25-11-2020СРЯДА 25 НОЕМВРИ 2020 Г.MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2020STŘEDA 25. LISTOPADU 2020ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2020MITTWOCH, 25. NOVEMBER 2020KOLMAPÄEV, 25. NOVEMBER 2020ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020WEDNESDAY, 25 NOVEMBER 2020MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 2020TREŠDIENA, 2020. GADA 25. NOVEMBRIS2020 M. LAPKRIČIO 25 D., TREČIADIENIS2020. NOVEMBER 25., SZERDAL-ERBGĦA 25 TA’ NOVEMBRU 2020WOENSDAG 25 NOVEMBER 2020ŚRODA, 25 LISTOPADA 2020QUARTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020MIERCURI 25 NOIEMBRIE 2020STREDA 25. NOVEMBRA 2020SREDA, 25. NOVEMBER 2020KESKIVIIKKO 25. MARRASKUUTA 2020ONSDAGEN DEN 25 NOVEMBER 2020SRIJEDA 25 STUDENOG 2020VORSITZ: KATARINA BARLEY VizepräsidentinОткриване на заседаниетоApertura de la sesiónZahájení zasedáníÅbning af mødetEröffnung der SitzungOsaistungjärgu avamineΈναρξη της συνεδρίασηςOpening of the sittingOuverture de la séanceApertura della sedutaSēdes atklāšanaPosėdžio pradžiaAz ülés megnyitásaFtuħ tas-sedutaOpening van de vergaderingOtwarcie posiedzeniaAbertura da sessãoDeschiderea ședințeiOtvorenie rokovaniaOtvoritev sejeIstunnon avaaminenÖppnande av sammanträdetSastav odbora(Die Sitzung wird um 8.48 Uhr eröffnet.)Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протоколаAnuncio de los resultados de las votaciones: véase el ActaOznámení výsledků hlasování: viz zápisBekendtgørelse af afstemningsresultaterne: se protokollenBekanntgabe der Abstimmungsergebnisse: siehe ProtokollHääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά ΠρακτικάAnnouncement of voting results: see MinutesAnnonce des résultats de vote: voir procès-verbalComunicazione dei risultati della votazione: vedasi processo verbaleBalsošanas rezultātu paziņošana (sk. protokolu)Balsavimo rezultatų paskelbimas (žr. protokola)A szavazás eredményének bejelentése: lásd a jegyzokönyvetTħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: ara l-MinutiBekendmaking van de uitslag van de stemming: zie notulenOgłoszenie wyników głosowania: patrz protokółComunicação dos resultados da votação: ver AtaAnunțarea rezultatelor votului: consultați procesul-verbalOznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicuRazglasitev izidov glasovanja: gl. zapisnikÄänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirjaTillkännagivande av omröstningsresultat: se protokolletObjava rezultata glasovanja: vidi zapisnikПреговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протоколаNegociaciones antes de la primera lectura del Parlamento (artículo 71 del Reglamento interno) (curso dado): véase el ActaJednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup): viz zápisForhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning): se protokollenVerhandlungen vor der ersten Lesung des Parlaments (Artikel 71 GO) (Weiterbehandlung): siehe ProtokollParlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed) (vt protokoll)Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά ΠρακτικάNegotiations ahead of Parliament’s first reading (Rule 71) (action taken): see MinutesNégociations avant la première lecture du Parlement (article 71 du règlement) (suites données): voir procès-verbalNegoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 71 del regolamento) (seguito dato): vedasi processo verbaleSarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants) (turpmākie pasākumi) (sk. protokolu)Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis) (tolesni veiksmai) (žr. protokola)A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke) (intézkedések): lásd a jegyzokönyvetNegozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda): ara l-MinutiOnderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen): zie notulenNegocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze): patrz protokółNegociações antes da primeira leitura do Parlamento (artigo 71.º do Regimento) (seguimentos dados): ver AtaNegocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente): consultați procesul-verbalRokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicuPogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika) (nadaljevanje): gl. zapisnikNeuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet): ks. pöytäkirjaFörhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokolletPregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 71. Poslovnika) (daljnje radnje): vidi zapisnik(Die Sitzung wird um 8.53 Uhr unterbrochen.)PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARIA SASSOLI PresidenteВъзобновяване на заседаниетоReanudación de la sesiónPokračování denního zasedáníGenoptagelse af mødetWiederaufnahme der SitzungIstungi jätkamineΕπανάληψη της συνεδρίασηςResumption of the sittingReprise de la séanceRipresa della sedutaSēdes atsākšanaPosėdžio atnaujinimasAz ülés folytatásaTkomplija tas-sedutaHervatting van de vergaderingWznowienie posiedzeniaReinício da sessãoReluarea şedinţeiPokračovanie prerušeného rokovaniaNadaljevanje sejeIstunnon jatkaminenÅterupptagande av sammanträdetNastavak zasjedanja(La seduta è ripresa alle 9.02) Декларация на председателствотоDeclaración de la PresidenciaProhlášení předsednictvíErklæring fra formandenErklärung des PräsidentenPresidentuuri avaldusΔήλωση της ΠροεδρίαςStatement by the PresidentDéclaration de la PrésidenceDichiarazione della PresidenzaPriekšsēdētāja paziņojumsPirmininko pareiškimasAz elnök nyilatkozataDikjarazzjoni tal-PresidentVerklaring van de VoorzitterOświadczenia Przewodniczącego / PrzewodniczącejDeclaração da PresidênciaDeclarația PreședințieiVyhlásenie predsedníctvaIzjava predsedujočegaPuhemiehen julkilausumaUttalande av talmannenIzjava PredsjedništvaITPresidente. – Care colleghe e cari colleghi, oggi è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Prima di iniziare la nostra plenaria vorrei affrontare il tema della violenza nella nostra società.Ne dobbiamo parlare per tanti motivi. Dobbiamo parlarne per liberare le voci delle vittime e aiutarle a rompere il silenzio. Dobbiamo parlarne per aumentare la consapevolezza ed esprimere il nostro impegno verso la non violenza e l'uguaglianza. Soprattutto dobbiamo parlarne per trovare soluzioni e porre fine a questa piaga che colpisce la nostra società.Quest'anno la crisi del COVID-19 ha rivelato e intensificato questa violenza, soprattutto la violenza domestica. Spesso ciò è avvenuto in modo subdolo, a porte chiuse, senza possibilità di fuga, anche perché in molti Stati membri i rifugi e le linee di assistenza sono carenti o non sufficientemente finanziati. Questo è inaccettabile.Il Parlamento europeo continuerà ad insistere affinché tutti gli Stati membri dell'Unione ratifichino la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e lavoreremo, insieme alle altre Istituzioni, per presentare una direttiva sulla lotta alla violenza di genere.Come Parlamento europeo abbiamo dato l'esempio, trasformando uno dei nostri edifici in un centro temporaneo per ospitare le donne vulnerabili colpite dal COVID-19. Le nostre Istituzioni pubbliche hanno un ruolo decisivo da svolgere e devono essere vicine ai cittadini, devono dare il buon esempio ed essere in grado di aiutarli.Anche per questo siamo tutti orgogliosi per l'attività che il Parlamento europeo ha svolto durante i negoziati sul Quadro finanziario pluriennale per garantire 0,8 miliardi di euro in più per il programma Diritti e valori, che prevede finanziamenti per la parità di genere, la lotta alla violenza contro le donne e le ragazze.Inoltre, la Commissione svilupperà una metodologia per valutare i finanziamenti comunitari volti a promuovere la parità fra i sessi e a migliorare l'integrazione della dimensione di genere nei programmi comunitari. Abbiamo il dovere, come Istituzioni, di parlare e sollevare il dibattito sulla violenza che le donne e le ragazze subiscono e dobbiamo parlarne con le parole giuste, ma è anche necessario che ci si rafforzi collettivamente, adottando un approccio integrato, globale che si concentri sugli aspetti socioeconomici e istituzionali, sull'uguaglianza di genere e sui diritti delle donne.In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Parlamento europeo si impegna a perseguire questo obiettivo, a farlo per le donne e le ragazze, ma anche per tutti noi.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 10-11 декември 2020 г. (разискване)Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2020 (debate)Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 10.–11. prosince 2020 (rozprava)Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2020 (forhandling)Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates am 10./11. Dezember 2020 (Aussprache)Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης-11ης Δεκεμβρίου 2020 (συζήτηση)Preparation of the European Council meeting of 10-11 December 2020 (debate)Préparation du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020 (débat)Preparazione della riunione del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 (discussione)Gatavošanās Eiropadomes 2020. gada 10. un 11. decembra sanāksmei (debates)Pasirengimas 2020 m. gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)Az Európai Tanács 2020. december 10–11-i ülésének előkészítése (vita)Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-10 u l-11 ta' Diċembru 2020 (dibattitu)Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 10 en 11 december 2020 (debat)Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 10–11 grudnia 2020 r. (debata)Preparação do Conselho Europeu de 10 e 11 de dezembro de 2020 (debate)Pregătirea reuniunii Consiliului European din 10-11 decembrie 2020 (dezbatere)Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 10. – 11. decembra 2020 (rozprava)Priprave na zasedanje Evropskega sveta 10. in 11. decembra 2020 (razprava)Eurooppa-neuvoston 10.–11. joulukuuta 2020 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)Förberedelse av Europeiska rådets möte den 10–11 december 2020 (debatt)Priprema za sastanak Europskog vijeća 10. i 11. prosinca 2020. (rasprava)ITPresidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020 (2020/2833(RSP)).Ricordo agli onorevoli deputati che per tutte le discussioni di questa tornata non è prevista la procedura "catch-the-eye", né saranno accettate domande "cartellino blu". Do la parola subito alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen che ringrazio per la sua presenza in Aula.ENUrsula von der Leyen, President of the Commission. – Mr President, I come to Parliament today to report on our plans for the next European Council on 10 and 11 December 2020, but before I turn to that, please allow me to update you on two issues that will certainly also be topics in the European Council. It’s about Brexit and about the situation we are facing with respect to the Multiannual Financial Framework and NextGenerationEU.Honourable Members, these are decisive days for our negotiations with the United Kingdom, but frankly I cannot tell you today if in the end there will be a deal. There has been genuine progress on a number of important questions: on law enforcement and judicial cooperation; on social security coordination, and also on goods, on services and transport we now have an outline of a possible final text. In these areas there are still some important issues to agree, but they should be manageable.However, there are still three issues that can make the difference between a deal and no deal. The crucial topics for the European side are of course questions linked to the level playing field, governance and fisheries. With very little time ahead of us, we will do all in our power to reach an agreement. We are ready to be creative. But we are not ready to call into question the integrity of the Single Market – the main safeguard for European prosperity and wealth. This is why we need to establish robust mechanisms, ensuring that competition is – and remains – free and fair over time.In the discussions about state aid we have still serious issues, for instance when it comes to enforcement. Significant difficulties remain on the question how we can secure – now and over time – our common high standards on labour, on social rights, on the environment, climate change and tax transparency – you know all these standards. We want to know what remedies are available in case one side will deviate in the future. Because trust is good, but law is better. And crucial in the light of recent experience: a strong governance system is essential to ensure that what has been agreed is actually done.Concerning fisheries: no one questions the UK’s sovereignty on its own waters, but we ask for predictability and guarantees for our fishermen and fisherwomen who have been sailing in these waters for decades, if not centuries.Honourable Members, as I said, the next days are going to be decisive. The European Union is well prepared for a no-deal-scenario, but of course we prefer to have an agreement. I fully trust in the skilful steer of our Chief Negotiator Michel Barnier, but one thing is clear: whatever the outcome, there has to be – and there will be – a clear difference between being a full member of the Union and being just a valued partner.I am fully aware of the challenges the current situation is creating especially for Parliament and the ratification process, and this is why I sincerely thank you for your support and understanding. As in the past, we will walk those last miles together.Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Zur gleichen Zeit wartet die Union auf grünes Licht für unseren nächsten mehrjährigen Finanzrahmen und NextGenerationEU. Die Kommission hat im Mai ihr Aufbauprogramm NextGenerationEU und den Mehrjahreshaushalt vorgelegt. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU—Mitgliedstaaten haben im Juli vier lange Tage und Nächte verhandelt und einen Kompromiss gefunden. