európai Parlamentben a Néppárton kívül senki nem beszél arról, hogy az Európai Unió közös gazdasági problémáit hogyan lehetne megoldani. Vagy ha baloldali, liberális, zöld vagy kommunista európai parlamenti képviselő a gazdaság kérdéseiről beszélne, akkor bár ne tenné, mert a saját maguk ideológiai elfogultságaitól vezettetve olyan ötletekkel állnak elő, ami rombolja az Európai Unió gazdaságának a versenyképességét. Mindezt teszik egy olyan helyzetben, amikor az Európai Unió húsz esztendővel ezelőtt a világ gazdasági összteljesítményének 24-25 százalékát adta, ma pedig ez a teljesítmény 15 százalékra csökkent. Szóval ne mellébeszéljünk, hanem beszéljünk a gazdaságról: munkahelyteremtés, munkahelyteremtés, munkahelyteremtés.

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu (S&D). – Madame la Présidente, l’urgence climatique est une course que nous sommes en train de perdre, a dit le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, le week-end dernier.

C’est un constat que nous sommes de plus en plus nombreux à partager. Ce nouveau mandat européen et le pacte vert pour l’Europe sonnent donc comme ceux de la dernière chance. Mais je ne peux m’empêcher de constater que, derrière les phrases choc de la Commission ou du Conseil et les belles déclarations d’intention, il n’y a encore aucun acte réel et, pire encore, il n’y a toujours pas d’accord sur les moyens de parvenir à poser ces questions. Je constate que nous avançons de manière désordonnée et que nous manquons de cohérence. Je ne voudrais pas, à ce stade-là de mon propos, que le plan de relance cache la faiblesse du cadre financier pluriannuel. Oui, nous avons besoin de véritables moyens pour mettre en place nos politiques publiques. Oui, la crise du coronavirus a montré combien il était nécessaire de mettre en œuvre des politiques publiques. Nous avons besoin de véritables ressources propres, aujourd’hui et demain, pour répondre à nos enjeux politiques majeurs.

La planète se meurt, la biodiversité se meurt, l’Humanité se meurt, nous n’avons plus le temps pour un nouvel échec.

 
  
 

(Die Aussprache wird unterbrochen.)

 

5. Πρώτη ψηφοφορία
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Bevor wir mit den Aussprachen fortfahren, werde ich die erste Abstimmungsrunde des heutigen Tages eröffnen. Die Dossiers, über die wir nun abstimmen, sind der Tagesordnung zu entnehmen. Die Abstimmungsrunde ist von 10.30 Uhr mit etwas Verspätung bis 11.45 Uhr geöffnet.

Ich erkläre die erste Abstimmungsrunde für eröffnet. Sie können bis 11.45 Uhr abstimmen. Die Ergebnisse der ersten Abstimmungsrunde werden um 14.15 Uhr bekanntgegeben.

 

6. Συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1-2 Οκτωβρίου 2020 - Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωρίου 2020 (συνέχεια της συζήτησης)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Wir setzen nun unsere gemeinsame Aussprache über

– die Erklärungen des Europäischen Rates und der Kommission über die Schlussfolgerungen der Sondertagung des Europäischen Rates vom 1./2. Oktober 2020 (2020/2787(RSP)) und

– die Erklärungen des Rates und der Kommission über die Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates vom 15./16. Oktober 2020 (2020/2788(RSP)) fort.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová (Renew). – Madam President, the images we have seen from Belarus were both horrific and inspiring. We have seen brutal repression but we’ve seen also Belarusian society that stood up for their rights. The struggle in Belarus is not over and Belarusians need our support now more than ever. The decision last week to impose sanctions was the correct one, but waiting 55 days was far too long and, of course, the main question is why the elephant in the room, Mr Lukashenko, is not on the list this time?

These actions are important, but the European Union must find additional ways how to support Belarusians in their day-to-day struggle towards freedom.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Meuthen (ID). – Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Angesichts der heute hier vorgestellten Ergebnisse des EU-Gipfels von letzter Woche muss man tatsächlich von einem Gipfel sprechen, und zwar von einem Gipfel an Ratlosigkeit und Realitätsverweigerung – also überhaupt keine Überraschung.

Gewohnt großspurig schwadronieren Merkel, Macron und Co. schon von der Verteilung eines Corona-Impfstoffes, den es überhaupt noch nicht gibt. Und der daniederliegenden Konjunktur unseres Binnenmarktes soll ihre grüne Allzweckpille wieder auf die Beine helfen – wirklich? Ja glauben Sie denn ernsthaft selbst an diese Quacksalberei? Sie scheinen tatsächlich gewillt, dem europäischen Patienten nicht nur eine sehr bittere Medizin zu verabreichen, sondern vor allem eine mit absolut tödlichen Nebenwirkungen für unsere Wirtschaft.

Wer jetzt aber annimmt, Sie würden, wenn Sie schon offenkundig nichts von Wirtschaft verstehen, wenigstens den Gipfel dazu nutzen, den cholerischen Möchtegern-Sultan Erdoğan einmal entschieden in die Schranken zu weisen, der irrt gewaltig. Aufhebung der Zollunion – nichts! Endlich Schluss mit den absurden Beitrittsverhandlungen, Kollege Weber hat es schon erwähnt – Fehlanzeige! Da Sie doch so gerne das Wort der Solidarität im Munde führen: Wo ist denn bitte schön Ihr wirklicher Beistand für Griechenland und Zypern, deren territoriale Integrität – und damit nicht zuletzt auch unsere EU-Außengrenze – von den Türken bedroht wird? Die wollten Sie auch. Ihnen sind ja die Hände gebunden, nachdem Sie sich systematisch sehenden Auges in die Abhängigkeit von Ankara begeben haben.

Tatenlos werden Sie nun mit ansehen, wie 100 Jahre nach dem Völkermord an den Armeniern, 30 Jahre nach dem Pogrom von Baku, heute die aserbaidschanische Armee gemeinsam mit den syrischen Dschihadisten auf Geheiß der türkischen Regierung wieder armenische Christen töten wird. Hier lediglich einen wohlfeilen Appell an beide Seiten zu richten, man möge doch bitte sehr die Feindseligkeiten einstellen, ist einfach nur beschämend. Eine sehr klare Positionierung wäre angezeigt. Die EU ist und bleibt leider außenpolitisch ein zahnloser Tiger, den niemand ernst nimmt. Sie können es einfach nicht, und das ist betrüblich.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Geese (Verts/ALE). – Madam President, I’m very happy that the Council also focused on the digital sector, which is absolutely crucial if we want to live in freedom and democracy in the future, because today, this way of living is involuntarily threatened by the business model of a few global tech companies. And what is that business model? It’s collecting huge amounts of data on citizens, creating detailed profiles and selling them to advertisers, and this has side effects. It promotes disinformation. It promotes hate in our society. It distorts competition and it reduces the revenue of our press. These enormous amounts of data, as well as the staggering profits, don’t allow for a level playing field for our European industry and threaten democracies globally. But the good news is that we now have the chance to change this with the new competition framework, with the digital services act. We can have a new start in Europe because, in Europe, what we want are digital technologies to implement the European green deals and make the lives of European citizens better.

 
  
MPphoto
 

  Eugen Jurzyca (ECR). – Pani predsedajúca, obnova Európskej únie po pandémii by mala byť najmä o využití rezerv, ktoré máme v Európskej únii už dnes, a nemusíme si na ne brať úver. Takouto rezervou je hlavne európsky trh bez zbytočných bariér.

Štúdia Európskeho parlamentu už v roku 2017 odhadovala, že dokončenie jednotného trhu by zvýšilo ročný výkon európskej ekonomiky o vyše 600 miliárd eur. To je takmer celý plán obnovy navyše každý jeden rok.

Členské štáty majú napríklad stovky regulovaných povolaní, ktoré vytvárajú bariéry pre cezhraničné poskytovanie služieb. Považujem preto za kľúčové, aby sme si splnili svoje domáce úlohy aj ďalším odstraňovaním prekážok cezhraničného podnikania a poskytovania služieb, ktoré dnes obmedzujú potenciál nášho zotavenia a rastu.

 
  
MPphoto
 

  Chris MacManus (GUE/NGL). – Mr President, two weeks ago the British Parliament voted for a government bill giving British soldiers immunity for war crimes, including unlawful killing and torture. The British Government wear their contempt for what they would refer to as ‘foreign laws’, just as they wear their hostility to the EU, as a badge of honour. The evidence is in their flagrant violation of the Withdrawal Agreement and our Good Friday Agreement.

The European Council would do well to face up to the reality that Britain is not interested in being a friendly neighbour. They will seek to destroy jobs across the European Union, to drive down pay and conditions and environmental standards, both in Britain and in the EU. I urge the European Council to hold firm in rejecting British provocations, in asserting international law, and in defending the interests of Ireland and the EU.

 
  
MPphoto
 

  Carles Puigdemont i Casamajó (NI). – Madame la Présidente, le Conseil européen a parlé de la Turquie, de la Chine, du Bélarus, du Haut-Karabagh. C’était nécessaire, et c’est vraiment bien. Le monde devait entendre la voix de l’Europe, même si elle est un peu timide mais nous, Européens, nous voulons aussi entendre la voix de l’Europe lorsqu’il y a des abus et des violations de droits fondamentaux à l’intérieur de nos frontières. N’y a-t-il rien à dire sur un État qui destitue deux présidents consécutifs d’une minorité nationale pour des raisons exclusivement politiques? N’y a-t-il rien à dire sur un parquet proposant un programme de rééducation constitutionnelle pour les prisonniers politiques? N’y a-t-il rien à dire sur un État qui condamne la plus importante université du pays pour avoir exigé la libération de prisonniers politiques et défendu la liberté d’expression? Pour être crédible, pour être influent ailleurs, le Conseil devrait aussi parler de tout cela.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). – Señora presidenta, el Consejo debería adoptar cuanto antes la decisión sobre recursos propios de la Unión Europea. Sin eso, el Parlamento no puede aprobar el marco financiero.

El plan de recuperación no es deuda mancomunada, porque ningún Estado miembro pone su propio dinero: es deuda europea. Pero tampoco es dinero gratis que llega sin que los Estados tengan que subir impuestos o emitir deuda, aunque a muchos les vaya a parecer dinero gratis. Por eso, sin saber de dónde vendrá el dinero para pagar, no podemos aprobar el marco financiero.

Si no entendemos bien lo que estamos haciendo, podemos acabar desmontando el proyecto europeo para que los Estados miembros se repartan los trozos. Es inaceptable que este Parlamento no controle el gasto del plan de recuperación. Es inaceptable que se recorten las políticas europeas en el presupuesto. Es inaceptable que la Comisión emita deuda sin que sepamos cuándo y cómo se pagará. Es inaceptable que no se considere el respeto al Estado de Derecho como una condición. Sería inaceptable que la Unión Europea se hiciera un Brexit a sí misma.

Este Parlamento tiene que estar preparado para oponerse a que el próximo marco financiero pase de la construcción a la deconstrucción europea. Es inaceptable que aquí estemos manteniendo un debate con el Consejo y el Consejo no tenga ningún miembro presente. Es una demostración de lo que el Consejo piensa de este Parlamento. Es completamente inaceptable que el Consejo nos considere una institución irrelevante. Y le exijo a la Presidencia que o envíe una nota de protesta al Consejo o suspenda inmediatamente este debate hasta que el Consejo vuelva a sentarse en su sitio.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Silva Pereira (S&D). – Senhora Presidente, Maroš Šefčovič trouxe a este debate o tema do Brexit e fez muito bem ao sublinhar aqui a importância de manter a unidade da União Europeia, do Conselho, do Parlamento, nesta fase crucial. Eu quero apoiar a oportuna e firme iniciativa da Presidente da Comissão e do Vice-Presidente Šefčovič e abrir um processo de infração contra o Reino Unido por incumprimento dos deveres de boa-fé na implementação do Acordo de Saída.

A Comissão fez a única coisa que podia e devia fazer. Em nome do grupo socialista quero também apoiar os esforços da equipa do Senhor Barnier para chegar a um acordo para a relação futura até ao fim de outubro. Nós queremos um acordo, mas exigimos um bom acordo e há um princípio essencial que é oportuno lembrar: qualquer acordo que dê ao Reino Unido acesso ao mercado europeu com 0 tarifas e 0 cotas tem de assegurar também 0 dumping, o que significa não permitir qualquer retrocesso nos nossos padrões de proteção ambiental, social e laboral. O final de outubro é mesmo a data limite porque este Parlamento não abdica do escrutínio democrático de qualquer acordo.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans (Renew). – Voorzitter, meneer de commissaris, ik denk dat we een gedreven Charles Michel hier net hebben horen zeggen: “wij gaan voor een sterker Europa, minder afhankelijk, meer invloed”. Dat deel ik natuurlijk. Ik ben ook blij dat hij in moeilijke omstandigheden toch een akkoord heeft kunnen bereiken. Maar laat ons eerlijk zijn, collega’s – en we hebben het hier al verschillende keren gehoord –, eigenlijk moeten we zeggen: te traag, te soft en niet verenigd genoeg.

Te traag. Twee maanden na de opstanden in Belarus. En eigenlijk, over Hongkong, hoelang praten we daar al over? Maar wanneer komen er acties? Te soft. Ja, sancties, maar zonder – een collega noemde hem de olifant in de kamer – Loekasjenko op die lijst. En niet verenigd genoeg, als je ziet dat één land heel veel kan blokkeren.

Voor mij is het echt duidelijk, collega’s. We moeten een vuist maken. We moeten geopolitiek kunnen meespelen, en dan moeten we de Unie hervormen. We moeten af van die unanimiteitsregel. Ik roep dus de Raad en de Commissie op: maak daar werk van.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ID). – Voorzitter, ik zou hier vandaag de Europese Raad ter verantwoording willen roepen. De Europese Commissie heeft op 23 september reeds een zogenaamd migratiepact van de Europese Unie aan de pers voorgesteld. Maar de Europese Raad, die de lidstaten vertegenwoordigt, heeft aanvaard dat Charles Michel en het Duitse voorzitterschap dit hebben weggehouden van de agenda van de Europese top van zowel 2 oktober als 15 oktober. Het migratiepact is nergens te bekennen. Overigens, ook in het Europees Parlement heeft de meerderheid het migratiepact van de plenaire agenda geweerd. Dat u allemaal dit pact uit de aandacht wil houden, is absoluut niet normaal en is absoluut onaanvaardbaar. Migratie is immers het topthema bij uitstek voor de burgers in de lidstaten die u moet vertegenwoordigen.

Collega’s, vorige zaterdag is in deze zaal tijdens een bijeenkomst van het Belgisch parlement de nieuwe Belgische regering geïnstalleerd, nadat de vorige eind oktober 2018 – bijna twee jaar geleden – gevallen was over het migratiepact van de Verenigde Naties, dat overigens tegen de wil van zijn eigen regering door Charles Michel werd ondertekend namens België. Dat was de reden waarom de regering viel. Wat de bevolking denkt over dat migratiepact, is inmiddels bekend. Het Vlaams Belang, mijn partij, die zich daartegen verzette, kwam hier in het Europees Parlement terug met drie keer zoveel zetels als voorheen.

Uw migratiepact ligt in dezelfde globalistische lijn: verbaal de zogenaamde terugkeer van vreemdelingen omarmen, maar in de praktijk goochelen met het begrip “solidariteit” totdat de doorstroming van migranten richting onze lidstaten een heuse distributie van migranten wordt met een dwang op de lidstaten om – desnoods tegen hun wil – uw migranten op te nemen op basis van een asielconcept dat compleet achterhaald is en misbruikt wordt.

Ik roep hier de Raad dan ook op om het verzet tegen dit migratiepact van de Europese Unie meteen op de agenda te plaatsen. Enough is enough. De bevolking van de EU wil niet meer maar minder immigratie, niet meer maar minder open grenzen. Stop, naar het woord van Viktor Orbán, deze globalistische waanzin.

 
  
MPphoto
 

  Tineke Strik (Verts/ALE). – Madam President, it was a good step of the European Council to finally break its deadlock and agree on sanctions for 40 individuals of the Lukashenko regime, responsible for manipulating the elections and oppressing its citizens. But why not include the person most responsible, Mr Lukashenko himself? This cannot be explained to the Belarusian people. How long do we accept his regime violently cracking down on peaceful protests, and him flirting with Putin, before the Council realises that we are long past a political solution with Mr Lukashenko?

And this is why calling for an inclusive national dialogue is important, but not enough. If we want to ensure new and fair elections, much more pressure from the EU is necessary, and freedom of speech, association and media is vital to preserve democratic rights in Belarus. Apart from an economic plan, we call for substantial support of civil society and the independent media. This is the time for the EU to show some of the courage that the people in Belarus show us every day.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Decyzje w sprawie sankcji dla przedstawicieli białoruskiego reżimu są dobrą wiadomością ze szczytu Rady. Unia musi mieć w tej sprawie stanowcze i spójne stanowisko. Tylko dzięki presji politycznej i gospodarczej możemy skutecznie powstrzymać przemoc, która dla Łukaszenki jest dziś jedynym środkiem utrzymania jego władzy. W konkluzjach z posiedzenia Rady stwierdzono, że oprócz deklaracji i gestów solidarności potrzebne jest konkretne wsparcie dla procesów demokratycznych zmian na Białorusi.

Polska od początku tego kryzysu postulowała utworzenie planu gospodarczego na rzecz demokratycznej Białorusi, który obejmie wsparcie finansowe, programy stypendialne i ułatwienia w przekraczaniu granic. Gratuluję z tego miejsca premierowi Morawieckiemu skuteczności w forsowaniu tego pomysłu i mam nadzieję, że Komisja skutecznie wcieli ten plan w życie.

Ostatnie miesiące powinny również przekonać wiele państw członkowskich do zdecydowanej rewizji relacji z Rosją, która jest głównym źródłem niestabilności i konfliktów w naszym najbliższym sąsiedztwie. Bardziej niż kiedykolwiek porzucenie projektu Nord Stream 2 wydaje się dzisiaj krokiem koniecznym.

 
  
MPphoto
 

  Özlem Demirel (GUE/NGL). – Frau Präsidentin! Der Berg kreißte und gebar eine Maus. So lässt sich die Ratssitzung mit Blick auf die Türkei zusammenfassen.

Die Beziehungen der EU zur Türkei werden neu definiert, hieß es. Aber dann: Deutschland setzte sich durch. Sanktionen für Belarus – Freundschaft für Erdoğan. Und das in einer Woche, wo Dutzende Oppositionelle und HDP-Mitglieder verhaftet wurden. Erdoğan hat dem Rat in einem Brief seine Forderungen aufgelistet.

Er hat angeboten, de facto Moria in die Türkei zu verlagern. Der Rat hat dankend angenommen. Die EU erkauft sich Zeit – aber gibt dafür Erdoğan einen Freibrief. Er hat nicht nur in Syrien gegen die Kurden Islamisten eingesetzt, sondern mutmaßlich auch in Libyen und aktuell in Bergkarabach. Die Wahrheit ist: Sie reden gerne immer von der Werteunion EU. Doch wer soll Ihnen das aktuell noch glauben? Hat die EU so den Friedensnobelpreis wirklich verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen?

 
  
MPphoto
 

  François-Xavier Bellamy (PPE). – Madame la Présidente, le Conseil a enfin, enfin parlé de la Turquie, mais une nouvelle fois quelle désarmante passivité! Il est temps d’agir maintenant, agir d’urgence parce que la Turquie fait aujourd’hui peser une menace sur ses voisins, mais aussi sur l’Europe tout entière et sur le monde qui nous entoure. De fait, M. Erdoğan a organisé en février dernier une crise migratoire à la frontière de l’Union européenne, il viole la souveraineté de Chypre, il menace les eaux territoriales, l’espace aérien de nos amis grecs de manière systématique, il envahit des territoires en Syrie pour opprimer les Kurdes, il finance et recrute des djihadistes en se rêvant le nouveau chef d’une internationale islamiste et, aujourd’hui, c’est avec l’Azerbaïdjan, à l’Arménie qu’il s’en prend. À l’Arménie déjà martyr d’un génocide, parce que l’Arménie est chrétienne, aujourd’hui encore niée par toute la propagande turque. Il est temps de réagir enfin. Que faisons-nous? Le Conseil n’a toujours pas mis fin à cette procédure d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, qui était une aberration et qui est maintenant un scandale moral absolu. Il met sur le même plan les agresseurs et les agressés en appelant simplement à la fin des hostilités. Comment croyons-nous faire reculer M. Erdoğan avec un tel vocabulaire? Enfin, enfin, il n’est même pas question à un seul moment de sanctions à l’égard de la Turquie. Chers amis, nous parlons beaucoup d’état de droit ici. La Turquie tente de montrer que la violence peut l’emporter sur le droit international, allons-nous encore consentir longtemps à cette lâcheté collective? C’est la question qui nous est posée à tous, aujourd’hui.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). – Poštovana predsjedavajuća, zaključci pozivaju na spuštanje tenzija i potporu dijalogu u slučaju istočnog Mediterana gdje Europska unija mora braniti svoj suverenitet te sve intenzivnijih sukoba u Nagorno Karabahu.

Pozdravljam dogovor o mjerama za 40 bjeloruskih dužnosnika. Međutim, ova lista nije potpuna bez samoprozvanog predsjednika Lukašenka. Dugujemo to građanima koji trpe represiju režima i ustrajni su u prosvjedima. Ovo dokazuje kako je kvalificirano odlučivanje o sankcijama neophodno u sve napetijim vanjsko-političkim prilikama u susjedstvu i globalno.

Ohrabruje najava Kine o dostizanju ugljične neutralnosti do 2060., uz jasan podsjetnik na neprihvatljivo stanje ljudskih prava i potrebu ujednačavanja pravila tržišne utakmice. Politički dogovor Vijeća nije finale višegodišnjeg financijskog okvira. Europski parlament jasno je komunicirao svoj mandat što se tiče iznosa i prioriteta. Parlament se mora uvažavati kao suzakonodavac, vladavina prava kao preduvjet povlačenja sredstava uz vlastita sredstva za oporavak u interesu su građana koji su nam dali direktni legitimitet.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Loiseau (Renew). – Madame la Présidente, autonomie stratégique, souveraineté européenne, combien de fois a-t-on critiqué une France prétendument seule. Seule à s’attacher à des concepts qu’elle serait seule à défendre en Europe. Eh bien, Madame la Présidente, je me réjouis de constater, à la lecture des conclusions du Conseil du 1er et du 2 octobre, que ces idées d’autonomie stratégique, de souveraineté européenne font désormais partie du vocabulaire de l’Union européenne.

Qu’il s’agisse de penser notre avenir numérique, notre politique industrielle ou de faire face aux crises géopolitiques du monde d’aujourd’hui, nous ne pouvons plus nous contenter de rester un marché ouvert à tous vents, ni refuser de peser en tant que puissance pacifique mais déterminée. Nous pouvons nous protéger sans devenir protectionnistes, nous devons nous défendre sans devenir agressifs.

Face à la rivalité systématique de la Chine, face à l’aventurisme militaire systématique de la Turquie, au vu de la nostalgie impérialiste de la Russie et de la passivité indifférente des États-Unis, nous devons nous affirmer, défendre nos intérêts, être fiers de nos valeurs non seulement en mots, mais aussi en actes.

 
  
MPphoto
 

  Jaak Madison (ID). – Austatud istungi juhataja! Ma olen tähelepanelikult kuulanud debatti ja tõesti huvitav on olnud. Ma sooviksin mainida teemasid, mis puudutavad majandust, tööpuudust ja rohepööret. Kas ei ole mitte naljakas, et me räägime siin pidevalt tööpuuduse kasvust, majanduslikest probleemidest ja enneolematust kriisist, aga me lahendame majanduslikke probleeme meeletu laenurahaga, 750 miljardit euroga, mille tagasimaksmise kohta me mitte midagi ei tea? Me plaanime uusi üleeuroopalisi makse, et finantseerida laenu, millega keegi mitte midagi ei oska peale hakata, ja põhiprobleeme majanduses me tegelikult ei paranda. Me räägime konkurentsivõime vähenemisest globaalselt Hiina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide suhtes ja samal ajal mõtleme, et me lahendame oma majanduslikke probleeme globaalselt meeletu laenupaketiga, et omakorda finantseerida rohepööret. Rohepööret, et väidetavalt päästa maailma, minnes kaasa kliimapoliitika hullusega, mis on puhas fanatism. Ja samal ajal, et katta puudujääke energias, me impordime odavat gaasi näiteks Venemaalt Nord Stream 2 kaudu Saksamaale, mis on ju väga roheline ja globaalselt maailma päästev. Selle nimi on kahepalgelisus ja silmakirjalikkus! Me oleme hävitanud oma majandusliku konkurentsivõime läbi ülereguleerimise, bürokraatia ja tsentraliseerimise ja nüüd me üritame lahendada põhiprobleeme hoopis uute probleemide pikaajalise tekkega. Mitte ükski uus üleeuroopaline maks ei lahenda majanduslikke probleeme, see on elementaarne baasteadmine, millest teie ei pruugi ju kahjuks aru saada, sest mis on viga istuda piisavalt hea palga peal maksumaksja rahast?

 
  
MPphoto
 

  Jorge Buxadé Villalba (ECR). – Señora presidenta, en este Parlamento estamos hartos de ver cómo el consenso progre trata peor a socios de pleno derecho de la Unión Europea que a naciones abiertamente hostiles, como Turquía o China.

Aquí se vierten las peores acusaciones contra nuestros amigos polacos, húngaros, griegos o búlgaros, mientras se aplaude al régimen comunista chino o, por el contrario, se pretende hacer la paz con Turquía, rindiéndose cada día.

Los ataques de Turquía contra nuestra soberanía, nuestras fronteras, nuestra cultura, no son simples provocaciones, como se ha dicho este fin de semana, son auténticos actos hostiles de un régimen que nos desprecia, mientras seguimos negociando su entrada en la Unión Europea y se siguen enviando sacos de dinero desde Bruselas; dinero que, precisamente, necesitan ahora nuestros empresarios y trabajadores.

Señores de la Comisión y del Consejo, basta de amenazas a quienes no se someten a su agenda ideológica, hasta el punto de decir que hay países que quedarán fuera del fondo de recuperación porque no cumplen sus exigencias, mientras miles de millones se lanzan a países terceros donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Creo que ha llegado el momento: los europeos nos exigen que pongamos los pies en la tierra y que bajen ustedes de su paraíso laico.

 
  
MPphoto
 

  Sira Rego (GUE/NGL). – Señora presidenta, ¿han tenido alguna vez ese sueño en el que tienen que echar a correr, pero hay algo que les frena y no pueden avanzar? Pues, sinceramente, yo es la sensación que tengo con determinados debates que se dan en el Parlamento Europeo, por ejemplo, el de los objetivos climáticos, que se debatirá la próxima semana en el Consejo.

Por una parte, impulsamos una ley climática razonable, pero, por otra, nos posicionamos a favor de un Fondo de Transición Justa, que es poco justo y que tiene poco de transición hacia un modelo energético de bajas emisiones, porque sigue dopando al gas. O seguimos firmando tratados de libre comercio que hacen que las naranjas que comemos, que son de Sudáfrica, tengan una huella de carbono que sobrepasa con creces la del total de la producción de mi tierra de origen, Valencia. Eso sin mencionar el destrozo a los derechos de los agricultores o los abusos de los tribunales de arbitraje.

Tengo una duda muy concreta que me hubiera encantado poder formular al Consejo directamente, pero, como ha dicho mi colega, no están aquí. Pero bueno, aun así, la voy a formular. Es sencilla: ¿qué pegamento van a usar ustedes para hacer compatibles los objetivos climáticos con el fondo de transición injusta o con la escalada de tratados de libre comercio? Y, sobre todo, ¿cómo van a hacer para que lo que nos cuentan deje de parecer un folleto publicitario?

 
  
MPphoto
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, η Σύνοδος Κορυφής έδωσε χρόνο, χώρο και κατεύθυνση στην αντιμετώπιση των ελληνοτουρκικών διαφορών με συγκεκριμένες θέσεις. Ζήτησε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με μοναδικό αντικείμενο την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Kαταδίκασε έντονα τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και δήλωσε ρητά ότι σε τυχόν μονομερείς ενέργειες και προκλήσεις της Τουρκίας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που της δίνουν οι Συνθήκες. Όμως, συνάδελφοι, ας είμαστε ρεαλιστές. Πριν ακόμη ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές η Τουρκία ήδη τορπιλίζει τον διάλογο. Προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα των συνομιλιών, προσθέτοντας αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ενώ μιλάει πάλι για γκρίζες ζώνες.

Μόλις χθες, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κυρίου Stoltenberg, ο Υπουργός Εξωτερικών Mevlüt Çavuşoğlu αποκάλεσε κράτη εγκληματίες την Κύπρο, το Ισραήλ και τη Συρία, ενώ δήλωσε ότι την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο προκάλεσε, αν είναι δυνατόν, η Ελλάδα, στέλνοντας πολεμικά πλοία στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Kανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει, είπε η Πρόεδρος von der Leyen. Για να είμαστε, όμως, ενωμένοι και ισχυροί, συνάδελφοι, οφείλουμε να έχουμε μία φωνή και μία πολιτική εναντίον της γείτονος όταν απειλεί την Ένωσή μας.

Ο Πρόεδρος Erdoğan δεν πτοείται από γενικόλογες αναφορές ως απάντηση στον αναθεωρητισμό του. Επιβάλλεται συγκεκριμένη περιγραφή κυρώσεων κατά της Τουρκίας, καθώς και προσδιορισμός του τρόπου άμεσης εφαρμογής τους στην πρώτη έμπρακτη επιθετική πράξη σε βάρος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

 
  
MPphoto
 

  Margarida Marques (S&D). – Senhora Presidente, Vice-Presidente Šefčovič, há “agenda” e a “não agenda” do próximo Conselho Europeu. O processo de ratificação pelos parlamentos nacionais, necessário para a constituição do Fundo de Recuperação, está bloqueado no Conselho. O mecanismo “Estado de direito” está a ser um instrumento de chantagem no Conselho. Os europeus esperam a resposta europeia à crise. Em julho, pensaram que a iam ter, mas, de facto, ela está bloqueada no Conselho e cada vez mais atrasada.