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, haben dieses Paket weiterentwickelt. Am Ende steht jetzt ein Ergebnis, das die vielen politischen Anliegen angemessen berücksichtigt. Jetzt haben zwei Mitgliedstaaten Zweifel angemeldet. Der beste Weg wäre, diese Zweifel auszuräumen. Im Juli haben sich alle 27 Staats- und Regierungschefs auch auf einen Konditionalitätsmechanismus verständigt. Es geht hier um Verstöße gegen das Rechtsstaatsprinzip, die das europäische Budget gefährden, und nur um diese. Das ist angemessen, das ist verhältnismäßig, und das ist auch notwendig. Es ist sehr schwer vorstellbar, dass irgendjemand in Europa irgendetwas dagegen haben könnte.Meine Damen und Herren, wer dennoch Zweifel hat, für den gibt es einen klaren Weg. Er kann vor den Europäischen Gerichtshof ziehen und die neuen Regeln auf Herz und Nieren prüfen lassen. Das ist der Ort, an dem wir üblicherweise Meinungsverschiedenheiten über Rechtstexte auslegen, und nicht zu Lasten von Millionen Europäerinnen und Europäern, die dringend auf unsere Hilfe warten. Wir sind ihnen eine rasche Antwort schuldig. Und zwar denjenigen, die ihre Restaurants und Geschäfte zu unserem Wohl vorübergehend schließen mussten, denjenigen, die in ihrer Existenz bedroht sind, den Menschen, die um ihre Jobs bangen – auch in Polen und in Ungarn.Honourable Members, this is especially the case as the pandemic situation remains serious. With nearly 3 000 deaths a day, COVID-19 was the number one cause of death in the EU last week. Hospitals remain under stress, and in some regions intensive care units are overwhelmed. I know that shop owners, bartenders and waiters in restaurants want an end to restrictions, but we must learn from the summer and not repeat the same mistakes. Relaxing restrictions too fast and too much risks there being a third wave after Christmas. Weeks ago, I said that this Christmas will be different. And yes, it will be quieter. This is also a question of solidarity between Member States. But there is also good news. The Commission has now secured contracts on vaccines with six pharmaceutical companies. The first European citizens might already be vaccinated before the end of December. There is finally light at the end of the tunnel. And yes, as I’ve said, vaccines are important, but what counts are vaccinations. Member States must get ready now. We’re talking about millions of syringes, we’re talking about the cold chain, we’re talking about organising vaccination centres, we’re talking about trained personnel that is there – you name it, all this has to be prepared. In short, Member States have to prepare the logistics for the deployment of hundreds of millions of doses of vaccines, because this is our ticket out of the pandemic. Honourable Members, with or without COVID, there is another crisis that rumbles on: global warming, the crisis of our planet. And, honourable Members, a growing number of countries have pledged carbon neutrality by 2050. Good news. I firmly believe we must all put a price on carbon. These words could have been mine, but they’re not. These are the remarks of António Guterres, Secretary-General of the United Nations, at the G20 summit last weekend. For the first time in four years, the G20 agreed on clear commitments for the fight against climate change, and Europe has been proudly leading the way. By now, more than half of the G20 members have committed to climate or carbon neutrality around 2050. This demonstrates that being courageous pays off, and it shows that we have chosen the right course when we decided to cut back CO2 emissions until 2030 by at least 55%. This should also encourage the Heads of State and Government to confirm this goal at the next European Council.Et avec cela, nous voulons renforcer la coopération et permettez-moi de parler à la fin de la sécurité des personnes en Europe. Je suis sûre que je parle au nom de toute l’Union quand je dis que l’Europe est solidaire des Français et des Autrichiens. L’Europe est unie face aux attaques terroristes au cœur de nos villes et l’Europe est prête à agir. Le 9 décembre, la Commission présentera un nouvel agenda européen pour la lutte contre le terrorisme, nous voulons renforcer la coopération entre les services de sécurité, nous voulons donner aux gardes-frontières la technologie moderne dont ils ont besoin, intensifier nos efforts pour éviter la radicalisation et mieux protéger les lieux publics.But there is only so much we can do when Member States do not put into practice what they agree upon. For example, the strong rules against money laundering and terrorist financing, or against the use of firearms. Implementation is key and I’m sure the European Council will be an opportunity to turn to action quickly.Honourable Members, from Brexit to the fight against the pandemic, from the budget to the fight against terrorists, it is when we manage to join forces that we Europeans can achieve the most. It is when we negotiate hard and then stick to the compromise found that we move forward best. This is how we will finally leave the corona world and continue to build our future. Lang lebe Europa! Long live Europe! Vive l’Europe!(Applause)DEManfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kommissionspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir auf den Rat blicken, dann sollte uns vor Augen geführt werden, in welcher Lage Europa sich insgesamt befindet. Es gibt viel Angst, viel Sorge in dieser Europäischen Union. Die Menschen schauen auf Weihnachten und wissen nicht, wie sie Weihnachten feiern sollen. Die wirtschaftlichen Prognosen sind zwar etwas besser geworden, aber nach wie vor ist das Jahr 2020 ein historischer Einbruch von 7 bis 8 % in unserer europäischen Wirtschaft. In unserer Nachbarschaft haben wir enorme Unsicherheit mit der Türkei, mit dem Brexit.Es ist deswegen nicht die Zeit für Parteipolitik, es ist auch nicht die Zeit für nationale Egoismen, sondern es ist die Zeit, jetzt gemeinsam zu arbeiten und den Menschen auf diesem Kontinent Orientierung zu geben, Hoffnung zu geben, Perspektive zu geben, ein starkes Europa zu zeigen.Da ist der erste zentrale Punkt die Frage Corona. Ich bin stolzer Europäer, weil es uns gelungen ist, dass wir bei der Impfung, bei der Impfstrategie, einen gemeinsamen Weg gehen. Ich möchte der Kommission, auch Ihnen, Frau Kommissionspräsidentin, herzlich gratulieren, dass es gelungen ist, diesen gemeinsamen Ansatz zu praktizieren. Es waren europäische Forscher, die mit vorne dabei sind, die mit europäischem Forschungsgeld diese großen Fortschritte erreicht haben.Wir werden jetzt mit den Verträgen, die geschlossen worden sind, zeigen, dass es nicht arme und reiche Europäer gibt, nicht große und kleine Länder gibt, sondern dass alle Europäer gleichzeitig Zugang zu diesem Impfstoff haben werden und entsprechend geimpft werden können. Wir sollten erreichen, dass die Verteilung möglichst zeitgleich in allen Staaten in der Europäischen Union beginnt, um das auch nachvollziehbar zu machen. Diese Entwicklung der Impfstoffe zeigt uns auch, was die Europäer erreichen können, wenn wir investieren. Ich denke beispielsweise an das Krebsthema, ein weiteres großes Gesundheitsthema. Wenn wir gemeinsam handeln, dann können wir viel erreichen.Das zweite ist natürlich die Wirtschaft: 1,8 Billionen Euro, Corona und MFR liegen zusammen auf dem Tisch. Es zeigt, dass wir solidarisch sind. Es wäre ein Zeichen der Stabilität, wenn wir schnell zu Ergebnissen kommen, und deswegen ist das Veto von Polen und Ungarn schlicht und einfach unverantwortlich.Wir als Europäisches Parlament haben den Fehler des Juli-Rates geheilt. Damals waren die Staats- und Regierungschefs nicht in der Lage, in Sachen Rechtsstaat entsprechende Beschlüsse zu fassen. Ich möchte unserem Team herzlich danken. Ohne das Europäische Parlament würde es diesen Mechanismus nicht geben, und da haben wir gemeinsam jetzt viel erreicht.Ich möchte nach wie vor argumentieren, ich möchte diskutieren mit Ungarn und Polen, weil beispielsweise das Argument, dass Europa vorschreiben würde, wie die Abtreibung in Polen zu organisieren ist, schlicht und einfach eine Lüge ist. Es ist schlicht und einfach eine Lüge! Die Europäische Union wird bei Abtreibungsfragen eben nicht mitreden, weil es nationale Kompetenz ist. Deswegen: Bitte geht mit den Argumenten fair um!Das zweite: Wenn jemand behauptet, dieser Vorschlag sei nicht gedeckt mit dem Lissabon-Vertrag, wie das Viktor Orbán macht, dann kann ich nur sagen: Ich sehe das anders, und bitte geht zum EuGH und lasst es dort klären. So funktioniert die Europäische Union, aber nicht mit einem Veto. Deswegen müssen wir klar das Signal ausgeben: Das Europäische Parlament wird keinen Millimeter zurückweichen.Dieser Mechanismus ist richtig, er ist notwendig, er ist überfällig, und das Schwert, das wir dann haben, ist dann in der Hand der Kommission, die ich jetzt schon motivieren will, es auch zu nutzen, dann auch den Rechtsstaat in der Europäischen Union durchzusetzen.Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein weiteres Thema ist die Nachbarschaft um uns herum, die für Unsicherheit sorgt. Ich möchte vor allem nochmal einen Satz zur Türkei sagen, weil auch das beim Europäischen Rat mit eine Rolle spielen wird. Die Liste ist mittlerweile sehr lang: der Bruch von internationalem Recht in Syrien, Varosia, nun der Bruch der UN-Resolutionen bei den Gasstreitigkeiten. Wir haben Griechenland angeboten, das in Den Haag klären zu lassen – da verweigert sich Erdoğan. Und in Libyen steht die Frage im Raum, ob Waffen geliefert werden, ob die Türkei dort Waffen liefert und auch dort internationales Recht, UN-Resolutionen bricht. Und ich habe noch gar nicht darüber geredet, was in der Türkei los ist mit dem Bruch der Grundwerte, Unabhängigkeit der Justiz und der Medien.Genug ist genug! Zypern und Griechenland müssen die Vergewisserung haben, dass die europäischen Partner an ihrer Seite stehen, dass wir gemeinsam handeln. Und nachdem bereits im Oktober-Rat über die Türkei gesprochen worden ist, damals Sanktionen noch vertagt worden sind, müssen wir jetzt klarstellen: Der Worte sind genug gewechselt, jetzt müssen auch Taten folgen im Europäischen Rat. Die Europäische Union bietet immer die Partnerschaft mit der Türkei an. Wir wollen das Miteinander, aber wenn jemand diese Partnerschaft dauernd ausschlägt und uns dauernd provoziert, dann muss es auch Konsequenzen geben.Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Lage, in der wir sind, ist schwer, aber ich glaube, dass wir gute Chancen haben mit den Schritten, die gemacht werden, dass wir den Menschen im Winter 2020 zeigen: Es ist besser, wenn wir gemeinsam handeln, weil wir dann stärker sind.ESIratxe García Pérez, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, me van a permitir que hoy, 25 de noviembre, comience mi discurso con un recuerdo a las víctimas, a las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus maltratadores. Nuestro recuerdo y nuestro apoyo a sus hijos, a sus hijas, a sus familias y el claro compromiso de que las instituciones no vamos a parar de trabajar hasta conseguir acabar con la mayor lacra que vive en estos momentos ese mundo, y es que mujeres son asesinadas por el mero hecho de ser mujeres.Señorías, la posición de este Parlamento siempre ha sido clara. Desde 2018 llevamos reivindicando la necesidad de un instrumento legislativo que vincule el presupuesto con la defensa del Estado de Derecho, y por eso, no vamos a cambiar ni una sola coma del acuerdo al que hemos llegado en el trabajo de los diálogos tripartitos con el Consejo en este sentido.Nos lo pide la ciudadanía ⸻el 77 % de la ciudadanía europea está de acuerdo con este instrumento del Estado de Derecho⸻; nos lo piden los sindicatos de Hungría y de Polonia; nos lo piden los alcaldes de Varsovia y de Budapest; nos lo pide una gran parte de la ciudadanía europea. Y es que no es el momento de elegir entre dinero y Estado de Derecho. Si queremos defender el proyecto europeo, necesitamos ambos y los necesitamos de manera urgente. La Unión Europea no es un bazar. La Unión Europea es una comunidad de derecho.Y en este sentido, también pido valentía. Pido valentía al Partido Popular para que siga defendiendo como lo está haciendo hasta ahora el Estado de Derecho, pero entendiendo que es bastante contradictorio cuando hay diputados en sus filas de partidos de Gobierno que están bloqueando esta propuesta. La socialdemocracia, lo tiene claro. No vamos a decepcionar a la ciudadanía. Tampoco a la de Hungría y a la de Polonia, que confía en la Unión Europea. Ni vamos a aceptar soluciones que perjudiquen a los beneficiarios de los fondos.Además, estamos en otro tipo de negociaciones que también son fundamentales para nosotros. Las negociaciones con el fondo de recuperación continúan, y esperemos que lleguen a buen puerto antes de finales de año. Y también esperamos un acuerdo con respecto a nuestra relación futura con el Reino Unido. Estamos a tiempo, pero necesitamos ejercer nuestro trabajo y nuestra responsabilidad como Parlamento Europeo. No podemos renunciar a un sistema de gobernanza fiable y estable, a unas reglas de competencia que protejan nuestro mercado interior y a un acuerdo que garantice los intereses de nuestro sector pesquero.Ya ven, señorías, quedan semanas de trabajo y tenemos que continuar ejerciendo nuestra responsabilidad. Hace meses vimos competencia entre los Estados miembros a la hora de gestionar la situación de la COVID. Ahora vemos cómo se está avanzando en esa Unión sanitaria que nuestro grupo político reivindicó desde el inicio. Hemos visto también cómo es la necesidad de avanzar en ese plan transparente para la compra y la distribución de vacunas, que es el horizonte de esperanza que tenemos en estos momentos. Así se construye Europa, y por eso, le pido a los líderes del Consejo que se pongan manos a la obra y no pierdan ni un solo minuto.Y termino. No pierdan tampoco ni un solo minuto en la reforma del Pacto sobre Migración y Asilo. Necesitamos un mecanismo vinculante de reubicación de inmigrantes y refugiados. Los derechos fundamentales se deben respetar. En los últimos días mi país es uno de los que sufren mayor presión migratoria en las islas Canarias, pero llevamos ya muchos años pidiendo una verdadera política de solidaridad, que habría evitado los dramas de Moria, de Lampedusa. Llegamos tarde, pero todavía estamos a tiempo, porque en el Mediterráneo no solo se está hundiendo la vida de seres humanos. También se está hundiendo la dignidad del proyecto europeo si continuamos con los brazos cruzados.FRDacian Cioloş, au nom du groupe Renew. – Monsieur le Président, Madame la Présidente, je vais commencer par des sujets