Gostaria, enquanto membro da equipa de negociação, de fazer um apelo ao Conselho, que aproveite este Conselho Europeu para na “não agenda” fazer o seu trabalho junto dos líderes europeus para acabar com este bloqueamento, e os cidadãos, as famílias, as empresas, os Estados, possam beneficiar da resposta europeia à crise. Não basta dizer que desta vez conseguimos uma resposta europeia, inovadora. É necessário e urgente que ela chegue aos cidadãos e que sintam que a UE os protege...

(O Presidente retira a palavra à oradora)

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (Renew). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la pandemia ha mostrato la vulnerabilità europea, mettendo in pericolo la salute e la vita di milioni di cittadini.

Ora dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione e non solo nel campo sanitario. La sfida è quella di garantire un ambiente digitale resiliente, in grado di proteggere la sicurezza dei cittadini, la loro privacy, i loro dati, il sistema produttivo e la proprietà intellettuale, nonché in grado di fronteggiare le minacce informatiche.

Per troppi anni gli Stati membri hanno dimostrato poca ambizione – come è accaduto per la direttiva NIS, per l'atto europeo di cibersicurezza o per la gestione e il dispiegamento del 5G. Sfruttare le opportunità della rivoluzione digitale, minimizzandone però i rischi, è diventata una priorità della nuova Commissione.

In questa direzione apprezziamo la decisione di destinare almeno il 20 % delle risorse del Recovery Fund alla trasformazione digitale. Si tratta certamente di mantenere competitivo il nostro sistema produttivo, anche quello più tradizionale delle piccole e medie imprese, ma allo stesso tempo garantire libertà e sovranità tecnologica, presupposti essenziali per la nostra democrazia.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Φράγκος (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα για εμένα. Μία ημέρα που έχω την ευκαιρία να σταθώ απέναντι στον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να του εκφράσω όχι μόνο την άποψή μου, αλλά και την άποψη της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων για τη στάση που κρατά η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Τουρκία. Την άποψη των Ελλήνων, κύριε Michel, που βλέπουν καθημερινά τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη να παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, τουρκικές φρεγάτες να πλέουν παράνομα σε ελληνικά ύδατα και τουρκικά ερευνητικά πλοία να γκριζάρουν προκλητικά ελληνικές περιοχές. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, και περιμένουμε να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξισώνει τον θύτη με το θύμα και να ζητά διάλογο. Την ίδια στιγμή, βέβαια, το Συμβούλιο, κρατώντας μια προκλητική στάση δύο μέτρων και δύο σταθμών, επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στη Λευκορωσία.

Κλείνοντας, θέλω να σας πω πως αντιλαμβάνομαι πλήρως τις οικονομικές και ιστορικές σχέσεις της Γερμανίας και της Τουρκίας, αλλά θεωρώ απαράδεκτο αυτές οι σχέσεις όχι μόνο να επηρεάζουν την πολιτική της Ένωσης, αλλά και να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των κρατών μελών. Ζητάμε την άμεση επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία.

 
  
MPphoto
 

  Siegfried Mureşan (PPE). – Mr President, as we look to the year 2020, we have to admit that this is an atypical year and a very challenging year. And as we look to this year, we have to keep in mind two things: firstly, we delivered this year for the people of Europe, and secondly, people outside of the EU, outside of our 27 Member States, are looking up towards the European Union, towards the EU institutions, and they have high expectations of us. Firstly, on what we delivered, one thing is clear: people expect results from the European Union. We got our act together during the crisis, we provided concrete results and now we are finalising negotiations to provide the biggest financial support to Member States, which are in need of EUR 750 billion. This is important, this is not small, this is concrete, and this will help overcome the crisis and make the lives of people better within the Member States of the European Union. It will modernise the economies, it will make them greener, more digital, more innovative, it will provide for stable and well-paid jobs in the future.

Outside of the European Union, people are looking towards us with expectations and I want to say one thing very clearly: in order to live in stability and safety within the European Union, we need to be surrounded by countries which are safe and stable, and for stability, rules are essential and values are essential. This is why we need to stand up for the defence of European values also in the countries in our immediate neighbourhood and we should use all the tools that we have available to defend EU values in countries which are our immediate neighbours.

 
  
MPphoto
 

  Javier Moreno Sánchez (S&D). – Señor presidente, dos mensajes al Consejo, que, por cierto, sigue desaparecido.

El tiempo apremia, la pandemia sigue golpeando y los ciudadanos y las empresas necesitan que los fondos lleguen ya, por eso tenemos que alcanzar un acuerdo cuanto antes. Recuerden que el Parlamento es colegislador; negocien, no traten de imponer su acuerdo. No podemos responder a la crisis de la COVID-19 con un bloqueo institucional.

Mañana, el Gobierno español presentará un plan de recuperación ambicioso para superar esta crisis, modernizar la sociedad y devolver la esperanza a nuestros jóvenes; un plan con capacidad de absorción y una gestión eficaz y transparente, en línea con nuestro tradicional cumplimiento de las normas europeas. La transición digital y ecológica justa, la cohesión social y territorial y la igualdad de género serán sus ejes principales.

Segundo apunte: las relaciones con África. Mientras estamos aquí debatiendo, siguen jugándose la vida muchos emigrantes en alta mar. Estos Estados deben poner los recursos para garantizar el rescate y el salvamento marítimo. Demostremos a nuestra ciudadanía y a nuestros vecinos africanos que el Pacto sobre Migración es realmente un fresh start.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Gamon (Renew). – Herr Präsident! In ganz Europa schnellen die Infektionszahlen wieder nach oben. Was dabei für die Bürger/innen der Union schon überraschend ist, ist, dass es die Regierungen der Mitgliedstaaten während der Durchschnaufpause im Sommer nicht geschafft haben, sich auf eine gemeinsame Strategie zu einigen.

Das Resultat ist ein Sammelsurium an unterschiedlichen Regeln, wo selbst die Findigsten sich überhaupt nicht mehr auskennen. Braucht man einen negativen Test? Muss man trotzdem in Isolation? Sind es dann zwei, vier, fünf, zehn, vierzehn Tage? Wer hat wen auf die rote Liste gesetzt und warum eigentlich?

Ich glaube, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union hier nicht erkennen, dass die Lebensrealität so vieler Menschen mittlerweile eine ganz klar europäische ist. Wir leben, arbeiten über Grenzen hinweg; es gibt Existenzen in Grenzregionen, die davon abhängig sind, dass die Grenzen weiterhin offen bleiben.

Ich appelliere an den Rat, hier für die Bürgerinnen und Bürger der Union sich endlich an die Arbeit zu machen und einheitliche Regeln zu schaffen, sonst sind es nämlich die Grundfreiheiten der Union, die das nächste Opfer dieser Pandemie werden.

 
  
MPphoto
 

  Geert Bourgeois (ECR). – Voorzitter, wij gaan grotendeels akkoord met de economische conclusies van de Raad: inzetten op open strategische autonomie, waar ik al voor pleitte op 10 maart, maar geen naïef geloof in zelfvoorziening, geen protectionisme. Wel: to protect without protectionism. Eindelijk zien we ook een grote inzet op de digitalisering, collega’s, waar we wereldwijd een grote achterstand in hebben. Het is goed, commissaris, dat er 20 % vanuit het herstelplan naar digitalisering gaat.

Maar, was Charles Michel hier nog geweest, ik zou hem gezegd hebben: voeg de daad bij het woord en doe niets af van het begrotingsvoorstel van de Commissie voor onderzoek en ontwikkeling. Maak eindelijk een begroting voor de 21e eeuw. De wereld wacht niet op ons.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). – Voorzitter, de corona-epidemie raakt de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt het hardst. Platformwerkers als de Uber-chauffeurs raakten meteen hun werk en hun inkomen kwijt en de maaltijdbezorgers rijden nog steeds onverzekerd rond. Iedereen is inmiddels ervaringsdeskundige geworden als het gaat om telewerken, maar het blijft toch eigenlijk wel behelpen. Onze bedrijven en onze samenleving zijn nog niet klaar voor die digitale samenleving. Wat doe je als ’s ochtends vroeg, ’s avonds laat en in het hele weekend de werkmails en de apps maar blijven binnenkomen?

De Europese platformtop is vanwege de coronacrisis uitgesteld en dat is zonde. Maar wat eigenlijk echt onbegrijpelijk is, is dat er nog geen plan is op Europees niveau voor eerlijk werk in die digitale economie. De wet inzake digitale diensten volstaat wat mij betreft niet. Europa moet voorbereid worden op die digitale economie, en dat betekent dat platformwerkers eerlijke contracten verdienen, mensen ondersteuning moeten krijgen bij thuiswerken, en dat overal in Europa het recht om offline te zijn komt te ...

(de voorzitter onderbreekt de spreker)

 
  
MPphoto
 

  Leszek Miller (S&D). – Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że Rada Europejska znalazła ostateczne porozumienie w sprawie sankcji dla osób odpowiedzialnych za stosowanie przemocy i represji wobec protestujących na Białorusi. Jednak proces dochodzenia do tego porozumienia i przeciągające się w nieskończoność negocjacje pokazały, jak system zarządzania Unią jest niewydolny, bo nawet w najbardziej oczywistych kwestiach wymaga jednomyślności wszystkich członków Rady.

Zgodnie z zaprezentowaną agendą liderów do połowy przyszłego roku Rada Europejska planuje podejmowanie licznych działań strategicznych w obszarze polityki zagranicznej. Chodzi między innymi o nasze relacje z Chinami, Afryką, Rosją, czy wreszcie Wielką Brytanią. W tym kontekście jestem przekonany, że Rada powinna jak najszybciej podjąć efektywne starania, żeby odstąpić od stosowania niefunkcjonalnej zasady jednomyślności na rzecz stosowania metody wspólnotowej w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W tym celu nie jest niezbędna zmiana traktatów – wystarczy jedynie wola polityczna państw członkowskich. Nie możemy prowadzić nieskutecznej i rozwodnionej polityki zagranicznej jedynie dlatego, że kluczowe decyzje mogą być blokowane przez partykularne interesy któregoś z państw. Unia nie może być kolosem na glinianych nogach. Mamy uzasadnione aspiracje, a jak się okazało na przykład w sprawie Białorusi – brak naszych zdolności do skutecznego działania obnażył jeden pomniejszy satrapa.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gualmini (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo Stato di diritto non tutela solo la democrazia dell'Unione europea ma difende anche il bilancio delle Istituzioni europee e quindi il loro modo di operare, il loro modo di funzionare.

Servono condizionalità molto più severe di quelle fissate dal Consiglio, che riducono al minimo la nozione di Stato di diritto e addirittura chiedono una maggioranza qualificata da parte degli Stati membri per ipotizzare un eventuale blocco.

L'Unione europea non è un bancomat, né un'Istituzione neutra che distribuisce denaro al di fuori di ogni regola: l'Ungheria ha avuto tra il 2013 e il 2020 circa 47 miliardi di euro dall'Unione europea, un terzo del suo PIL annuale; la Polonia ha avuto 207 miliardi di euro. Questo non è accettabile!

Cosa sarebbe, cosa rimarrebbe dell'Unione europea senza democrazia? Cosa rimarrebbe dell'Unione europea senza un bilancio trasparente e solido? Cosa rimarrebbe dell'Unione europea senza giustizia, se alcuni Stati hanno in spregio la democrazia e mettono sotto silenzio i parlamenti? Servono condizionalità severe!

 
  
MPphoto
 

  Robert Biedroń (S&D). – Panie Przewodniczący! Od 26 lat Białorusią rządzi ostatni dyktator Europy. Od trzech miesięcy społeczeństwo Białorusi wychodzi na ulice, żeby domagać się czegoś, co my w Unii Europejskiej bierzemy za rzecz oczywistą – wolności, demokracji i praworządności. Ludzie giną na Białorusi z rozkazu Łukaszenki, ludzie zmuszani są do ucieczki z Białorusi, w więzieniach na Białorusi kobiety są gwałcone z rozkazu Łukaszenki.

Co robi w tej sprawie Unia Europejska? Nakłada sankcje na 40 osób. Przypomnę: w 2016 roku w sprawie Białorusi nałożyliśmy sankcje na 170 osób w dużo mniej poważnej sytuacji. Dzisiaj od lewa do prawa na tej sali padają głosy, że sankcjami nie jest objęty sam prezydent Łukaszenko. Jeżeli Unia Europejska chce zachować wiarygodność, te sankcje muszą być w trybie pilnym nałożone na samego Łukaszenkę.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Mr President, I would also like to thank wholeheartedly the honourable Members of this House, because they made this debate very rich and covered a lot of topics about the last European Council and the next one. I will try to cover as much as I can within the time limit.

First, I would like to underline the fact that President Michel covered quite extensively the issues linked with foreign policy, but I feel that it was very much present in a lot of interventions, so let me add a couple of points on behalf of the Commission.

First and foremost, I would like to underline the unity which was achieved in this European Council: the unity which, as many of you said, took us quite some time. Therefore, I would also refer all of you to the clear statement of our President that, clearly, if comes to human rights and to sanction regimes, we would prefer in the Commission to use the passerelle clause and to move to the qualified majority vote, because I believe that in this case we would be much more action-based, more operational, and it would allow us to be much faster in adopting sometimes very difficult decisions.

I would also like to do one more thing. I would like to send a very clear and positive message to the people of Greece and Cyprus: we have your back. You have our unconditional solidarity and strong support, and we stand united in defence of your sovereignty and of your legitimate sovereign rights. I think that it’s also important to underscore the fact that the EU leaders have made it very clear, in the case of renewed unilateral actions by Turkey, that we are ready to use our restrictive measures. That message was also very clear. But we want to reach a solution through dialogue.

Many of you – I think the last was Mr Biedroń – made reference to Belarus. I think here our unity was simply a moral obligation, and therefore I am so glad that today the European Union is united at the side of the people of Belarus and that we would fight and push for the right of all Belarus citizens to elect their President through new elections, which would be free and fair. This is the European Union’s position. Therefore, I would underline once again the gradual approach in the case of sanctions against the concrete persons of Belarus.

The leaders of the European Parliament – Mr Weber, Mr Cioloş, Ms García Pérez – have made very important reference to the fact that the EU must remain a global player, that we have to make sure that the European Union is a geopolitical union as well, and that we have to reduce the dependencies on third countries – as was underlined by Mr Lamberts – and that what is very important is the jobs, jobs, jobs in this crisis.

I want to tell you that we in the Commission hear you loud and clear, and all our actions are aimed at making sure that the European Union remains a global economic superpower, a green and digital transformation leader and a social model for the rest of the world, and that we are the first major economy to put competitive sustainability at the core of our policies. We are working very hard to achieve what Madame Loiseau described so well as the strategic autonomy of our economy.

To achieve that, we are strengthening the pillar of social rights. Very soon we will come to present to you our proposals on the minimum wage and on pay transparency. We are going to use the Just Transition Mechanism in a very efficient way to make sure that nobody is left behind in this very demanding twin green and digital transition. We will introduce the concrete steps in applying the new industrial strategy, where we will use fully the convening power of the Commission and the economic strength of the European single market. I am sure you have noticed, because many of you are working on very concrete projects linked with the forging of our new European alliances to make sure that the EU will be the leader in all key technologies of the 21st century.

With Mr Ertug we are working together on the European Battery Alliance and, within two and a half years, we have completely reversed the table where Europe is now the number one direction of foreign investment when it comes to batteries. We are investing three times more in Europe in the battery sectors than in China, and we want to achieve the same result when it comes to hydrogen, quantum computing and critical raw materials. We are also very conscious that, to achieve all that, we need to cut red tape and reduce the administrative burden. We will come very soon to you with very concrete proposals in that direction.

Ms Geese referred to the importance of a state aid review and Mr Jurzyca underlined the importance of the single market. We are working very hard to remove as many obstacles as possible on the single market to re-energise and revive it, and we are currently undergoing the most in-depth review of the state aid rules in the history of the Commission. Very soon, in the middle of October, we will start to receive the first recovery plans from our Member States, and we clearly want these plans to be focused on people, on their jobs and on the twin transition. We want 20% of the financial support to be used for digital means, 37% for green goal deals, and we want to use this unique chance for every single Member State to leap forward, to build new economies, not to restore the old ones. And I believe that, with the help of all of you, we will achieve that. I would like to reassure Ms Marques and Mr Mureşan that the Commission will do all in its power to be the best facilitator to achieve the speedy agreement on the next multiannual financial perspective and the Next Generation EU Mechanism.

Last, a word to Mr Silva Pereira on Brexit. I really would like to thank this House for the strong support which we feel in every step of the negotiations and in every round of talks. I would like to reassure you that Michel Barnier on his track and I myself on the Withdrawal Agreement implementation will negotiate in good faith until the very last minute possible, despite very difficult circumstances.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die gemeinsame Aussprache ist geschlossen.

Ich möchte die Abgeordneten darüber informieren, dass Dolmetscher aus Malta aufgrund der Reisebeschränkungen nur eingeschränkt verfügbar sind und daher heute Morgen nur eine passive Verdolmetschung aus dem Maltesischen in andere Sprachen garantiert wird.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Tebesitęsianti COVID pandemija kelia didelį nerimą ES piliečių tarpe. Iki šiol neturime aiškumo, koks yra ES planas kovojant su šia pandemija bei jos sukeltomis pasekmėmis. Neturime ir Europos lygmens atsako, kaip toliau gyvensime ir kokiomis priemonėmis bus bandoma suvaldyti šią krizę. Valstybės narės iki šiol taiko skirtingus reikalavimus ir apribojimus, susijusius su COVID pandemija, ir tai labai skaldo, sukuria daug neaiškumo ir nestabilumo tiek ES žmonėms, tiek ir verslui. ES vidaus rinką. Dėl šios pandemijos ES jau praradome per penkis milijonus darbo vietų. Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis, šias metais gali būtu prarasta per dvylika milijonų darbo vietų ES. Tai yra milžiniški skaičiai, todėl ES reakcija privalo būti greita, koordinuota ir efektyvi. Laikas užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir nustatyti aiškias ES lygmens priemones ir taisykles, kad mūsų žmonės ir verslas turėtų daugiau aiškumo.

 
  
MPphoto
 
 

  Domènec Ruiz Devesa (S&D), por escrito. – Los temas de discusión en el seno del Consejo Europeo del 1 y el 2 de octubre acapararon diversas temáticas.

En el marco de la política exterior se trataron la lucha por la democracia en Bielorrusia, las relaciones con Turquía, el envenenamiento de Alexei Navalny, así como las relaciones entre la UE y China.

Respecto a la política interna se debatió sobre las fórmulas para reforzar el mercado único y cómo desarrollar una política industrial más ambiciosa haciendo las industrias de la UE más competitivas a escala mundial e impulsando la transformación digital.

La Delegación Socialista Española pide al Consejo intermediación para conseguir elecciones justas y libres en Bielorrusia. En el caso de Turquía, debe respetar el Derecho internacional volviendo al diálogo y a la cooperación. Defendemos una autonomía estratégica que nos permita reconstruir nuestra independencia industrial y digital ante futuras crisis, garantizando la cohesión social, construyendo un mercado único que cumpla con los objetivos del Pacto Verde Europeo y asegurando una transición digital justa que no deje a nadie atrás.

Por eso necesitamos que un presupuesto reforzado de la Unión Europea para los próximos siete años y el plan de recuperación estén disponibles cuanto antes.

 
  
MPphoto
 
 

  Edina Tóth (PPE), írásban. – Üdvözlöm az Európai Tanács október 1–2-i – digitális célkitűzéseket is magában foglaló – következtetéseit. Az elmúlt néhány évben sorra követik egymást az olyan projektek, amelyek egyre látványosabban mutatják meg a rohamosan fejlődő mesterséges intelligencia képességeit és kihívásait. Napjainkban a legnagyobb probléma a nagy adathalmazok intelligens feldolgozására épülő AI természetében van elrejtve. A februárban megjelent uniós adatstratégia ambiciózus célokat jelöl ki az európai adatterek létrehozása és összekapcsolása területén. Az adatok jelentik az alapját az új technológiáknak, amelyek a gazdaság összes területén meghatározó jelentőséggel bírnak. Cél, hogy minél több és minél jobb minőségű adat álljon rendelkezésre, amelyet a köz- és magánszféra is fel tud használni. Az Európai Bizottság csak 2021 első félévében fogja bemutatni az adatstratégiát magában foglaló, tervezett uniós jogalkotási aktust. Úgy gondolom, hogy számos fogalmat kell tisztázni ezen időszak alatt, és ezzel egyidőben előtérbe kell helyezni az érzékeny és értékes nemzeti adatkészletek és személyes adatok védelmét, így a különleges adatnak minősülő egészségügyi adatokra.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. – O Conselho Europeu de 1 e 2 de outubro foi marcado por um esforço relevante de reforço da coordenação das políticas chave para a resposta da União aos desafios colocados pela pandemia e pelas dinâmicas de mudança geopolítica. Saúdo o esforço feito no incremento permanente da resposta global à pandemia e, em particular, na necessidade de assegurar o bom funcionamento do mercado único e adequar a política industrial aos desafios da recuperação e da transformação.

Realço também a ambiciosa abordagem de uma estratégia articulada de digitalização, à qual foi decidido afetar pelo menos 20% dos recursos do mecanismo de recuperação e resiliência. A agenda do Conselho previsto para 15 e 16 de outubro prossegue essa linha, quer na afirmação de uma posição negocial no quadro do BREXIT que defenda os princípios da boa negociação, quer na abordagem prevista de uma maior coordenação da resposta aos desafios das alterações climáticas. A boa coordenação intergovernamental é fundamental para que todos os pilares institucionais necessários se alinhem, aprovem e permitam por em prática quanto antes os fundos de nova geração (REACT EU, PRR e QFP) decisivos para a consistência sanitária, económica e social da UE, face aos desafios de recuperação e modernização que enfrenta.

 

7. Η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική - μελλοντική πορεία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Petri Sarvamaa im Namen des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung über das Thema „Europäische Forststrategie – künftiges Vorgehen“ (A9-0154/2020) (2019/2157(INI)).

Ich weise die Mitglieder darauf hin, dass es bei allen Aussprachen dieser Tagung keine spontanen Wortmeldungen gibt und keine blaue Karten akzeptiert werden.

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa, rapporteur. – Mr President, first, just a couple of words to set the stage. We already have a biodiversity strategy from the Commission. Now, here today we are talking about the EU forest strategy. Having said that, I would now like to explain to this Chamber how a balanced forest strategy should and could be built for us.

Forests and the forest-based sector have a crucial role to play in achieving the Union’s climate, environmental and biodiversity goals, namely within the Green Deal. The enhancement of biodiversity, the fight against climate change and the transitions to a circular bioeconomy and to a fossil-free society will never be possible without multifunctional, healthy, and sustainably managed forests. The Commission will publish its new forest strategy during the first quarter of 2021. The previous strategy was published in 2013, so a new one is now needed for the post-2020 period.

We need an ambitious and self-standing EU forest strategy. It should highlight a balanced approach between the economic, ecological and social sustainability of forests to ensure the continuity of the multifunctional role of forests in the European Union. The new EU forest strategy should act as an effective coordination tool between the various EU forest-related policies, taking into account the whole forest-based value chain. Forests and the forest-based value chain offer crucial climate benefits, such as the promotion of carbon sequestration, the storage of carbon in wood-based products, and the substitution of fossil-based raw materials and energy. In addition, it is crucial to ensure appropriate measures to prevent natural disasters such as bark beetle epidemics, droughts and forest fires.

The own initiative report to be voted on today and tomorrow is a balanced one, and the positions of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) and the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) were taken into account in the negotiations. The report addresses the importance of enhancing forest biodiversity; just to mention, the word ‘biodiversity’ is mentioned 39 times in this report. The report points out that healthy and resilient forests are a precondition for the general well-being of our forests, as well as for their economic and social sustainability. It also addresses afforestation and reforestation as suitable tools in enhancing forest cover.

The report calls for the protection of primary forests. Yes indeed, it does, contrary to some of the claims that the members of this Chamber have received. And it calls on the Commission to introduce a definition for old-growth forests. It also emphasises the important role of sustainable forest management and bioeconomy at a time when forests are playing a key role in offering sustainable solutions to the challenges of our time. Lastly, the report notes that the jobs within the sector are dependent on resilient and well-managed forest ecosystems in the long term.

 
  
MPphoto
 

  Jessica Polfjärd, föredragande av yttrande från utskottet ENVI. – Herr talman! För mig står skogen och skogsnäringen för klimatnytta, men också för hoppfullheten, som vanligtvis så väldigt ofta saknas i klimat- och miljödebatten. För det är inte bara så att skogen absorberar koldioxid, utan den spelar också en nyckelroll för att minska utsläppen, genom att byta ut fossilbaserade material och produkter mot biobaserade.

Det här måste vi värna om och utveckla. Därför är jag glad att betänkandet starkt tar ställning för den biobaserade cirkulära ekonomin. Politiska ambitioner spelar roll, men det är genom ny teknik och innovation som vi kan sänka våra utsläpp i framtiden. Därför behöver vi mer tilltro till människors och företags innovationskraft och uppfinningsrikedom. För det är bara så vi kan lyckas minska våra utsläpp och nå våra klimatmål.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, Member of the Commission. – Mr President. Forests occupy about 45% of the European Union’s territory. Forestry is a place of work: the wood-based industry employs 2.5 million people; about 500 000 European foresters work directly in the forest. The forest is a place for rest, recreation and contact with nature for almost 500 million European citizens, because everybody has some contact with forests.

The gross value added from forestry directly is EUR 26.5 billion, and about EUR 142 billion from the wood-based sector. This is a very important sector. Of course, the forest plays a very important role in the protection of biodiversity, climate protection, water management, air protection, etc.

I hope this own initiative report will be adopted by the European Parliament, because it will be very helpful and inspiring for the forest strategy being prepared by the Commission. This strategy will be published in the first quarter of 2021. The main direction of this strategy is defined in the Green Deal Communication, which mentioned that, building on the 23rd biodiversity strategy, the Commission would prepare a new forest strategy covering the whole forest cycle and promoting the many services that forests provide. The biodiversity strategy also mentioned that the EU must increase the quantity, quality and resilience of its forest, notably against fires, droughts, pests and diseases, and other threats likely to increase with climate change.

There is a strong link between forestry and agriculture and the farm to fork strategy. Agroforestry was listed as a potential eco-scheme – a very important part of the first pillar of the common agricultural policy – and the Commission will propose agroforestry as a potential eco-scheme in the recommendation to the Member States for their national strategic plans.

As President von der Leyen stated in her recent State of the Union speech, our current levels of consumption of raw materials, energy, water, food and land use are not sustainable. We need to change how we treat nature, how we produce and consume. Securing the health and resilience of existing and new forests, including under novel climatic conditions in the future, is crucial for their effective support to all the environmental, social and economic functions and services that forests provide to our society. This is why forests are an integral part of the European Green Deal and its EU biodiversity strategy 2030, which reiterates that forests are hugely important for biodiversity, climate and water regulation, the provision of food, medicines and materials, carbon sequestration and storage, soil stabilisation and the purification of air and water. They are also a natural home for recreation and learning about nature, while culture and heritage are preserved. With lively rural areas and wealthy rural populations, they offer opportunities for people and the planet.

Against the wider context that I outlined above, the EU forest strategy will reflect the importance of forests for achieving the different objectives and priorities of the European Green Deal. It will require a holistic approach carried out for, on the one hand, sustainable forest management that improves both their quantity and quality and, on the other hand, the multifunctional role of forests for the economic sector and communities that depend on them.

Key objectives of the new EU forest strategy will be effective re- and afforestation, as well as forest preservation and restoration in Europe. Furthermore, the aim is to help increase absorption of CO2, reduce the incidence and extent of forest fires and other climate-related pressures, and promote the circular bioeconomy in full respect of ecological principles favourable to biodiversity.

The strategy will need the right balance and synergies between the different socioeconomic interests related to forests and the need to increase our forest protection and restoration efforts to achieve our climate and biodiversity goals.

The forest strategy will need to have a strong protection and restoration dimension in strong cooperation with foresters and local communities. In line with the biodiversity strategy, the last remaining primary and old growth forests in the EU need to be protected. An inclusive process has already started, involving Member States and all stakeholders, to achieve that. In addition, some parts of the new protected areas under the regular protection regime will probably also need to include forests.

The upcoming forest strategy will also include a roadmap for planting at least three billion additional trees – maybe more – in the EU by 2030, in full respect of ecological principles. This was a key commitment in the biodiversity strategy to deliver on Green Deal objectives and thus contribute to both climate mitigation and adaptation and revert biodiversity loss.

In parallel, the EU forest strategy will have to have a strong economic dimension. It has to lay the foundations for innovation and the promotion of new products, and to replace the intensive fossil-based materials and effectively contribute to a new low carbon society. As an example, President von der Leyen referred in her State of the Union speech to turning the construction sector from a carbon source to a carbon sink by applying organic building materials like wood. Moreover, under the CAP, the EU will also increasingly have to help to ensure that forestry in the EU, together with agriculture, is socially, economically and environmentally sustainable, supporting and strengthening the benefits that forestry brings to European society and providing sustainable economic rewards for farmers, forest managers and the EU as a whole.

Overall, let me conclude, the new EU forest strategy will aim to build sustainable forest management and, aligned with relevant EU international commitments, the strategy’s principles and objectives should also help inform EU policy relevant to forests and the forest sector.

It is essential to ensure consistency on EU forest-related policies and the action on internal forests. We will take the European Parliament’s resolution fully into account when developing the upcoming forest strategy, as well as the recently adopted resolution on the Commission’s communication on stepping up action to protect the world’s forests, which we welcome.

The Commission looks forward to working closely together with the European Parliament on the future strategy.

 
  
MPphoto
 

  Fredrick Federley, föredragande av yttrande från utskottet för industrifrågor, forskning och energi. – Herr talman! Skogen är fantastisk, och det är skönt att skog är hett på den politiska agendan. Det är så klart för att den erbjuder oss rekreation, den ger oss jaktmöjligheter och den innebär stor möjlighet att bevara den biologiska mångfalden, att bygga mer klimatsmart och att få rimliga kolsänkor som hjälper oss i de stora klimatutmaningarna. I det här gäller att vi får en balans framöver som gör att ingen av de här faktorerna kommer att dominera de andra.

Det gäller också att vi hela tiden visar ansvar och ser att skogen ser väldigt, väldigt olika ut. Delar av Europa har avskogat sig själv under århundraden eller för årtusenden sen, medan vi i Sverige numera för vart avverkat träd planterar två nya. Det innebär att vi de senaste 100 åren har mer än fördubblat vår skogsmassa i Sverige, samtidigt som vi bevarar mer av skogen för biologiska mångfaldsvärden och också får ut mer av skogens material, som gör att vi kan ersätta fossilbaserade material i både byggnationer och kemikalieindustrin. Här har vi en möjlighet för framtiden, och det gäller att se till att vi inte lägger krokben för oss själva.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, verehrte Kollegen, Herr Kommissar! Wälder erfüllen in Europa viele Funktionen: Sie produzieren Holz, sie absorbieren CO2, sie emittieren Sauerstoff, sie sind Erholungsgebiete, sie sind Erlebnisraum, und sie schützen die Menschen vor Naturgewalten und vor Lawinen.

Letzteres gilt vor allem für Wälder in den Bergen und im alpinen Raum, und die Forststrategie der Europäischen Union sollte besonders auch diese Wälder im Blick haben. Dort ist die eh schon schwierige Wirtschaftslage des Waldes und des Holzes noch einmal komplizierter: Die Ernte ist teuer und die Transportwege oft lang. Trotzdem sollen und müssen auch diese Wälder bewirtschaftet werden. Nur wenn sie regelmäßig verjüngt werden, können sie dieser Schutzfunktion eben auch nachkommen.

Zudem wird in diesen Wäldern oft hochwertiges Holz hergestellt, und diese Wälder sind auch wichtige Energielieferanten. Es sind oft auch innovative Kreisläufe, lokale Kreisläufe entstanden, die dazu beitragen, dass importiertes Öl, Gas, dass Beton, Plastik oder Stahl eben durch heimisches Holz ersetzt wird. In diesen alpinen Regionen verfügen wir außerdem auch über funktionierende Forstdienste, die schon dafür sorgen, dass Nachhaltigkeit gewährleistet wird.

Wir brauchen uns hier in Brüssel auch nicht als große Lehrmeister aufzuspielen und neue Regeln zu schaffen. Vielmehr sollten wir unsere Möglichkeiten – die GAP, die Strukturfonds, Horizont – nutzen, um innovative Ideen und Projekte vor Ort zu fördern und damit auch eine lokale Holznutzung interessant zu machen.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Avram , în numele grupului S&D. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, spre deosebire de toate celelalte strategii ale pactului ecologic - Farm to Fork, biodiversitate, tranziție justă și așa mai departe - prima strategie pentru păduri de după activarea revoluției verzi nu costă nimic. Nici Uniunea, nici statele membre. Sau, dacă vreți, costă bunăvoință, responsabilitate și înțelegerea vremurilor în care trăim. De aceea, ca raportor din umbră al S&D, mi-am dorit, am luptat și, împreună cu ceilalți raportori și raportori din umbră, am ajuns la un compromis echilibrat, viabil și conform cu ambițiile Uniunii Europene.

În această strategie nouă pentru păduri există o combinație în premieră a acelor elemente care pot duce Europa spre un model mondial de bune practici în relația om-natură și în cea de gestionare a pădurilor naționale. După șapte luni de negocieri complicate, în raport se regăsesc: un mesaj dur pentru cei care și-au făcut un obicei din a tăia pădurile ilegal, mesaj care poate fi sintetizat în două cuvinte: „game over”.

Avem nevoie imediată de a implementa un sistem eficient și imbatabil de trasabilitate a lemnului la nivel european. Avem urgența de a defini, identifica și proteja cu maximă strictețe ce a mai rămas din pădurile virgine ale Europei.

O premieră absolută este legarea conceptului de agrosivicultură de viitoarea politică agricolă comună, cu recomandarea ca statele membre să exploateze la maximum această oportunitate în favoarea fermierului, a mediului și a noastră, a tuturor. Avem prevederi pentru o exploatare cu adevărat sustenabilă a pădurilor, astfel încât doar ultimele resturi de lemn să poată fi folosite pentru a produce energie. Vă încurajez, așadar, să votați acest raport.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Müller, im Namen der Renew-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar! Der Begriff der Nachhaltigkeit hat seine Heimat in der Forstwirtschaft bereits 1713 schriftlich dokumentiert. Natürlich ist unser Verständnis davon nicht mehr dasselbe wie vor 300 Jahren. Wir müssen die Bewirtschaftung an die sich wandelnden Herausforderungen anpassen. Klima und Naturschutz verdienen heute zu Recht mehr Aufmerksamkeit.

Die Folgen des Klimawandels führen zu größeren Anfälligkeiten der Wälder, zum Beispiel für Schädlinge und für Waldbrände. Durch Forschung und aus der Praxis wissen wir heute auch mehr über spezifische Faktoren und die Ökosystemleistung des Waldes: Naherholung für Menschen, die Bedeutung gesunder Böden, Humusbildung, pflanzenverfügbarer Wasserspeicher, standortangepasste Baumarten.

Eine einseitige Fokussierung hier nur auf eine CO2-Senke greift viel zu kurz. Ich lehne es ab, die Wälder zu strikten Schutzgebieten zu machen. Wälder sind keine statischen Naturkundemuseen. Kulturlandschaft verändert sich permanent. Nur durch eine aktive Bewirtschaftung können wir die Herausforderungen bewältigen.

Unsere Wälder liefern Rohstoffe, schließen den Ressourcenkreislauf, bieten dem ländlichen Raum einen wirtschaftlichen Standort. Die Forststrategie muss auf diese Entwicklungen reagieren und die verschiedenen Funktionen der Wälder zu ihrer Entfaltung bringen. Unser Bericht hat Ausgewogenheit gezeigt und weist in die richtige Richtung.

 
  
MPphoto
 

  Teuvo Hakkarainen, ID-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, me suomalaiset elämme metsästä ja metsässä. Metsässä olen kotona ja hengitän vapaasti. Näissä betonihelveteissä on saasteita ja näen ympäristön tuhoa.

Talousmetsä takaa elannon, ravinnon, raaka-aineen, energian ja virkistyksen sekä villin luonnon. Hiili on metsän ruokaa ja parantaa kasvua. Lämpö on kasvun edellytys. Miksi positiivisista asioista vaietaan?

Hoidettu talousmetsä on omistajansa ylpeyden aihe. Eurososialistit ja kaupunkien vihreät: olette tervetulleita vieraita suomalaiseen metsään, mutta muistakaa, olette vieraita. Älkää sanelko sääntöjänne. Älkää tulko neuvomaan. Älkää maksattako hiilivajettanne meillä. Suunnatkaa vaatimuksenne Välimeren maihin, joissa metsät on hävitetty. Markkinaehtoinen vihreän kullan toimiala ei kaipaa sääntelyä tai tukia, vaan vapautta toimia. Eivät suomalaisetkaan mene hollantilaisia neuvomaan miten tulppaaneja kasvatetaan. Taikka italialaisille neuvomaan miten pizza tehdään.

Sarvamaan mietinnössä en voi hyväksyä vihreitä utopioita, sääntelyä enkä EU-tukia. Kokonaisuus on kuitenkin tasapainoinen ja hyväksyttävissä.

 
  
MPphoto
 

  Anna Deparnay-Grunenberg, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Die Europäische Union muss mehr Verantwortung für ihre Wälder übernehmen. Unsere Wälder können eine erhebliche Rolle im Kampf gegen die Klimakrise spielen, das wissen wir, sie sind zurzeit aber auch Opfer des Klimawandels. Die EU muss deshalb heute dringend mehr Verantwortung für den Umbau unserer Wälder übernehmen. Wir brauchen dringend den Waldumbau, hin zu resilienteren und artenreicheren Beständen, die Wasser besser speichern können.

Die Forstwirtschaft der Zukunft muss durch und durch mit dem European Green Deal und mit der Biodiversitätsstrategie zusammen gedacht sein, denn Hölzer aus artenreichen Wäldern, die tiefe, humusreiche Böden bilden, haben langfristig die beste CO2-Bilanz, die man sich vorstellen kann. Hingegen weisen trockene Forste und Plantagen, die ständig der Dürre, den Stürmen und dem Borkenkäfer zum Opfer fallen, auf Dauer eben eine miserable CO2-Bilanz auf.

Und da kommt Artenschutz und Forstwirtschaft eben zusammen. Das wird mancherorts eine gravierende Änderung der forstwirtschaftlichen Praxis erfordern. Kein Sektor reagiert jedoch so allergisch auf das Wort „Veränderung“ wie der Forstsektor – und auch zurecht: Da Bäume und Wälder langsam wachsen, müssen wir mit Försterinnen und Förstern zusammen die Veränderungen gut durchdenken. Deshalb muss die EU auch dem Sektor und den Waldbesitzern eine Perspektive bieten – eine massive Unterstützung für diesen Wandel, der uns bevorsteht.

Der Wandel muss zusammen mit einer EU-weiten Holzbau- und Bioökonomiestrategie gedacht werden, denn die neuen Hölzer, die ja in gemischten Beständen wachsen sollen, müssen ja auch Abnehmer finden. Holz ist nämlich ein exzellenter CO2-Speicher – wir haben es gehört –, weshalb wir auch diesen wertvollen Rohstoff lieber in langlebigen Produkten verwenden sollten, durch Holzbauweise oder hochwertige Möbel. Das industrielle Verfahren und Verfeuern extra angelegter Forste ist hingegen eine klimapolitische Katastrophe.

Unterm Strich geht uns der Initiativbericht, der heute zur Abstimmung steht, nicht weit genug in seiner Verantwortung für die Wälder der Zukunft. Deswegen appelliere ich an die Kolleginnen und Kollegen: Lesen Sie die alternative Entschließung des Änderungsantrags 2! Ich kann mir für mich und für meine Kinder und auch die Kinder der Zukunft kein Europa ohne Wald ....

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Mazaly Aguilar, en nombre del Grupo ECR. – Señor presidente, pues yo apoyo íntegramente el informe del señor Sarvamaa sobre la estrategia forestal, y lo hago por dos motivos principales. Uno, porque, aunque hay aspectos que no comparto, creo que es un texto muy equilibrado y constructivo que tiene que ser la base de la futura estrategia forestal europea. Y, en segundo lugar, si apoyo este informe es porque, como ponente del Grupo ECR, he podido comprobar de primera mano la flexibilidad del ponente para intentar integrar las principales reivindicaciones de todos los grupos en el texto final.

Sin embargo, a pesar de las cesiones del ponente a los Verdes —a mi juicio, excesivas e injustificadas—, estas no han sido suficientes para colmar ese apetito insaciable al que nos tienen acostumbrados los Verdes y compañía. Lo quieren todo o nada. Me sorprende que los grupos que más hablan de diálogo, de consenso, de entendimiento en esta Cámara sean luego los primeros en boicotear todos aquellos informes donde no consiguen el 100 % de sus reivindicaciones.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Bompard, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, chers collègues, depuis la mise en place de la Commission von der Leyen, l’action écologique de l’Union européenne se traduit par de belles déclarations qui se fracassent malheureusement sur la réalité des actes. C’est le cas, encore une fois de ce texte sur la stratégie forestière de l’Union européenne.

Ainsi d’un côté, nous disons qu’il faut protéger les forêts primaires, mais de l’autre, ce texte fait la promotion du bois comme source d’énergie, alors que tout le monde sait que le rendement énergétique du bois est extrêmement mauvais et que sa combustion contribue aux émissions de gaz à effet de serre.

Ainsi, d’un côté, nous disons que la forêt est un bien commun qu’il faut protéger, mais dans le même temps, ce texte s’oppose au fait que nous puissions dénoncer la privatisation des organismes d’État de gestion forestière, qui administrent 40 % de la surface forestière en Europe.

Ainsi, d’un côté, nous disons et nous appelons la Commission européenne à prendre des mesures pour sauvegarder la biodiversité en favorisant notamment la diversité des essences forestières, mais en même temps ce texte défend et encourage une gestion commerciale des forêts, qui s’appuie sur de la monoculture commerciale et des coupes rases extrêmement préjudiciables pour une gestion durable des forêts.

Alors, mes chers collègues, allons-nous, à un moment, nous interroger pour savoir si l’espèce humaine a vocation à passer d’une sauvagerie écologique à l’autre? Après avoir utilisé le gaz, le pétrole, le charbon, allons-nous maintenant brûler toutes nos forêts ou est-il enfin possible de penser un modèle de société dans lequel l’espèce humaine vivrait en harmonie avec la nature.

 
  
MPphoto
 

  Dino Giarrusso (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, foreste e terreni boschivi occupano il 43 % della superficie dell'Unione e impiegano, direttamente, più di 500 000 cittadini e, indirettamente, 2,6 milioni. Il 60 % sono di proprietà privata e la loro gestione è di competenza degli Stati membri.

Non essendoci disposizioni specifiche per una politica forestale, come si evince dalla richiesta della relatrice, è necessaria una visione olistica e indipendente. Pertanto si richiede una nuova strategia forestale, con almeno tre urgenze.

Primo: integrare la gestione forestale sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste basandola su una sostenibilità prima di tutto ambientale e poi economica e sociale.

Secondo: inserire la strategia forestale come parte integrante e indipendente nel nuovo Green Deal europeo.

Terzo: attuare azioni concrete per fermare sia la deforestazione globale che possibili nuove privatizzazioni a scapito di parchi nazionali e incoraggiando non solo il rimboschimento ma anche la gestione sostenibile delle risorse forestali.

Per questo pensiamo che la PAC possa avere un'importanza cruciale nella gestione sostenibile e multifunzionale e che il finanziamento delle misure forestali e lo sviluppo della bioeconomia vada aumentato nelle zone rurali.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mortler (PPE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Wälder sind Ausflugs- und Erholungsort, Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Kulturgut, Holzproduzent und damit eine wichtige und unverzichtbare Einkommensquelle für unsere Waldbauern.

Unsere Wälder sind aber auch die bedeutendste Ressource, die wir im Kampf gegen den Klimawandel haben. Die neue EU-Forststrategie muss diese Multifunktionalität widerspiegeln. Sie soll alle Potenziale, die unsere Wälder bieten, berücksichtigen. Das heißt: Ökologie, Soziales und Ökonomie müssen in der Balance sein – schützen und nützen.

Wir brauchen eine bewährte nachhaltige Waldwirtschaft in Europa. Das heißt aber eben nicht, den Wald seinem Schicksal zu überlassen oder sich an jeden Baum zu ketten. Wer klimatolerante Wälder will, muss zulassen, dass kranke Bäume durch neue, standortangepasste Bäume ersetzt werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter jedem Baum Menschen stehen, die seit Generationen ihren Wald pflegen, erhalten und praktisches Wissen weitergeben. Sie alle sorgen mit ihrer Arbeit im und für den Wald für enorme Vielfalt.

Mein Appell an die Kommission: Die positiven Funktionen einer nachhaltigen Nutzung von Wäldern müssen intensiver vermittelt werden, denn die Kohlenstoffsenke Wald ist elementar und somit die Wunderwaffe unserer grünen Zukunft in Europa. Das muss im politischen Handeln endlich sichtbarer werden.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, la situazione delle nostre foreste rappresenta uno dei più importanti risultati raggiunti dall'Unione, anche e soprattutto grazie alla politica agricola comune.

In controtendenza rispetto ai trend globali, negli ultimi vent'anni abbiamo infatti assistito a un incremento della nostra superficie forestale pari alla dimensione del Portogallo, con impatti sociali sostanziosi per un settore della bioeconomia che rappresenta quasi il 10 % dell'occupazione europea. Segno di una strategia europea che, seppur migliorabile, ha portato a risultati importanti.

Non possiamo fermarci, caro Commissario. Serve mettere a disposizione dei nostri agricoltori e silvicoltori strumenti di gestione dei rischi e delle catastrofi che, insieme a una maggiore innovazione e digitalizzazione del settore, tutelino un sistema tanto fondamentale quanto fragile. In questo senso, come non ricordare le immagini delle decine di migliaia di ettari di bosco distrutti nel mio paese dal maltempo del 2018.

I nostri agricoltori e silvicoltori devono diventare i veri protagonisti della sfida per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Per questo la strategia...

(Il Presidente toglie la parola all'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Ştefănuță (Renew). – Mr President, forests are not just wood. Forests are not just a resource for our economy. Passing this report as it is would be like looking at our greatest resource in the fight against climate change and only seeing a business. The report speaks often in optimistic terms about forest management in the EU and less about the protection of forests and biodiversity. It speaks too little about this, about the illegal logging in the EU. This is why I ask you to support and ask you to vote for Amendment 2. Let us call on the Commission and the Member States to set targets for forest covers, to call for strict protection of old—growth and primary forests. Let us all speak about the way forests can help the ambitious goals we set in the Climate Law. Forest protection provides us with hope, gives us a chance to have a buffer against the worst dangers of climate change. Let’s not miss the forest for the wood in it. Let’s act now.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ID). – Monsieur le Président, la gestion des forêts n’est pas un domaine que les traités ont confié à l’Union européenne. J’estime par conséquent qu’elle doit rester nationale et proteste contre la volonté du rapport Sarvamaa de bâtir une stratégie forestière européenne. Mon groupe «Identité et démocratie» a d’ailleurs déposé une résolution alternative pour marquer cette opposition.

L’Union prend désormais la détestable habitude de violer les traités quand ça l’arrange. Notre présence à Bruxelles en est la preuve car d’après les traités, nous devrions siéger à Strasbourg. Et sous la Commission Juncker, la scandaleuse nomination de Martin Selmayr, en a été une autre illustration éclatante. Avant de donner des leçons d’état de droit à la Pologne et à la Hongrie, l’Union devrait commencer par balayer devant sa porte.

Dans le cas qui nous préoccupe aujourd’hui, l’ingérence de l’Union est d’autant plus absurde que les États gèrent très bien leurs forêts. En France, par exemple, la forêt s’accroît de 40 000 hectares par an.

Plutôt que de satisfaire sa vaine volonté de puissance, l’Union ferait mieux de protéger ses frontières contre les traders chinois qui viennent piller notre production de bois, mettant ainsi nos scieries en danger.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank, Herr Kollege Lebreton!

Herr Kollege Lebreton, ich rufe Sie zur Ordnung, weil es nicht üblich ist, Botschaften in Gestalt von Transparenten und auf T-Shirts hier im Plenum zur Schau zu tragen. Das ist unparlamentarisch.

 
  
MPphoto
 

  Marie Toussaint (Verts/ALE). – Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire, les forêts sont le poumon de l’humanité et de la planète. Notre avenir se joue en grande partie sur notre capacité à stopper les déforestations et les dégradations en cours, dont les conséquences écologiques sont un désastre.

Vous le savez, la quasi-totalité des forêts européennes sont aujourd’hui menacées, seules 15 % d’entre elles, sont dans un état considéré comme favorable. Quinze %. Qu’attendons-nous pour agir? Attendons-nous que le dernier arbre de la dernière forêt primaire d’Europe ait été abattu? Ce serait une aberration.

C’est pourtant exactement ce que nous propose la stratégie européenne dont nous discutons ce jour. Derrière le flou des mots, se cache une politique qui ne dit pas son nom, parce qu’elle est en réalité inacceptable. On nous propose finalement de continuer comme avant, sans changer de logique. Depuis des années, nous regardons la forêt amazonienne mourir et nous n’avons pas de mots assez durs pour condamner la politique de Bolsonaro.

Mais pourtant en Guyane, que fait l’Europe? Nous abandonnons l’Amazonie aux orpailleurs légaux et illégaux et nous prévoyons d’ouvrir une centrale au fioul. Partout sur le territoire européen, nous accélérons la disparition de la forêt, au lieu de corriger notre directive sur les énergies renouvelables pour éviter que celle-ci ne contribue à la déforestation de zones que nous devrions impérativement protéger.

Il est temps de dire stop aux crimes contre les forêts et contre ceux qui les protègent, comme ces 170 gardes forestiers agressés ces dernières années en Roumanie. Il est temps de réaffirmer que les lois du profit ne sont pas au-dessus de la nature. Il est temps d’envisager les forêts comme des communs naturels, des entités vivantes, des partenaires à protéger. Je vous appelle à voter pour l’amendement 2.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Jurgiel (ECR). – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie dotyczące przyszłej strategii leśnej cechuje się całościowym podejściem i nie tylko podkreśla ekologiczną rolę lasów, ale także zwraca uwagę na ich społeczne aspekty. Europa potrzebuje ambitnej, silnej strategii leśnej, aby zapewnić skoordynowane podejście do lasów, sektora leśno-drzewnego i wielu świadczonych przez nie usług.

Sprawozdanie należy poprzeć, ponieważ po pierwsze, opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, który promuje ekologiczne, gospodarcze i społeczne funkcje lasów. Po drugie, kładzie nacisk na aspekty ludzkie, odnosząc się w szczególności do ludzi, którzy pracują, utrzymują się bezpośrednio lub pośrednio z lasów i sektora leśnego. Po trzecie, apeluje o ambitną, niezależną, samodzielną strategię leśną Unii Europejskiej na okres po 2020 roku i podkreśla potrzebę lepszej koordynacji, integracji z innymi przepisami Unii Europejskiej, które odnoszą się do lasów, leśnictwa, a także rolnictwa.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). – Senhor Presidente, nós não podemos apoiar esta proposta porque ela se traduz numa progressiva financeirização da floresta e essa financeirização da floresta conduz não apenas a uma lógica produtivista, mas a uma lógica produtivista de curto prazo.

Esta proposta deveria apontar para uma estratégia de combate às alterações climáticas, sendo que as florestas representam um elemento fundamental na redução das emissões de dióxido de carbono. Deveria apontar para a preservação, a conservação e a biodiversidade numa altura em que apenas 15% das florestas se encontram em estado de conservação favorável na União Europeia. Deveria apontar para a florestação e reflorestação. Deveria apontar para a resiliência contra incêndios e pragas e não faz nada disto.

Por isso, apelamos ao voto na alteração n.º 2, que é aquela que permite ter uma estratégia para as florestas que realmente responde ao combate às alterações climáticas, e que seja uma estratégia dos nossos tempos e não uma estratégia do passado. Por isso, apelo mesmo a todos os colegas, não deixem passar esta recomendação. O que nós precisamos é, como o nome indica, de uma estratégia para a floresta na União Europeia.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Vilibor Sinčić (NI). – Poštovani predsjedavajući, nikakva šumska strategija u Europi ne može uspjeti dok se ne riješi problem ilegalne deforestacije. Mnogo sam govorio i činio protiv takozvane drvne mafije koja postoji u Hrvatskoj, Rumunjskoj i nekim drugim zemljama. Radi se o organiziranom kriminalu, masovnoj sječi najboljih stabala radi zgrtanja profita. Međutim osim tog organiziranog kriminala postoje naši sugrađani, ljudi koji nemaju druge nego da se upuste u ilegalnu deforestaciju.

Radi se o ljudima koji to čine jer nemaju kako preživjeti zimu, jer nemaju kako zatvoriti kućni budžet. U Europi imamo sto milijuna siromašnih. Zato moramo uvesti univerzalni temeljni dohodak za cijelu Europu kako bi se suzbilo siromaštvo, kako bi se tim ljudima omogućio dostojanstven život da ne moraju ići u ilegalnu deforestaciju da prežive. Univerzalnim temeljnih dohotkom riješit će se ovaj pritisak na šume, devastacije okoliša i prirode.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda (PPE). – Domnule președinte, importanța pădurilor nu poate fi subestimată. Depindem de acestea pentru a putea supraviețui mai departe. În prezent Uniunea Europeană nu are o politică forestieră comună, iar statele membre sunt responsabile pentru măsurile din domeniul forestier.

Strategia Uniunii Europene pentru păduri de până acum a contribuit la promovarea dezvoltării durabile și a consolidat cooperarea dintre statele membre. Este esențial însă ca viitoarea strategie forestieră post-2020 să conțină elemente care să accentueze armonizarea legislațiilor naționale la nivelul Uniunii Europene. În același timp, strategia forestieră a Uniunii Europene trebuie să influențeze contextul politic global și să accentueze măsurile pentru stoparea defrișărilor la nivel mondial.

Politica agricolă comună reprezintă principala sursă de finanțare europeană pentru păduri, dar în același timp, sectorul trebuie să fie finanțat și din cadrul fondurilor structurale și nu numai. Este esențial pentru viitorul durabil al acestui sector să regăsim pârghiile necesare și accesibile care să încurajeze refacerea și conservarea pădurilor, iar autoritățile locale și regionale trebuie să-și intensifice cooperarea în acest sens.

Fermierii sunt cei mai conștienți de importanța pădurilor pentru sectorul agricol și zona rurală. Un sector forestier consolidat contribuie la creșterea economică a zonelor rurale. Pădurile aduc o contribuție esențială la securitatea alimentară, contribuind la menținerea condițiilor de mediu necesare producției agricole, a biodiversității, dar și la prevenirea și combaterea secetei.

Sectorul forestier competitiv și agricultura dețin un rol important în ceea ce înseamnă generarea locurilor de muncă, iar în același timp mențin vitalitatea zonelor rurale.

 
  
MPphoto
 

  Isabel Carvalhais (S&D). – Senhor Comissário, caros Colegas, a criação de um quadro comum em que se articulem as políticas e os mecanismos capazes de gerar sinergias que permitam às florestas europeias a concretização de todo o seu potencial, enquanto ecossistemas saudáveis, produtivos e resilientes, e enquanto espaços estruturantes das zonas rurais essenciais ao seu desenvolvimento, é uma inegável necessidade.

Proteger as florestas é proteger a biodiversidade da Europa, que enfrenta hoje níveis alarmantes de ameaça. Mas a conservação da biodiversidade não tem de ser incompatível com o desenvolvimento social e económico. Exige um muito árduo esforço, um árduo esforço de conciliação, mas exequível, e que temos de alcançar, a bem da sociedade.

As florestas europeias enfrentam múltiplas ameaças: incêndios, secas, alterações climáticas, espécies invasoras, pressão urbana - todas devem ser devidamente identificadas e avaliadas numa estratégia florestal que contemple a gestão ambiental e socialmente sustentável, que promova a conservação da biodiversidade, mas também a inclusão social nas zonas rurais.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Ghinea (Renew). – Domnule președinte, în timpul crizei de Covid, am petrecut ceva vreme în zona montană a României și am observat acolo un fenomen îngrijorător: oamenii au grijă ca nu cumva să crească pădure pe terenul lor. De ce? Simplu, pentru că pierd subvenția europeană pentru pășune și fânețe.

În mod tradițional, acolo cresc animale sau se face fân. Asta este o muncă fizică grea, odată ce populația îmbătrânește, se schimbă modul de viață, mulți ar renunța în favoarea pădurii, care crește natural.

Ce se întâmplă acum? Ne luptăm, practic, cu pădurea pentru că astea sunt regulile de primire a subvenției și este mare păcat pentru că vorbim foarte mult aici despre rolul pădurii, vorbim foarte frumos despre păduri, dar facem reguli prin care silim oamenii din zona de munte să se lupte cu aceste păduri.

Vă propun, ca membru al Comisiei pentru agricultură, să regândim această politică, să gândim eco-scheme dedicate pădurilor, atât pentru pilonul unu pentru subvenții, cât și pentru pilonul doi, astfel încât să încurajăm oamenii să împădurească, nu să se lupte cu pădurea.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Waitz (Verts/ALE). – Herr Präsident! Wer den Kampf gegen die Klimakrise ernst nimmt, der kommt an der Rolle der Wälder nicht vorbei. Tatsächlich können Wälder, bestehende oder noch aufzuforstende, einen wesentlichen Beitrag zum Sammeln und zum Sequestrieren von CO2 leisten. Um diese Leistung zu erbringen, müssen wir aber mit der Kahlschlagwirtschaft aufhören, denn das führt zu Austrocknung, zu Wasserverlust, zu Humusverlust, und übrigens braucht der Wald 80 bis 100 Jahre, bis er all dieses CO2 wieder gesammelt hat.

Wir müssen aufhören, mit schwersten Erntemaschinen den Boden zu zerstören. Bodenerosion, Bodenverdichtung, Humusverlust sind die Folgen von diesen Eingriffen. Wir müssen unsere Monokulturplantagen in Europa in Mischwälder umwandeln, die klimafit sind und die auch den Herausforderungen des Klimawandels widerstehen können. Nur Naturwaldwirtschaft kann das so leisten, kann eine Wasserversorgung sicherstellen, kann den höchsten Holzertrag sicherstellen, kann die beste Holzqualität sicherstellen und sorgt übrigens für Biodiversität und die maximale CO2-Speicherung.

Unsere Waldbäuerinnen und Waldbauern, so wie ich, wissen, wie das geht. Es wird Zeit, dass auch die Industrie diesen Weg einschlägt. Stimmen Sie mir doch …

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank, Herr Kollege Waitz!

Herr Kollege Waitz, das Mikrofon ist nicht mehr an.

(Zwischenruf)

Ja, aber die Dolmetscher können Sie nicht hören, und dann bleibt der Nachwelt verborgen, was Sie an bedeutenden Dingen zu sagen haben.

Es wäre gut, wenn sich alle an die Rednerliste halten. Jeder hat etwas Wichtiges zu sagen; das kann man alles in einer Minute ausdrücken.

 
  
MPphoto
 

  Beata Mazurek (ECR). – Nowa strategia leśna powinna stanowić kluczowe ramy prawne dla spójnych, skoordynowanych działań na szczeblu Unii Europejskiej. Ona powinna być kontynuacją poprzedniej z wyraźnym podkreśleniem zachowania zasady suwerenności i kompetencji państw członkowskich w zarządzaniu lasami. Dla Polski bardzo istotne jest wzmocnienie roli Stałego Komitetu ds. Leśnictwa, nie tylko jako sieci dyskusyjnej służącej wymianie wiedzy i ekspertyz, ale także jako forum opiniotwórczego dla inicjatyw leśnych w instytucjach unijnych.

Zapewnienie trwałości lasów poprzez poprawę odporności, szczególnie w zakresie ochrony przed pożarami, suszami, szkodnikami, chorobami i innymi zagrożeniami, których występowanie może wzrosnąć na skutek zmiany klimatu, powinno być jednym z głównych celów nowej strategii. Niezabezpieczenie lasów przed zamieraniem będzie skutkować utratą na tych terenach specyficznych cech ekosystemów leśnych na długie lata. To może być podstawą zubożenia, a nawet utraty bioróżnorodności typowej dla poszczególnych siedlisk leśnych. Szczególną uwagę musimy zwrócić na potrzebę wspierania badań i innowacji oraz wdrażania technologii w lasach i sektorze leśnym, jak również stale podnosić umiejętności poprzez edukację akademicką i zawodową, by jeszcze efektywniej chronić naturalne płuca Ziemi.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Rondinelli (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, le foreste sono una delle massime espressioni della natura ma, in nome di uno sviluppo scellerato, distruggiamo ciò che dovremmo custodire per le future generazioni.