qui sont encore en discussion: le projet de budget pluriannuel et le plan de relance, les ressources propres, ainsi que le mécanisme de protection de l’état de droit.L’Europe est prise en otage par deux pays qui viennent d’une région durement éprouvée par l’expérience communiste, qui a passé quelques décennies derrière le rideau de fer et d’où je suis originaire. Une région où la pandémie a frappé durement de nombreuses familles, où les hôpitaux, les entrepreneurs, les chercheurs, les agriculteurs, les collectivités et la jeunesse ont un besoin urgent d’investissements européens. Une région où nous nous rappelons encore très bien ce que le mot oppression veut dire, tout comme les mots liberté et démocratie. Et, face à cette Histoire, accuser l’Europe d’être soviétique est vraiment ridicule, encore plus lorsque l’on se conduit soi-même en despote et que l’on fait la queue pour obtenir le premier carton de vaccins chez Poutine.Oui, l’Europe est prise en otage, mais il n’y a pas de fatalité ni de fracture Est-Ouest. Il y a des Européens de l’Est et de l’Ouest, du Nord et du Sud, déterminés à vivre dans un état de droit, respectueux de liberté.Le budget européen est protégé contre les fraudes, mais nous devons maintenant le protéger aussi contre la corruption, de façon neutre et impartiale. Mais les sondages sont clairs: pour les citoyens européens, certains politiciens autoritaires n’écouteraient plus leur peuple. Ils voudraient nous faire croire que les abus viennent de Bruxelles. Le problème de notre Union n’est pas l’autoritarisme, mais la difficulté à trancher et à prendre des décisions claires. Et face à la pandémie, nous avons commencé à montrer que cela est possible.Chers collègues, démontrons aussi que Bruxelles, comme ils disent, sait prendre des décisions fortes pour défendre notre liberté et notre démocratie et continuons aussi à protéger nos intérêts et valeurs dans les négociations avec le Royaume-Uni. Il faut insister pour que les points qui nous sont essentiels figurent dans l’accord, mais aussi souligner l’importance, pour la démocratie européenne, que le Parlement ait suffisamment de temps avant de se prononcer sur un accord de partenariat sans précédent. Mais faisons-le aussi en construisant avec nos partenaires internationaux. Utilisons toute la force et l’influence européenne, comme vous l’avez dit, Madame la Présidente, et préparons dès aujourd’hui la COP26 de Glasgow en travaillant avec les États-Unis pour lutter à l’échelle globale contre les changements climatiques.Le Parlement et le groupe Renew ont déjà envoyé un message fort sur ces sujets. Nous soutenons le pacte vert pour l’Europe et la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030. Le Conseil devra prouver aussi une détermination et une unité similaire sur le sujet du changement climatique. J’espère que vous lui transmettrez ce message. Ce n’est qu’en se donnant des objectifs réalistes, mais ambitieux, que nous arriverons à transformer nos industries à travers les technologies vertes et numériques et à redémarrer l’économie européenne pour le monde de demain.ITMarco Zanni, a nome del gruppo ID. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, a dicembre saranno passati cinque mesi quasi dal famoso Consiglio di luglio, dove i capi di Stato e di governo raggiunsero un accordo che venne molto pubblicizzato dai media e dalle Istituzioni europee come un grande successo del metodo comunitario e come un grande successo dell'Unione europea.Eppure, a cinque mesi da questa data, siamo quasi tornati al punto di partenza. È stato perso del tempo, ci sono delle responsabilità e, come sapete e come ci insegnano, il tempo è denaro, il tempo ha un valore finanziario, fare le cose prima è meglio che fare le cose dopo.Oggi si punta il dito su due paesi che mettono il veto, legittimamente, perché non possiamo parlare di regole che valgono solo da una parte e non considerare che questo potere di veto è un potere legittimo. Quindi chi chiede il rispetto dello Stato di diritto perché è un punto fondamentale, un pilastro fondamentale dei trattati, deve anche rispettare poteri e modalità di esercitarli, che vengono garantiti ai paesi dai trattati e dalle nostre regole.Come sempre, quando c'è una situazione di conflitto, le responsabilità sono da due parti, non possono essere additate solo da una parte. Permettetemi il gioco di parole: mi stupisco di chi si stupisce oggi di questo veto. Sapevamo, ed era chiaro già a luglio, che se si fosse andati avanti su un meccanismo chiamiamolo "dello Stato di diritto" - ma chiunque abbia letto quel regolamento sa e non può non negare che quel regolamento non è sullo Stato di diritto -, Polonia e Ungheria avrebbero posto il veto, e la maggioranza di queste Istituzioni ha deciso, scientemente, di andare avanti e di provocare questo veto. Quindi ci sono responsabilità chiare nei ritardi da entrambe le parti e in questo Parlamento, nella maggioranza di questo Parlamento che ha deciso di andare avanti su un meccanismo politico e punitivo che, ripeto, non ha nulla a che fare con il rispetto dello Stato di diritto, provocando il veto di questi due paesi.E mi stupisco anche dei cosiddetti europeisti, che oggi da qualche parte invocano un accordo intergovernativo per superare questa impasse. Mi stupisco perché loro sono quelli che hanno voluto andare avanti sul Recovery Fund, sul piano di recupero, con il metodo comunitario, che ha mostrato oggi tutti i suoi limiti, che ha mostrato oggi quello che veramente l'Europa è. Non è un continente unito, è un continente fatto di nazioni che, legittimamente, hanno anche degli interessi diversi e conflittuali. E allora di chi è la colpa? Di chi sono le responsabilità?A mio avviso, oggi la responsabilità più forte è di chi continua a utilizzare le regole in maniera politica per punire chi non è allineato a un certo pensiero unico. Di questo dobbiamo tenere conto, perché il metodo che utilizziamo non funziona e non si può pretendere che ci sia una dittatura della maggioranza, come qualcuno vorrebbe. Le regole vanno bene quando si va nella direzione auspicata, le regole vanno cambiate se una minoranza si mette contro quello che è il volere della maggioranza.Allora dobbiamo decidere quale tipo di democrazia vogliamo e dobbiamo decidere, finalmente, di capire quali sono gli errori e i limiti di quest'Unione europea. Gli errori di voler delle regole che dovrebbero aiutarci in un momento di bisogno e quando ci troviamo nel momento di bisogno dobbiamo sospendere queste regole.Abbiamo sospeso le regole fiscali, il patto di stabilità e crescita; abbiamo sospeso, temporaneamente, le regole sugli aiuti di Stato; la BCE sta forzando il suo mandato. Allora è qui che dobbiamo ragionare, chiederci se davvero quest'Unione europea, davvero i metodi che utilizziamo sono compatibili con quello che è oggi l'Unione europea, cioè un accordo intergovernativo tra Stati membri, che sono legittimamente diversi. Allora forse è meglio concentrarsi su poche cose e farle bene, piuttosto che perseguire un progetto che oggi è antistorico e che i cittadini e i governi non vogliono.ENSka Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, agreeing on the recovery fund was a truly big achievement of the Heads of State and Government back in July. It did need a lot of pushing from the European Parliament and not everything is ideal in that package, but this is still an unprecedented common effort to help citizens in an unprecedented crisis. It was - and is - a big step forward in European history. But now this big success is at risk because two governments only care about their own power and about staying in power because that’s, in the end, what the veto by the Hungarian and Polish Governments is all about. Like Trump, who is killing Corona support in the US, Orbán is doing the same in Europe. Blocking the recovery fund will be felt and shouldered by Hungarian and Polish citizens just as much as by any other Europeans. What a cynical disregard of the needs of one’s own citizens. And let’s not forget that there is no binary choice to be made. The recovery fund is essential to overcome this crisis, the MFF is essential to set the EU on the path to a Green Deal transformation, and equally, the rule of law framework is essential to ensure these EU funds serve the needs and best interests of European citizens. Dear Hungarian and Polish friends, your governments are gambling with your future. The European Union is founded on values such as human rights, democracy and the rule of law and this Parliament will never stop defending those values. For too long, many governments may not have been happy with straying away from democracy in some Member States, but they have never truly spoken out. That time is over. At this summit, it is time for everyone to take a stance.Decisions are also needed at this summit to ensure that the EU takes serious climate action. At the last summit, any decision on the 2030 climate targets was postponed. Now governments must act. The European Parliament has delivered an ambitious target to reduce greenhouse gas emissions by 60% by the year 2030, and the governments must now follow suit to allow for swift and decisive climate action. I also want to stress that we need to have an honest emission reduction target, not one with creative calculations and loopholes that might create pretty numbers on paper, but would fail in real life. The task is to preserve a liveable planet in all of its biodiversity and the measures must live up to this target.With an extraordinary year coming to an end, we’re also running out of time to find any agreement with the UK. While we’re immensely sad that the UK will be leaving us, it is also clear that we cannot just simply agree to anything that comes up at the last minute. This Parliament needs time for scrutiny and for debating any possible agreement. As the Verts/ALE Group, we will not just sign off any deal. We will look very closely at whether this is an agreement that is of mutual benefit, that safeguards social and environmental standards and that does not endanger peace in Northern Ireland. We will not hesitate to defend those rights and standards for the benefit of European citizens, but also, we believe, for the benefit of British citizens, now and in the future if the UK decides to rejoin. PLBeata Szydło, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Wielu z Państwa mówiło o solidarności, mówiło o praworządności, przywoływaliście Państwo zasady, które powinny być stosowane w Unii Europejskiej, bo przecież one legły u podstaw stworzenia naszej wspólnoty. Ale to właśnie Parlament Europejski, to właśnie Państwo proponujecie łamanie tych zasad. Nie ma w Traktatach zapisanego powiązania funduszy europejskich czy budżetu europejskiego, wypłaty tych środków z praworządnością. Jest to próba narzucenia w tej chwili przez większość będącą w tym Parlamencie zasad, które nie są zapisane w Traktatach, które nie obowiązują, nad którymi Unia Europejska nigdy nie dyskutowała i których nie przyjęła, więc jeżeli mówicie Pństwo o praworządności, to sami musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aby tej praworządności właśnie wy w tej chwili nie łamiecie. Przywoływana często była tutaj Polska, mój kraj, i muszę Państwu powiedzieć, że w Polsce praworządność ma się doskonale. W demokratycznych wyborach Polacy zdecydowali o wyborze partii, mojej partii, Prawa i Sprawiedliwości, która utworzyła rząd i realizuje konsekwentnie program, do którego zobowiązali nas polscy obywatele. Polski rząd dba o interesy Polski i dba o interesy Polaków, bo taka jest jego rola i do tego został zobowiązany w demokratycznych wyborach. I oto próbuje się w tej chwili, tutaj na tej sali przekonywać wszystkich, że porozumienie z lipca zakładało coś innego, niż rzeczywiście ustalono, bo zapis o praworządności, czy ta dyskusja, która wtedy się toczyła, szła w zupełnie innym kierunku i Państwo o tym doskonale wiecie. Nie można arbitralnie narzucać woli większości mniejszości tylko dlatego, że Państwo reprezentujący tutaj większość Parlamentu Europejskiego uważacie, że to, co jest dobre dla was, jest dobre dla Unii Europejskiej - tak nie jest. Unia Europejska to dwadzieścia siedem państw, to dwadzieścia siedem wrażliwości, to dwadzieścia siedem narodów, to dwadzieścia siedem gospodarek, a naszym obowiązkiem, bo do tego zobowiązują nas Traktaty i do tego zobowiązuje nas idea, na której została zbudowana Unia Europejska, jest solidarność, uwzględnianie interesów wszystkich państw członkowskich i wszystkich Europejczyków oraz chronienie interesów wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej i dbanie o ich interesy. DEMartin Schirdewan, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Das EU-Budget entspricht weder den Erwartungen der Europäerinnen und Europäer noch dem, was angesichts der Corona-Krise notwendig wäre. Die Mitgliedstaaten haben sich auf einen historischen Tiefstand bei den Beiträgen geeinigt und greifen tief in die Rabattkiste. Die Roadmap für Eigenmittel ist so vage gefasst, dass zu bezweifeln ist, ob es jemals tatsächlich zu einer umfassenden Finanztransaktionssteuer oder einer starken Digitalsteuer kommt. Und der Rule of Law Mechanism, der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, ist auch abgeschwächt worden und liegt weit hinter dem zurück, was das Parlament ursprünglich gefordert hat.Aber dass jetzt genau wegen dieses schwachen Rule of Law Mechanism die Autokraten in der EU die Gemeinschaft in Geiselhaft nehmen und den Corona-Wiederaufbau mit ihrem Veto blockieren, ist politisch völlig inakzeptabel. Die Orbáns und Kaczyńskis können das nur tun, weil ihrem Treiben in den letzten Jahren tatenlos zugesehen wurde und sie aus machttaktischem Kalkül vor allen von den Konservativen – auch in diesem Haus – geschützt worden sind. Noch immer weigert sich die EVP – und ich zitiere jetzt einen etwas weitsichtigeren Konservativen –, „den kleinen Diktator Orbán“ auszuschließen.Rechtsstaatlichkeit zu fordern auf der einen Seite und gleichzeitig deren Feinde zu päppeln, ist nicht nur unglaubwürdig, liebe konservative Kolleginnen und Kollegen, es schadet nachhaltig der Demokratie.Zum Brexit: Es bleibt eine Frage der Inhalte, ob die Linke einem Abkommen zustimmen kann. Wir brauchen ein robustes Level