Credo che la relazione approvata dalla commissione AGRI sia innovativa, perché afferma che la strategia forestale è uno dei pilastri del nuovo Green Deal e che è indispensabile prevedere strumenti economici e normativi per proteggere e ampliare le foreste esistenti.

Dobbiamo allora scegliere di abbandonare vecchi modelli. Noi del Movimento 5Stelle crediamo che le biomasse debbano essere eliminate dalle strategie energetiche europee e nazionali, così come la caccia, che non può più essere considerata fonte di reddito o destinataria di fondi europei.

Siamo consapevoli che più di due milioni di lavoratori sono nell'economia legata alle foreste, ma ciò non vuol dire necessariamente uno sfruttamento sfrenato e indiscriminato. Sono i modelli virtuosi le fondamenta per costruire un quadro europeo ecologico.

Allora, è una sfida immane e che è in controtendenza con quanto avviene oggi nel resto del mondo. Solo l'Europa si sta ponendo seriamente questo obiettivo, con la partecipazione attiva dei cittadini e delle sue forze produttive e sociali.

Questo è il modello da realizzare per una vera transizione verde.

 
  
MPphoto
 

  Simone Schmiedtbauer (PPE). – Herr Präsident! Die Klimakrise ist allgegenwärtig, und wir werden täglich damit konfrontiert. Das ist eine Tatsache. Lösen können wir das Problem aber nur, indem wir fossile Energieträger reduzieren und langfristig aus unserem System verbannen.

In der Forstwirtschaft können wir aber jetzt schon jederzeit reagieren. Wir sind bereit, mit unserem Knowhow und unseren nachwachsenden Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, einen Beitrag zu leisten. Wir brauchen eine aktive, multifunktionale Waldbewirtschaftung auf nachhaltige Art und Weise, mit Berücksichtigung der Biodiversität. Unsere Wälder müssen so bewirtschaftet werden, dass sie so viel CO2 wie möglich aus der Atmosphäre aufnehmen können.

Es ist ein völlig falscher Ansatz und Irrglaube anzunehmen, dass wir mit einer Außernutzungstellung und anderen Restriktionen die Aufnahme von CO2 steigern könnten. Weniger Waldbewirtschaftung in Europa ist ein Konzept, mit dem wir die künftigen Generationen an die Wand fahren. Das müssen wir verhindern.

Europa hat genug Holz; es wächst stetig nach, und es soll sinnvoll genutzt werden. Reden wir von Holzbauoffensiven, von Biomasseanlagen, Holz-Gas und Holz-Diesel: alles Möglichkeiten, die uns der Wald jetzt schon bietet. Reden wir auch von über drei Millionen Arbeitsplätzen in Europa! Stärken wir den ländlichen Raum und die Regionen, wirken wir der Abwanderung entgegen! Das alles kann der Wald.

Kommen wir bitte weg von populistischen Aussagen, die uns momentan ganz sicherlich nicht weiterbringen, sondern nur Stillstand bedeuten! Deshalb die Unterstützung unseres Berichts.

 
  
MPphoto
 

  Jytte Guteland (S&D). – Mr President, it has obviously not been easy to find a good balance in this report. I think this debate shows it. And from the S&D Group, our perspective is that there certainly are aspects that could have been better included in the process. We need to take good care of our forests. There is no doubt about it. They are one of our green lungs. I’m from a country which has a large and thriving forest myself, and for me a good day is a day when I walk in the forest with my dog or spend time there enjoying the biodiversity. But that being said, I also believe in a sustainable forest management that it’s possible to combine, and I’m convinced that the objectives of forest protection, strengthening biodiversity and wood protection can actually be challenges that together go as a big opportunity for our Member States and also for the climate and climate policy in the EU. So I look forward to seeing the Commission’s proposal taking that into account.

 
  
MPphoto
 

  Irène Tolleret (Renew). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la forêt est notre bien le plus précieux pour atteindre nos objectifs climatiques.

Il est pour cela très important de renforcer le soutien de l’Union européenne à la lutte contre les causes de la détérioration de la forêt. Je pense plus particulièrement aux incendies, qui ravagent chaque année des milliers d’hectares de forêts en Europe et dans le monde.

J’aimerais souligner dans cet hémicycle le travail réalisé par les agriculteurs européens dans les régions agro-forestières: leur rôle dans la prévention contre les incendies est essentiel. Je me réjouis de la reconnaissance que le Parlement européen accorde à cette activité dans les rapports que nous voterons cette semaine. Et j’espère que lorsque nous adopterons la nouvelle PAC dans deux semaines, notre institution manifestera la même reconnaissance à ces producteurs, souvent installés dans des zones difficiles.

Je souhaiterais aussi insister sur la nécessité d’étendre les vertus des politiques environnementales européennes aux pays tiers. Je me félicite à cet égard du large accord auquel est parvenu le Parlement européen quant à l’interdiction d’importer des produits de zones déboisées et au respect des forêts imposés dans les accords commerciaux avec les pays tiers.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Paulus (Verts/ALE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist leider noch nicht von Allen verstanden: Unsere Wälder sind in erster Linie Lebensräume, Kohlenstoffspeicher, natürliche Klimaanlagen, die bereits heute durch den Klimawandel enorm gestresst sind, und es gilt sie zu schützen.

Um diesen Schutz ist es schlecht bestellt. Heute hat die Europäische Umweltagentur veröffentlicht, dass selbst die nach Natura 2000 geschützten Wälder zu über 80 % in keinem guten Zustand sind, weil die Schutzpläne fehlen, weil die Managementpläne nicht durchgeführt werden und weil gegen Verstöße nicht vorgegangen wird.

Statt, wie hier manchmal geschehen, den Mythos einer klimaneutralen Biomasseverbrennung weiter zu befeuern – im wahrsten Sinne des Wortes –, sollten wir doch lieber der Wissenschaft folgen. Die sagt: Alte Wälder schützen, stringente, nachprüfbare Kriterien für eine wirklich nachhaltige Waldwirtschaft und gegen illegale Abholzung vorgehen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen den Klimaschutz und den Erhalt der Biodiversität ernst nehmen. Bitte stimmen Sie deshalb für den Alternativvorschlag des Umweltausschusses für eine wirklich nachhaltige Nutzung der Wälder!

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). – Señor presidente, gracias al ponente, al señor Sarvamaa, por el buen trabajo realizado.

Los bosques y los recursos forestales tienen una gran importancia desde el punto de vista medioambiental, económico y social. En España, Galicia cuenta con más de la mitad de los aprovechamientos madereros de todo el país. El sector forestal es estratégico para mi región —Galicia, como he dicho—. Es necesario trabajar en favor de unos bosques y montes sostenibles y multifuncionales, que sean fuente de riqueza natural y económica. En Galicia apostamos por una gestión de los recursos forestales basada en la bioeconomía.

En este sentido, me ha gustado ver cómo este informe del señor Sarvamaa va en esa línea y apuesta también por el refuerzo de la gestión sostenible de los bosques. Además, los bosques también son una vía para impulsar la reactivación económica necesaria tras la pandemia de la COVID-19; por ejemplo, la Xunta de Galicia está evaluando la creación de un centro de fabricación de fibras textiles, a partir de madera, en el marco de la economía circular.

Otro asunto muy relevante es la prevención de los incendios forestales, una terrible amenaza que España y otros países del sur afrontan cada verano y que se ve agravada por el cambio climático. Los incendios no entienden de fronteras. En el seno de la Unión Europea, como propone el informe que ahora debatimos, es necesario destinar mayor financiación y desarrollar una mayor cooperación y capacidad de actuación conjunta para la lucha contra los incendios forestales. Es importante que la Comisión Europea incorpore este elemento en la estrategia forestal que está preparando.

 
  
MPphoto
 

  Eric Andrieu (S&D). – Monsieur le Président, les forêts et les zones boisées couvrent actuellement 43 % de la surface de l’Union. Elles sont de véritables purificateurs en éliminant 10 % du total des gaz à effet de serre émis en Europe.

Mais on constate ces dernières années une nette augmentation de l’abattage et de la déforestation. Aussi il est déterminant que nous mettions tout en œuvre pour garder l’équilibre entre la demande en bois et la nécessité de préserver ces écosystèmes essentiels pour l’environnement. Il faut une gestion efficace, cohérente et harmonisée au niveau européen de notre patrimoine forestier.

La proposition de la Commission devra donc s’axer sur les trois piliers que sont la durabilité économique, la durabilité sociétale et bien sûr la durabilité environnementale. Les défis sont nombreux: intensifier la lutte contre l’exploitation illégale des forêts, promouvoir la bio-économie circulaire, l’agroforesterie ou encore renforcer la résilience aux catastrophes naturelles. Il est de notre responsabilité de reconnaître la valeur et l’importance des forêts pour la société et d’élaborer des politiques efficaces, aptes à assurer que cette valeur soit protégée, maintenue et renforcée.

 
  
MPphoto
 

  Karin Karlsbro (Renew). – Herr talman! Skogen är hem åt en ovärderlig biologisk mångfald, och som kolsänka är skogen avgörande för att nå klimatmålen. För att bevara artrikedomen och för att rädda klimatet har vi alla intresse av att skog bevaras inom hela EU. Jag kommer från ett land som till över hälften består av skog. Skogen är en av våra främsta resurser som skapar tillväxt och nytta och som måste hanteras ansvarsfullt och hållbart.

EU ska självklart förespråka en ansvarsfull skogsförvaltning som kombinerar ekonomiska intressen med skyddet av biologisk mångfald. Men det är viktigt att minnas att kunskapen om skogsbruk finns framför allt lokalt. Skogen och förutsättningarna för skogsbruk och skogsförvaltning skiljer sig enormt mellan olika medlemsländer. Skogsbruk beslutas därför bäst om lokalt och måste förbli nationell kompetens.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! 285 000 Hektar Wald sind in Deutschland im Moment zerstört. Folge des Klimawandels: Borkenkäfer, Trockenheit, neue Pilzkrankheiten.

Der Wald ist schon lange kein CO2-Speicher mehr. Dieser Bericht, muss ich ehrlich sagen, wird den neuen Herausforderungen nicht gerecht. Da wird nach wie vor der Schwerpunkt auf Nutzung gelegt. Ja, nichts gegen eine sinnvolle Nutzung. Aber können wir es denn in Europa verantworten, dass Holz in Kraftwerken verfeuert wird, damit Mitgliedstaaten ihre CO2-Bilanzen schönen? Das können wir nicht mehr akzeptieren. Deshalb müssen wir das ganz klar in Zukunft ablehnen.

Wir müssen unsere Wälder unter verstärkten Schutz stellen. Wir zeigen mit dem Finger nach Brasilien, sind aber in Europa noch nicht mal in der Lage, die Karpaten zu schützen, FFH-Gebiete zu schützen. In Deutschland wird eine Autobahn, die A 49, durch FFH-Gebiete gebaut. Das können wir nicht mehr akzeptieren.

Deshalb: Wir müssen einen neuen Wald, natürliche Wälder aufbauen, weg von Fichten-, Kiefern- und Eukalyptusplantagen. Dazu gehört auch, dass wir das Jagdrecht ändern, damit nicht in manchem Gebieten die Trophäenjagd den Wald abfrisst.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, přestože odpovědnost za lesy a lesnictví je plně v rukou členských států, tak víme dobře, že Evropská unie svými politikami zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lesů. V situaci, kdy Evropa čelí dezertifikaci, lesní porosty jsou ničeny suchem, škůdci, požáry a dalšími dopady klimatických změn si musíme vybrat, co je pro nás důležitější – zda zdraví a dlouhodobý efekt z druhově pestrých lesních porostů anebo krátkodobý ekonomický zisk z intenzivního lesního hospodářství a rozšiřování pěstování lesů za účelem biomasy.

Domnívám se, že pokud chceme, aby lesy zůstaly našimi plícemi, aby produkovaly kyslík, pohlcovaly alespoň těch 10 % skleníkových plynů, které vyprodukujeme, aby zadržovaly vodu a zachovaly si řadu dalších funkcí, včetně té produkční, o které se tady hodně hovoří a kterou nepodceňuji, pak je nutné dnes ochranu lesů dát na první místo.

Očekávám, že Komise přijme řadu nových opatření včetně revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Myslím také, že stojí za zvážení, zda je účelné, aby všechny jednorázově používané předměty, které byly dříve z plastu, byly nyní masivně nahrazovány dřevěnými materiály, zda není lepším řešením snížení spotřeby než její zvyšování v podobě právě produktů ze dřeva. Já osobně si velmi vážím práce, kterou odvedl kolega Sarvamaa, ale přesto ten důraz na ochranu životního prostředí a ochranu lesů... (předsedající řečnici odebral slovo).

 
  
MPphoto
 

  Clara Aguilera (S&D). – Señor presidente, soy partidaria —quiero dejarlo bien claro en mi intervención— de una estrategia forestal europea con ambición y que vaya trasladándose a futuras normativas en el ámbito europeo para que la gestión nacional de la política forestal en la actualidad pueda ir dando paso a una gestión europea. Pero ahora esta política es competencia nacional.

Además, estamos ante la gran lucha contra el cambio climático y debemos tener en cuenta nuestros compromisos climáticos contraídos en la Cumbre de París y las propuestas del Pacto Verde Europeo —por eso, esta Resolución afirma que la estrategia forestal debe ser un pilar importante dentro de este Pacto Verde—, aspectos ambos que son recogidos en la Resolución aprobada por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo ponente es el señor Sarvamaa, al que felicito junto al grupo de ponentes y a mi compañera Avram.

Para mí es una propuesta equilibrada que recoge aspectos importantes como la necesidad de preservar y promover la biodiversidad o la importancia de la reforestación. Por eso pido el voto a favor de esta propuesta y en contra de las enmiendas 1 y 2.

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Gospod predsednik! Najprej iskrene čestitke poročevalcu gospodu Sarvamai. Vidi se, da prihaja iz Finske, ki zna gospodariti z gozdovi, ima veliko gozdov, zato je tudi to poročilo celovito in tudi usklajeno s številnimi deležniki, ki smo sodelovali pri pripravi tega poročila.

Gozdovi imajo večnamensko vlogo. Tako kot je trajnostni razvoj sestavljen iz okoljske, gospodarske, socialne komponente, so prav vse te komponente vključene tudi v gospodarjenje z gozdovi.

Gozdovi imajo pomembno vlogo tudi v okviru zelenega dogovora, naše nove razvojne paradigme, zato je prav, da izpostavimo tako to zaščitno funkcijo, tako pomembna področja biodiverzitete, skladiščenje vodnih virov, boje proti požarom in plazovom.

Vsekakor pa moramo govoriti, poleg ponora ogljikov, tudi o gospodarski rabi gozdov, o tem, kaj pravzaprav kmetje lahko z gozdovi naredijo in kaj lahko s pomočjo raziskav še nadgradimo v okviru biogospodarstva, kjer ima gozdarstvo pomembno vlogo.

Veseli me, da smo lahko Slovenci ponosni na naš trajnostni razvoj upravljanja z gozdovi, kar je prepoznal tudi gospod Sarvamaa v svojem poročilu.

Kmetje so tisti, ki bodo še naprej zagotavljali trajnostni razvoj gozdarstva, zato je prav, da ga preko skupne kmetijske politike in programa razvoja podeželja podpremo, hkrati pa tudi omogočimo dobro gospodarjenje tam, kjer so gozdovi zaščiteni.

 
  
MPphoto
 

  Pina Picierno (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che il testo così come è stato votato dalla commissione AGRI sia un buon compromesso, che va nella direzione giusta, ovvero nella direzione di delineare l'impegno che dovremo mettere in campo nei prossimi anni a difesa del nostro patrimonio forestale, tenendo conto naturalmente degli aspetti ambientali, che sono fondamentali, ma anche degli aspetti economici e sociali che sono legati ad esso.

Stiamo parlando di una strategia importante – è stato sottolineato da tutti i miei colleghi – che ha già portato però in questi anni a risultati importanti. È stato detto: il 43 % del territorio è coperto da foreste che danno lavoro a più di tre milioni di persone: ecco perché è importante avere una strategia ambiziosa, coordinata e coerente a livello europeo.

Io credo che con questo testo si vada nella direzione giusta.

 
  
MPphoto
 

  Balázs Hidvéghi (PPE). – Tisztelt Elnök úr! A 2020 utáni uniós erdészeti stratégia a fenntarthatóság három pillérének kiegyensúlyozott képviseletét leghatékonyabban a fenntartható erdőgazdálkodás révén tudja érvényesíteni. Örülök annak, hogy ez a jelentés megerősíti ennek fontosságát. Magyarország az elmúlt évszázadban csaknem megduplázta erdő területeit. Célunk, hogy az erdőkkel borított területek aránya 2030-ra elérje a 27 százalékot. Ez fontos része a magyar klíma és természetvédelmi akciótervnek.

Továbbá szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a biológiai sokféleség hanyatlásának megállítására irányuló erőfeszítések támogatandók. Viszont ez leghatékonyabb módon a fenntartható erdőgazdálkodás keretei között valósítható meg, ezért sajnálatos, hogy a biodiverzitási stratégia közzététele megelőzte az erdészeti stratégiát. Ez hiba volt az Európai Bizottság részéről véleményem szerint. Ennek párhuzamosan, összehangolt módon kellett volna megtörténnie.

Annál is inkább, mert a biodiverzitási stratégia célkitűzései, gazdaságilag és társadalmilag jelentősen befolyásolják a mezőgazdaságot és az erdőgazdálkodást. Azonban előzetes felmérés hiányában borítékolható, hogy ezek nem az elvárt hatást fogják elérni, ezért átfogó hatásvizsgálatok elkészítésére van szükség. Nem engedhető meg a társadalmi rétegek, gazdálkodók, erdőtulajdonosok, illetve a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás túlzott és indokolatlan terhelése. Erre kiemelt figyelmet kell fordítani. Ezért is tartom rendkívül fontosnak, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás alapelvei legyenek az irányadók mindkét stratégiában.

 
  
MPphoto
 

  Delara Burkhardt (S&D). – Herr Präsident! Der Wald ist nicht nur ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen die Klimakrise, sondern auch gleichzeitig ihr Opfer. Wie schlecht es den Wäldern geht, kann jeder erleben, der einen betritt: Trockenheit, Stürme und Parasiten setzen ihm zu. Nur 15 % Prozent des Waldhabitats sind in einem guten Zustand. Wenig überraschend, dass der diesjährige Bericht der Umweltagentur zum Zustand der Natur zum Schluss kommt, dass die EU bisher das Ziel verfehlt, diesen Verlust aufzuhalten.

Ich befürchte, dass der heute zur Abstimmung stehende Bericht diesen Trend nicht umkehren wird. Er reduziert unsere Wälder zum Wirtschaftsfaktor und macht den vagen Begriff des sogenannten nachhaltigen Forstmanagements zu einer Zauberformel für so ziemlich alles.

Mit dem Bericht des Umweltausschusses, der als Änderung eingereicht wurde, schlagen wir eine Waldstrategie vor, die die Rolle von Wäldern für die europäische Wirtschaft in Einklang bringt mit dem Green Deal. Damit machen wir den Klimakämpfer Wald fit für die Zukunft, und das ist eben unsere Aufgabe.

 
  
MPphoto
 

  Асим Адемов (PPE). – Господин Председател, европейските гори усвояват 10 процента от въглеродните емисии на Европейския съюз. Горите и секторът на горското стопанство имат потенциал да окажат все по-голям принос към борбата с климатичните промени и за постигане на целите на Европейския зелен пакт за неутрална по отношение на климата икономика.

Здравите гори и устойчивите екосистеми имат естествени защитни функции да се адаптират към климатичните промени. Ето защо на първо място трябва да се погрижим за екологичното състояние на горите, да се борим с незаконната и голата сеч, да насърчаваме практиките по залесяване и да съхраняваме естествените, старите и вековните гори, които са незаменим източник на биологично разнообразие.

Горите изпълняват важна социалноикономическа роля в селските и в най-обезлюдените райони в Европейския съюз, създавайки работа и поминък за местното население (в т.ч. екотуризъм, събиране на гъби и горски плодове, пчеларство).

За постигане на по-високи екологични цели на новата ОСП е важно да продължи подкрепата за сектора на горското стопанство и развитието на биоикономиката, да се прилагат агролесовъдни практики, както и стимули за лесовъдите да опазват, отглеждат и управляват горите по устойчив начин.

 
  
MPphoto
 

  Benoît Lutgen (PPE). – Monsieur le Président, chers collègues, je crois qu’on doit cesser d’affronter les trois enjeux essentiels de la forêt.

Tout d’abord, l’enjeu économique qui est déterminant pour trois millions de personnes, de familles, en Europe.

Ensuite, l’enjeu environnemental et climatique, protéger bien sûr la biodiversité, mais aussi faire en sorte que l’ensemble de la forêt puisse participer à la lutte contre le réchauffement climatique par le stockage de CO2 et aussi préparer d’ailleurs notre forêt en termes de plantation pour que cette forêt ne soit pas mise à mal par le réchauffement climatique, comme on peut le constater dans certaines contrées européennes.

Et enfin, l’enjeu social qui est très important, notamment l’accès de la population à la forêt et l’enjeu touristique qui s’y rattache.

Cela ne sert à rien, il faut trouver les interactions nécessaires entre ces trois enjeux qui sont évidemment déterminants. Le rapport, globalement, va dans le bon sens et respecte ces équilibres et surtout apporte ces interactions entre ces trois enjeux essentiels.

Il y a une faiblesse, pourtant. Celle de la souveraineté européenne. Aujourd’hui nous exportons de façon massive depuis différents États membres, vers la Chine notamment, une partie de notre matière première. Reconnaissons que nous n’avons pas la même réciprocité puisque la Chine interdit l’exportation de bois non transformé vers d’autres contrées mondiales.

Là on doit agir pour que cette souveraineté soit beaucoup plus forte pour faire en sorte que demain cette matière première soit transformée chez nous, dans des circuits courts, pour faire en sorte que l’ensemble de la filière puisse se développer et là, nous répondrons concrètement à l’emploi, à l’environnement et à la réalité du défi climatique.

 
  
MPphoto
 

  Michal Wiezik (PPE). – Mr President, European forests are not doing well. The majority of them are not in good shape. Europe desperately needs a good forest strategy – a strategy that would facilitate sustainable forest management for forests intended to be extracted, and strict conservation for those which should remain untouched. Neither of these approaches is optional, nor can they be merged. Otherwise, we will see the last untouched valleys in the Făgăraş Mountains being cut down ‘sustainably’. We will see the last capercaillie forest in the Tatra Mountains being savaged ‘sustainably’. We will see another sustainable harvest in the Białowieża primeval forest. All of these ecological tragedies have already happened, because sustainable forestry was promoted where strict protection should have been the only option.

 

The AGRI report fails to be a good forest strategy proposal. It virtually demands an increase in wood harvesting all over Europe, regardless of its inevitable impact on resilience, complexity, sequestration and biodiversity. This is not a good strategy in times of climate crisis and the sixth mass extinction. Not at all. But there is an option. We have an alternative file, which is complex, based on factual science and goes along the exact path a good forest strategy should follow. It promotes sustainable forest management and strict protection. It calls for balance. Honourable Members, I, as a forest scientist, openly encourage you to vote in favour of Amendment 2. It is the only way forward for European forests.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, Członek Komisji. – Dziękuję, Panie Przewodniczący! Dziękuję wszystkim państwu posłom za uwagi oraz za przedstawione propozycje co do strategii. One są bardzo ważne, bardzo cenne i mogę zadeklarować, że zarówno pan komisarz Sinkevičius, jak i ja – bo razem pracujemy nad koncepcją tej strategii – włączymy te uwagi, które państwo przedstawiają, w takim zakresie, w jakim to jest możliwe. Oczywiście weźmiemy pod uwagę treść sprawozdania, które zostanie przyjęte. Oczywiście nie odniosę się do wszystkich wypowiedzi, których było prawie 50. Cieszę się z takiego dużego zaangażowania państwa posłów, z zainteresowania tą strategią.

Kilka kwestii może wymaga wyjaśnienia. Pierwsza to to, że strategii jeszcze nie ma. Tu padały takie głosy, wskazujące, jakbyśmy dyskutowali o istniejącej strategii. Mamy dotychczasową strategię, nowa będzie oczywiście jej kontynuacją, ale ulepszoną kontynuacją – takie są nasze ambicje, żeby przygotować lepszą strategię niż ta, która była do tej pory.

Podstawy prawne. Oczywiście pamiętamy, że zarządzanie lasami należy do kompetencji krajowych. Strategia nie będzie wiążącym aktem prawnym zmuszającym państwa członkowskie do czegokolwiek. Będzie – mamy taką nadzieję –pewną uzgodnioną polityczną deklaracją woli państw członkowskich, aby wspólnie, na równych zasadach, z równą uwagą dbać o to, żeby zachować lasy europejskie we właściwym stanie.

Wiele wypowiedzi państwa podkreślało kwestie wielofunkcyjności. To jest zresztą kluczowe w projekcie sprawozdania pana posła Sarvamy. Bardzo się cieszę z takiego podejścia, takie też będzie podejście Komisji. Oczywiście dla niektórych ważniejsza jest funkcja środowiskowa, inni podkreślają kwestie gospodarcze jako bardzo istotne. Musimy to zrównoważyć. Chcemy, żeby lasy europejskie były ostoją przyrody, były zielonymi płucami, tak jak to było podkreślane w niektórych wypowiedziach, ale żeby były otwarte, żeby były dostępne dla naszego społeczeństwa, nie żeby tylko można było je podziwiać z daleka, ale żeby można było z nich korzystać.

No i oczywiście rola gospodarcza. Z tej nie można zrezygnować i trzeba tę gospodarkę leśną prowadzić w sposób zrównoważony. 60% lasów europejskich jest własnością prywatną, więc musimy respektować również prawa właścicieli, którzy – na co wskazano w jednej wypowiedzi – są oczywiście dumni, jeżeli ich lasy są dobrze zarządzane.

Nie może być sprzeczności między strategiami, które Komisja Europejska już przyjęła. Strategia leśna musi być zgodna zarówno z ogólnym komunikatem dotyczącym Zielonego Ładu, jak i ze strategiami bioróżnorodności, w pewnym zakresie też ze strategią „od pola do stołu”.

Dla mnie osobiście szczególnie ważne jest właściwe wykorzystanie elementów wspólnej polityki rolnej, bo takie instrumenty są – środki na zalesianie w drugim filarze. Wspomniałem i powtórzę: agro-leśnictwo jako jeden z potencjalnych ekoprogramów, do których będziemy zachęcać państwa członkowskie, rolników, żeby z niego korzystali. To będzie też jeden ze sposobów zwiększenia lesistości Unii Europejskiej. Na szczęście powierzchnia lasów w Unii Europejskiej zwiększa się, lesistość zwiększa się i tę tendencję trzeba utrzymać. Potrzebujemy dobrych, rozwijających się lasów.

Oczywiście będziemy też pamiętać o lasach na świecie, mamy instrumenty we wspólnej w polityce handlowej Unii Europejskiej. Będziemy starali się prowadzić taką politykę, żeby nie tylko nie sprzyjać jakiejś rabunkowej gospodarce leśnej poza granicami Europy, ale też żeby promować ochronę lasów i wykorzystywać do tego – na ile to możliwe – politykę handlową Unii Europejskiej.

Będziemy opierać nasze działania na badaniach naukowych, oczywiście. Tutaj bardzo ważna jest współpraca z nauką i podejmowanie wszelkich działań w oparciu o solidną wiedzę naukową. Też ważne jest, aby uniknąć tendencji związanej z faktem, że walczymy z plastikiem, o czym była mowa w niektórych wypowiedziach, i żeby lasy nie padły ofiarą tej zmiany koncepcji. Musimy też racjonalnie kształtować zapotrzebowanie na drewno, żeby to oczywiście nie było kosztem nadmiernej eksploatacji lasów.

Panie Przewodniczący, reasumując, bardzo się cieszę z tej dyskusji. Myślę, że jesteśmy wspólnie na dobrej drodze, żeby wypracować dobrą strategię leśną – taką, która będzie akceptowana przez wszystkich w Unii Europejskiej i konsekwentnie realizowana. I dzięki niej zachowamy piękno naszych lasów, ich wartości przyrodnicze, ale także zachowamy ich ważny potencjał gospodarczy. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa, rapporteur. – Mr President, just a couple of remarks on the lengthy and very interesting discussion that we’ve just had. First of all, I would say to Ms Toussaint – unfortunately she is not here, but maybe you will give my regards – that I would probably enjoy condemning Mr Bolsonaro on how he treats the Brazilian forests, but this is the European forests strategy, once again, that we are debating today.

Then to Mr Bompard, I want to just make one factual correction – there were plenty of reasons to do that in many speeches, but there’s one that I would specifically like to make – and that’s when he said that this report is promoting wood as a source of energy. The way I understand the word ‘promote’ in the English language, this report is not promoting the use of wood as a source of energy.

That leads me to say the most important thing about this report and about this discussion. Forests are of enormous importance to all of us. So we must not have anything, and we must not accept anything, but a holistic and self—standing forest strategy. That is what we need.

I really want to use this opportunity to thank everyone. It was an exceptionally heated process for an own—initiative report, with almost 500 amendments and lengthy and numerous shadows meetings. I think that what the Commissioner just said sums it up best. We need to strike a balance, and I think that this report gives Members a chance to do that.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung über die Änderungsanträge findet heute statt. Die Schlussabstimmung findet am Mittwoch, 7. Oktober 2020, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (Renew), kirjalikult. – EL peab toetama säästvat metsastrateegiat, mis on oluline metsamajanduse ja metsasektori majandusliku elujõulisuse ja konkurentsivõime tagamisel. Uus strateegia on ka oluline pakkumaks lahendusi nii kliima kui ka elurikkuse, bioenergeetika ning bio- ja rohemajanduse edendamisel. On oluline, et ELi metsamajandamise strateegiad oleksid kooskõlas roheleppe eesmärkidega, samas jäädes liikmesriikide pädevusse. ELi võimekus reageerida eriolukordadele ning ennetada katastroofe peab samuti tõusma, näiteks tulekahjude või üleujutuste korral. Lisaks soovitatakse resolutsioonis puidu laialdasemat kasutamist säästva ehitusmaterjalina, kutsutakse üles tõhustama võitlust ebaseadusliku metsaraie vastu ning nõutakse säästva metsanduse edendamist kogu maailmas.

 
  
MPphoto
 
 

  Riho Terras (PPE), kirjalikult. – Euroopa Komisjoni metsandusstrateegia jaoks on parlamendil vaja anda suunis, mis aitaks kujundada järgmist metsandusstrateegiat tasakaalustatult. Euroopa metsadel on mitu väga olulist mõõdet ning neid tuleb kõiki tasakaalustatult käsitleda. Keskkonnaalane mõõde on kõigile väga selge, sest metsad on CO2 sidujatena äärmiselt oluline globaalne vara. Paljudes ELi liikmesriikides on metsade arvukus drastiliselt kahanenud ning sellel on erinevaid põhjusi – peamiselt tööstuse ja põllumajanduse areng ning rahvastiku kasv. Euroopas on aga ka riike, kus metsad katavad üle poole territooriumist ning on heas seisukorras. Eesti koos teiste põhjamaadega on heaks näiteks. Selleks, et säilitada metsade tervis, tuleb metsi arukalt majandada. Metsade majandamine on taastuvressursi majandamine ehk lisaks metsaraiele tuleb silmas pidada ka metsade taastamise tähtsust. Mitmetes liikmesriikides on metsade ülestöötamine väga oluline elatusallikas ning annab tööd paljudele erinevatele tööstusharudele. Komisjoni metsandusstrateegias tuleb metsade majandamise olulisust rõhutada, sest metsade ülestöötamisega seotud poole miljoni töötajani ja valdkonnaga laiemalt seotud 2,6 miljoni inimeseni tuleb viia selge sõnum valdkonna perspektiivikusest ja potentsiaalist. Metsadel on ka väga tugev sotsio-kultuuriline mõõde, mille kaitsmine on iga rahva kohustus. Eestile on metsadel oluline tähendus, sest tuhanded inimesed põgenesid nõukogude okupatsiooni eest metsa. Metsast korraldati ka vastupanu okupatsioonirežiimile. Viimane metsavend August Sabbe langes KGB käe läbi 1978. aastal ehk mets varjas teda üle 30 aasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Tvarios miškotvarkos skatinimas ES įgyvendinant ES miškų strategiją ir kaimo plėtros priemones pagal bendrą žemės ūkio politiką teigiamai paveikė miškus ir jų būklę bei pragyvenimo šaltinius kaimo vietovėse, ES miškų biologinę įvairovę ir padidino naudą miškų sektoriui. Bet vis tiek vis dar reikia subalansuotai stiprinti tvarią miškotvarką norint užtikrinti, kad būtų gerinama miškų ekologinė būklė, ekosistemų sveikata bei atsparumas ir užtikrinama, kad miškai sugebėtų geriau prisitaikyti prie kintančio klimato. Tai ypač svarbu labai miškingoms šalims, tokioms kaip Lietuva. ES miškų strategija turėtų skatinti ir remti dalijimąsi naudingiausia praktika, susijusia su tvarios miškotvarkos įgyvendinimu, miškų sektoriaus darbuotojų ir valdytojų profesiniu mokymu, miškininkystės sektoriaus rezultatais ir geresniu valstybių narių bendradarbiavimu vykdant tarpvalstybinius veiksmus ir dalijantis informacija, siekiant užtikrinti sveikų Europos miškų augimą. Reikia užtikrinti geresnį informavimą apie tvarios miškotvarkos svarbą, taip pat sudaryti galimybes plėsti, įgyvendinti ir koordinuoti informuotumo didinimo kampanijas apie miško daugiafunkciškumą ir daugeriopą naudą, kurią tvari miškotvarka teikia ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos požiūriu. Visi Europos piliečiai turėtų įsisąmoninti šio paveldo turtingumą ir būtinybę valdyti, prižiūrėti ir tausiai naudoti mūsų išteklius.

 
  
 

(Die Sitzung wird um 13.00 Uhr unterbrochen.)

 
  
  

IN THE CHAIR: KATARINA BARLEY
Vice-President

 

8. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Die Sitzung wird um 14.16 Uhr wieder aufgenommen.)

 

9. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Die Sitzung wird um 14.20 Uhr unterbrochen.)

 
  
  

ELNÖKÖL: KLÁRA DOBREV
alelnök

 

10. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Az ülés 15.07-kor folytatódik)

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – Először szeretnék bejelentést tenni. Sok szeretettel üdvözlöm Önöket! Utazási korlátozások miatt sajnos máltai tolmácsok részben nem elérhetőek, ezért a mai ülésen máltai nyelvből más nyelvekre csak passzív tolmácsolásra lesz lehetőség. Ez azt jelenti, hogy a máltai képviselők felszólalhatnak a saját nyelvükön, azonban a többi nyelven történő felszólalást nem fogják máltai nyelvre lefordítani, úgyhogy kénytelenek más nyelvet, angol, francia vagy német nyelvet használni. Köszönöm a megértésüket.

 

11. Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő napirendi pont a Jytte Guteland által a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében készített, a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet (az európai klímarendelet) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentésről folytatott vita (COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)) (A9-0162/2020).

 
  
MPphoto
 

  Jytte Guteland, rapporteur. – Madam President, this is a historic moment. The European Climate Law is indeed the cornerstone of the European Green Deal, as it enshrines into legislation the Union’s objective to reach net-zero greenhouse gas emissions by 2050 at the latest. The climate neutrality objective brings with it a transition of historic dimension, which Europe will undergo in the coming decades. We are moving away from our history as the coal and steel union and heading towards climate neutrality. The report that we will see voted on this afternoon improves the Commission’s proposal on a number of points and, colleagues, we are responsible for this; we need to listen to citizens, scientists and the movement of young people and do our very best to improve this legislation and make it responsible for our time.

The report sets a binding target for the Union and the Member States to achieve climate neutrality by 2050 at the latest. Thereafter, emissions shall be negative. Everyone must contribute to reach the climate neutrality objective. This is something we need to do together. The report proposes a strengthened 2030 climate target of 60% in order to be in line with science and give Europe the best possible chance of reaching its climate neutrality objective and respecting the Paris Agreement. We need to have a higher target for 2030. The Commission has proposed a net target of at least 55% for 2030, meaning approximately between 51% and 53% in real emission reductions, depending on how much greenhouse gas our natural sinks will be able to remove from the atmosphere. This is not good enough. We need a stronger target if we are serious about respecting the Paris Agreement and our own responsibility to reach climate neutrality. This is also why the report includes a new EU climate target for 2040. This is a crucial element to ensure that Europe is on track to achieve climate neutrality by 2050.

To take responsible climate action, we also need to know exactly how much Europe can emit without undermining the Union’s commitment under the Paris Agreement. Therefore, the report also calls for the introduction of a greenhouse gas budget setting out the total remaining quantity of greenhouse gas emissions as CO2 equivalent that could be emitted up to 2050 without putting at risk the 1.5 degree temperature goal. Elements of social fairness and solidarity have been strengthened throughout the regulation. For the S&D Group, this is fundamental. We will only succeed in our climate efforts if everyone is with us, if no one is left behind. It must be socially just and we must make sure that it’s for all the citizens.

I would like to underline the importance of the reference to the 2015 International Labour Organization’s guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies. We also emphasise the importance of social partners, which I’m very proud of. There are also strong provisions on science, not to mention the set-up of an independent climate council at European level: the European Climate Change Council (ECCC), which, with the creation of climate advisory bodies at Member State level, will assess whether we are on track to achieve the climate neutrality objective and identify opportunities to further reduce greenhouse gas emissions and increase the carbon sequestration potential. Furthermore, the provisions for climate adaptation have been strengthened, with increased consideration of vulnerable groups.

I will conclude by saying this is a good proposal. I would like to thank my colleagues, all the shadows, all the people that worked with this legislation, the advisors, and also the interpretation, which has been good, the technical advisers. Thank you so much. No one is left behind.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski, autor projektu opinii Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. – Pani Przewodnicząca! Jak pokazuje doświadczenie historyczne, nieliczący się z realiami radykalizm prowadzi bardzo często do skutków przeciwnych do celu, który chce osiągnąć, a nierzadko kończy się katastrofą. Także my, parlamentarzyści europejscy, nie powinniśmy się skupiać na populistycznym licytowaniu się w propozycjach jak największej redukcji gazów cieplarnianych w jak najkrótszym czasie, lecz poszukiwać realistycznych scenariuszy, akceptowalnych dla wszystkich – poszczególnych państw członkowskich i ich społeczeństw. Takich scenariuszy, które nie udaremnią osiągnięcia innych celów Unii, np. odbudowy gospodarki po pandemii, wzmocnienia jej konkurencyjności, jej suwerenności technologicznej.

Cel neutralności klimatycznej, na który zgodziła się Rada Europejska w grudniu ubiegłego roku, ma obowiązywać na poziomie Unii. Przyjęto, że osiągnięcie zeroemisyjności w poszczególnych państwach nastąpi w różnych perspektywach czasowych. Jest to zgodne z zasadami sprawiedliwej transformacji, która musi brać pod uwagę różne pierwotne uwarunkowania przekształceń krajowych gospodarek. Także w projekcie rozporządzenia zakłada się osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. przez Unię Europejską jako całość. To jest realistyczne stanowisko i to ono powinno znaleźć poparcie Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, Executive Vice-President of the Commission. – Madam President, first of all I have to apologise to Members for being late. It’s because of the College – it finished and I immediately came here. I’m really happy to discuss with you today what is I think a landmark of the European Green Deal, the climate law to turn Europe’s political climate ambitions into binding legislation.

Moving towards a climate-neutral future is the right thing to do for our children and future generations especially now, and everything we’re doing is science—based, so actually those who deny the science are being ideological, not the ones who embrace science!

(Applause)

If we invest hundreds of billions of euros in rescuing our economy from this pandemic we must not throw money at the old economy. We must guide our societies to a cleaner and healthier future, one that our children can embrace with hope, not fear. We must be very clear and very honest about this. This transition will affect our daily lives: from the cars we drive, from the houses we live in, from the jobs we will have in the future. I’m confident that we can make it if we do two things: if we set ourselves a sound direction and stand together as a continent in mastering the challenge. The Climate Law will set the direction by making our 2050 climate neutrality goal binding. That provides certainty at a time when so much is uncertain.

I want to stress three points. This is a Union—wide commitment to climate neutrality with a just transition for all. The target is also economy—wide: all sectors must contribute, no exceptions granted, and it’s a domestic objective delivered in Europe to inspire the world to follow our lead, and we see across the world other nations following the lead already.

For 2030 we need to increase our ambition if we want a realistic pathway to climate neutrality. Our proposal to increase the 2030 target to at least 55% emissions reductions compared to 1990 was not just conjured from thin air. We did a thorough impact assessment, as I had promised to this House. I have to say I’m really impressed by the work the Commission services have done on this.

I know that this proposal goes too far for some, and for others not far enough, but the target is ambitious. We propose to reduce our emissions over the next decade by as much as we have achieved over the past quarter century. The target is well founded in science. It shows responsibility towards developing countries, but doesn’t take on an undue burden given the ambition needed from other industrial nations. I think it’s the right target. Just as important as the goal is the realisation that we’re in this together. The transition is just – has to be just or there will just be no transition.

We must help households in regions that are at risk of being left behind. We will soon propose a renovation wave to lower energy bills and fight energy poverty. We will continue developing our Just Transition Mechanism to deliver a new future to regions where the path towards climate neutrality is particularly steep. This is our message to the miners in Asturias, the workers on Baltic peatlands and many, many others. We will stand with you to make the journey to climate neutrality with us.

Let me address the role of forests and other landscapes that remove CO2 from our atmosphere. The point of climate neutrality in 2050 is that by that year we must balance CO2 emissions with removals – taking out what we put in, if you prefer a cruder expression. The sink in our forests is declining, shrinking. Rather than waiting for 2050 we want to recognise the role of natural carbon sinks now. Including the full sink in our climate target in line with our international obligations will drive us to take better care of our forests and sinks so that they can play this vital role and also give an opportunity to rural communities. This is no accounting trick or cheat code: it’s the reality of how we neutralise the negative impact of human activity on our planet and care for our natural habitat.

Honourable Members, you have discussed for many months how to fix the pathway between 2030 and 2050, including an intermediate target for 2040. There is criticism of our proposal to use delegated acts to check whether we’re on track for that pathway. Let me repeat today, and you know this is my opinion: what counts is that we reach our goals. I’m open to discuss which instruments should get us there. Please help me find a solution that we can all support.

Tomorrow you will vote on turning our climate ambitions into binding law. The Commission will be an honest broker for negotiations between Parliament and Council. We will push for an ambitious seven—year budget to finance our climate ambitions, but I want to thank Parliament, and Ms Guteland in particular, already for the work on this historic piece of legislation, the Climate Law. Ambitious climate action is what we need in Europe today and in the world. Let’s set our pathway towards climate neutrality as quickly as possible and start walking along this path together as quickly as possible.

 
  
MPphoto
 

  Tilly Metz, rapporteur for the opinion of the Committee on Transport and Tourism. – Madam President, for months, and even years, youngsters have taken to the streets and called for action on climate change. Now, when these same young people have started to vote, we are witnessing green waves, country by country. Our youth knows what is the challenge of our time, but do we as current politicians?

Today we have the chance to vote for something historic: the European Climate Law. This law will set the ambition for the EU’s climate actions in the coming decades. Transport and tourism are responsible for nearly a third of Europeans’ greenhouse gas emissions. Transport, and in particular maritime and aviation, is the only sector where emissions are still higher than in 1990, with more than a 25% increase.

I expect that the upcoming Mobility Strategy and the legislative proposals by the Commission will deeply transform the sector. This is crucial to stay below 1.5 degrees warming so that future generations will have a planet to live on. For that, Parliament needs to send a strong signal today and vote for the most ambitious, science—based targets.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Roose, rapporteure pour avis, commission REGI. – Madame la Présidente, hier, le Président Sassoli a rendu hommage aux victimes des intempéries et des inondations qui ont frappé le nord de l’Italie et le sud-est de la France, là où j’habite.

Les scientifiques sont formels: ces intempéries se multiplieront, si nous n’agissons pas fortement contre le dérèglement climatique. Dans ma région et en Italie, en novembre dernier, il y a déjà eu des inondations. Nous devons voter pour un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 65 % d’ici 2030.

J’aimerais bien que celles et ceux qui refusent d’écouter les scientifiques viennent expliquer aux habitantes et aux habitants de ma région que la vie de leurs proches ne compte pas, que la destruction de leur maison ne compte pas, que vous préférez sacrifier leur vie plutôt que quelques points de croissance.

La loi climat doit être compatible avec l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement global à 1,5 degrés, c’est une question de survie. La loi climat est la première pierre du pacte vert européen. En tant que rapporteure de la commission du développement régional, j’aimerais insister sur le rôle que les territoires ont à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Nous devons les y aider en fixant des objectifs ambitieux et en alignant les fonds européens avec cet objectif. En dirigeant les investissements vers des solutions, nous pouvons créer des emplois de qualité non délocalisables dans nos régions. Nous avons le devoir de tout faire pour prévenir les effets désastreux du changement climatique. Écoutons les scientifiques, écoutons les jeunes qui sont dans la rue, soyons à la hauteur de nos enjeux.

 
  
MPphoto
 

  Asger Christensen, ordfører for udtalelse fra Landbrugsudvalget. – Fru formand! Klimaloven lægger stort ud for den grønne omstilling i de næste 30 år. Det er vigtigt, at EU går forrest og viser vejen med den grønne omstilling. Venstre går ind for et ambitiøst mål i 2030 med 65 procents reduktion for alle medlemsstater. Jeg har været ansvarlig i Landbrugsudvalget og bidraget til klimaloven. Landbrug, miljø og klima er hinandens forudsætninger, ikke hinandens modsætninger. Derfor skal vi have konkrete løsninger på bordet.

Jeg foreslår, at EU skal støtte landmændene i at opsuge CO2 i jorden. Der er et kæmpe potentiale, hvis vi etablerer et separat kvotesystem for at suge og lagre CO2 i jorden. Det skaber muligheder for at finansiere den grønne omstilling. Jeg har stillet et ændringsforslag omkring dette, som jeg håber, vi kan stemme igennem i morgen. Vi skal også have fælles standarder for at kunne måle landmandens klimaaftryk ved en fælles vurdering af et klimaregnskab. Landbrugssektoren vil levere et stort bidrag til den grønne omstilling, men det må ikke skade fødevaresikkerheden eller skubbe produktionen ud af EU. Mit forslag omkring fødevaresikkerheden er med i Miljøudvalgets betænkning.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Klimawandel ist es so ähnlich wie mit der Corona-Krise, die uns leider alle noch beschäftigt. Wenn man wirklich merkt, wie schlimm es ist, dann ist es zu spät. Deswegen müssen wir vorsorgen. Wir müssen rechtzeitig handeln, und wir müssen in der Tat auf die Wissenschaft hören. Es ist ganz klar, dass alle weltweit mehr tun müssen, um einen gefährlichen Klimawandel zu vermeiden, um zu vermeiden, dass unsere Kinder und Enkelkinder in einer Welt leben, wo sie den Klimawandel eben nicht mehr kontrollieren können.

Deswegen vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, vor allen Dingen bei der EVP an Mairead McGuinness, die wir hoffentlich morgen in eine andere Aufgabe wählen werden. Aber ich bedanke mich vor allem bei der Europäischen Kommission – bei Herrn Timmermans und bei Ursula von der Leyen und bei allen anderen.

Die Europäische Kommission hat ein wirklich ambitioniertes Ziel vorgelegt für 2030 und auch für 2050. Ich erlaube nicht, dass das kleingeredet wird. Keine andere große Volkswirtschaft auf der Welt ist auch nur ansatzweise in der Richtung, in die die Europäische Kommission gehen will, und der Kommissar – ich freue mich, Sie hier wieder gesund zu sehen, Herr Executive Vicepresident; letzte Woche im Umweltausschuss waren Sie leider in Quarantäne, da haben Sie sehr gut erklärt, warum dieses Ziel Paris-kompatibel ist. Meine Redezeit ist gleich abgelaufen, deswegen: Bitte gehen Sie da am Schluss noch mal darauf ein! Was die Kommission vorschlägt, ist Paris-kompatibel.

Ich höre als Argument vom Umweltausschuss für die 60 % gegen den Kommissionsvorschlag eigentlich immer nur: Das ist taktisch. Der Rat wird uns möglicherweise nach unten drücken, und deswegen müssen wir jetzt für was Höheres stimmen. Aber erstens ist der Rat schon mit qualifizierter Mehrheit bei 55 %, und zweitens kann man doch nicht den Menschen, die sich um ihren Arbeitsplatz sorgen, in der Stahlindustrie, in der Automobilzulieferindustrie usw., sagen: „Das haben wir nicht so gemeint, das war nur Taktik.“ Stimmen wir für das, was wir meinen, und das ist die Vorlage der Kommission: 55 %!

 
  
MPphoto
 

  Nicolás González Casares, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, esta Ley constituye un hito histórico. Estamos ante el fundamento legal que nos guiará a la neutralidad climática en 2050, la piedra angular del Pacto Verde Europeo y de nuestra lucha contra el cambio climático. La Ley climática nos obligará a revisar otras regulaciones, a aumentar nuestros objetivos de renovables, de eficiencia energética y de conexiones de redes ⸺lo haremos en la Comisión ITRE, que también somos progresistas⸺, también a mejorar las políticas que preserven nuestra biodiversidad. Es una oportunidad para una Europa comprometida, Estado a Estado, con una nueva economía limpia.

Quiero dar las gracias al vicepresidente Timmermans y, sin duda, a mi Grupo socialista, y a la ponente, Jytte Guteland, y a todos los Grupos que creen que es el momento de actuar. Vamos a marcar el paso para que nuestro planeta frene su calentamiento y cumplir con el Acuerdo de París. Esta Ley será la demostración del liderazgo de Europa, de cara a las próximas cumbres climáticas internacionales; otros ya empiezan a seguir nuestro camino. La crisis actual no debe ser un freno en la ambición. Debemos demostrarlo con esta Ley, y de paso mostrar a miles y miles de jóvenes europeos que hicieron escuchar su voz en las calles que estamos con ellos. Su futuro es Europa.

Una última reflexión. No hay ambición climática plausible sin justicia social. Votaremos por la ambición y por el realismo. Ya hemos demostrado que la economía puede mejorar al tiempo que reducimos las emisiones. Hagámoslo juntos apoyando a quien más le cuesta. No hay Pacto Verde sin corazón rojo. Debemos recuperarnos impulsando una nueva economía limpia e innovadora, a la vez que justa y solidaria. Les pido al Consejo, a la Comisión y a este Parlamento que no retardemos más esta cita, no hagamos esperar más a la Tierra.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin, au nom du groupe Renew. – Madame la Présidente, Monsieur le vice-Président, chers collègues, je crois qu’on peut dire qu’on se souviendra tous de ce moment lorsque nous serons plus vieux. Nous avons voté la première Loi climat européenne. Nous avons gravé dans le marbre la neutralité climatique pour 2050. Et on aura été le premier continent au monde à le faire.

Il y a trois ans, trois pays ont commencé cette bataille: la France, la Suède et le Luxembourg. C’était une toute petite minorité et en trois ans, ils ont réussi à convaincre tout le monde et ici personne n’a même mentionné le fait que nous allons être les premiers au monde à le faire, c’est devenu une telle évidence que le débat est maintenant derrière nous. Donc, il faut se mesurer le chemin parcouru et s’en réjouir.

Le deuxième point, c’est qu’évidemment l’objectif de 2030 doit être cohérent avec cet objectif de neutralité climatique et là, nous, commission environnement au sein du groupe Renew, pensons que nous pouvons obtenir une majorité autour de 60 %. Et il y a au sein de la droite européenne, des gens qui sont plus progressistes que d’autres, et si nous voulons vraiment avoir au moins 55 % comme point d’arrivée final de la négociation avec les États membres, nous devons , nous parlementaires, faire de la politique, faire de la tactique et envoyer le message le plus ambitieux possible avec une majorité. Ce message le plus ambitieux possible c’est 60 % c’est pour cela que nous le soutenons et j’espère que des collègues du PPP, de la droite et du centre droit européen rejoindront cette majorité pour l’emporter demain lors de la plénière du Parlement.

Un dernier mot: l’adaptation au changement climatique, c’est fondamental, tous les territoires européens sont concernés, les agriculteurs qui vivent les sécheresses, les personnes qui vivent les inondations, la montée des eaux sur les littoraux, cette loi européenne est encore trop faible sur l’adaptation, c’est pour cela que nous avons déposé un amendement, pour arrêter de dépenser de l’argent européen si on ne teste pas la capacité des grands projets que l’on finance à s’adapter, à être résilients au changement climatique. J’espère que l’ensemble de cet hémicycle pourra soutenir cet amendement demain, qui est absolument fondamental, à la fois pour le climat, pour les territoires et pour le bon usage de l’argent public.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia Limmer, im Namen der ID-Fraktion. – Frau Präsidentin! Das Europäische Klimagesetz: laut Kommission das Herzstück einer – man nennt es inzwischen ganz schamfrei beim Namen – kompletten Transformation nicht nur unserer Wirtschaft, sondern unserer gesamten Gesellschaft.

In Zukunft darf kein Gesetz erlassen werden ohne vorherige Prüfung, ob es sich nicht vielleicht im Widerspruch zu eben jenem Klimagesetz befände. Sogar rückwirkend sollen bereits bestehende Verordnungen geprüft und gegebenenfalls verändert werden.

Dieses Gesetz ist das Mutterkorn aller Gesetze: vergiftend und schaurig grün-diktatorisch. Statt einen stabilen Rechtsrahmen für eine prosperierende Wirtschaft zu schaffen, überbietet sich eine selbstgefällige, faktenbefreite Notstands-Jammerelite mit „ambitionierten“ Zielen: 40, 55 oder 60 %Treibhausgasreduktion, gerne auch ein wenig mehr. Koste es, was es wolle. Und das darf man hier wörtlich nehmen.

Letztes Jahr stand im Kleingedruckten der Kommission, dass 40 %Reduktion jährliche Mehrkosten von 260 Milliarden Euro für die nächsten zehn Jahre bedeuten. Nun heißt es, dass weitere, zusätzliche 350 Milliarden Euro jährlich für dieses grüne Diktat notwendig sind: jährlich 610 Milliarden Euro.

Derweilen bröckeln, nein, brechen die Jobs zu Zehntausenden in der deutschen Schlüsseltechnologie, der Automobilbranche und ihren Zuliefererbetrieben, weg. Ich bin gespannt, ob das die grünen CDU/CSU-Abgeordneten der EVP-Fraktion kümmert.

Als gäbe es weder Chemie noch Physik, schwafelt man von der Verbesserung der Luftqualität bei Treibhausgasreduktion und verschweigt, dass es gewaltig stinkt unter dem angeblich CO2-freien Mantel der erneuerbaren Energien, nicht nur, wenn es um die katastrophalen Abbaubedingungen – weit weg – von Lithium, Kobalt, Mangan und Co. geht.

Der Kaiser ist nackt, meine Damen und Herren –, und keiner sieht hin.

 
  
MPphoto
 

  Michael Bloss, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, we only have one planet, one house, and it’s on fire – in Portugal, in California, in Siberia we are burning this planet. We must take bold steps, but the conservatives in the House are weighing economic costs against people’s lives. People’s lives, like the life of Vlad Petru. He’s a farmer from Romania. He says there is no longer enough water for his cattle and sheep to drink. He should seek water higher in the mountains, but above 2 000 m there is only the sky.

People’s lives like the life of Sanna Vanar. She is from the Saami culture from Sweden and the culture is based on the cultivation of reindeer, but the reindeer are on the verge of getting extinct due to the climate crisis. Sanna says: ‘if we lose the reindeer, we lose the Saami culture too.’

We are here in the European Parliament; we are here to represent them and we can do something about their future. With our vote today, we can show that we listen to science. We can vote today to limit global warming to 1.5 degrees by reducing our toxic CO2 emissions by 65%.

Dear colleagues, we are not voting on numbers here today. We are voting on the future of Vlad Petru, of Sanna Vanar and of many others lives. I will become a father in December. We are also voting today on the future of my children and on the future of our children. We are the first generation to suffer from the climate crisis, but we are also the last generation to stop it. So let’s start listening to science, let’s give hope to the younger generation, and let’s stop this climate crisis.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  President. – Congratulations on your child, but I would like to ask the group not to show photos in the Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Anna Zalewska, w imieniu grupy ECR. – Tak, to historyczny moment, moment naszej parlamentarnej odpowiedzialności. Tak, obiecywaliśmy ochronę środowiska, wody, powietrza, ale obiecywaliśmy odpowiedzialność, posługiwanie się faktami i konsekwencję. Tak, myślimy o tym, co za 10 lat, za 20, za 30, ale musimy myśleć o tym, co za rok, co za dwa i za trzy.

Kiedy przeczytacie państwo dokładnie ocenę skutków – choć na wiele spraw nie odpowiada – dowiecie się państwo, że beztrosko mówi się o tym, jak wzrośnie bezrobocie, jak wzrośnie ubóstwo energetyczne, jak wzrośnie cena wody, śmieci, wreszcie cena energii. Tego naszym obywatelom nie obiecywaliśmy. Obiecywaliśmy naszym obywatelom solidarność europejską i poszanowanie traktatów. A co robimy? Nasi premierzy, prezydenci ustalili w Radzie Europejskiej, że będziemy mówić o zeroemisyjności na poziomie Unii Europejskiej. Prawo klimatyczne mówi dokładnie odwrotnie. Obiecywaliśmy, że będziemy rozsądni. Jeszcze kilkanaście, kilka miesięcy temu słyszeliśmy od Agencji Środowiska, że nie jesteśmy w stanie zrealizować ambitnego celu 40% a już mówimy o 55%, wiedząc, co się stanie z cenami uprawnień, bo to się stało. Podczas pandemii prawie dwukrotnie wzrosła cena tony dwutlenku węgla.

Obiecywaliśmy ograniczenie biurokracji. A co? Mamy nowe narzędzie, nowej instytucje, w dodatku niepoliczone. Nikt nie wie, czym się będą zajmować. Zasłaniamy się hasłem, że będą to naukowcy, którzy będą – znowu to jest niezgodne z traktatami – wspierać Komisję w odbieraniu praw państwom członkowskim. Wreszcie powiedzmy to rolnikom. Nie wiem, czy Franz Timmermans – poprosiłam go o to ostatnio, kiedy troszczyliśmy się o jego zdrowie – czy rozmawiał już ze swoimi niderlandzkimi rolnikami. Porozmawiajcie z nimi, policzcie z nimi budżet cieplarniany. Nie dość, że uważamy, że tylko oni są odpowiedzialni za to, żeby realizować strategię bioróżnorodności, strategię „od pola do stołu”, to jeszcze każemy im liczyć, każemy im zatrudniać księgowych i zwiększać biurokrację. Tak, jesteśmy odpowiedzialni i będziemy to potwierdzać swoim głosowaniem.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Modig, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, me olemme se joukko päättäjiä, joilla on mahdollisuus ja velvollisuus tehdä päätökset ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi. Tulevilla päättäjillä ei ole siihen enää mahdollisuutta, koska aika on meiltä loppumassa. Tänä syksynä kotimaassani Suomessa on mitattu jälleen ennätyksellisiä lämpötiloja. Tällä viikolla kukkaan puhkesi kasveja, jotka eivät ole koskaan kukkineet tähän aikaan vuodesta. Ilmastonmuutos on todellinen ja jos emme tee riittäviä päätöksiä, tulee taloudellinen ja inhimillinen hinta olemaan valtava.