Playing Field, um einen ruinösen Dumpingwettbewerb im Sozialbereich, bei Umweltstandards und bei Verbraucherschutzstandards zu unterbinden. Boris Johnson muss endlich Kompromissbereitschaft zeigen, oder es gibt keinen Deal.Der Friedensprozess in Nordirland darf nicht gefährdet werden, und deshalb muss das britische Binnenmarktgesetz zurückgezogen werden, das gegen das Austrittsabkommen und gegen das Good Friday Agreement verstößt.Meine Fraktion ist bereit, eine Sondersitzung des Parlaments zu ermöglichen, um einen harten ökonomischen Brexit zum Jahresende zu vermeiden. Ein vorläufiges Inkrafttreten eines möglichen Abkommens jedoch, Frau von der Leyen, ohne vorherige gründliche demokratische Prüfung durch das Parlament lehnen wir entschieden ab.ENMárton Gyöngyösi (NI). – Mr President, the enforcement of our common values and norms is not up for debate. Therefore, we must equip the European Union with the means to constantly make its members respect these values and comply with these norms, otherwise Europe will never be strong. This is a quote from the EP manifesto of Fidesz from the year 2009 and I agree with every word of it. However, since it entered government in 2010, Orbán has created division in Hungary and, as a Trojan horse, is dividing Europe from within, destroying its values. Only unity can defeat division. I personally have come a long way to understand the importance of working in unity. This is why, as a conservative, I work together with social democrats and liberals of my country to bring change to Hungary. I am not asking fellow MEPs from across the continent to do our job in Hungary. We will take care of that. But what I do ask you is to be consistent in following your core values to deal with this plague. We can cure it together.DEDaniel Caspary (PPE). – Herr Präsident! Die Situation in Europa im Februar/März, als die erste Welle der Corona-Pandemie kam, war erschreckend. Wir haben gesehen, dass Grenzen geschlossen wurden, wir haben gesehen, dass die Mitgliedstaaten nationale Alleingänge nach vorne gestellt haben, und viele Menschen in Europa hatten den Eindruck, die Partner in den anderen europäischen Mitgliedstaaten lassen sie im Stich.Aber Sie, Frau Kommissionspräsidentin, wir im Parlament und auch die Mitgliedstaaten haben den Sommer genutzt. Wir haben es geschafft, dass die Grenzen wieder geöffnet wurden und dass sie jetzt in der zweiten Welle offenbleiben. Wir haben einen zukunftsfähigen Haushalt für die nächsten sieben Jahre verhandelt und ein milliardenschweres Rettungspaket geschnürt.Wenn die Mitgliedstaaten jetzt dieses Geld auch wirklich gut einsetzen für Forschung, für Zukunftsinvestitionen und für neue Arbeitsplätze, dann hat Europa, und vor allem die Menschen, die hier leben, eine sehr gute Zukunft, und ich wünsche mir, dass die Mitgliedstaaten wirklich jetzt bei der Mittelverwendung ihre Hausaufgaben machen.Wir haben gesehen, dass auch europäische Forscher mit europäischem Geld ganz vorne mit dabei sind, wenn es um Impfstoffe und moderne Technologien geht. Die Kommission unter Ihrer Führung, Frau von der Leyen, Sie haben es geschafft, dass wir für alle Europäer gemeinsam mit den Impfstoffherstellern Verträge abschließen. Die Hersteller kamen gar nicht erst auf die Idee und kamen gar nicht erst in Versuchung, die Menschen in den Mitgliedstaaten gegeneinander auszuspielen, sondern Sie und Ihre Kommission haben für alle gemeinsam verhandelt, gekauft und abgeschlossen. Dieses handlungsfähige Europa, das wollen wir, dafür stehen Sie, und dafür unseren herzlichen Dank.Als zweites Thema wünsche ich mir, dass wir uns im Rat wirklich ambitioniert aufmachen, den Vereinigten Staaten jetzt ein neues Paket für eine neue transatlantische Zusammenarbeit vorzuschlagen. Wir müssen diese Chance, die wir jetzt bekommen, nutzen. Nach dem Tiefpunkt der transatlantischen Beziehung in den letzten vier Jahren wünsche ich mir wirklich, dass alle Menschen in Europa begriffen haben, dass wir uns gemeinsam mit den Vereinigten Staaten neu aufstellen müssen, um den neuen weltpolitischen Herausforderungen besser begegnen zu können.ITSimona Bonafè (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo davanti al momento storico più drammatico per la nostra generazione. Un'emergenza sanitaria che ha sconvolto le nostre vite e portato via i nostri cari, che sta mettendo in ginocchio le fondamenta della nostra economia e di cui ancora non vediamo la fine.Di fronte a tutto questo l'Europa ha risposto con la previsione di un piano di investimenti inimmaginabile fino a qualche tempo fa, grazie al lavoro del Parlamento europeo e della Commissione, ma grazie anche all'accordo fondamentale di quel Consiglio europeo del luglio scorso, a cui tutti, tutti, abbiamo guardato come a un momento di svolta.I cittadini europei hanno ripreso a fidarsi di noi, dopo anni in cui l'Europa era percepita lontana dai loro bisogni. Il Consiglio, proprio adesso, nel picco della seconda ondata, non può andare a dire a chi è tornato a guardarci con speranza che forse abbiamo scherzato, che non tenderemo una mano a coloro che hanno perso il lavoro, alle imprese che chiudono i battenti, perché c'è una regola che a due capi di governo non va bene.Questa regola dice semplicemente che l'Europa non è un bancomat ma è una comunità di destino, che in Europa ci si sta perché si condividono gli stessi valori e, soprattutto, che i poteri pubblici devono agire entro i limiti fissati per legge, in conformità ai principi democratici e ai diritti fondamentali.Il prossimo Consiglio del 10 dicembre ha un compito fondamentale: di fronte al veto sul bilancio europeo, frutto di un importante lavoro di negoziati, che blocca il processo di ratifica dei parlamenti nazionali sullo storico aumento dei tetti e delle risorse proprie dell'Unione europea, e quindi la partenza di tutto il piano di Next Generation EU, bisogna fare uno scatto in avanti.Il Parlamento ha fatto la sua parte e non accetta arretramenti. Al Consiglio allora chiediamo di non disperdere quel patrimonio di credibilità che le Istituzioni hanno riconquistato. Non si devono rendere responsabili di un fallimento. In gioco c'è il destino dell'Europa e dei cittadini europei, anche di quelli ungheresi e polacchi.FRValérie Hayer (Renew). – Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, en mai dernier, le journal Libération titrait déjà: l’Europe à fond la caisse avec ses 750 milliards d’euros affichés en grand. Et vous êtes, Madame la Présidente, sur cette une qui a fait le tour de la France, je peux vous le garantir.En juillet dernier, ce plan de relance avec le budget pluriannuel était acté entre les chefs d’État, non sans peine. Et enfin, il y a deux semaines, l’accord final avec les eurodéputés est tombé. Non sans peine, là encore, mais nous l’avons fait. Et voilà qu’aujourd’hui, malgré toute la bonne volonté du monde déployée par chacun d’entre nous ici, ça bloque. Ça bloque parce qu’un État en particulier a décidé de prendre l’espoir de 450 millions d’Européens en otage. Et que font les États? La semaine dernière: sommet européen. On en a parlé 17 minutes. On nous répond qu’on aura une éclaircie, peut-être lors du sommet du 10 décembre. Mais enfin, ce n’est pas croyable! L’Europe ne peut pas continuer à être gouvernée par intermittence en croisant les doigts pour qu’un grand chef décide enfin d’abandonner son veto!Notre Europe, chers collègues, et les Européens méritent mieux. Ils méritent l’accord qui a été négocié avec plus de moyens pour les missions qui lui incombent, avec des ressources propres et bien sûr avec des valeurs préservées. Madame la Présidente, le Parlement ne reculera pas. Non, pas cette fois, et je regrette qu’il n’y ait aucun ministre dans cet hémicycle aujourd’hui qui puisse l’entendre. Cette relance doit permettre à notre continent de se relever, elle doit permettre aux Européens de rester debout. Alors, non, le chantage n’est pas acceptable dans nos démocraties. Non, l’unanimité n’est plus supportable en Europe, ne vous en déplaise, M. Zanni. Aux États, je dis, il y a urgence. Trouvez une solution qui respecte notre accord. Dès lors que c’est l’Europe et les Européens qui en sortent par le haut, nous vous soutiendrons.FRNicolas Bay (ID). – Monsieur le Président, le dogmatisme d’une majorité du Parlement européen a porté ses fruits: le budget européen et le plan de relance sont bloqués. Vous avez voulu les conditionner au respect du prétendu état de droit? Eh bien, vous avez le résultat.Trop heureuse d’avoir là une occasion d’étendre ses prérogatives, la Commission s’est fait le relais de cette idée afin de pouvoir punir les nations récalcitrantes. Décidément, c’est devenu une véritable obsession. Bruxelles porte l’entière responsabilité de cette crise politique, mais voudrait évidemment rejeter la faute sur Varsovie et sur Budapest. Eh bien, moi, je tiens à saluer la constance et le courage de la Pologne et de la Hongrie, qui refusent cette clause scandaleuse dont on sait très bien qu’elle donnerait lieu à un chantage permanent et qu’elle n’est évidemment pas une nouvelle règle générale, mais une persécution délibérée et ciblée contre deux États membres. Que les choses soient claires: conditionner l’accès aux fonds, auxquels ces pays ont droit, aux diktats et aux lubies de Bruxelles, c’est purement et simplement inacceptable.Oui, les peuples européens ont le droit de refuser la submersion migratoire qui vise, je cite, à remplacer les populations vieillissantes, comme l’a encore souhaité la semaine dernière la commissaire Johansson. Oui, les peuples d’Europe ont le droit de refuser les exigences communautaristes et le progressisme qui déconstruit tout ou encore l’influence délétère des libéraux mondialistes, qui voient uniquement les intérêts financiers contre l’économie réelle. Oui, les peuples d’Europe ont le droit de refuser l’ingérence étrangère, celle de l’Islam politique ou encore des réseaux de George Soros. Oui, les peuples d’Europe, à travers leurs gouvernements élus et souvent d’ailleurs réélus ont le droit de se doter des institutions politiques et judiciaires qui leur semblent les meilleures pour préserver leurs intérêts. C’est cela que moi j’appelle l’état de droit. La Hongrie et la Pologne ont raison de défendre leur souveraineté, de faire respecter le droit des peuples non seulement à décider pour eux-mêmes, mais également à demeurer eux-mêmes.Au lieu d’être la simple hiérarchie des normes juridiques, l’état de droit est dans votre bouche un concept de plus en plus vaste et vague, s’étendant à des domaines où les États sont pourtant souverains, comme la justice, la santé, l’éducation ou la famille. Cet état de droit, c’est vous qui le bafouez. Vous n’avez aucune légitimité pour dicter aux nations et aux peuples la façon dont ils doivent vivre. Les exigences des institutions européennes violent l’esprit même des traités européens, vous êtes passés de la devise «unie dans la diversité» à «centralisée dans l’uniformité». L’enjeu n’est rien moins que la mise en place d’un gouvernement des juges contre la volonté des peuples. La Pologne et la Hongrie doivent tenir bon.VORSITZ: KATARINA BARLEY VizepräsidentinENJordi Solé (Verts/ALE). – Madam President, in the coming days the European Council has a golden opportunity to show that it is working for the European interest and with a vision for the future. They can show it in at least two ways. First, resist a reverse Polish and Hungarian governments’ blackmailing with the budget. By blocking the biggest mobilisation of EU funds ever, these two governments are preventing funds and investments from reaching citizens and economists in urgent need of support. Warsaw and Budapest want full access to EU funding while avoiding any scrutiny on the way they deal with the rule of law. This veto is unacceptable and irresponsible. So it is for the Council to find a way out of this situation without giving up oversight of our fundamental values.And second, approve a more ambitious emissions reduction target for 2030. Raising the carbon emissions cut to 60%, or even better to 65%, will show to the EU citizens and the rest of the world that we are living up to our commitments on climate neutrality, and it’s time to fill the climate law with concrete and more ambitious plans - no public money for fossil fuels by 2025, an ambitious budget to fight climate change, an independent scientific climate council to guide decisions on the latest science. The parliament has made its choices, now it’s time for the EU leaders to be up to the challenges and to really show the lead in overcoming the climate crisis.SVPeter Lundgren (ECR). – Fru talman! Våldet sprider sig i samhället. Jag ser det inte minst i mitt eget hemland Sverige. Rån, misshandel, till och med människor som utsätts för ren tortyr. Vi har i Sverige en socialistledd regering som tappat greppet totalt rörande det allt mer eskalerande våldet. Vi har en statsminister som gång efter gång säger att situationen är oacceptabel. Det har han nu upprepat under hela sin tid som statsminister utan att lyckas få kraftfulla åtgärder på plats.Vi har till och med, hör och häpna, en nybyggd polisstation utanför Stockholm, där de poliser som har stationerats där måste ha poliseskort på väg till eller från sitt arbete. Situationen är horribel minst sagt. Vi har en justitieminister som vill ha nyutbildade poliser, vilket i sig är positivt. Men enligt en undersökning av Polisförbundet söker samtidigt 42 procent av de nuvarande poliserna nya arbeten på grund av deras utsatta situation. Det är 4 av 5 poliser.Varför har vi då denna situation? Självklart är ett problem de regeringar vi har i vårt eget hemland, både nuvarande och tidigare, som har misslyckats helt med sina uppgifter. Men EU har också sin roll i det hela, med sin helt misslyckade och ansvarslösa migrationspolitik, som har lett till en alldeles för stor invandring, inte minst i Sverige, Tyskland och ett flertal länder utöver det. Det har fått till följd ett direkt utanförskap med människor som inte kommer in i samhället längre.EU och nationella regeringar, menar jag, har ett samhällskontrakt med sina uppdragsgivare, och det är skattebetalarna. Det är att leverera ett tryggt, säkert samhälle att leva i, och där har vi misslyckats från politiken. Våldet måste slås tillbaka med alla