Edessämme on päätös, joka joko pitää meidät Pariisin sopimuksen puolella tai sitten ei. Komission esitys ei sitä tee. Kaiken lisäksi komissio muutti 2030 päästövähennystavoitteen nettotavoitteeksi, joka tarkoittaa, että todellinen päästövähennys on paljon alle komission esittämän 55 prosenttia. Eri arvioiden mukaan se on jopa 3–10 prosenttia matalampi. Tämä ratkaisu osoittaa komission todellisen kunnianhimon tason, joka on liian matala. Komission esitys on selvästi alle tieteellisen suosituksen, vaikka komissio kuinka yrittää puhua mustaa valkoiseksi. Elinkeinoelämä ja teollisuus ovat pyytäneet, että saisivat varmuuden sääntely-ympäristöstä tulevina vuosina, jotta ne pystyisivät kehittämään omaa toimintaansa sitä vastaavaksi ja jotta investoinnit suuntautuisivat oikein. Tämä on äärimmäisen tärkeää työpaikkojen säilymisen kannalta ja uusien luomisen puolesta.

Komission esitys tuo epävarmuutta. Liian alhainen kunnianhimo tänään tarkoittaa, että joudumme korjaamaan tavoitetta voimallisesti ylöspäin tulevina vuosina. Tämä on paljon vaikeampaa ja kalliimpaa kaikille kuin asettaa taso riittävällä kunnianhimolla jo nyt. Koska halusimme tai ei, ilmastonmuutos etenee meidän mielipiteistämme riippumatta.

Valiokunnassa selvä enemmistö asettui tukemaan 60 prosenttia päästövähennykseksi vuodelle 2030. Nyt kun komissio on entisestään heikentänyt esitystään on äärimmäisen tärkeää, että tämä täysistunto nostaa esityksen kunnianhimoa. Jotta meillä on mahdollisuus selvitä ilmastonmuutoksesta, me emme voi mennä alle tuon 60 prosentin ja jotta pidämme sanamme niille miljoonille eurooppalaisille, joille lupasimme vaaleissa kunnianhimoisia ja riittäviä päästövähennystavoitteita. Komissio ei pitänyt sanaansa, mutta tällä talolla on mahdollisuus korjata tämä äänestämällä muuttavan hyvän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Evi (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, una riduzione del 65 % delle emissioni entro il 2030 farebbe risparmiare all'Unione europea più di 10 trilioni di euro in termini di danni ambientali evitati. A quante alluvioni e a quante frane, come quelle avvenute in questi giorni in Piemonte, in Liguria, in Lombardia e in Valle d'Aosta, dobbiamo ancora assistere per capire che la crisi climatica è in corso e che bisogna agire ora?

La legge europea sul clima che ci apprestiamo a votare deve essere ambiziosa e coraggiosa. E a tutti quelli che, anche qui presenti in questo Parlamento, continuano a negare l'evidenza e cercano di affossare questa legge o dilazionare gli impegni con vari stratagemmi, ignorando completamente la scienza e i cittadini, io dico che siete fuori dalla storia. Investire oggi in economia a zero emissioni di carbonio può generare milioni di posti di lavoro: 18 milioni nel mondo secondo l'ILO. Non ci sono quindi più scuse!

Ma attenzione: un percorso serio verso la neutralità climatica non può permettere il finanziamento di progetti infrastrutturali dal forte impatto ambientale, come ad esempio la TAV. Un buco nella montagna per far passare un treno per cui i lavori di cantiere riverserebbero in atmosfera oltre dieci milioni di tonnellate di CO2, e il primo chilogrammo di CO2 risparmiato non sarà prima 2040, quando sarà decisamente troppo tardi.

 
  
MPphoto
 

  Adam Jarubas (PPE). – Pani Przewodnicząca! Dzisiaj musimy wziąć odpowiedzialność za naszą wspólną przyszłość, przyszłość naszych dzieci, a decyzję tę musimy podjąć w szczególnie trudnym dla Europy czasie bezprecedensowego kryzysu ekonomicznego i pandemii zagrażającej naszemu zdrowiu i życiu. O działanie apelują do nas młodzi ludzie – ci, do których będzie należała przyszłość – i my jesteśmy im to działanie winni.

Popieramy dzisiaj najbardziej ambitny na świecie plan walki ze zmianami klimatycznymi, znacząco redukując emisje tu i teraz. Robimy to, dbając o gospodarkę, o miejsca pracy. Na naszych oczach, równolegle do walki ze zmianą klimatu, odbywa się ogólnoświatowa, nie tylko ogólnoeuropejska, rewolucja przemysłowa. Żeby nadążyć za zmianami, już dzisiaj musimy budować miejsca pracy przyszłości, ale równocześnie musimy dbać, aby nikt nie został sam z tyłu, bez wsparcia. Stąd konieczne jest stworzenie skutecznych mechanizmów sprawiedliwej transformacji. Głosujemy dziś nad prawem klimatycznym, które mówi o celach, jakie chcemy osiągnąć, ale nie możemy zapomnieć, że jest to tylko część Europejskiego Zielonego Ładu, który musi być kołem zamachowym naszej gospodarki.

 
  
MPphoto
 

  Alessandra Moretti (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Vicepresidente Timmermans, grazie a questo regolamento, l'Europa sarà il primo continente a raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

La legge sul clima è la prima legge al mondo ed è la traduzione del nostro impegno politico, che ci pone irreversibilmente sulla strada verso un futuro più sostenibile. È il cuore del Green Deal europeo, offre prevedibilità e trasparenza per l'industria e gli investitori, orienta la nostra strategia di crescita verde e garantisce una transizione più graduale ed equa. Stiamo trasformando le parole in azioni, per dimostrare ai nostri concittadini che facciamo sul serio.

La legge sul clima è anche un messaggio i nostri partner internazionali: questo è l'anno decisivo per alzare il livello di ambizione globale nel perseguimento degli obiettivi contenuti nell'accordo di Parigi e per scuotere, finalmente, le coscienze di quei Paesi, in primis gli Stati Uniti e la Cina, che si sono sottratti ad oggi alle loro responsabilità.

Sono molto orgogliosa del fatto che Parlamento e Commissione abbiano agito rapidamente: un segnale, questo, di come ormai non ci sia più tempo da perdere. Mi aspettavo, a dire il vero, un po' più di ambizione da parte della Commissione. Ma mi auguro che il Parlamento nel voto odierno, e gli Stati membri nei passaggi successivi, si facciano guidare nelle loro scelte future non dall'egoismo ma dalla scienza.

Oggi più che mai non ci possiamo permettere di fallire e la pandemia ha evidenziato plasticamente come sia indissolubile la correlazione tra ambiente e salute. Il lockdown, se ci sarà, non potrà più rinviare l'attuazione del Green Deal europeo: la ripresa avrà successo solo se sarà green ed è nostra la responsabilità di realizzare una strategia di sviluppo che preveda una transizione equa e giusta per tutti.

Dobbiamo votare convintamente questa legge, rimanere coerenti con i nostri ideali e votare un testo ambizioso.

 
  
MPphoto
 

  María Soraya Rodríguez Ramos (Renew). – Señora presidenta, el año 2020 se paró, pero la crisis climática, no, y el Parlamento Europeo, tampoco. Hoy trasladamos al ordenamiento jurídico nuestros compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Esta Ley climática marca una hoja de ruta clara y ambiciosa, un marco jurídico estable y previsible para los agentes económicos, certidumbre, y también el reconocimiento del derecho de nuestros ciudadanos a un planeta sano y habitable.

Esta Ley climática, en una profunda crisis económica marcada por la COVID, debe ayudarnos a que todo el crecimiento económico y la recuperación del empleo estén marcados por la acción climática, y a que los fondos de recuperación europeos se inviertan en tecnologías limpias, innovación y nuevas tecnologías.

Hoy, estimados colegas, esta Ley climática rompe la brecha entre las advertencias científicas y la acción política. Hoy este Parlamento se alinea con la ciencia. Hoy nos reconciliamos también con nuestros hijos.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Sardone (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo tutti consapevoli dei cambiamenti climatici, della tutela della natura, dell'urgenza di salvaguardare l'ambiente; siamo tutti in prima linea, indistintamente. Ma l'approccio dell'Unione europea, fatemelo dire, l'Europa ha un approccio un po' ideologico, è un po' succube degli slogan di Greta e ha un approccio potenzialmente dannoso per il continente.

Sì, ho detto dannoso. Perché le vostre politiche rischiano di dissanguare le economie a fronte di risultati che, francamente, sono trascurabili in termini di riduzione delle emissioni. Parliamoci chiaro: per ottenere i risultati che avete in mente, siete di fatto costretti a imporre tasse etiche o verdi, che sono una vera e propria mazzata, che avranno ricadute pesantissime su imprese e lavoratori con delocalizzazioni, impoverimenti e abbassamenti salariali.

Vi faccio un esempio: in Italia applicare questo regolamento nei modi e nei tempi che voi prevedete, vuol dire portare nuove tasse, nuova burocrazia, sacrificare intere filiere produttive italiane, a favore di chi? Di che cosa ? Di monopattini cinesi, di auto francesi o tedesche dotate di batterie cinesi!

Insomma, voi avete in mente uno sviluppo sostenibile – così definito – che però vale solo per i paesi europei, perché siete totalmente zitti con i paesi asiatici, come l'India e la Cina, con i quali continuate a stringere accordi commerciali senza dire assolutamente nulla, e dico nulla, sull'ambiente!

Allora, siamo in crisi economica, in Europa più forte che altrove. E voi che cosa fate? Spingete su provvedimenti che rischiano di amplificare questa crisi. Riflettete! Non è questo il momento di nuove tasse e nuovi obblighi e, tra l'altro, nei confronti di chi? Di chi fa fatica ad andare avanti.

Questo non è a tutela dell'ambiente ma è un'ideologia ambientalista fatta da burocrati europei.

 
  
MPphoto
 

  Marie Toussaint (Verts/ALE). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les sécheresses consécutives ont eu des conséquences dramatiques sur la vie de ma famille et sur celle de nombreux citoyens européens. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Maurice Feschet, un simple agriculteur de la région drômoise, qui a eu le courage de porter plainte en 2018 contre l’inaction climatique de l’Union européenne.

Je veux faire ici entendre sa voix parce qu’il est, pour moi, le symbole de toutes celles et tous ceux qui voient leur vie très fortement affectée par le dérèglement climatique, celles qui voient leur vie menacée par les catastrophes naturelles engendrées par notre modèle de développement, celles et ceux qui finalement comptent si peu. Car de quoi discutons-nous quand nous parlons de la loi climat? De chiffres? Non, nous parlons de la vie, de la vie des gens, de la vie des nôtres pour les protéger. Nous n’avons plus le temps d’attendre. Les dix prochaines années sont cruciales: les tempêtes, la sécheresse, les glaciers menacés, les territoires entiers plongés dans la précarité énergétique demandent une action à la hauteur des dangers. Pour sauver le climat, c’est bien au moins 65 %, chers collègues, que nous devons viser à l’horizon 2030. Tout le monde le sait! Fixer des objectifs au rabais n’a donc aucun sens. Soyons responsables, soyons réalistes.

 
  
MPphoto
 

  President. – I have to ask you again not to show pictures and placards in the Chamber. The groups have decided that we use the power of language in this Chamber, so please do not do it again. Thank you very much.

 
  
MPphoto
 

  Grzegorz Tobiszowski (ECR). – Szanowna Pani Przewodnicząca! Troska o klimat powinna być jednym z priorytetów Unii Europejskiej. I jest. I to nie podlega, i nie powinno podlegać dyskusji. Jednakże powinniśmy pamiętać, że to przemysł jest nadal głównym czynnikiem rozwoju i dobrobytu Europy. Dlatego słusznie Unia Europejska obrała sobie za cel zwiększenie produkcji przemysłowej, tak by stanowiła ona co najmniej 20% w 2000 r. (obecnie 15–16%). Warunkiem minimum osiągnięcia tego celu jest zagwarantowanie ciągłości, spójności prawa unijnego i przewidywalności dla przemysłu. W 2014 r. Unia Europejska wyznaczyła cel redukcji emisji do 2030 r. o co najmniej 40%. Dopiero kilka lat temu uzgodniła zasady osiągnięcia tego celu, natomiast na stronach Komisji Europejskiej mamy ekspertyzy, które mówią, że będzie ciężko osiągnąć 40%. A więc pojawia się pytanie: Dlaczego w pierwszej kolejności nie analizujemy, dlaczego jest problem w osiągnięciu celów, a stawiamy nowe założenia? Jak w tym przypadku ma się rozwijać przemysł, kiedy brak spójności tego, co do tej pory, z tym, co nakładamy?

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL). – Frau Präsidentin! Ja, wenn wir ein Klimagesetz machen, dann müssen wir das auch richtig tun. Dazu gehört, dass wir an keiner Stelle zulassen, dass Gas in dieses Gesetz hineinkommt, dass wir auf Gas setzen. Worauf wir setzen müssen, das sind Erneuerbare, und zwar durchgängig. Denn Gas ist keine Brückentechnologie, sondern Investition in fossile Energieträger. Ganz ehrlich: Gas ist ungefähr so klimafreundlich wie beispielsweise Cola light gesund ist. Methan-Emissionen, CO2-Emissionen – dafür steht Gas, und Cola light ist ein Risiko für Diabetes.

Deshalb fordere ich Sie dringend auf, gegen jeden einzelnen Änderungsantrag zu stimmen, der auf Gas setzt und versucht, es durch die Hintertür hereinzulassen.

Machen wir es doch deutlich: Wir brauchen konsequente, mutige Schritte für den Klimaschutz. Wir brauchen echte Energieeffizienzmethoden in unseren Häusern, in allen Gebäuden. Wir brauchen starke Infrastruktur für Erneuerbare, und vor allem brauchen wir auch Bekämpfung von Energiearmut. Was wir auch machen müssen, ist, aufhören, von Technologieneutralität zu reden, damit fossile Energieträger eben nicht mehr begünstigt werden.

Eines steht doch auch fest, das sehen wir doch bei diesem Gesetz: Der Markt richtet eben nicht alles allein, und schon gar nicht, wenn es um Klimaneutralität geht.

 
  
MPphoto
 

  Antoni Comín i Oliveres (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, c'è un'Unione europea che ci delude, che è quella che, quando valuta lo Stato di diritto, tace davanti ai prigionieri politici dello Stato spagnolo. Ma c'è anche l'Unione che ci dà speranza e la legge europea sul cambiamento climatico ne è il miglior esempio.

È forse la legge più importante dell'intero mandato, una delle più trascendenti che questo Parlamento ha mai votato. Celebriamo il fatto, tra l'altro, che incorpori alcuni dei nostri emendamenti.

L'Unione climaticamente neutra nel 2050 e vogliamo realizzare questo progetto senza mettere a rischio né la competitività delle nostre aziende, né la coesione delle nostre società. Al contrario, questa transizione di dimensioni storiche deve aiutarci a costruire un'economia non solo più verde ma anche più egualitaria ed efficiente.

Facciamo del nuovo Green Deal un'opportunità per trasformare la società europea perché diventi una società più giusta. E non abbiamo più tempo: l'accordo di Parigi può sembrare molto ambizioso se pensiamo al lavoro che ci attende. Ma è un obiettivo de minimis se pensiamo dal punto di vista della scienza. Siamo in ritardo e dobbiamo agire immediatamente!

 
  
MPphoto
 

  Dolors Montserrat (PPE). – Señora presidenta, la lucha contra el cambio climático es una tarea de todos. Apoyamos los esfuerzos y el liderazgo de la Unión Europea para acometer una transformación hacia una economía más circular, limpia, responsable, que cuide de nuestra salud y que cuide de nuestro planeta.

La Unión Europea debe liderar la lucha contra el cambio climático, pero sin perder de vista la competitividad de las empresas y la creación de empleo. Son muchos los protagonistas de esta transición: los trabajadores, los empresarios, los autónomos, los agricultores, los pescadores, los transportistas, los jóvenes, todas las familias. Todas las medidas que adoptemos deben hacerse con todos los protagonistas, con diálogo, buscando la aceptación social y con ayudas.

Llevamos mucho tiempo hablando del refuerzo de la política industrial. Hoy hay dos mil trabajadores en huelga en España por el cierre de la planta intensiva de producción de aluminio en Galicia. Una de las razones para el cierre tiene que ver con los costes de la energía. La industria europea no puede seguir desangrándose, especialmente expuesta por la competencia desleal de terceros países. Por tanto, necesitamos acelerar la economía limpia, la digitalización, pero también debemos reforzar nuestras bases industriales y nuestra autonomía estratégica, para que el peso de la industria alcance el 20 % del total de la riqueza nacional de los Estados miembros: es compatible. Debemos tomar medidas concretas ya, siendo coherentes a la hora de establecer nuevos objetivos climáticos, y no podemos hacer como si la pandemia de la COVID-19 y el Brexit no existieran. En estos momentos, especialmente difíciles, no dejemos a nadie atrás.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli (S&D). – Madam President, allow me to say thank you to our rapporteur Jytte Guteland for her work, because this is the time to decide whether we are serious about embarking on a sustainable path towards climate neutrality by 2050 or whether what we had in this House was only political rhetoric. How we vote on the climate law today will define us.

The climate crisis we are facing will not go away on its own, nor will it be solved by individual action alone. So we must reduce carbon pollution and transform our economy to run on clean renewable energy. This is not about elitists, as we heard today. This is about realists who are seeing with their eyes the impact of climate change all around us. That’s why this political group is being progressive and realistic in pushing forward a 60% CO2 reduction by 2030.

S&D are pushing also for a new climate target for 2040 because we want to provide direction for our Member States, our industries and our citizens. From the very beginning we were at the forefront in asking for a climate law that can put us strongly on the path to ditch fossil fuels and switch to clean energy whilst sustaining a resilient, robust economy.

We need these laws to make sure that we are on track with our targets for 2030, for 2040 and for ensuring carbon neutrality in 2050. Just having vague goals on paper did not work, and they will definitely not work. We know some lawmakers will refuse to act. They would rather risk climate catastrophe and let the rest of us deal with the fallout. But this is not acceptable for us. We want to make sure that we start acting today and make our societies and our continent future proof. Today and tomorrow we have the opportunity to prove that.

(Applause)

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: DITA CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (Renew). – Madam President, last December President von der Leyen referred to Europe’s ‘man on the moon’ moment.

Well here we are. This is the first step.

Je poursuis en français, mais un peu dans la métaphore lunaire tout de même. Ce soir, quand nous allons adopter les amendements à la loi climat l’Europe fera un pas de géant pour se donner les moyens de devenir en 2050, le premier continent à atteindre la neutralité carbone. C’est historique, cela a été dit. Les négociations avec le Conseil s’annoncent musclées et j’en entends déjà, ici, maintenant qui veulent affaiblir nos ambitions et plafonner à 55 % net notre objectif de réduction CO2 pour 2030. Je pense à l’inverse, évidemment, que se donner les moyens de peser, c’est viser 60 %.

Plus largement et rapidement maintenant, c’est le vote, le paquet de la commission de l’environnement tout simplement qu’il faut soutenir ce soir, à savoir un budget carbone pour 2023, un Conseil européen pour le changement climatique et 100 euros minimum la tonne carbone lorsque les États membres ne respectent pas les objectifs du règlement sur la répartition de l’effort.

Les crues catastrophiques de cette semaine dans le sud-est de la France et le nord de l’Italie, nous le rappellent de façon cruelle: nous n’avons d’autre option que l’ambition face à l’urgence climatique.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Griset (ID). – Madame la Présidente, tout dans cette loi, de son parcours législatif à son contenu, est à revoir. L’objectif de 60 % de réduction des émissions d’ici 2030 n’est pas fondé scientifiquement. Son caractère contraignant à l’échelle des États ne respecte ni leur souveraineté, ni le principe de subsidiarité et on se demande bien quel sera le régime de sanctions.

Quant au budget carbone européen, comment sera-t-il calculé et qui le déterminera? Votre empressement à faire de l’Europe le premier continent neutre en carbone est idéologique. Notre trajectoire actuelle de 40 % est déjà presque impossible à réaliser. En la portant à 60 %, vous imposerez une écologie punitive à des entreprises et à des ménages fragilisés par la crise, au seul bénéfice de nos concurrents.

Il faut se donner les moyens de ses ambitions: le recours au nucléaire, la confiance dans l’innovation technologique, la lutte contre la concurrence étrangère déloyale et une transition énergétique graduelle tenant compte des réalités nationales. La neutralité climatique doit venir d’un effort collectif mené à l’échelle des États, guidé par des préoccupations écologiques légitimes mais aussi par l’intérêt de nos peuples.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE). – Madam President, first of all I would like to thank the rapporteur, who is there, for her excellent report, which I think is really setting the right ambition level.

In this House last year we all signed up to the climate emergency. In this House, time and time and again, we signed up to climate neutrality in 30 years’ time. Now in the Climate Law we are going to act – and suddenly you see people getting nervous. Maybe they didn’t realise what they were signing up to because it was just a resolution. But that’s not how politics works. If you sign up to these targets you also have to translate it into a binding law, which we are discussing now for 2030.

Talking about science, it is very clear, and the United Nations Gap Report states very clearly, that if you want to maintain a chance on 1.5°, staying below that, the world needs to reduce by 67% – the world. This means an additional challenge for Europe.

Maybe a last point on the challenges for industry. I also would like to hope that the EPP is a bit consistent, because we have been fighting international offsets under the Kyoto Protocol together and now I see amendments of the EPP Group bringing back these international offsets and further watering down the targets we are discussing. I think this is really a problem. Please, EPP, stay a bit consistent for once.

 
  
MPphoto
 

  Robert Roos (ECR). – Voorzitter, men spreekt hier altijd met grote woorden over de democratie, maar ondertussen staat dit Europees Parlement op het punt akkoord te gaan met de Europese klimaatwet. Dit zal de klimaatdoelen onttrekken aan nationale democratische besluitvorming.

Ten eerste, er is gedurende 30 jaar geen nooduitgang in deze wet om tussentijds rekening te houden met economische tegenspoed of nieuwe technologische inzichten.

Ten tweede, ngo’s kunnen naar de rechter stappen om het beleid op deze doelen af te stemmen. Die situatie, meneer Timmermans, kennen wij in Nederland van de Urgenda-zaak en de stikstof-uitspraak. De rechter neemt de rol van de politiek over. En dat is niet hoe wij de democratie zien.

Wij Europarlementariërs hebben een mandaat van de kiezer om hem op een goede wijze in dit huis te vertegenwoordigen. Beleid, en ook klimaatbeleid, moet onderwerp zijn van een permanent democratisch debat en niet worden vastgelegd voor 30 jaar.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Bompard (GUE/NGL). – Madame la Présidente, il y a un an, notre Parlement a décrété l’état d’urgence climatique et environnementale.

Depuis, les événements qui se sont succédés sous nos yeux démontrent les conséquences de cette urgence. Ce sont les sécheresses qui assèchent les rivières de notre enfance, les forêts qui brûlent partout sur le globe, les inondations qui ont ravagé récemment le sud de la France et l’Italie.

Aujourd’hui, nous pouvons être à la hauteur de cette situation, nous devons fixer dans la Loi climat un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 d’au moins 65 %. Ce chiffre n’est pas pris par hasard, c’est celui qui, selon les Nations Unies, permet de respecter nos engagements internationaux et de limiter la hausse de la température à 1,5°C. Nous devons pour cela inclure une réduction qui n’inclut pas les réductions par absorption des puits de carbone naturels.

Nous devons le dire franchement et clairement à Mme von der Leyen, nous n’avons pas le temps aujourd’hui pour les petites entourloupes et les calculs qui visent à masquer un manque d’ambition et à satisfaire quelques intérêts économiques bien placés. Nous n’avons pas le temps d’attendre, nous devons agir maintenant, nous n’avons pas le temps de jouer alors soyons à la hauteur de la situation.

 
  
MPphoto
 

  Edina Tóth (PPE). – Tisztelt Elnök asszony, az éghajlatváltozás és a környezet károsodása komoly veszélyt jelent Európa és az egész világ számára. Ezért is fontos, hogy ambiciózusak legyünk, és Európa legyen a világ első klímasemleges kontinense. Az előttünk fekvő uniós klímarendelet elfogadása megerősítheti, hogy nemcsak egyes tagállamok, hanem az EU maga is valóban cselekszik az éghajlatváltozás elleni küzdelemben teremtett világunk megóvásáért.

Azonban nem mindegy, hogy ezt milyen formában tesszük. Először is kiemelném, hogy a Bizottság legújabb hatástanulmánya sajnos nem mutatta be a tagállami szintű hatásokat, ezért részletes modellezést kell majd végezni, amihez persze idő kell. Fontos, hogy a közös célok elérése érdekében a tagállamok kövessék a jó példákat. Magyarország például az uniós élmezőnybe tartozik a vállalt kibocsátás-csökkentési célok elérése terén.

Azonban, tisztelt képviselőtársaim, van egy olyan pont, amiből nem engedhetünk! Ragaszkodunk ahhoz, hogy ne a családokkal fizettessék meg a költségeket a klímarombolók helyett. El kell kerülni az élelmiszerárak és az energiaárak emelkedését. Ahhoz, hogy teljesüljön a klímasemlegességi cél, minden gazdasági ágazatnak cselekednie kell. Viszont azt sem engedhetjük meg, hogy az ipari szereplők ellehetetlenüljenek közben. Fontos azonban az is, hogy nemzeti szinten is végrehajtsuk majd az uniós klímavédelmi intézkedéseket, s a célirányos lépéseket pedig egy működőképes egységes keretbe tudjuk majd foglalni.

 
  
MPphoto
 

  Delara Burkhardt (S&D). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Klimagesetz haben wir die große Aufgabe, das Fundament des Green Deals zu legen. Unser Vorschlag verbessert den Vorschlag der Kommission enorm – mit einem EU-Treibhausgasbudget, das klar aufzeigt, wieviel Emission die EU in den kommenden Jahren noch ausstoßen darf, einem unabhängigen Klimarat, der wissenschaftlich begleitet und berät.

Bei der Frage, wieviel mehr Ambitionen wir auf dem Weg zur Klimaneutralität hinlegen sollen, wird es dann hitzig hier im Haus. Auch bei den von Frau von der Leyen vorgeschlagenen mindestens 55 % bis 2030 lohnt sich nämlich ein Blick aufs Kleingedruckte. Erstmals wird dort nämlich von einem Nettoziel gesprochen, bei dem die positive Klimaleistung von Wäldern mit einbezogen wird. Zieht man das ab, sind wir nämlich nur noch bei schwachen 52 %. Es ist aber wichtig, heute einzusparen, um Klimakipp-Punkte und Klimaschäden morgen zu vermeiden. Laut Klimawissenschaft bedeutet das ein Ziel von zirka 65 %. Mit Blick auf die Umstände ist 60 % bereits ein großer politischer Erfolg, der auch unsere Verhandlungsposition später stärkt.

Es ist eben auch machbar, wenn wir aufhören, Beschäftigung und Klimaschutz gegeneinander auszuspielen, und den notwendigen Wandel anpacken. Ich sage mal so: 2050 klingt immer so weit weg, aber es handelt sich dabei um die Zeit, wo meine Generation noch nicht mal in Rente ist. Also ist es jetzt wichtig, anzupacken und die richtigen Instrumente auf den Weg zu bringen, weil wir keine Zeit mehr zu verlieren haben.

 
  
MPphoto
 

  President. – I should like to inform Members that due to the partial unavailability of interpreters from Ireland because of the travel limitations, there will be no interpretation from and to Gaelic guaranteed today from 16.15 until 17.15.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Gamon (Renew). – Frau Präsidentin! Das Europäische Klimagesetz ist der erste große und wichtige Schritt in Richtung Klimaneutralität. Es ist auch eine Anerkennung der Realität, die zwar düster ist, aber nicht hoffnungslos.

Wir müssen jetzt von den Zielen zu wirklich mutigen Umsetzungsschritten kommen, damit wir die Klimaneutralität auch schaffen werden. Wir brauchen einen smarten CO2-Ausgleichsmechanismus, um zu verhindern, dass wir die Emissionen bloß in andere Länder hin verschieben, denn letztendlich werden wir das Klima global schützen müssen. Und nur weil wir dann einmal eine schöne Statistik in Europa haben, werden wir noch gar nichts gerettet haben.

Wir müssen den Straßenverkehr und die Bauten sofort in den Emissionshandel mit reinnehmen, damit er auch ein schlagkräftiges Instrument wird, und wir müssen das volle Potenzial technologischer Innovation nutzen und auch Energiespeicher zu einer Priorität machen, damit wir die Energiewende zur Realität machen.

Ich glaube, wenn wir ein mutiges Emissionsreduktionsziel beschließen, können wir uns einen Tag lang gerne auf die Schulter klopfen, aber morgen muss dann die Arbeit weitergehen. Es fängt nämlich jetzt im Endeffekt erst an, und es ist noch einige Überzeugungsarbeit – auch im Rat – zu leisten.

 
  
MPphoto
 

  Laura Huhtasaari (ID). – Arvoisa puhemies, jos suomalaiset olisivat 90-luvulla äänestäessään EU-jäsenyydestä tienneet, että EU aikoo kontrolloida myös Suomen metsiä, täällä ei olisi yhtään suomalaista meppiä. EU:n ilmastotoimet eivät saa johtaa siihen, että Suomen metsien pitää kompensoida, kun Saksa ja Puola polttavat hiiltä.

Mutta on tässä ilmastolaissa hyviäkin asioita, esimerkiksi uusiutuvien materiaalien ilmastohyötyjen huomioiminen ja muutoksessa nousevat voittajiksi puusta valmistetut tuotteet aina massiivisesta puunrakentamisesta mikroskooppiseen nanoselluun. Hyvä asia tässä on myös se, että pyritään teollisuuden hiilivuodon torjuntaan. Euroopassa on maailman puhtainta teollisuutta ja siksi työpaikka täällä on ilmastoteko.

 
  
MPphoto
 

  Pär Holmgren (Verts/ALE). – Fru talman! När jag står här i dag blir jag faktiskt både förvånad och ganska frustrerad. Förvånad över att det fortfarande, i alla fall bland vissa här inne, är så stor brist på kunskap och insikt i klimatfrågan. Men också frustrerad över att det är så pass många av er som använder en politisk retorik som ligger långt, långt ifrån det som vetenskapen visar krävs. Tror ni – framför allt vänder jag mig nu till mina kollegor i högergruppen – att ni på riktigt har expertisen bakom er? Eller väljer ni medvetet att ljuga när ni säger att det lilla som ni vill bidra med skulle vara tillräckligt? För det är inte det.

Men i dag har vi en chans att göra någonting som är riktigt viktigt. Vi vet vad som krävs för att göra det. Det är att rösta på ett förslag som ser till att vi minskar utsläppen med absolut minst 65 procent till 2030. Och sedan alla de hjälpmedel som behövs för att nå dit, till exempel en ordentlig koldioxidbudget. Det är det minsta vi kan, också det minsta som vi måste göra. Vi har en chans att göra skillnad i dag. Ta den chansen. Det kanske är sista gången vi har en sådan chans.

 
  
MPphoto
 

  Hermann Tertsch (ECR). – Señora presidenta, cuando oímos hablar de ciencia, siempre pensamos, viniendo de la izquierda, que es ideología, y es lo que sucede ⸺lo estamos viendo en España continuamente⸺: cómo se protegen tras la supuesta ciencia, para hacer barbaridades, todas las arbitrariedades posibles con la ideología.

El debate sobre la Ley Europea del Clima muestra sin tapujos ya las debilidades de una Unión Europea que está sometida a los dictados de una nueva y reforzada ideología o religión verde. Esta sumisión climática en la Unión Europea, en plena pandemia, con inmensos problemas, no va a aportar ni estabilidad ni seguridad jurídica ni una visión a largo plazo basada en esa evidencia científica.

Desde luego, no se respeta ni la soberanía, no se respeta la subsidiariedad y no se respeta el sentido común, y, al final, sobre todo, no se respetan los intereses de los europeos, que no se tienen en cuenta cuando se está jugando con los topes de las emisiones; se está hablando de una reducción en un 55, después en un 60, después, quién sabe, si en un 70. Eso es una falta de respeto a los intereses de los pueblos europeos. Todo eso no es ciencia, es ideología pura.

 
  
MPphoto
 

  Mick Wallace (GUE/NGL). – Madam President, setting a 55% net target for 2030 is climate change denial. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has said that in the gap between 1.5 and 2 degrees, hundreds of millions of lives are at stake. A target of 55% would mean the EU has given up on any chance of limiting global temperature rises to 1.5 degrees.

To avoid climate breakdown, we have to cut world emissions at least in half by 2030, and get to zero by 2050. But this is a global average target. Given their greater responsibility for historic emissions, the better—off nations – like in Europe – must do it a lot faster.

Setting a climate neutrality target for 2050 is also a climate change denial. Climate neutrality is not a decarbonising strategy. Why are we continuing to prop up the fossil fuel industry? We need real zero carbon emissions by 2040 and we cannot rely on negative emissions technologies that might never even exist.

Scientists say that we will fail if we keep growing the economy at the same rate. GDP may speak for the welfare of capitalism but not for the welfare of humanity.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE). – Frau Präsidentin! Umwelt, Wirtschaft, Arbeitsplätze: Der Weg zur Klimaneutralität bietet uns die große Chance, mit europäischem Knowhow die Innovation für die Weltmärkte zu liefern.

Mit 55 % CO2-Reduzierung bis 2030 stellen wir Menschen und Betriebe dabei vor extreme Herausforderungen. Wir müssen sie mitnehmen, Klimaschutz als Chance begreifen, mit positivem spirit das Ganze angehen.

Zu diesem Optimismus gehört Technologieoffenheit. Wer aber heute Verbrennungsmotoren verbietet, verbaut Europas Zukunft für das synthetische Zeitalter. Zur positiven Innovation gehört der Blick über Europas Grenzen hinaus. Wer aber heute sagt, wir dürfen Klimaschutzinvestitionen nicht mit Entwicklungshilfe verbinden, der versündigt sich an Afrikas Zukunft, der ist mitverantwortlich für Migration aus wirtschaftlichen Gründen.

Zum positiven Blick auf den Klimaschutz gehört Marktwirtschaft, nicht Verbote und Quoten. Nein. Stattdessen Emissionszertifikate im Einklang mit den Pariser Vorgaben; den Rest regelt die Wirtschaft mit ihren Arbeitnehmern.

Ich weiß, liebe Kollegen von S&D, Renew Europe, Verts/ALE und GUE/NGL: positiv und frei denken, das ist nicht Ihre Welt. Sie trauen sich mehr zu als den Menschen und den Betrieben. Sie behaupten wider besseren Wissens, nur mit 60 oder 70 %geht die Welt nicht unter. Wollen Sie gar nicht mehr argumentieren? Wollen Sie einschüchtern, wenn Sie das Ende der Welt an die Wand malen?

Nein, meine Damen und Herren, nicht einschüchtern und Angst machen. Argumentieren und mitnehmen – das ist gelebte Demokratie, auch im Klimaschutz. Dafür steht die EVP.

 
  
MPphoto
 

  Mohammed Chahim (S&D). – Voorzitter, geachte collega’s, geachte heer Timmermans, met deze klimaatwet gaan we de kosten van de energietransitie eerlijk verdelen, leiden we door het goede voorbeeld te geven en maken we onze klimaatdoelstellingen bindend. Voor mij is het heel belangrijk dat de grootste vervuilers de grootste bijdrage leveren, want de kosten van de energietransitie mogen we niet afschuiven op onze mensen. Dit is tot de dag van vandaag nog steeds het geval.

Energieproducenten die verantwoordelijk zijn voor meer dan 80 % van de broeikasgassen in Nederland betalen minder belasting op hun uitstoot dan gewone huishoudens. En uit een studie van de OESO blijkt dat we in Nederland gemiddeld 60 euro per ton CO2 betalen en onze industrie maar 15 euro per ton, dat is vier keer minder. De kosten voor CO2-uitstoot zijn gewoonweg niet eerlijk verdeeld. Dit kan en moet anders, en met deze klimaatwet zetten we de eerste stap.

Voorzitter, er is veel discussie over tussentijdse klimaatdoelen. Het gaat over 55, 60 of 65. Er lijkt een compromis voor 60 % in het Parlement. Ik ben daar ook niet helemaal tevreden over. Er is geen enkele reden om niet naar de wetenschap te luisteren. Maar ik ben positief. Met het investeringsprogramma van deze Commissie, met de Europese Green Deal van onze Frans Timmermans, en met de innovatiekracht van het bedrijfsleven ben ik ervan overtuigd dat een hoger doel haalbaar is en dat we met het opzetten van onder andere een waterstofeconomie en een circulaire economie ingehaald gaan worden door de praktijk.

Laten we vandaag voor de klimaatwet stemmen. Laten we een duidelijk signaal geven aan onze jeugd, onze mensen en ons bedrijfsleven.

 
  
MPphoto
 

  Karin Karlsbro (Renew). – Fru talman! Vi har ingen tid att förlora. EU behöver en klimatlag som gör våra ambitiösa klimatmål rättsligt bindande i dag, helst i går. Liberalerna vill se en utsläppsminskning på 65 procent till 2030. Men vi vill också fokusera på hur vi når dit; klimatmål betyder ingenting utan ekonomiskt effektiva hållbara lösningar.

Därför säger vi ja till en gemensam koldioxidskatt, ja till att skrota subventioner till fossila bränslen, ja till att satsa stort på forskning och ny teknik och vi säger ja till kärnkraft och koldioxidlagring som en del av lösningen. USA har vänt Parisavtalet ryggen. EU gör nu precis tvärtom. EU tar på sig ledartröjan och växlar upp. Därför säger liberalerna ja till ett starkt EU och ja till en ambitiös europeisk klimatpolitik.

 
  
MPphoto
 

  Roman Haider (ID). – Frau Präsidentin! Wenn es um die Forderungen nach immer strengeren Klimazielen geht, dann überbieten sich ja die EU-Institutionen, die politischen Gruppen und die NGO fast schon im Wochentakt. Nur an eine Gruppe wird dabei nicht gedacht – nämlich an die Bürger Europas. An jene Bürger, die auf dem Land und nicht in den großen Städten leben, und an jene Bürger, die ihr Auto brauchen, um zum Arbeitsplatz zu kommen.

In meinem Heimatland Österreich hat eine Studie errechnet, dass die Umsetzung Ihrer Ziele zu einer ganz realen Mehrbelastung von 1 541 Euro für jeden Bürger führt. Allein für die Mobilität, 1 541 Euro, allein um zum Arbeitsplatz zu kommen. Für EU-Bürokraten mit fürstlichen Gehältern ist das nicht viel Geld; für normale Bürger ist das sehr viel Geld, und das alles mitten in der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten.

Die Menschen stehen vor der Arbeitslosigkeit, wissen nicht, wie sie ihre Familien ernähren sollen, und die Rezepte der Europäischen Union sind Zerschlagung der Industrie, der Arbeitsplätze und Mehrbelastungen für die Bürger. Herr Timmermans, Sie führen die EU nicht an den Abgrund, Sie führen sie in den Abgrund.

 
  
MPphoto
 

  Grace O’Sullivan (Verts/ALE). – Madam President, the Climate Law is the main reason why my somewhat reluctant move into politics was actually the right move. Our vote here this evening is a culmination of calls for action from citizens across the globe who recognise the emergency we are in.

We have to slash greenhouse gas emissions within a timeframe that gives us some hope of avoiding a total wipe—out of life on our planet. We must set a truly ambitious target that will create the change we need by 2030. The implementation of the Paris Agreement is essential to achieving the Sustainable Development Goals by 2030. No Paris, no SDGs.

We must have official, international, legally—binding commitments that see every single decision we make as individuals and as nations benchmarked against the goal of climate neutrality. Our survival depends upon this.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Izabela-Helena Kloc (ECR). – Pani Przewodnicząca! Musimy mówić jak poważni politycy, a nie jak uczestnicy młodzieżowego strajku klimatycznego. Mówmy konkretnie o kosztach polityki klimatycznej i jej ofiarach. Powiem wam, jaka jest cena Zielonego Ładu z perspektywy ludzi – mieszkańców mojego regionu. Koszt stworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników samej tylko Polskiej Grupy Górniczej to 200 miliardów złotych. A mowa tylko o jednej spółce, jednej z największych w Europie. 140 miliardów zabraknie do przeprowadzenia modernizacji Śląska. Tych środków nie dostaniemy z Brukseli.

Kilka państw zarabia na wymuszanych technologiach, a regiony takie jak Śląsk mają pogrążyć się w biedzie i kryzysie społecznym. Są państwa, których transformacja klimatyczna nic nie będzie kosztować, inne państwa poradzą sobie przy minimalnym wysiłku. Polska, której przemysł jest najbardziej uzależniony od węgla, będzie zdewastowana gospodarczo i społecznie, a Komisja Europejska i niektórzy europosłowie zamiast nas zrozumieć, straszą sankcjami i grożą obcięciem funduszy. To jest wasza sprawiedliwość!

 
  
MPphoto
 

  Agnès Evren (PPE). – Madame la Présidente, cette loi climat permet de tirer deux leçons. La première, c’est la volonté politique d’agir pour que l’Union européenne devienne d’ici à 2050, le premier continent au monde à atteindre l’objectif d’une neutralité carbone. La deuxième, c’est que pour y parvenir, deux visions s’affrontent.

D’un côté, il y a ceux qui portent une vision ambitieuse mais réaliste, comme nous le faisons au PPE avec Peter Liese. L’étude d’impact que nous avions demandée a montré qu’un objectif d’au moins 55 % était la voie la plus réaliste et permettait d’apporter de la visibilité à nos entreprises et industries qui devront s’engager dans cette transition. Nous soutenons donc les 55 % évidemment.

D’un autre côté, il y a ceux qui sont dans l’affichage politique, c’est la position de mes collègues Renew, Socialistes, Verts ou d’extrême gauche, c’est celle d’une course à l’échalote qui consiste à demander 5 % de plus que son voisin de droite pour paraître le plus écolo, le plus ambitieux possible. La préservation de nos emplois, les mesures d’adaptation que devront prendre nos entreprises et nos industries, le risque de délocalisation et donc de fuite de carbone, tout cela passe après.

Mes chers collègues, vous l’aurez donc compris: entre ces deux visions, mon choix est clair. Je refuse d’être dans l’idéologie, dans l’affichage politique ou encore dans les incantations. La transition écologique nous engage tous, elle doit être crédible pour être réalisable, c’est la seule condition de sa réussite.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). – Fru formand! Kolleger! Kloden er overophedet. Europa har et medansvar for denne situation, og derfor skal vi også være med til at tage ansvar for at løse den. Vi bliver nødt til at handle nu, inden det er for sent. Det er også derfor, vi skal have en ambitiøs europæisk klimalov. Hvis ikke vi får det, så skubber vi regningen videre til fremtidens generationer, og det går simpelthen ikke. Derfor er jeg glad for at kunne være med til at stemme for Miljøudvalgets betænkning, for med den sætter vi netop et ambitiøst mål for reduktion i 2030. Og vi kræver et nyt delmål. Vi vil have et mål for 2040. Vi kræver, at både EU og medlemslandene tager ansvar og har bindende målsætninger.

Jeg tror, at denne klimalov og den måde, vi gør tingene på i Europa-Parlamentet, kan være med til at sikre, at vi både kan redde miljøet og sikre fremtidens generationer. Jeg synes, det er helt afgørende, at EU, som en af de rigeste regioner i verden, går foran og viser resten af verden, at vi skal håndtere denne klimakrise. Vi kan det. Hvis vi gør det, hvis vi får stemt denne betænkning igennem, så kan vi faktisk opnå, at vi ændrer kul- og stålunionen til at blive en klimaunion. Hvilken flot målsætning er det ikke for fremtidige generationer at kunne sige ja til. Så tak for det, og stem for Miljøudvalgets betænkning. Det er den, der er den mest ambitiøse.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Müller (Renew). – Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident! In den letzten 30 Jahren haben wir unsere CO2-Emissionen um etwas mehr als 20 % reduzieren können. Wollen wir bis 2050 klimaneutral werden, bedeutet das, dass wir in den nächsten 30 Jahren 80 % schaffen müssen. Das wird ein gewaltiger Kraftakt, der unsere Industrie vor riesige Herausforderungen stellt.

In den Branchen mit den größten Emissionen wird jetzt schon über Investitionen entschieden, die bis 2050 wirken. Planungssicherheit ist hier elementar. Daher begrüße ich die Verankerung des langfristigen Ziels – eines Pfades bis dorthin – sehr. Diesen Pfad müssen wir aber mit großer Umsicht planen. Für unsere innovationsstarken Unternehmen kann ein europäisches Schaufenster „klimafreundliche Innovationen“ eine große Chance sein. Wenn wir aber zu schnell und zu viel wollen, würgen wir den Motor ab, der uns ans Ziel bringen muss.

Deshalb ein klares „Ja“ zu langfristigen Zielen. Der Zielpfad muss sich aber am Machbaren orientieren.

 
  
MPphoto
 

  Gianantonio Da Re (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, con la legge europea sul clima la Commissione impone agli Stati membri l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni dei gas a effetto serra entro il 2050. Tale vincolo prevede una sorveglianza serrata da parte della Commissione, un pretesto per un vero e proprio controllo sulle politiche nazionali.

Gli obiettivi da raggiungere sono chiari ma nulla viene detto sui costi sociali ed economici che ciò comporterà: pensiamo all'inevitabile perdita di competitività delle nostre imprese rispetto a paesi come Cina, India e Stati Uniti, che non condividono l'obiettivo climatico; le nostre industrie europee, soprattutto quelle siderurgiche, sono soggette a costi energetici improponibili rispetto ai concorrenti globali.

La transizione energetica richiede gradualità, condivisione e ingenti aiuti economici, che le nostre imprese in questo momento non hanno. La lotta al cambiamento climatico deve avvenire salvaguardando le nostre imprese e soprattutto ricordiamoci di salvarle dal fallimento.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Paulus (Verts/ALE). – Madam President, you can see the stripes representing global warming on my mask and I must say to you, please fight every crisis. Fight the corona crisis, but fight the climate crisis with as much enthusiasm. I will continue in German.

Frau Präsidentin! Ich will mich auf die Methanemissionen konzentrieren, weil die so oft übersehen werden. Auch die Kommission rechnet mit einem veralteten Wert für die Treibhausgasintensität von Methan. Auf einen 20-Jahres-Zeitraum gerechnet, ist es mehr als 80 Mal so wirksam wie CO2. Deshalb brauchen wir schnelle und wirksame Maßnahmen zur Reduktion dieser Emissionen.

Wir warten auf die Methanstrategie der Kommission. Nach allem, was man erfährt, möchte die Kommission nur ein bisschen besser zählen als bisher, aber sie will die Emissionen nicht wirksam reduzieren. Das können wir uns in dieser Klimakrise nicht leisten. Im Energiesektor wäre es ganz einfach: Da brauchen wir Regulierung, undichte Pipelines stopfen, Ventile austauschen, Bohrlöcher verschließen, veraltetes Equipment tauschen.

Aber wir müssen auch an die Landwirtschaft gehen, und da zeigt sich ganz deutlich: Wir müssen da raus aus der Massentierhaltung, sonst kriegen wir die Methanemissionen nicht in den Griff.

 
  
MPphoto
 

  Johan Van Overtveldt (ECR). – Voorzitter, collega’s, commissaris, mijn delegatie steunt het doel van klimaatneutraliteit op EU-niveau tegen 2050. Europa kan een voortrekkersrol spelen inzake de duurzame transitie. Doelstellingen op korte en op lange termijn zijn nodig, niet in het minst om investeerders meer zekerheid te bieden.

Ambitie tonen is een goede zaak, maar ik maak me toch wel zorgen over het opbod dat duidelijk aan de gang is en waarbij maatschappelijke en economische gevolgen weleens uit het oog worden verloren, zoals bijvoorbeeld in verband met het optrekken van het uitstootverminderingspercentage. Bovendien verwacht dit Parlement dat elke lidstaat tegen 2050 klimaatneutraal zou zijn – of zou moeten zijn –, terwijl we nog geen impactbeoordeling op niveau van elke lidstaat hebben. Vlaanderen bijvoorbeeld – en ik wijs hiermee uiteraard op de grote diversiteit onder de lidstaten –, is een kleine en dichtbevolkte regio met uitgebreide energie-intensieve clusters waar letterlijk honderdduizenden jobs van afhangen.

Ik hoor collega’s pleiten voor een energiesysteem dat gebaseerd is op hernieuwbare energie, maar zonder kernenergie is klimaatneutraliteit een illusie. Wij pleiten en zullen blijven pleiten voor een haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid dat welvaart en concurrentiekracht ook mee centraal stelt.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Bernhuber (PPE). – Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar! Klimaschutz hat gerade für mich als junger Mensch eine große Priorität, und das EU-Klimagesetz ist ein wichtiger Schritt. Aber wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, dann müssen wir über alle Kontinente hinweg denken und alle Kontinente auch mit in die Pflicht nehmen, denn hier ist es eine globale Verantwortung. Für mich ergibt es dann aber wenig Sinn, wenn wir hier auf der einen Seite Klimaschutz fordern, auf der anderen Seite aber Handelsabkommen wie Mercosur abschließen wollen. Wir schauen weg, wie tausende Hektar Regenwald abgebrannt werden und zig Schiffe mit Billigfleisch nach Europa kommen – das ist doch absurd.

Wir müssen endlich beginnen, Freihandel neu zu denken, wo Klimaschutz eine prägende Rolle spielt und keine Gefahr durch Billigimporte für Landwirte oder Unternehmer droht. Wir brauchen nicht stolz darauf zu sein, wenn wir uns in der EU ein grünes Mascherl umhängen, auf dem wir sagen, wir sind der klimafreundlichste Kontinent, aber jegliche Produktion in andere Kontinente verlegen, egal ob das Lebensmittel sind oder Stahl. Das ist weder glaubwürdig noch trägt es zum Klimaschutz bei.

Zum Klimagesetz möchte ich sagen, dass die darin festgelegten CO2—Reduktionsziele realistisch sein müssen. Ein fiktives Zahlenpoker, wie wir es hier in diesem Haus betreiben, ist weder einzuhalten noch bringt dies der Wirtschaft oder dem Bürger etwas. Besser, wir setzen uns hier realistische, praxistaugliche Ziele, die wir erreichen und übertreffen können, als zu hoch gesteckte Ziele, an denen wir scheitern.

 
  
MPphoto
 

  Simona Bonafè (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione Europea in più circostanze ha preso impegni chiari e per il contrasto al cambiamento climatico e oggi abbiamo la prima legge al mondo sul clima, che mette nero su bianco questi impegni, in particolare la traiettoria che dobbiamo intraprendere nei prossimi anni per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica nel 2050.

Si tratta di un percorso obbligato, che deve necessariamente partire da una revisione più ambiziosa dei target di riduzione delle emissioni di CO2 nel 2030. Ecco perché noi chiediamo una riduzione di almeno il 65 %.

Stiamo affrontando un'emergenza sanitaria e non possiamo permetterci di trovarci, prima di quanto già oggi la scienza ci dice, in una vera e propria emergenza climatica dagli effetti altrettanto devastanti. Muoverci subito, con determinazione e ambizione, è l'unico modo per riuscire a garantire una crescita sostenibile per le future generazioni.

Del resto, questo è il momento giusto per agire: la crisi senza precedenti causata dal coronavirus ha accelerato quella che già era avvertita come la necessità di rivedere radicalmente il nostro modello di sviluppo. Oggi abbiamo sul tavolo il più grande pacchetto di aiuti economici della storia dell'Unione europea e dobbiamo utilizzare queste risorse in maniera intelligente e lungimirante, per avviare un nuovo paradigma economico, sociale e ambientale.

Ecco perché abbiamo bisogno di una legislazione chiara, come la legge sul clima che approviamo oggi, con tempi e obiettivi precisi, che dica qual è la direzione di marcia che l'Europa intende intraprendere e sulla quale non intende tornare indietro. Sottolineo, non intende tornare indietro!

 
  
MPphoto
 

  Barry Andrews (Renew). – Madam President, I’m very happy to support the EU Climate Law today. I’m delighted that the European Union is providing global leadership in achieving the targets of the Paris Agreement and providing legal certainty. Despite the difficulties this might cause in my country, in Ireland, I will be supporting the 60% target for emissions reductions. I do so for a number of reasons, but one I wish to call out. By 2050, the global population will have reached 9 billion; that’s up from 7 billion today. And those 2 billion new citizens will not live in the EU or in developed countries; they will live in developing countries. They will live in parts of developing countries that are vulnerable to environmental shocks: on hillsides, in river deltas. So, what we need to do is to acknowledge that these new citizens will live with the greatest vulnerabilities associated with climate change, having contributed the least, and that is the essence of climate justice based on human rights. So, in this Parliament, in 2020, we have an opportunity to do something that we don’t always do, which is to set aside all electoral considerations and do the right thing, and make a down payment for those coming generations against whose credit today’s emissions are being paid.

 
  
MPphoto
 

  Jordan Bardella (ID). – Madame la Présidente, si l’ambition d’une neutralité carbone en 2050 sur le territoire européen est un objectif louable, l’Union européenne se heurte une fois de plus au mur de ses contradictions.

Comment prôner en même temps le durcissement des taxes carbone en Europe d’un côté et de l’autre, le grand déménagement du monde par la multiplication des accords de libre-échange. Ce n’est pas aux contribuables de payer pour compenser un tant soit peu les effets délétères de votre politique économique. C’est cette politique elle-même, qu’il faut changer par la réappropriation du local, du circuit court et du patriotisme économique.

Au profit d’autres énergies renouvelables plus coûteuses et moins efficaces, vous souhaitez réduire de manière idéologique, la part du nucléaire dans le mix énergétique: c’est une erreur politique et écologique. Le nucléaire est l’énergie la moins chère, la plus décarbonée dont nous disposons aujourd’hui, indispensable au développement massif des filières hydrogènes, promues à juste titre par l’Union européenne.

Je vous appelle à ne pas culpabiliser les peuples, nous sommes les meilleurs élèves au monde, les plus propres et les plus respectueux de l’environnement. La transition écologique ne doit être ni punitive, ni sacrificielle, elle doit au contraire être un moyen d’offrir de nouveaux débouchés à notre industrie et d’améliorer, avec raison, la qualité de vie des Européens en les réenracinant dans leur environnement.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Waitz (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Durch die COVID-19-Krise erlebt unsere Gesellschaft eine gemeinschaftliche dramatische Krisenerfahrung. Das gibt uns einen Vorgeschmack darauf, was hier noch auf uns zukommt. Die Klimakrise werden wir nicht lösen durch Impfungen, durch Masken oder durch Medikamente. Die einzige Möglichkeit, die Klimakrise aufzuhalten, ist es, massiv CO2 einzusparen.

Ich appelliere hier an die Abgeordneten im Haus: Unterstützen Sie eine ambitionierte Klimapolitik! Es geht hier um die Ziele, die wir uns setzen. Mit den Maßnahmen müssen wir dann ohnehin noch folgen. Unterstützen Sie unseren Antrag auf 65 % Einsparungen oder zumindest den Kompromiss auf 60 %, dem wir möglicherweise zustimmen könnten! Für die nächsten Generationen, für unsere Natur, die hart unter Druck ist – bereits durch die Erwärmungen –, aber auch für unsere Wirtschaft.

Bereits heute beklagen wir jährlich einen Schaden von 14 Milliarden Euro durch den Klimawandel. Bei + 2 Grad kommen wir eher Richtung geschätzte 120 Milliarden Euro.

Ich appelliere auch an die Industrie, die für weniger als 50 % Einsparungen hier im Haus lobbyiert. Bitte nehmen Sie Vernunft an! Das ist kurzfristig. Wenn Sie langfristig wirtschaftliche Aktivitäten aufrecht halten wollen, müssen wir dem Klimawandel effektiv begegnen.

 
  
MPphoto
 

  Jessica Polfjärd (PPE). – Fru talman! Det behöver inte vara så att vi reducerar klimatdebatter, eller klimatarbetet, till klimatpopulism eller pessimism. Vi kan rösta för en ambitionshöjning som levererar både sänkta utsläpp och ökad ekonomisk tillväxt. Men då krävs det att det skapas rätt förutsättningar för företag att ställa om, satsningar på ny teknik och på innovation, samt att vi också säkerställer tillgången på ren energi.

Orealistiska mål kommer aldrig att minska utsläppen. Tvärtom riskerar det att urholka tilltron till de mål som vi gemensamt sätter upp och klimatarbetet i stort. Vi riskerar också att driva företag och jobb ut från Europa, och vi måste kunna klara omställningen med bibehållen konkurrenskraft. För att klara det här behöver alla, både länder och människor, känna delaktighet och dela förståelsen för omställningen. Bara då kan Europa ställa om och inte stänga ner.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). – Señora presidenta, hoy lo que hacemos es pasar de objetivos retóricos a verdaderos compromisos legales y vinculantes en materia climática. Eso es lo que significa la Ley del Clima.

Además, en este caso, el Parlamento lo hace demandando que tengamos una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 60 % para el año 2030, con el horizonte puesto en la neutralidad climática para el año 2050. Esta Ley es la piedra angular del Pacto Verde Europeo, probablemente el proyecto más relevante para Europa en la próxima década, en la que luego habrá regulaciones y una enorme transformación de nuestras fuentes de energía, de nuestra industria, de nuestro transporte y movilidad y de nuestra vivienda. Una transformación que también tiene que ser justa y social.

Pero hoy también lanzamos un mensaje al mundo: que queremos, como europeos, el liderazgo en lo que será la carrera en el viaje a la Luna del siglo XXI. Esta vez no vamos a viajar a ningún planeta, vamos a tener que salvar nuestro planeta. China ha anunciado la voluntad de tener neutralidad climática en el año 2060, esperamos que los Estados Unidos vuelvan a esta carrera después de noviembre. No estamos solos. Y después toda la humanidad, porque es la humanidad lo que está en juego y hoy damos un paso en esa defensa.

 
  
MPphoto
 

  Ondřej Knotek (Renew). – Madam President, we definitely need a climate law, but it must bring all EU regions together. The current proposal is unfortunately dividing the EU again into east and west. One of the key issues is the energy transition. Member States with industrial regions can reach ambitious climate goals but not only through switching to renewables. Besides renewables, here will also play low carbon technologies, like nuclear, and transition technologies, like fossil gas projects.

Therefore, I strongly encourage in the upcoming climate law negotiations, and within the negotiations on the various sustainability tools and state aid, to build the conditions for all technologies to reduce emissions. Such technological openness will be one of the key success factors in the climate transition and will maintain public support in the most challenged regions.

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – Gospa predsednica! V zadnjih desetletjih se je zgodila eksponentna rast prebivalstva, posledično poraba energije, hrane, surovin. Zato imamo danes težave z okoljem, kajti izpusti presegajo sposobnosti našega kontinenta.

Evropa je že desetletja vodilna država na poti v smeri ozelenitve našega kontinenta in zato je tudi podnebna zakonodaja del te poti, na kateri upam, da nam bo sledilo čim več držav, ostalih zunaj Evropske unije, tistih, ki proizvedejo 90 % toplogrednih plinov.

Mi lahko sprejemamo zelo ambiciozno zakonodajo. Danes Komisija predlaga dvig iz 40 na 55 % zmanjšanja izpustov, v Parlamentu imamo predloge 60, 65, 70. Vendar, dragi kolegi, okolja ne bomo rešili s sprejetjem zahtevne in ambiciozne zakonodaje, ampak v gospodarstvu, med prebivalstvom, v realnem svetu, med kmeti.

Zato moramo tu sprejeti odločitve, ki bodo omogočile razvoj novih tehnologij, ki bodo zmanjšale izpuste toplogrednih plinov. Preprečiti moramo zmanjšanje in izgubo delovnih mest, ki bi bile posledica prehitrih potez. Preprečiti moramo energetsko revščino tistih ljudi, ki imajo najnižje prihodke.

Prehod mora biti pravičen za vse države. In v prihodnosti bodo potrebne hrabre odločitve, tudi takrat, ko bomo umeščali v prostor, ne vem, vetrne elektrarne ali pa se odločali tudi o jedrski elektrarni.

In tisti, ki so danes najbolj ambiciozni, upam, da bodo takšne sklepe, ki bodo zahtevali hrabre odločitve, podprli tudi v realnem življenju.

 
  
MPphoto
 

  Sándor Rónai (S&D). – Elnök Úr! Nem nézhetjük tétlenül, ahogy a szemünk láttára megy tönkre a környezetünk. Minden egyes eltékozolt nappal csak közelebb kerülünk a klímakatasztrófához. Éppen ezért nem engedhetünk azokból a célokból, amelyekben hiszünk, és amelyekkel kézzelfogható eredményeket érhetünk el a következő években, évtizedekben. De mi kell ahhoz, hogy 2030-ra vagy 2050-re valódi változásokat tapasztaljunk? Például ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy tíz év múlva már 65 százalékkal kevesebb üvegházhatású gáz jusson a levegőbe.