medel. Vi måste göra vår del från EU och regeringarna måste göra sitt. Det är dags att gå från ord till handling och slå tillbaka våldet med all kraft som står till förfogande. ELΔημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, κυρία Merkel, κύριε Michel, κυρία von der Leyen, σταματήστε να χαϊδεύετε τον Erdoğan. Σταματήστε να κλείνετε τα μάτια στις εντεινόμενες προκλήσεις στο Αιγαίο, στα Βαρώσια της Κύπρου, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη. Ήρθε η ώρα επιτέλους τα λόγια αλληλεγγύης στην Ελλάδα και την Κύπρο να γίνουν πράξη. Χορτάσαμε από λόγια. Η σύνοδος κορυφής στις 10 Δεκεμβρίου πρέπει να πάρει επιτέλους αποφάσεις, να εγκρίνει ένα πακέτο κυρώσεων κατά του καθεστώτος Erdoğan. Εδώ και μήνες, ο κύριος Erdoğan αρνείται τις ευκαιρίες που του δώσατε, υποκρίνεται και προκαλεί. Λίγες μέρες πριν από κάθε σύνοδο κορυφής εμφανίζεται ως αρνάκι και μετά τη σύνοδο κορυφής συμπεριφέρεται ως λύκος. Αποδείξτε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αφελής. Μόνο εάν ο Erdoğan πιεστεί ουσιαστικά, θα σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και θα κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου. Και κάτι ακόμη: να εφαρμοστεί χωρίς καμία καθυστέρηση η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον προϋπολογισμό και το κράτος δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα κάνει ούτε χιλιοστό πίσω στη συμφωνία που έχει υπογράψει. Να τιμήσετε και εσείς την υπογραφή σας. Κάθε μέρα καθυστέρησης που προκαλούν ο κύριος Orbán και ο κύριος Kaczyński σημαίνει μεγαλύτερη ύφεση, μεγαλύτερη ανεργία, μεγαλύτερη ανασφάλεια για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, και της Ουγγαρίας και της Πολωνίας συμπεριλαμβανομένης.ITDino Giarrusso (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea già settant'anni fa aveva pensato anche al rischio di momenti come questo e all'aiuto che tutti i paesi si sarebbero potuti dare reciprocamente in caso di grave crisi sociale, economica e sanitaria.Per questo trovo assurdo e inaccettabile che il governo polacco e quello ungherese possano tenere in scacco l'intera Europa mentre vediamo un tale dramma, con 1 750 miliardi di euro che devono essere sbloccati. Trovo vergognoso che si usi strumentalmente il diritto di veto per far del male all'Europa tutta, a 440 milioni di cittadini che aspettano il Recovery Fund per poter continuare a vivere, a lavorare, a sognare, a essere parte di una comunità che proprio ora deve mostrare tutta la sua forza.Da italiano chiedo all'onorevole Giorgia Meloni, presidente di ECR, e a tutti gli onorevoli colleghi di ECR: ma come fate a fraternizzare con chi oggi blocca i soldi per gli italiani e per tutti gli europei? Prendete le distanze ora da chi sta giocando sulla pelle dei nostri figli per meri squallidi interessi politici. I nostri cittadini hanno diritto a quei soldi! Assumetevi le vostre responsabilità!ENSiegfried Mureşan (PPE). – Madam President, this European Council will mark the transition from the pandemic to the post-pandemic European Union. The pandemic is not yet over, but this European Council and the decisions that we will make together in the upcoming weeks will determine what the European Union will look like and how the European Union will act in the years to come. I want a European Union in which we are together, united in solidarity and based on our values. These are the principles which I want for the relation with one of our closest neighbours, the United Kingdom. These are the principles which I want when we spend money. We are now about to spend more money than the European Union has ever spent in its history, EUR 1.8 trillion, and the more we spend, the more we need to make sure that money reaches the people in need. The EU budget is money from the people for the people and we, and all of those who manage EU money, have a special responsibility to make sure that EU values are respected. Spending money in the interest of the people means spending it well, but it also means to decide fast. Parliament and Council have made several agreements and in a democracy, once something is agreed you have to adopt, vote and then implement it. This is why I call upon the European Council and upon the Council of Ministers, to vote and adopt what we have agreed – budget, own resources, recovery package and the rule of law. It’s in the interest of all of us, given that the Union is based on the freedom of people to move, the freedom of companies to move, that the rule of law is respected in every single corner of the European Union. As soon as the budget will be sent to us for a vote, we will vote on it. We expect the Council to do the same. In conclusion, a word about one of the countries in our immediate neighbourhood. Madam President, dear colleagues, in the Republic of Moldova, a country that we have a direct border with, a pro-European, pro-reform candidate attached to European values and to the rule of law, has won an election against the incumbent, pro-Russian, pro-Kremlin president. This is good news for us, for Europe. This is why I call upon us to work closely with this immediate neighbouring country of the European Union. It’s in their interests, but it’s also in the fundamental interest of us. ENKati Piri (S&D). – Madam President, the December European Council has a long to-do list before the end of the year and carry-overs are not an option. 2021 will be the year in which we can finally return to normality, but only vaccines will not be enough for the EU to regain what we lost, and while our thoughts go to the victims, their families and the efforts of our health care workers, we need the Recovery Fund, and an EU budget well in in place fast. The Council must address firmly the irresponsible actions of Prime Minister Orbán and his friends from Slovenia and Poland without any concessions or delay. We also expect the Council to conduct a thorough review of EU-Turkey relations and identify concrete responses, and also authoritarianism at home and ever-increasing aggression in our immediate neighbourhood cannot go unchecked. It is also time for Bulgaria’s EPP leadership, which claims to be one of the greatest advocates of enlargement, to return to its senses and give North Macedonia its well deserved green light for negotiations. And finally Brexit. It is clear that we urgently need white smoke, but let me reiterate once again that the Parliament will not move its red lines to ratify just any last-minute deal. Whether we find an agreement is now up to UK Prime Minister Johnson, and as Parliament, we will continue to stand ready and constructive, but we will not be shy on our democratic role and prerogatives.ESLuis Garicano (Renew). – Señora presidenta, nuestra Unión no es una unión de mercaderes. Nuestra Unión está basada en unos valores fundamentales que compartimos. El señor Bay, la señora Szydło, nuestros colegas en la extrema derecha de esta Cámara nos dicen que no están en los tratados. Les leo el artículo 2, que dice: «La Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos».Estos son nuestros valores, y estos son los valores por los que estamos luchando. Los señores Kaczyński y Orbán han decidido que esto de los valores no va con ellos. Llevan años arremetiendo contra la libertad de prensa y la independencia de la justicia y atacando los derechos de las minorías. Les diría a nuestros colegas que dicen que esto es una invasión de sus libertades que, cuando atacan la independencia judicial, cuando usan las mayorías para arrasar a las minorías nombrando a los jueces están vulnerando los tratados de la Unión Europea. Se burlan de nosotros. Piensan que somos unos mercaderes y que jamás les pararemos los pies. Piensan que Europa es un cajero automático que está ahí para darles dinero sin condiciones.Pues bien, esto se ha terminado. Hasta aquí hemos llegado. Este Parlamento lleva años intentando poner en marcha un mecanismo de Estado de Derecho. Por fin hemos conseguido un acuerdo con los Gobiernos para poner ese mecanismo en marcha para que evite que el dinero europeo sirva para construir regímenes autoritarios y corruptos. La respuesta de Hungría y Polonia es bloquear un fondo de recuperación que es imprescindible para que nuestros ciudadanos puedan salir adelante tras esta terrible pandemia.Señores Kaczyński y Orbán, se lo diré con claridad: el dinero europeo no se utilizará para financiar la corrupción, los ataques a la libertad de prensa ni los ataques a la independencia judicial. Si el mecanismo de recuperación es imprescindible y el veto húngaro y polaco es inaceptable, ¿qué nos queda?Yo creo que la solución la ha puesto sobre la mesa mi colega Guy Verhofstadt, e invito al Consejo ⸻por cierto, hoy tristemente ausente⸻ a que la considere. Los demás veinticinco países deben empezar cuanto antes el diálogo para poner en marcha un mecanismo de cooperación reforzada que acabe con el chantaje y permita iniciar la recuperación de esta pandemia. No podemos retrasarnos más.DEJoachim Kuhs (ID). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die EU befindet sich offensichtlich in schwerer See. Wir haben einen ungeklärten Brexit – das kann noch ziemlich schiefgehen. Wir haben dann einen aufgeblähten Haushalt: Der Haushalt ist auf einmal um über 70 % mehr geworden als vorher – das kann nicht gutgehen. Wir haben eine Eigenmittelregelung getroffen, die erst im nächsten Jahr vielleicht etwas Geld in die Kassen bringt, aber ansonsten sehr vage und sehr unbestimmt ist, und wir haben noch an den Grenzen die Türkei, mit der wir nicht klarkommen.Aber was tun wir? Wir machen Regeln und versuchen jetzt in einem großen Aufwasch, alles, was wir irgendwie regeln können, in ein großes Paket zu packen. Ich habe Ihnen gesagt: Das muss schiefgehen, und es ist schiefgegangen. Wir können nicht den Rechtsstaatsmechanismus wieder mit finanziellen Mechanismen verknüpfen. Sie wissen ganz genau, dass wir hier in den Verträgen die Einstimmigkeit haben. Natürlich kann Ungarn, natürlich kann Polen ein Veto einlegen, denn mit dieser Regel sind sie in die EU eingetreten. Wenn wir jetzt einfach auf dem Weg diese Regeln ändern, ist das legitim, wenn dann Polen und Ungarn sich dagegen wehren.Was sollten wir tun? Ich denke, wir sollten uns bewusst sein, dass wir dieses Paket nicht als Ganzes zusammen abwickeln können. Wir müssen es wieder aufschnüren – nur dann kriegen Sie noch einen MFR hin, denn wenn Sie es nicht bis zum Ende des Monats Dezember schaffen, dann gelten die Regeln des Haushaltes 2020. Das wissen Sie, Artikel 312 Absatz 4.Deshalb möchte ich noch einmal daran erinnern: Bitte begnügen Sie sich mit dem Spatz in der Hand und lassen Sie nicht die Taube auf dem Dach davonfliegen!DERasmus Andresen (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Die EU ist kein Selbstbedienungsladen. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, gemeinsame Werte und Ziele sind die Grundlage für europäische Zusammenarbeit und für unsere Haushaltspolitik.Herr Orbán, Herr Morawiecki, wovor haben Sie eigentlich Angst? Hören Sie auf, die Europäische Union zu erpressen! Es wird nicht funktionieren. Eine Mehrheit im Europäischen Parlament und im Rat wird einen wirksamen Rechtsstaatsmechanismus beschließen. Sie werden es nicht verhindern. Das einzige, was Sie erreichen, ist, dass wir gemeinsam immer tiefer in die Krise rutschen. Auch Ihre Unternehmen gehen pleite, mehr Menschen werden arbeitslos, und auch in Ihren Staaten ist die Gesundheitslage dramatisch. Es ist Ihre Wahl, ob Sie Teil der Lösung sein wollen, oder ob wir ohne Sie Lösungen finden müssen.Herr Michel, Frau Kanzlerin Merkel, wir Abgeordnete haben unseren Job gemacht, jetzt sind Sie dran. Machen Sie deutlich, dass unsere europäische Demokratie nicht verhandelbar ist! Finden Sie eine Lösung, aber opfern Sie nicht den Rechtsstaatsmechanismus! Wer jetzt vor Orbán einknickt, wird die EU auf Jahrzehnte schwächen.Ziehen Sie den Ratsgipfel vor! Wenn erst am 11. Dezember eine Lösung steht, fehlt danach die Zeit, um den Haushalt pünktlich auf den Weg zu bringen. Als Haushaltspolitiker sage ich auch ganz deutlich: Ein Nothaushalt, nur mit Agrarsubventionen und Verwaltungsausgaben, darf keine Option sein. Das würde uns alle schwächen.Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für das europäische Projekt und dafür, dass der EU-Haushalt pünktlich an den Start gehen kann.NLDerk Jan Eppink (ECR). – Voorzitter, Polen en Hongarije blokkeren het zogenaamde herstelfonds. Daarvoor heb ik begrip. De EU gebruikt rule of law als wapen tegen beide landen, als een soort chantage. Ze krijgen alleen geld als ze voldoen aan datgene wat de EU hun voorschrijft. In elk land is wel wat mis, dames en heren, ook in Polen en Hongarije. Maar in bijna alle lidstaten en ook de EU zelf worden rechters politiek benoemd. Frankrijk zag geweld tegen de gele hesjes. Nooit iets gehoord over de rule of law hier. Er was zelfs geen debat. In Nederland is er een toeslagenaffaire. Veel burgers werden rechteloos vervolgd. Over rule of law gesproken ... Maar wel Hongarije en Polen pakken! Deze landen ervaren rule of law intussen als een soort brezjnevdoctrine van de Europese Unie, als breekijzer voor regime change, want dat is de échte agenda. De zittende conservatieve regeringen moeten weg. Daarover beslissen echter kiezers, niet de EU. De EU wordt met de Debt Generation EU een schuldenunie. De Nederlandse jeugd zal Polen en Hongarije dankbaar zijn als zij dit voorkomen.PTMarisa Matias (GUE/NGL). – Senhora Presidente, Senhora Comissária, numa crise sem precedentes, precisamos de uma resposta sem precedentes e estamos perante um impasse que em nada ajuda o projeto europeu nem aqueles que estão a sofrer com a crise. Estamos num impasse que é resultado da sucessiva falta de coragem para uma resposta solidária na União Europeia. Neste momento, assistimos a uma União Europeia, a um projeto europeu entalado entre a chantagem dos ditos «frugais» e a chantagem dos agressores do Estado de Direito e da democracia. Cedência atrás de cedência colocou-nos aqui e a minha pergunta é: até quando? Até quando? O que é que vai restar do projeto europeu? Se não tivermos uma resposta firme de solidariedade, se continuarmos a aceitar a chantagem daqueles que não querem o projeto europeu solidário, se aceitarmos a chantagem daqueles que querem que o Estado de Direito seja apenas uma flor na lapela, o que é que vai restar do projeto europeu?Nós precisamos de dar uma resposta a esta crise e precisamos que essa resposta seja em linha com aquilo que são as necessidades concretas das pessoas que estão a sofrer. Começámos este projeto e a Senhora Presidente da Comissão apresentou esta proposta como sendo livre de condicionalidade. Chegamos ao final deste projeto com total condicionalidade, já sem sequer as metas ambientais a serem cumpridas e, ainda por cima, com esta chantagem vergonhosa. Precisamos de recursos, precisamos de acabar com a chantagem, porque precisamos de continuar a fazer sobreviver o projeto europeu.ELΚώστας Παπαδάκης (NI). – Κυρία Πρόεδρε, οι διορίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία για να αλλάξει δήθεν τη στάση της είναι μέρος μεθοδευμένων κινήσεων στα πλαίσια των ισχυρών στρατηγικών σχέσεων των δύο πλευρών, οι οποίες δεν ακυρώνονται από την περί κυρώσεων συζήτηση. Η κατάσταση αυτή ενισχύει τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, στρώνοντας το τραπέζι της συνεκμετάλλευσης που προωθούν Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Έτσι, από τις προκλήσεις του Oruç Reis, φθάσαμε στο απαράδεκτο άνοιγμα της Αμμοχώστου. Καμία εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα παζάρια της με τη στρατηγική εταίρο της, Τουρκία, της οποίας την επιθετικότητα νομιμοποιεί και το State Department με έκθεσή του. Οι δυνάμεις που έχουν εξαπολύσει πολέμους κατά των λαών σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ δεν μπορούν να μεταμορφωθούν σε υπερασπιστές της ειρήνης και της ασφάλειας των λαών. Η εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης σε τέτοια σχέδια μόνο κινδύνους επιφυλάσσει. Η διέξοδος βρίσκεται στις σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, την εκμετάλλευση φυσικών πόρων με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, την αποδέσμευση της Ελλάδας από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες.ENDavid McAllister (PPE). – Madam President, ladies and gentlemen, intensive negotiations between the United Kingdom and the European Union have been taking place during the last weeks. We have heard this morning that both teams are working tirelessly, day and night, as well as over the weekends, to finally reach an agreement. In many fields indeed, texts have now been finalised. However, as the Commission President pointed out, the three major stumbling blocks related to the level playing field, to governance and fisheries remain, due to the British position. There are only 36 days left until the United Kingdom will have left the customs union and the single market, yet there is still no agreement and there’s still no text available. I want to point out that we cannot simply wait until the very last minute to agree on a text, since we as a Parliament have to scrutinise the final text, in the same way as we have been scrutinising the entire negotiation process. The United Kingdom will remain a close partner and ally of the European Union. For this reason we should use all our efforts to set the ground for fruitful cooperation beyond the end of the transition period. This will, colleagues, indeed require a certain degree of flexibility, creativity and pragmatism concerning our parliamentary procedures. But to be very clear, we as the European Parliament will have the last word. To give our consent we need to receive the text as soon as possible. Nobody should underestimate the risks that a late submission entails for the orderly start of our new EU—UK relations. Michel Barnier and his team are making the most of every opportunity to reach a deal in the interests of the European Union. On behalf of us all in the European Parliament, let me wish Michel Barnier good luck for the coming days, which certainly will be decisive.(Applause)SVHeléne Fritzon (S&D). – Fru talman! Den pågående pandemin fortsätter att vara en gigantisk utmaning och den innebär stora uppoffringar för oss alla. Därför är det viktigt att vi, i medlemsstaterna, fortsätter arbetet att agera gemensamt, och EU är en viktig del i att vi begränsar smittspridningen.Vi måste göra två saker samtidigt. Vi måste stärka beredskapen inom hälso- och sjukvården i krisen. Men vi måste också påbörja arbetet för att bygga en ny framtid, en ny hållbar ekonomi för framtiden. Vi ska inte bygga den gamla ekonomin. Vi ska bygga den nya gröna ekonomin. Den gröna given och Parisavtalet ska vara vår färdplan för att bygga EU:s ekonomi hållbar och för att vi ska kunna inge hopp för framtiden.Jag vill därför inför toppmötet uppmana EU:s stats- och regeringschefer att nu på allvar bidra till detta viktiga arbete så att man enas om budgeten, återhämtningsfonden, och tar tag i Rule of Law på riktigt. Det är de högerextrema krafterna som blockerar detta. Jag vill se att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent, och då måste det arbetet gå hand i hand med sociala rättigheter och jämställdhet. ENGuy Verhofstadt (Renew). – Madam President, first of all, I don’t want to intervene on Brexit. I think that we are in injury time, like we say in football, in these negotiations, but I’m still optimistic, Mr McAllister, because I do not think that this is like football. Footballers are tired in injury time, but politicians are not. I think that politicians are at their best in injury time. I am still optimistic, because it’s in the interests of both to have this agreement. On the rule of law, I want to simply echo what Luis Garicano and my colleague, Valerie Hayer, have said here in the debate. Ms Szydło, and Mr Zanni – sorry they are no longer here – can read the Treaty. The rule of law is not a question of subsidiarity, because that’s what they in fact are saying, that it’s a question of sovereignty. Freedom of expression, freedom of gathering, democracy, that is not a question of subsidiarity. Respect for the LGBT community in your country, that’s not a question of subsidiarity. That’s a value of the European Union, and that’s the reason we have to stick to the compromise we have found, even when I personally don’t think – and I’m grateful for the tenacity of Ms Merkel in still trying to find an agreement with Poland and Hungary – that there is a lot of room for compromise, because already in the text today you need to prove a link between the breach of the rule of law and the accounts of the European Union before the European Commission can act. So, if there is room for making it better, it’s to strengthen the system, not to weaken the system. If it is not possible – I repeat – there is only one way forward, which is enhanced cooperation inside the Treaty, based on Article 226 of the Treaty, like we did with the euro, like we did with Schengen and like we did with the European Patent. That is far better than to cave in to the blackmail of Orbán and Kaczyński. (Applause) DEHarald Vilimsky (ID). – Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn wir heute in Vorbereitung auf den Europäischen Rat – 10. und 11. Dezember – eine Debatte führen, dann erlauben Sie mir, zwei Dinge herauszugreifen, die für mich von besonderer Bedeutung sind. Erster Punkt ist die Verhältnissituation zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Sie wissen, seit 2005 laufen hier Beitrittsverhandlungen. Und anstatt hier zumindest meterweise Fortschritte verzeichnen zu können, entwickelt sich die Türkei in eine komplett falsche Richtung. Sie alle kennen die Debatte über die Menschenrechtssituation, die mangelnde Rechtsstaatlichkeit, die mangelnde Demokratie. Sie alle kennen die Debatte über den Umgang mit Minderheiten, Stichwort Kurden. Sie alle kennen die Diskussion über die außenpolitischen Aktivitäten der Türkei, Stichwörter Konflikt Bergkarabach, östliches Mittelmeer, Irak, Syrien.Sie haben hier überall ein Verhalten, das diametral zu einer Art Konsens der europäischen Interessenslage ausgestaltet ist. Zudem, vergessen Sie nicht, dass die Türkei, wäre sie Mitgliedstaat der Europäischen Union, ein islamisches Land wäre, und damit die Europäische Union auch unter islamischer Flagge segeln würde, mit einem Land, das die meisten Einwohner hat – eine grundfalsche Entwicklung.Mein Zugang wäre es daher, statt diese Verhandlungen weiter und weiter zu führen und hunderte Millionen an Euro und Vorbereitungshilfen zu geben, endlich einmal klare Worte zu sprechen und diesen Beitrittsprozess endlich zu beenden.Ein zweiter Punkt, der mir auch sehr wichtig ist und der bei der Ratssitzung vielleicht eine entsprechende Debatte herbeiführen wird, ist der Terrorismus. Wir in Österreich hatten Anfang November einen hässlichen Anschlag eines islamistischen Attentäters, der vier Tote und über 20 Schwerverletzte zur Folge hatte. Wenn diese Europäische Union sich nicht als Werteklammer abendländischer Prägung begreift und diesen Islamismus von dem Ganzen abhält, dann wird die EU auch daran scheitern.FRMarie Toussaint (Verts/ALE). – Madame la Présidente, le Conseil se réunira après dix mois d’une crise sanitaire sans précédent. Le risque est double: la dislocation sociale et l’oubli de la crise écologique.Pourtant, la crise que nous traversons est systémique, elle est écologique. Détruire la nature nous rend vulnérables. Tout doit changer: la manière de répartir les richesses, de produire, de consommer. À remiser le climat à l’arrière-plan, nous nourrissons les maux mêmes qui nous mènent aujourd’hui au recul des libertés publiques et de la justice sociale. Madame von der Leyen, tenez bon, on ne négocie pas avec le climat. Cinq ans après l’accord de Paris, le Conseil d’État français vient de rappeler, après la Cour suprême néerlandaise, que l’action pour le climat est une obligation. Au vu de notre responsabilité historique, les tergiversations actuelles sur l’objectif d’au moins 55 %, voire 60 % comme nous le demandons, pour le climat d’ici 2030 sont misérables. Cessez d’attendre, adoptons enfin les objectifs politiques qui nous permettront de garder notre planète en vie, d’y préserver les droits de toutes et de tous et nos démocraties.ITCarlo Fidanza (ECR). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci avviciniamo a un Consiglio decisivo sommersi da troppa, troppa ipocrisia. Le parole delle sinistre e quelle fratricide dai banchi del PPE, quelle di tanti governi e dei media mainstream, tutti a raccontarci una verità preconfezionata e autoconsolatoria, che vede i presunti nemici dell'Europa ricattare tutti gli altri da Varsavia e da Budapest.Purtroppo invece è vero il contrario: chi rallenta i fondi per la ripresa è la sinistra di questo Parlamento, accecata dall'odio ideologico, e sono i governi dei paesi frugali che, bisogna ammettere con una certa coerenza, il Recovery Fund non lo hanno mai voluto, e lo fanno introducendo una condizionalità sullo Stato di diritto che è fuori dai trattati, per ricattare oggi Orbán e Morawiecki e domani Iohannis e qualunque altro governo non accetti i loro diktat.Ora basta ipocrisia, rispettate i trattati, tornate all'accordo di luglio sullo Stato di diritto e sbloccate i fondi per la ripresa, o milioni di europei che stanno soffrendo ve ne presenteranno il conto.FISilvia Modig (GUE/NGL).(puheen alku ilman mikrofonia) ... jakautunut, demokratia, vähemmistöjen oikeudet, naisten oikeudet ovat uhattuina. Vähemmistöistä rakennetaan viholliskuvia, jonka pohjalta ja perusteella niiden oikeuksia sitten kavennetaan. Siksi seuraavassa neuvoston kokouksessa on paljon pelissä. Olemmeko me unioni, joka panostaa pitkän rahoituskehyksen kautta ilmastotoimiin, tutkimuksiin, innovaatioihin, vihreään siirtymään ja tulevaisuuteen? Olemmeko unioni, joka ei jousta perusarvoista, joka puolustaa yhteiskuntamme laillisuutta, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa? Kolmikantaisesti neuvoteltu kompromissitulos oikeusvaltiomekanismista on mielestäni hyvä. Se sisältää ennaltaehkäisevän elementin viimesijaisten tukien saajista, heidän asemansa on suojattu, ja toimivan päätöksentekomenettelyn. Tämä vastaa parlamentin vaatimuksia ja kantaa, mutta tästä ei voida tinkiä yhtään. Demokratiasta ei neuvotella, koska oikeusvaltion vastakohta on autoritaarinen mielivalta. Toimiva oikeusvaltio ja vapaat tuomioistuimet takaavat kansalaisten perusoikeudet sekä ihmisten ja yhteiskuntien vapauden. Vaikka tässä keskustelussa nousee muutamia maita esille, haluan muistuttaa, että tätä mekanismia ei ole rakennettu mitään yksittäistä jäsenvaltiota vastaan, vaan nämä vaatimukset vaalia oikeusvaltioperiaatetta ja vapaita yhteiskuntia koskevat joka ikistä jäsenvaltiota. ENClara Ponsatí Obiols (NI). – Madam President, Mr Orbán happens to be an important leader of the EPP. His abuses have long been tolerated and he knows that the Council and the Commission will eventually find some, perhaps messy, way out. As long as Member States can exercise with power, grand statements from this Parliament about the rule of law are mostly hypocritical. Speaking is easy. This Parliament really needs to support the rule of law in a concrete and credible way. To start with, this Parliament should not tolerate the fact that concern for human rights is applied selectively, turning the internal affairs attention switch on and off depending on what Member State we are looking at. For Catalans, the European institutions keep attention turned off. Our human rights are not their concern. So, for example, the Commission can report on the rule of law in Spain and have the nerve to ignore Amnesty International and the United Nations group on the tensions. Please stop hypocrisy in this Parliament.ESEsteban González Pons (PPE). – Señora presidenta, estamos a treinta y seis días del Brexit y con el fondo de recuperación bloqueado, y el Consejo Europeo se permite no estar presente en este debate. Me parece que es una clara expresión de lo que nos está sucediendo en la Unión Europea. Le exijo a la presidencia que no volvamos a celebrar un debate como este, sintiendo el menosprecio del Consejo hacia el Parlamento. Desde las guerras no hemos tenido tanta necesidad como ahora de estar unidos y de trabajar juntos, pero tampoco desde las guerras hemos hecho un esfuerzo tan grande como el que estamos haciendo ahora para dotarnos de fondos, para dotarnos de dinero europeo que salve a los europeos. Por eso quiero que pensemos en el Reino Unido, porque al estar fuera de la Unión Europea se va a quedar fuera del fondo de recuperación. El año que viene, por primera vez, los europeos nos vamos a dar dinero que no va a venir de ningún Estado, sino de nuestra deuda mancomunada; pero el Reino Unido no, porque el Reino Unido el año que viene ya va a estar fuera. La familia está para cuando la necesitas y la Unión Europea también, y ahora van a comprobar cómo se está de mal cuando se está solo. Sin fondo de recuperación, sin mercado único si no llegamos a un acuerdo y sin Donald Trump, el Reino Unido se puede convertir en una auténtica isla económica.Por eso debemos hacer un esfuerzo, no solo porque nos sentimos vinculados a ellos, sino porque son nuestros vecinos, para intentar ayudarles a que el año que viene no sea el más negro de toda su historia. Y por eso se entiende poco que, desde dentro la Unión Europea, algunos países estén intentando bloquear el fondo de recuperación. Podemos discutir sobre euros, podemos discutir sobre dinero, pero no podemos discutir sobre principios y no podemos actuar contra nuestro propio interés. Casi trescientos mil europeos y europeas han muerto desde que empezó la pandemia y millones están perdiendo sus trabajos y perdiendo su relación con el mundo. Esas víctimas no se merecen que nosotros nos dediquemos aquí a juegos políticos iliberales.ESEider Gardiazabal Rubial (S&D). – Señora presidenta, yo también quiero empezar con un recuerdo a las mujeres víctimas de violencia de género, porque es la peor cara de la desigualdad, de la discriminación y del machismo que sufrimos las mujeres en el mundo. Y, contra estas violaciones de derechos y contra otras muchas, llevamos años luchando en este Parlamento. Y no vamos a dar ni un paso atrás. Por eso quiero lanzar tres mensajes de cara al próximo Consejo Europeo. Primero: que los acuerdos sobre el marco financiero y el Estado de Derecho, negociados por este Parlamento con la Presidencia alemana, son acuerdos equilibrados, sensatos y respaldados por una muy amplia mayoría de esta Cámara. Y quiero ser muy clara: las negociaciones están cerradas y los acuerdos con este Parlamento no son modificables. Segundo mensaje: creo que todos coincidimos en que una solución a veintisiete es la mejor de las soluciones. Si algo caracteriza a la Unión Europea es la negociación y el acuerdo. Creo que estamos a tiempo de cerrar este capítulo con un éxito absoluto y, para ello, la Presidencia alemana tiene todo nuestro apoyo.Mi tercer mensaje tiene que estar también muy claro: el objetivo último tiene que ser poner en marcha el mecanismo de condicionalidad, los presupuestos a largo plazo y el plan de recuperación, y poder emitir deuda para financiarlo. Y no vamos a permitir que nada lo ponga en cuestión. Si no lo podemos hacer por un procedimiento habitual, lo haremos con alternativas. Y, por si no ha quedado claro, pase lo que pase y pase como pase, los ciudadanos van a tener mecanismo de Estado de Derecho, presupuestos y plan de recuperación. FRStéphane Séjourné (Renew). – Madame la Présidente, combien d’heures et combien de jours avons-nous travaillé sur ce plan de relance dans cet hémicycle, alors que nos gouvernements ont déjà présenté leurs propres plans de relance, alors que nous sommes dans la deuxième vague de la pandémie, alors que certains États membres réfléchissent déjà à un deuxième plan de relance? Nous avons en tout cas quelques difficultés à expliquer à nos concitoyens qu’il n’y a toujours pas, en bas de la page, la signature du Conseil et du Parlement sur cet accord négocié entre nous.Je voudrais juste rappeler quelques éléments à nos collègues qui ont critiqué la méthode et la manière, mais aussi le cadre institutionnel dans lequel on a fait cet accord. En avril, dans ce même hémicycle, on a trouvé un accord entre nos groupes politiques. En juillet, ce sont les chefs d’État et de gouvernement, après un Conseil à l’unanimité, qui ont trouvé un accord. Et puis, sur la base de cet accord, nos collègues ont travaillé pendant des heures, des jours, des nuits, pour trouver un accord institutionnel. Et, depuis 15 jours, nous avons un accord: c’est cela la démocratie européenne. Et j’entends les critiques sur la démocratie et le processus, mais c’est la démocratie européenne. Et il faut le rappeler ici et le marteler: on ne peut pas se faire prendre par l’extrême-droite de cet hémicycle. Ce processus est, d’un point de vue démocratique, absolument incontestable.Aujourd’hui, nous sommes inquiets parce que je vois bien la tentative de ridiculiser sept mois de travail passés entre nous, entre groupes politiques, entre représentants du peuple européen.Je terminerai juste par dire, Madame la Présidente, que j’aurais, comme mon collègue González Pons, aimé voir le représentant du Conseil ici. J’entends bien que le représentant permanent allemand a beaucoup de négociations, mais au moins un représentant. Quelles valeurs accorde-t-on aujourd’hui au Parlement? Et dans cette configuration, il faudra avancer sûrement à 25, peut-être à 26, je l’espère, mais en tout cas, on sait très bien que l’unanimité n’est pas la seule voie. C’est le travail de tous ces mois qui est en discussion, la démocratie européenne a fait son œuvre et donc je voudrais aujourd’hui dire aussi au Conseil qu’il devra prendre ses responsabilités dans les prochains jours.DAPeter Kofod (ID). – Fru formand! Formanden for Det Europæiske Råd har foreslået på Twitter, at EU skal oprette imamskoler, og det vil han tage op på rådsmødet i december. Jeg har næsten ikke ord for, hvor tåbeligt og naivt jeg synes, rådsformandens imamforslag er. Masseindvandring fra islamiske lande udfordrer i disse år vores værdier. Regner I virkelig med, at man kan bremse islamismens terror ved at sætte imamerne i skole og give dem koranlektier for? Jeg er stadigvæk chokereret over, hvor naivt EU-systemet er, når det handler om islam, terror og masseindvandring. Det er slet ikke gået op for EU-systemet endnu, at Europa befinder sig i en overlevelseskamp, der ikke kan vendes med dialogkaffe, euroislam eller imamuddannelser. Kampen om Europa vindes med lukkede grænser, styr på indvandringen og hjemsendelse af islamister og ballademagere. Derfor kære EU ledere, det eneste I skal uddanne islamisterne i, er at finde den nærmeste lufthavn og rejse hjem til deres egne lande, for de har intet og gøre i Europa. ESErnest Urtasun (Verts/ALE). – Señora presidenta, lo primero es rendir homenaje hoy, 25 de noviembre, a las víctimas de la violencia machista y a sus familias y prometerles que seguiremos peleando para sacar adelante, para que se termine con la ratificación del Convenio de Estambul.Con relación al bloqueo de Hungría y Polonia que hoy nos ocupa, algunos preferirían que este Parlamento tomara la opción de que, como es tan imprescindible el fondo de recuperación, dejemos de lado el mecanismo de defensa del Estado de Derecho. Eso no va a ocurrir. Este Parlamento no va a reabrir ninguno de los acuerdos que ya están cerrados. Y eso le tiene que quedar claro a todo el mundo. Además, el señor Zanni nos dice que quizá tenemos que abandonar el método comunitario para desbloquearlo. No tenemos que abandonar el método comunitario. Tenemos perfectamente mecanismos, como se ha dicho aquí, para sacar adelante el fondo de recuperación sin abandonar el método comunitario.Yo quiero rendir homenaje a los alcaldes de Budapest y de Varsovia, que han levantado su voz proeuropea desde Hungría y desde Polonia. Y quiero también decirles a los amigos del Partido Popular que Orbán actúa como actúa porque está siendo protegido desde hace demasiado tiempo. Va siendo hora de tomar decisiones, porque, si no, la credibilidad de este Parlamento para defender el Estado de Derecho queda mermada mientras Orbán continúe en las filas del Partido Popular Europeo.SKEugen Jurzyca (ECR). – Vážená pani predsedajúca, v ostatných rokoch sme svedkami spochybňovania medzinárodných obchodných pravidiel. Je varovným signálom, že záujem určovať štandardy medzinárodného obchodovania prejavuje komunistická Čína, ktorá práve formalizuje obchodnú dohodu medzi pätnástimi krajinami. Dúfam preto, že sa v decembri podarí upraviť obchodné vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom spoločnou dohodou. Rád by som, aby Rada nestrácala čas a s nástupom novej americkej administratívy obnovila aj obchodné rokovania medzi EÚ a USA. Komplexná dohoda ponad Atlantik vytvorí najsilnejší obchodný blok na svete, ktorý prinesie toľko potrebný rast a pracovné miesta aj do Európskej únie.HRIvan Vilibor Sinčić (NI). – Poštovana predsjedavajuća, iskoristit ću što ste ovdje pa ću vas pitati zašto ne postoji u Hrvatskoj učinkovit sustav provjere sredstava iz europskih fondova? Zašto ne postoji u Bugarskoj učinkovit sustav provjere sredstava iz europskih fondova? Ako bi se financirali razni programi, kao što je program univerzalnog temeljnog dohotka, mora se onemogućiti da novac curi na sve strane.Zašto se dozvoljava da diljem Europe novac ide u džepove lopova koji su blisko povezani s vlastima u svojim zemljama umjesto građanima koji su taj novac i uplatili? U Hrvatskoj, tijelo koje bi trebalo to kontrolirati, zove se AFCOS - ono samo tvrdi da nema ovlasti raditi kontrolu. I sad, zašto taj nered postoji? Zašto odgovara nekome ta neuređenost i taj kriminal? Je li to zato da ne postoji konkurencija tih zemalja, je li to zato jer vas baš briga? A za Hrvatsku, je li to zato što vam je hrvatski premijer prijatelj? ENDanuta Maria Hübner (PPE). – Madam President, I will speak about Brexit. In this process, there has always been a time deficit and since day one we have worked against the clock. This continues. Today we are all with Michel Barnier and his team, hoping that by the end of the weekend there will be a ratifiable agreement. Will it give us sufficient time to see the future partnership agreement entering into force on 1 January? I dare say, we don’t know. Contingency planning should continue. A lot has been done, but of course a no-deal scenario has never been our option. So we can only hope that compromises will be reached, review clauses established, brackets gone in time for us to go into proper democratic scrutiny. The question is how far our House can go with pragmatists. We have to be clear on one issue where there is no space for pragmatists: the Council decision of 25 February this year authorising the opening of these negotiations made it very explicit. It says that the negotiations of the envisaged partnership should be premised on the effective implementation of the Withdrawal Agreement and its three protocols. Full and timely implementation of this agreement is fundamental for us here. We hope to hear again soon from Vice-President Maroš Šefčovič on this. And we cannot forget either the famous clauses in the Internal Market Bill and their effective disappearance. We know that in the Union, political will makes miracles. But there are limits. Many options can be discussed and likely will be discussed, including provisional implementation with a delayed ratification. We do not know yet either whether this will be a new exclusive competence agreement, but I sincerely hope we will not be pressed by such challenges. It is clear that the list of risks and uncertainty stays long. What must be respected, however, is this House’s right of proper democratic scrutiny.(Applause)PTMargarida Marques (S&D). – Senhora Presidente, neste Conselho Europeu, é já tarde para aprovar o Quadro Financeiro Plurianual. Fizemos um acordo político com o Conselho. Estamos à espera que o Conselho honre o seu compromisso. Precisamos de um Quadro Financeiro Plurianual em 1 de janeiro de 2021. Todos nós sabemos o que significa entrar num mecanismo de duodécimos. Não queremos isso. A situação em janeiro de 2021 não é a mesma que tínhamos em janeiro de 2020. A crise mudou tudo. O QFP e o Fundo de Recuperação são a resposta. A União Europeia não pode frustrar os cidadãos, mas é isso que o Conselho está a fazer. Não podemos ceder a chantagens. Supõe-se que todos os Estados-Membros respeitam os princípios com que se comprometeram. O Estado de Direito é um deles e o mecanismo que agora acordámos, politicamente, com o Conselho diz respeito a 27 e não a dois ou três. Limita-se a assegurar, de forma transparente e democrática, o bom uso dos dinheiros europeus. É por isso que não percebemos que países possam rejeitar este mecanismo. Ministro, não está, mas tenho que o referir, Comissário, sim, precisamos de encontrar uma saída para mais esta crise. Essa saída não se pode fazer à custa dos valores da União e, sobretudo, tem de estar no quadro comunitário. O Parlamento Europeu não prescinde da sua capacidade de autoridade orçamental, mas também não prescinde do que, conjuntamente, construímos no processo de negociação deste QFP.DEMoritz Körner (Renew). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Während eine Umfrage in allen Mitgliedstaaten zeigt, dass in Ungarn am meisten Bürgerinnen und Bürger finanzielle Auswirkungen der Corona-Krise spüren, liefert sich Viktor Orbán eine öffentliche Auseinandersetzung mit George Clooney. Ich finde, das ist die falsche Prioritätensetzung, auch für seine Bürger. Und es geht ja noch weiter, diese falsche Prioritätensetzung. Er blockiert dort den gesamten Haushalt, die Corona-Hilfen, die tatsächlich ihm und übrigens auch Polen am meisten helfen würden, auch den Bürgern am meisten helfen würden.Jetzt ist hier viel die Rede von diesen beiden Regierungen, auch hier heute im Plenum. Auf dem Gipfel im Sommer hätte es gar keine Abmachung zum Rechtsstaat gegeben. Doch, die Rechtsstaatskonditionalität war Teil, und die beiden haben zugestimmt. Rechtsstaatlichkeit sei ein vages Konzept und das stehe gar nicht in den Verträgen. Doch, genau das tut es! Und dann das Größte: Rechtsstaatlichkeit sei eigentlich nur vorgeschoben, es ginge eigentlich darum, Mitgliedstaaten zu bestrafen, die eine andere Migrationspolitik wollen. Das ist einfach eine blanke Lüge!Wenn ich das alles höre, frage ich mich: Haben Sie die Verordnung überhaupt gelesen? Ich glaube, nein. Und ich kann es nur allen empfehlen.Ich will den ganzen Rechten hier im Europäischen Parlament mal die Frage stellen, weil Sie sonst ja auf jeden Euro, der nach Europa fließt, so genau achten und am besten möglichst wenig davon haben wollen. Wie erklären Sie eigentlich Ihren Bürgerinnen und Bürgern, Ihren Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, dass Sie weiter hier verteidigen, dass Viktor Orbán EU-Geld an seine korrupten Freunde verteilt? Das frage ich mich wirklich. Das ist das, was Sie hier im Europäischen Parlament machen.An die Europäische Ratspräsidentschaft – auch wenn sie heute nicht da ist – eine Warnung: Man hört jetzt, man könnte Ungarn und Polen möglicherweise anbieten, dass man den Mechanismus gar nicht einsetzt oder das Artikel-7-Verfahren aufhält oder ähnliche Dinge. All das wären die falschen Kompromisse. Ich warne die Bundeskanzlerin, die hier zum Beginn der Ratspräsidentschaft im Parlament gesagt hat: Die Rechtsstaatlichkeit, darauf kommt es an. Dieses Wort, das sie uns hier gegeben hat, wird sich daran zeigen, wie stark sie sich dafür jetzt auch tatsächlich einsetzt.ITPaolo Borchia (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, io mi chiedo in quest'Aula quanti abbiano letto "Il processo" di Franz Kafka. Me lo chiedo perché ho l'impressione di assistere a un dibattito surreale, la cui sentenza è già stata emessa. È un ricatto politico, una storia già scritta, visto che era evidente a tutti che, approvando a maggioranza qualificata un regolamento controverso, le conseguenze sarebbero state il veto sul bilancio, che allungherebbe le già non brillanti tempistiche dal Recovery plan.Per quanto riguarda le relazioni esterne, leggo vi occuperete di Turchia, un paese dove i diritti umani sono calpestati e la libertà di stampa inesistente. Ma questo Parlamento, anziché fare ammenda sui miliardi di euro, visto che ne abbiamo parlato prima, regalati a Erdoğan, trova il tempo per dibattere su Polonia e Ungheria. Ecco, magari approfittatene per fare un bel dibattito sullo Stato di diritto, ma ad Ankara.Infine, per quanto riguarda la sicurezza, non dimentichiamoci quanto è successo solo poche settimane fa a Vienna e a Nizza. In uno dei due casi l'assassino era approdato sulle coste italiane illegalmente. Non dimentichiamoci neppure che qui qualcuno, l'anno scorso, pensava di applicare l'articolo 7 all'Italia, il cui ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva pensato di porre un argine al business dell'immigrazione clandestina.Buon lavoro, signori, nonostante non ci siano i rappresentanti del Consiglio oggi. Serve un cambio di passo perché, se a Bruxelles si discute, nel resto d'Europa si muore.DEDaniel Freund (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie kann das eigentlich sein, dass Viktor Orbán ganz Europa an der Nase herumführt? Die Kommission, die große Mehrheit hier im Parlament, fast alle Mitgliedstaaten wollten eine Rechtsstaatskonditionalität mit umgedrehter qualifizierter Mehrheit. Orbán hat sich durchgesetzt, und auch wir hier im Parlament haben diesen sehr schmerzhaften Kompromiss geschluckt, weil wir in dieser schwersten Krise die Millionen von Europäerinnen und Europäern, die vielen tausend Unternehmen eben nicht im Regen stehen lassen wollen.Trotzdem haben wir jetzt dieses Veto. Es ist die nächste Stufe in einem zehnjährigen Prozess, und ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns endlich eingestehen, dass diese Appeasement-Politik mit Viktor Orbán nicht funktioniert. Wir sehen es an den Verfassungsänderungen. Jetzt schreibt er, dass die Plünderung der EU-Gelder weitergehen kann, sollte er irgendwann eine Wahl verlieren. Er schreibt es in die Verfassung, und die ändert er auch noch, damit er die Wahl nicht verliert und es der Opposition noch schwieriger macht.In dieser Situation ist leider die deutsche Ratspräsidentschaft jetzt zum zweiten Mal schon nicht für die Debatte hier im Parlament. Ich finde, Sie sollten stattdessen endlich die Ratifizierung der Konditionalität durchbringen. Das ist das richtige Signal, das wir jetzt brauchen.PLZdzisław Krasnodębski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Ja chciałbym kolegom przypomnieć, że ta Unia jest, a przynajmniej powinna być, Unią wolnych i równych narodów zbudowaną na traktatach w duchu kompromisu, a nie dyktatu. Traktaty mówią o tym, jak ustalamy wieloletnie ramy finansowe. Nie ma tam ani słowa o warunkowaniu funduszy od arbitralnie zdefiniowanego ryzyka zagrożenia praworządności. Państwo by chcieli te traktaty obejść. Mówiąc o praworządności, chcą państwo pogwałcić unijną praworządność. Polska i Węgry skorzystały ze swego prawa. Ten parlament także przez wiele miesięcy blokował porozumienie, korzystając ze swojego prawa.To nie jest dyskusja o wartościach europejskich. To nie jest kwestia wartości europejskich, bo my je szanujemy. To jest dyskusja o tym, kto ma je prawo interpretować. Państwo mają prawo je interpretować. My nie uważamy na przykład, że godność człowieka polega na wolnej aborcji i wolnej eutanazji. Nie sądzimy, że demokracja polega na tym, że w Brukseli ma zapadać decyzja, kto ma rządzić w Warszawie i w Budapeszcie, i nie na tej sali. HUTamás Deutsch (PPE). – Tisztelt Elnök asszony! Mi, a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői egyetértünk az Európai Néppárt vezető politikusainak az úgynevezett jogállamisági feltételesség politikai zsaroló eszközét egyértelműen és határozottan elutasító álláspontjával. Donald Tusk, az EPP elnöke ugyanis azt mondta, idézem, „az uniós költségvetési források jogállamisági feltételektől való függővé tétele kockázatos lépés és rossz irányba mutat. Európának nem lenne jó ezt a két rendeletet összekeverni. Azokat a forrásokat, amelyeket a költségvetésben különböző feladatokhoz rendelünk, nem szabad tisztán politikai kritériumoknak alávetni.” Egyetértünk Tuskkal.A néppárti Jean Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökeként így fogalmazott a javaslatról, idézem: „az a véleményem, hogy nem szabadna ezt tennünk. A fenyegetőzés nem alkalmas a jogállamisággal kapcsolatos szabályok betartására. Úgy gondolom, hogy nem lenne hasznos az Európai Unió megosztása. Ez mérgező lenne a kontinens számára.” Junckernek igaza van.Manfred Weber pedig alig egy esztendővel ezelőtti cikkében a jogállami kondicionalitással kapcsolatban kifejtette, hogy a közös értékek nem konkrét, hanem absztrakt kategóriák. A jogközösség védelme nem kerülhet napi politikai meggyőződések befolyása alá, és fennáll a veszélye annak, hogy a jogállamisági eljárás politikai ütközetekbe kerül bevonásra, ezért nem új politikai akcionizmus kell. Támogatjuk Manfred Weber álláspontját. Angela Merkel német kancellár a Magyarország és Lengyelország egyetértésének hiányában kialakult helyzetről kijelentette, ugyancsak idézem: „ha az Európai Parlament létrehozza a többséget, de az Európai Tanácsban, az állam és kormányfők között nincs egyhangúság, akkor ez nem lehetséges.” Az egyik oldalon ott van a tagállamok egyhangúsága. Igaza van Angela Merkelnek. Mi tehát változatlanul kiállunk a politikai zsaroló eszközt elutasító néppárti álláspont mellett.ENElisabetta Gualmini (S&D). – Madam President, it’s really time to close up the agreement on the budget, the Recovery Fund and own resources. It is not acceptable that countries like Hungary and Poland, which have democracy disregard, which have minorities in disregard, which have women and independent media in disregard, keep on blocking everything. We as MPs have to relaunch the conference on the future of Europe and to revise the unanimity rule and real paralysis in decision—making. We can’t be hostages of veto points and national selfishness. We can’t be hostages of despotic leaders and we can’t rely every time on rescue at the last by Angela Merkel, like kids with their mummy.Chers amis, des millions de citoyens sont en train d’attendre des réponses solides, concrètes et visionnaires. Il ne s’agit pas de nos petites carrières, il s’agit de donner des certitudes et il s’agit de l’avenir de nos jeunes, de la lutte pour la démocratie, le climat et les droits.ENKatalin Cseh (Renew). – Madam President, we have said it so many times in this Chamber and I will say it again: we have a chance for a historic budget, a budget that demonstrates vision, courage and solidarity, that reforms our own resources after five decades, and that is ready to take on the climate crisis. It is also a budget which has a rule of law conditionality mechanism. After so many years, the EU is finally demonstrating that it is ready to take action against democratic backsliding and stop behaving like an ATM for corrupt autocrats. Frankly, it’s a disgrace that it has waited so long. Let me remind you that the rule of a mechanism does not require unanimity and the Parliament has no intention of taking even one step back. Every intention that works in the opposite direction is a historic mistake and is a sign of political weakness. We will not succumb to this. The fact that Prime Ministers Orbán and Morawiecki got so hysterical about this probably demonstrates that we are on the right track because, if the rule of law is as much in order in these countries as they claim, then why do they hate their citizens so much to deprive them of the recovery money in times of crisis, alongside so many other millions of Europeans? Let’s make something clear: this is not an east-west divide, it is not about a bizarre global conspiracy theory, it’s not an anti-Hungarian coup and it’s not an anti-Polish machination, because what can be more pro—Hungarian or pro—Polish than standing up for the money that belongs to the citizens to get where it really has to be - to the small businesses, to the local communities - and not into the pockets of autocrats or members of Viktor Orbán’s family? It is not about Christianity either. Last time I checked, stealing is against the Bible too, so let’s keep that in mind. One last thing, let me say to those on the right in this House and to the Conservatives in the Council: please stop appeasing European autocrats. It’s not working and you are making a huge mistake here. Please stand on the side of the people and on the side of European values. After so long, you have a historic chance to do that. (Applause)FRJordan Bardella (ID). – Madame la Présidente, au-delà de la crise sanitaire à l’ordre du jour du prochain Conseil européen, l’actualité nous rappelle chaque jour que l’Europe traverse une autre crise, dont vous semblez parfois oublier l’existence, je veux bien entendu parler de la crise sécuritaire.Lors des dernières semaines, le terrorisme islamiste a encore frappé l’Europe de plein fouet. Il a frappé à Paris, il a frappé à Nice, il a frappé à Vienne et les terroristes ne venaient pas d’ici. Ils sont entrés sans difficulté sur le continent, puis ont traversé sans entraves les frontières qui séparent les pays européens, censées pourtant être renforcées en pleine pandémie de COVID-19.En 25 ans d’existence, l’espace Schengen a montré son indigence face à chacune des crises que nous avons traversées. L’Europe a été incapable d’endiguer la crise des migrants de 2016: le système Schengen faisant porter tout le poids de la maîtrise des flux migratoires sur les pays d’entrée dans l’UE, déjà durement touchés par une crise économique. Le système Schengen ne nous a pas protégés face à la crise du terrorisme. Il ne nous a pas davantage protégés face à la crise sanitaire, pendant qu’ailleurs dans le monde, de l’Asie à la Nouvelle-Zélande, ce sont les pays qui ont très tôt fermé leurs frontières qui ont le mieux résisté à l’épidémie.Aujourd’hui, l’Europe poursuit sa fuite en avant. La Commission européenne propose un pacte sur la migration qui mettra en péril la stabilité démographique du continent et les eurodéputés réclament le retour immédiat aux frontières ouvertes de Schengen en pleine pandémie de COVID-19. Face à cet entêtement idéologique, les chefs d’États européens doivent décider maintenant de la suspension des accords de Schengen. Les crises que nous avons traversées ces dernières semaines nous rappellent une leçon millénaire: les frontières sont les meilleurs outils dont disposent les peuples pour se protéger, alors protégeons-les.ENTineke Strik (Verts/ALE). – Madam President, the next Council meeting is decisive for the future of the rule of law in the EU. Mr Orbán and Mr Morawiecki threaten to block EUR 1 800 billion meant for our citizens, for our climate and for our economies, to protect their own corrupt and autocratic agendas. We hear rumours that the German Presidency is seriously considering finding a compromise with those two Member States, but that would be a historical mistake. Giving in now would send a message that the EU gives in to blackmail and that it’s possible to violate the essential values and rules of the European treaties and enjoy impunity. Now is not the time to focus on Poland or Hungary. We know the game that they’ve been playing for so long. It is instead time for the Council to admit that it has inflicted this crisis upon itself. Member States neglected the rule of law crisis for years and continuously prioritised other interests over the protection of our fundamental values. If the Council seriously wants to end the rule of law crisis in the EU, it must have the courage now to keep its legs stiff. Enough is enough. Council Presidency Member States, European citizens are counting on you.(Applause)PLAnna Zalewska (ECR). – Pani Przewodnicząca! Szacunek, solidarność, pragmatyzm to trzy warunki, żeby dyskutować poważnie o pieniądzach dla obywateli, żeby wyjść z kryzysu i żeby móc poważnie rozmawiać o prawie klimatycznym, nie szantaż, nie emocje, nie polityczne zacietrzewienie i ideologiczna histeria, bo dzisiaj to właśnie prezentujecie na sali Parlamentu Europejskiego. Trzeba rozmawiać o prawie klimatycznym z szacunkiem, z odpowiedzialnością za obywateli. Dlatego że Parlament Europejski nie posłuchał tego, o czym mówiła Rada. Złamał wszystkie ustalone zasady, na przykład nowy cel na 2030 r. Rada mówi 55%, Agencja Środowiska mówi, że 40% jest niemożliwe do zrealizowania, Parlament mówi 60%. Podobnie kiedy mówimy o solidarności, że razem dojdziemy do zerowej emisyjności. Parlament mówi nie, jeszcze raz powtarzam: solidarność, odpowiedzialność, pragmatyzm, szacunek dla siebie nawzajem.ESDolors Montserrat (PPE). – Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, deciros: No estáis solas. Señora presidenta, la pandemia de COVID-19 nos sigue golpeando a todos