Nem hagyhatjuk azt sem, hogy kormányok, köztük a magyar kormány, csak 2030 után kezdjen el valódi zöld politikával foglalkozni. Erre már nincs idő. Ha ezt hagyjuk, akkor nem fogjuk elérni 2050-re a teljes klímasemlegességet. Én viszont húsz év múlva is bele szeretnék tudni nézni az emberek szemébe, és büszkén azt mondani, hogy nem csak próbálkoztunk, hanem valódi eredményeket is elértünk a klímaváltozás ellen. Ahogy mondtam már sokszor, nincs másik bolygónk, ezért bátornak és zöldnek kell lenni. Csináljunk egy bátor és zöld klímatörvényt!

 
  
MPphoto
 

  Valter Flego (Renew). – Poštovana predsjedavajuća, naš planet nije dobro. On je bolestan. Mladi, a i svi odgovorni ljudi su u strahu, svjesni da je budućnost neizvjesna. Zato trebamo položiti ovaj popravni ispit. Trebamo ga odraditi kako treba, jer danas stvaramo klimatski neutralnu Europu, predvodnicu jednog zdravijeg, boljeg svijeta, ali na tom putu nemojmo zalutati i spetljati se u zareze, u postotke i statistike. Neka nam čovjek bude u središtu, jer pred nama je puno promjena i ponašanju, u investicijama, ali i u troškovima. I zato, koliko god to koštalo proračun Europske unije i država članica, treba to platiti jer alternative nemamo. I borba protiv klimatskih promjena treba i mora ići ruku pod ruku s proračunom. Iz tog razloga prečesto slušamo kako je svaka kriza prilika za novi poččetak. Pokažimo to sada djelima i glasajmo za ovaj Zakon o klimi.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιπρόεδρε Timmermans, σήμερα κάνουμε όλοι μαζί ένα ιστορικό βήμα που στηρίζεται σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα και οδηγεί την ανθρωπότητα στην αποκατάσταση της ισορροπίας του πλανήτη, ενώ ταυτόχρονα επανασχεδιάζει την οικονομία μας και αλλάζει τις συνήθειες όλων μας. Οι πολίτες στην Καρδίτσα, τη Φθιώτιδα, τη Μακεδονία, την Κρήτη, γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, τα βιώσιμα τρόφιμα, τις βιώσιμες μεταφορές, την αλλαγή στα κτίρια, τις νέες πρωτοποριακές θεραπείες στα φάρμακα. Είναι, ταυτόχρονα, η στιγμή το βήμα αυτό να γίνει με ρεαλισμό, ώστε ο στόχος για το 2030 να βασίζεται σε επικαιροποιημένη μελέτη επιπτώσεων και να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις από την πανδημία και τον κορονοϊό.

Οποιοσδήποτε υψηλός στόχος κινδυνεύει να υπονομεύσει την αξιοπιστία μας και ταυτόχρονα να δημιουργήσει προσδοκίες στους πολίτες, τις οποίες δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε. Το βήμα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει πράσινες ψηφιακές και ανθεκτικές επενδύσεις και δουλειές για να αντιμετωπιστεί η ύφεση. Οι πολίτες στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, κύριε Επίτροπε, έχουν στραμμένο το βλέμμα εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και περιμένουν από εμάς να τους καθοδηγήσουμε και να χρηματοδοτήσουμε τα έργα, ώστε κανένας να μη μείνει πίσω. Το βήμα αυτό πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα από όλα τα κράτη μέλη με ισχυρή επιτήρηση. Είναι χρέος μας σήμερα να δώσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες και την παγκόσμια κοινότητα ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό, αναπτυξιακό νομοθετικό πλαίσιο για το κλίμα.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Pani Przewodnicząca! Myślę, że prawie wszyscy na tej sali jesteśmy zgodni co do tego, że chcemy zapewnić sobie oraz naszym dzieciom i wnukom świeże powietrze, czystą wodę i bezpieczne środowisko naturalne. W ogóle jak słucham tej naszej dzisiejszej dyskusji, to odnoszę wrażenie, że wszyscy po trochu mamy trochę racji. Bez wątpienia potrzebujemy ambitnych celów w zakresie polityki klimatycznej i sporego wysiłku wszystkich Europejczyków, aby je osiągnąć.

Pamiętajmy jednak, że ambitny nie oznacza brawurowy ani nierozsądny. W drodze do osiągnięcia tych celów nie możemy pozbawić miejsc pracy setek tysięcy Europejczyków. Nie możemy też przerzucać kosztów tej transformacji na zwykłych obywateli, którzy będą musieli je pokryć, chociażby w postaci wyższych rachunków za prąd. Tak, stawiajmy sobie poprzeczkę wysoko, ale dajmy jednocześnie też europejskim firmom i obywatelom narzędzia i środki, by tę poprzeczkę przeskoczyć. Transformacja musi być przeprowadzona rozważnie.

 
  
MPphoto
 

  Pernille Weiss (PPE). – Fru formand! Alle drømmer vi vel om en enklere verden, et nemmere liv og en garanti for, at alt ender godt. Sådan er vi mennesker. Men sådan er verden bare ikke indrettet, og især ikke klimaets udfordringer. Derfor er det altså vores fornemmeste opgave som politikere at have mod til at sætte både kurs og tempo, så vi når det endelige mål i 2050, uden at sende arbejdspladser og CO2 ud af EU og gøre hverdagen dyrere, end almindelige mennesker har råd til at betale.

EU’s klimalov er altså mere end et enkelt tal, som har fyldt alt for meget i debatten, nemlig reduktionsmålet for 2030. Om det skal være 55, 60 eller 65 er jo i grunden ligegyldigt, hvis ikke værktøjerne og især opbakningen er til stede ude i virkeligheden, og ikke kun på de sociale medier. Derfor er jeg ærlig talt flov over, at vi ikke har fokuseret mere på værktøjerne, eksempelvis forslaget om branchespecifikke og grænseoverskridende strategiske klimapartnerskaber for virksomheder og forskere, som her kan finde rollemodeller og sparing for at få de nyeste teknologier til at blomstre mere og hurtigere. Jeg håber, kære kolleger, at uanset hvilket 2030-mål, I stemmer for i aften, så stemmer I for disse strategiske grønne partnerskaber.

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, Executive Vice-President of the Commission. – Madam President, I see that many people who’ve made comments have left, but still, I’ll try and answer more in general to some of the comments that were made.

First of all, to those people mostly sitting here, who are always referring to the citizens to not be ambitious. Well, if there’s one thing that’s consistent over the last year – even in the middle of the pandemic – a large majority of our citizens want us to act to face the climate crisis. It is the citizens who are asking this of us: even in the middle of the pandemic, when they’re very much worried about their health, when they are very much worried about their jobs, they still see the climate crisis as something they want us to act upon.

Secondly, in the same context, don’t come at me with ‘sovereignty – we need to do it at the national level’. Our citizens understand this is a problem we can only tackle on a global level, and that Europe needs to take the leadership as Europe. Individual Member States can no longer do that.

Another remark in reaction to some of the criticisms: the costs. It’s expensive. Well, let me be very clear. If you look at our impact assessment, and to put it in layman’s terms: this is going to be bloody hard to do! It is hard to do, and we will ask sacrifice of everyone – industry, our citizens, the transport system, etc. It’s a tough job, but it can be done, and the sooner we start, the lower the cost. The sooner we start, the earlier the benefits. That’s why we had our target of -55% for 2030. So we shouldn’t hide the fact that this is going to be, as I said, bloody difficult to do – but just imagine for one second the cost of non-action. How are you going to go to a small town, such as Limone Piemonte, where they’ve just suffered the most horrible weather conditions and people have died and the village is a shambles, and tell them: no, it’s too costly, we won’t do this. What’s the cost of that? What’s the cost of another monthly gota fria in Valencia if we don’t do something about that? What’s the cost if people are saying: here, we should keep all these coal mines open, but there’s no market for the coal – what’s the cost of keeping people in jobs that have no future? The cost is huge. We need to help people find new jobs, retrain them – but show solidarity. That’s why Just Transition is essential. Without Just Transition there will just be no transition and we will never get to our -55% goal.

Now of course, on the other side of the Chamber, you want a higher target. I maintain that -55 is difficult but feasible. I also maintain it is in line with our international obligations. I say this with force, because I do not like the argument that we should be doing more because other industrialised nations are doing less. We should be leading but also taking others along the way. I am quite sure that Xi Jinping saying that China will be carbon-neutral by 2060 is a consequence of what we’re doing, and we need to convince others. The fact that South Africa has now said: ‘we want to be climate-neutral by 2050’ – that’s huge for a country like South Africa. Let’s use that and create more international cooperation, and then -55, I think, is very important.

A final point on using carbon sink. Look at the state of our forests. Look at what’s happening with biodiversity in Europe. If we continue like this, there will be no pollinators anymore. How are you going to explain that to the farmers when they say: ‘let’s keep the present agricultural policy’? There will be no agriculture if there are no pollinators. There will be no agriculture if there’s no water for the land. There will be no agriculture if a storm sweeps away the topsoil every time. And we need to look after our forests. Carbon sink is diminishing in Europe. We need to increase it. We need to look after the situation of our grasslands, our peatlands, our forests, and in that context, I believe it is wise to include carbon sink in our targets and to make sure we increase the health of our natural environment.

 
  
MPphoto
 

  Jytte Guteland, rapporteur. – Madam President, I would like to thank Executive Vice—President Timmermans for introducing this new chapter for the EU to become climate neutral. It is indeed a big change, it’s a historic moment and it is a new chapter that we are going to write together in the upcoming decades.

I would like to paint a picture, inspired by a young climate activist who doesn’t need to be presented. I would like to paint a picture of a house that’s on fire. This planet is on fire and the young people, the young movement, noticed it and heard the alarm faster than many others. The scientists saw that the installation and the heating system is not functioning anymore. The conservatives say: ‘oh, but please keep it as it is because it was my daddy who actually installed it’. But that’s not a serious way to act when we have a problem with a system that is actually catching fire and already needs to have water put on it to make sure that we don’t have the catastrophe in some of the rooms that we already actually have.

In the debate today we got many important messages from the Members. I would say that we have a big majority who see the necessity of doing more and who see that it’s not a sustainable way to keep giving subsidies to a system that is old. Therefore, we need to get rid of those fossil fuel subsidies by 2025 at the latest.

Many also pointed out the necessity of doing it together. Yes, we need to do it together. It’s not OK if some Member States are not there helping out. Then the reparation will take further time, and we don’t have the time. Some others pointed out the importance of giving us more time. No, sorry, we don’t have that. A long reparation will actually endanger us more – all of us, all on this planet.

Last but not least, it has been a privilege to work in this House together with the shadows. I would also, Commissioner, like to mention a shadow who is now going to be your colleague in the Commission, Ms McGuinness. I would like to say that she did a tremendously good job and that she will be a good colleague of yours, so I also mention that.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote on the amendments will take place shortly and the final vote in the afternoon of Wednesday, 7 October 2020.

Written statements (Rule 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Magdalena Adamowicz (PPE), na piśmie. – Europejskie prawo o klimacie to akt prawny, który wyznacza drogę dochodzenia Unii Europejskiej do pełnej neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 roku. To nie jest łatwy proces. Wielu obawia się o konkurencyjność naszych przedsiębiorstw, utrzymanie miejsc pracy, a także możliwy wzrost cen produktów i usług. Dla Polski to szczególnie duże wyzwanie ze względu na bardzo wysoki udział węgla w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Radykalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest jednak absolutnie konieczne, aby powstrzymać katastrofę klimatyczną. To nie jest już pytanie o to, czy, ale kiedy i jak osiągnąć ten cel.

Nie ulega żadnej wątpliwości, iż walkę o klimat musimy dzisiaj toczyć na wielu frontach, a neutralności klimatycznej nie osiągniemy jedynie dzięki Europejskiemu prawu o klimacie. Już teraz Komisja Europejska zapowiedziała m.in. rewizję i rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zaostrzenie norm emisji dwutlenku węgla dla pojazdów drogowych, dalsze wsparcie dla rozwoju elektromobilności, usprawnienie polityki w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej. Te działania są konieczne, aby doprowadzić do dekarbonizacji europejskiej gospodarki. Równie ważne jest jednak odpowiednie finansowe wsparcie – choćby w ramach unijnej polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Tylko wówczas uda się pogodzić ochronę klimatu z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, przed którymi dzisiaj stoimy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrus Ansip (Renew), kirjalikult. – Meie huvides on tagada energiasõltumatus Euroopa Liidus. Me ei tohiks sõltuda fossiilkütuste sisseveost või fossiilkütuste põletamisel toodetud energia sisseveost kolmandatest riikidest. Mida vähem me põletame fossiilkütuseid Euroopas, seda tervemad on meie inimesed ja seda pikem on meie eluiga. Kliimaeesmärkide saavutamine on Euroopale oluline ka julgeoleku aspektist. Rohelisem Euroopa sõltub oma energiapoliitikas vähem kolmandatest riikidest. Energiaküsimused on tihedalt seotud meie suveräänsusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Botenga (GUE/NGL), schriftelijk. – De wetenschappelijke consensus is duidelijk: we moeten tegen 2030 naar een emissiereductie van 65 %. En toch kwam de Commissie met een veel minder ambitieuze doelstelling. Gelukkig doet het Europees Parlement beter, maar ook hier is er geen meerderheid voor een klimaatwet die gewoon de wetenschappelijke consensus zou weerspiegelen. Dat is toch vreemd? Hoe kan dat? Het moet haast wel te maken hebben met economische belangen.

De reden waarom extreemrechts alles op alles zet om ambitieuze klimaatdoelstellingen te vermijden, kennen we. Zij willen de grote aandeelhouders van petroleummultinationals beschermen. Daarom spugen ze graag op de jongeren die op straat komen voor een leefbare planeet. Maar ook de traditionele partijen treuzelen, aarzelen, terwijl er net géén tijd is. Waarom toch? Omdat ze beseffen dat echt ambitieuze doelstellingen ook zouden betekenen dat we aan grote multinationals bijdragen gaan vragen, en niet weer vooral de gewone werknemer doen betalen met allerlei ecotaksen? Dat we dan moeten breken met de marktlogica en het energiebeleid weer in openbare handen nemen, in plaats van het te laten aan de Engies, Electrabels of Shells van deze wereld? Dat we dan een heel ander productiemodel nodig hebben, want dat het kapitalisme geen toekomst biedt voor onze planeet?

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. – Schimbările climatice afectează omenirea, iar fenomenele meteorologice extreme, devin din ce în ce mai frecvente. Pactul verde european reafirmă ambiția instituțiilor europene de a face din Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Agricultura depinde în mare măsură de condițiile meteorologice, fiind unul dintre cele mai vulnerabile sectoare.

România, al doilea exportator de grâu din UE, a fost afectată de cea mai gravă secetă din ultimii 100 de ani, cu efect direct asupra economiei europene, ceea ce denotă importanța respectării măsurilor climatice la nivel european, cât și respectarea celor de la nivel global. Parlamentul European a votat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 60 % până în 2030, reprezentând un efort financiar suplimentar, extrem de dificil de atins de către statele membre.

În mod sigur cu toții ne dorim un continent neutru din punct de vedere climatic, dar fără a provoca o creștere semnificativă a șomajului la nivelul Uniunii Europene. Obiectivele climatice nu trebuie să pună în pericol milioanele de locuri de muncă, fără certitudinea că lucrătorii din industriile afectate direct vor avea un viitor pe piața muncii europene. Europa trebuie să ia măsuri rapide și ferme pentru protejarea locurilor de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Tanja Fajon (S&D), pisno. – Danes je pred nami izjemno pomembna naloga. EU se bo namreč z zakonodajo obvezala izpolniti ogljično nevtralnost do leta 2050 ter določila srednjeročni cilj zmanjšanja emisij do leta 2030.

Glasovanje in nato uveljavitev evropskega podnebnega zakona je zgodovinsko in prelomno dejanje. Pri doseganju obeh ciljev sta zelo pomembni solidarnost in pravičnost. Izhodišča za doseganje podnebne nevtralnosti se med članicami namreč razlikujejo, zato bodo imele države na voljo podporne mehanizme in financiranja, kot je denimo Sklad za pravičen prehod.

Iz tega sklada lahko črpa tudi Slovenija, zato pozivam vlado, da postavi bolj ambiciozne cilje. Slovenija se je namreč zavezala, da do leta 2030 zmanjša izpuste CO2 za 30 % in to ni dovolj. Pomembno je, da pri prehajanju v ogljično nevtralnost ne zaostajamo. Na socialno pravičen način moramo obdavčiti emisije CO2, tako da bodo za škodo, povzročeno okolju in ljudem, dejansko plačali onesnaževalci, brez izjem tudi za veliko industrijo in korporacije.

Čeprav pozdravljam višji predlog Komisije po 55-odstotnem zmanjšanju emisij, Socialisti in demokrati v EP zagovarjamo še ambicioznejše 60-odstotno zmanjšanje. Časa ne moremo zavrteti nazaj, zato moramo sprejemati drznejše ukrepe in v celoti izpolniti zaveze iz Pariškega sporazuma ter cilje trajnostnega razvoja. Planeta B namreč ni!

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. – A klímahelyzet súlyossága vitán felül áll. Ezért a figyelemfelhívás, vagy ha úgy tetszik egy újabb adminisztratív lépés megvitatása ma már kevés. Cselekednünk kell, mégpedig felelősen. A koronavírus-járvány közepette az Európai Parlamentnek a javasolt célkitűzések gazdaságra, kkv-kra és munkahelyekre gyakorolt hatásaira és nem különféle rendeletekkel kapcsolatos elvont vitákra kellene összpontosítania. Ennek ellenére a klímavédelmi célok megvalósulására van még remény. Ehhez három feltételnek kell teljesülnie.

Az első az Európai Tanács júliusi többéves pénzügyi keretről és a „Következő Generáció EU” helyreállítási alapról szóló megállapodásának életbe léptetése. Elfogadhatatlan, hogy a Parlament kicsinyes politikai játszmát folytatva, késlelteti a klímavédelemhez elengedhetetlen programok és pénzügyi eszközök elindítását. A második kritérium a tagállami sajátosságok figyelembe vétele. Aggályos, hogy az Európai Bizottság és a Parlament tagállami szintű hatástanulmányok hiányában szeretné elfogadtatni a klímarendeletet. A tagállamok eltérő helyzetből kezdik meg klímavédelmi erőfeszítéseiket, ennek tiszteletben tartása kulcsfontosságú. Végül, igazságos és méltányos klímavédelemre van szükség.

Olyan intézkedésekre, amelyek nem vezetnek a fogyasztói árak ugrásszerű növekedéséhez, és nem veszélyeztetik a tagállamok ellátásbiztonságát. Semmilyen klímaszabályozás nem járhat a rezsiköltségek emelkedésével. Ennek kapcsán érdemes számba vennünk a tagállami jó gyakorlatokat is. Egy ilyen jó példa Magyarország, mely az utóbbi évtizedben folyamatosan egyidejűleg csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását és a lakossági energiaárakat is.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Jurgiel (ECR), na piśmie. – Europejskie prawo o klimacie jest jednym ze sztandarowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu i jako takie powinno charakteryzować się jak najwyższym standardem ustawodawczym. Mam pewne zastrzeżenia co do sprawozdania komisji ENVI. Po pierwsze, ocena skutków tego wniosku nie jest wystarczająca – powinna się ona odnosić zarówno do UE jako całości, jak i do państw członkowskich, i zawierać konkretne dane na temat wpływu podwyższonego celu na poszczególne sektory. Po drugie, wyznaczenie trajektorii przez jedną tylko instytucję, czyli Komisję Europejską, bez szerszych konsultacji z zainteresowanymi stronami i rządami państw członkowskich, budzi poważne wątpliwości. Po trzecie, jako poseł należący do komisji AGRI w Parlamencie Europejskim, nie popieram wprowadzania do prawa klimatycznego budżetu cieplarnianego, który obciąży wszystkie sektory, w tym sektor rolny.

Rolnicy zostaną obarczeni nie tylko nowymi wymogami ekologicznymi zawartymi w strategii „Od pola do stołu” i w strategii na rzecz bioróżnorodności, ale i wymogami związanymi z emisją gazów cieplarnianych. Nie możemy zapominać, że rolnictwo jest wprawdzie emitentem dwutlenku węgla, ale i jego istotnym pochłaniaczem. Tę rolę należy na każdym kroku podkreślać, jeśli nie chcemy, by nadmierne wymogi zmusiły rolników do zaprzestania produkcji. Z wyżej wymienionych powodów głosowałem przeciwko sprawozdaniu w sprawie Europejskiego prawa o klimacie.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Maydell (PPE), in writing. – The climate law is the landmark legislation of the current mandate of the EU institutions. Not only because it will stimulate record-high government spending aiming to reach net-zero emissions by 2050, but also our ambition will determine the economic and social landscape in Europe in the coming decades.

If we are wise and smart, we could make Europe a better place for our children and grandchildren. We should be aware of not ruining this chance by disengaging whole regions and Member States. I cannot support a text calling for the binding objective of climate neutrality on Member State level. Our countries differ widely in terms of the starting points. There are also path-dependent factors formed over decades and centuries such as industrial base and capacities, as well as factors completely irrelevant to the political government such as geographic situation and natural resources.

Furthermore, we should not undermine the weight of our institution if we set prescriptive targets without having scientific proof for their adequacy. The stakes are too high – the future of our economies, of our European way of life. The profound implications that the climate law will have means that it requires rigorous impact assessment at all levels.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan-Ştefan Motreanu (PPE), în scris. – Consider extrem de important să efectuăm tranziția către neutralitatea climatică, bazându-ne pe studiul amplu de impact efectuat de către Comisia Europeană în ultimele luni, într-un mod responsabil, progresiv și sigur, protejând și economia Uniunii Europene, generând locuri de muncă și nu distrugându-le, fără a impune taxe suplimentare cetățenilor.

România, țara pe care o reprezint, susține propunerea Comisiei Europene de a crește obiectivul de reducere a emisiilor pentru anul 2030 de la 40 % la 55 %. Este o creștere ambițioasă, și mai aproape de realitatea economică a momentului, în contextul în care obiectivul de 55 % implică deja costuri de circa 350 de miliarde EUR pentru următorii 10 ani la nivelul UE.

Bineînțeles, cu toții ne dorim o Europă neutră din punct de vedere climatic cât mai curând, însă subliniez faptul că efortul economic pentru atingerea unui obiectiv de peste 55 % este extrem de îngrijorător chiar și pentru statele cele mai dezvoltate ale Uniunii, presupunând costuri noi, extraordinare, care încă nu sunt nici identificate, nici prevăzute.

În plus, ne aflăm în mijlocul unei pandemii care provoacă și va continua să provoace pierderi economice semnificative pe termen lung, iar la sfârșitul anului Marea Britanie, una dintre principalele forțe economice europene, va părăsi oficial Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), in writing. – The European Parliament has, alongside several countries, local authorities and scientists, declared that our planet is facing a climate and environment emergency. To avoid accelerated and irreversible climate change and a massive decline in biodiversity, global greenhouse gas emissions need to be rapidly reduced. In response to this challenge, the European Commission has presented a Green Deal, aiming to make Europe the first climate neutral continent by 2050, achieving economic development with respect for the natural boundaries of the planet while ensuring a just transition with no person and no place left behind. The Climate Law represents a cornerstone of the Green Deal. We have the policies, we have the commitment, and we have the funds to support it. But fairness is key. Our ambition should help, not hurt, the most vulnerable in society. This transition will be just, or there will be no transition. We expect this fairness will drive to eradicate energy poverty, creating jobs and ensuring solidarity among all Member States. We have to act in time so we can still manage the transition. That is why it is so important that we start now, no time to waste.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Слабаков  (ECR), в писмена форма. – Уважаеми колеги, събрали сме се тук днес, изглежда, в религиозно преклонение пред олтара на Зелената сделка. Е, аз отказвам да боготворя тази очевидно заблудена идея или неразумния начин, по който сте тръгнали да я реализирате. Заложници сме на една лява зелена политика, която не спира да иска и не се интересува от ефекта върху държавите и хората.

Първо, Съветът се съгласи на цел от 43% до 2030 година. Комисията реши да вдигне до 55%, а сега Парламентът ще гласува, сигурен съм, цел от 60%. За пореден път ви казвам, че с този климатичен закон вие поставяте природата пред хората. Не може да настоявате за незабавен зелен преход и за затваряне на цели индустрии, когато животът на десетки милиони европейци и на техните семейства зависи от тези сектори. Всеки път, когато си вдигате целите и се поздравявате колко сте прогресивни, обричате хора на безработица и глад. Гладни хора не произвеждат емисии на въглероден диоксид, сигурен съм. Междувременно вие същите гласувахте за „Мобилния пакет“, който разруши цял един сектор в Централна и Източна Европа и кара хиляди камиони да пътуват празни по пътищата. И те не произвеждат въглероден диоксид, сигурен съм. Срамота! Благодаря.

 
  
MPphoto
 
 

  Susana Solís Pérez (Renew), por escrito. – Uno de los objetivos prioritarios de la UE es la lucha contra el cambio climático. Por ello, la Ley Europea del Clima tiene una importancia fundamental para nuestro futuro. Esta ley se configura como la piedra angular del Pacto Verde europeo y consagrará en la legislación europea el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en la UE a más tardar en 2050.

Debemos apoyar esta propuesta histórica que convertirá a Europa en líder mundial y referente en alcanzar la neutralidad climática. Todo ello debe servir también para reforzar la competitividad de la industria europea y lograr una transición económica y digital.

Esta Ley debe proporcionar un marco que impulse nuevas oportunidades y sitúe a la UE en la vanguardia de la innovación y las tecnologías limpias. Para ello, necesitamos crear los incentivos económicos adecuados y promover la inversión en innovación.

Es nuestra obligación asegurar una transición justa con el apoyo adecuado para las regiones, sectores y ciudadanos que se vean más afectados.

Entre todos tenemos que conseguir que esta ley se haga realidad y convertirla en una historia de éxito europeo para nuestros ciudadanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwia Spurek (Verts/ALE), na piśmie. – Ulewy, susze, tornada, ekstremalne upały, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, wymieranie gatunków, głód, przymusowe migracje, epidemie. To tylko niektóre ze skutków kryzysu klimatycznego. Dekady bezlitosnej eksploatacji zasobów planety doprowadziły nas na skraj przepaści. Wielu strat nie uda nam się już odwrócić, ale nadal możemy i jesteśmy zobowiązani podjąć kroki, które uchronią Ziemię i jej mieszkańców i mieszkanki przed katastrofą.

Zgodnie z opublikowanym w 2019 r. raportem UNEP osiągnięcie celu ograniczenia ocieplenia klimatu do 1,5°C, który został wskazany w porozumieniu paryskim jako pożądany stan, wymagać będzie od UE ograniczenia emisji do roku 2030 o co najmniej 65%. Opracowania naukowe jasno pokazują, że skutki podniesienia średniej temperatury choćby o 0,5°C więcej niż 1,5°C będą nieporównywalnie bardziej dotkliwe. W pierwszym przypadku szacuje się, że ok. 37% ludności narażone będzie na ekstremalnie wysokie temperatury raz na 5 lat, w drugim zaś mowa o 14%. Wzrost temperatury o 2°C oznacza też m.in. utratę ok. 99% raf koralowych czy podniesienie poziomu mórz o 0,46 m. Stawka jest wysoka. Dlatego istotne jest, żeby UE nie szła na kompromisy i podążała za aktualną wiedzą naukową, która w tym zakresie jest jasna – ambitny cel redukcji na 2030 r. jest konieczny i musimy zacząć realizować go już dziś.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandr Vondra (ECR), písemně. – Hlavním problémem této zprávy je, že nerespektuje realitu. A mohli bychom se bavit o dalších nebezpečných nápadech, které obsahuje, namátkou o žalobách na státy, které v očích znepokojených aktivistů nebudou dělat dost, ale ve světle této skutečnosti se jeví jako podružné. Neustále je nám opakováno, abychom poslouchali vědce, ale když Evropská agentura pro životní prostředí EEA tvrdí, že problematický bude i cíl 40 % do roku 2030, navrhovatelé reagují stachanovským číslem 60 %. Dokonce hodnocení dopadů, jehož jsme se mimochodem dočkali až po hlasování ve výboru ENVI, počítá ještě s maximem 55 % do roku 2030. Závazek klimatické neutrality do roku 2050 se týká nejen EU, ale i členských států, nebere do úvahy jejich rozdílnou výchozí situaci s pandemií COVID-19, která poškodila a ještě poškodí jejich ekonomiky, ani závěry Evropské rady. Někteří kolegové zkrátka opět prokázali, že jim jde hlavně o stavění vzdušných zámků a že jim v tom nezabrání žádná fakta či racionální analýza. Ale věřte, že motivace k plnění nedosažitelného se v některých členských státech rychle vytratí a bez jejich vůle zůstane jen tento ambiciózní plán jako svědectví doby.

 
  
 

(The sitting was suspended at 17.08)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. FABIO MASSIMO CASTALDO
Vicepresidente

 

12. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La seduta è ripresa alle 17.49)

 

13. Δεύτερη ψηφοφορία
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – Passiamo ora al secondo turno di votazioni di oggi. Voteremo sui fascicoli indicati nell'ordine del giorno. Il turno di votazioni sarà aperto dalle 17.45 alle 19.00. Le votazioni si svolgeranno con le stesse modalità dei precedenti turni di votazione.

Tutte le votazioni si svolgeranno per appello nominale e i deputati potranno verificare i propri voti e i risultati delle votazioni consultando il documento che sarà pubblicato sul sito della plenaria.

Dichiaro aperto il secondo turno di votazioni. Avete tempo fino alle 19.00 per votare. I risultati del secondo turno di votazioni saranno comunicati domani alle 9.00.

La seduta sarà sospesa alle 19.00 al termine del secondo turno di votazioni e sarà ripresa domani alle 9.00. L'ordine del giorno è stato pubblicato ed è disponibile sul sito Internet del Parlamento europeo.

 

14. Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

17. Λήξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La seduta è tolta alle 19.00)

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου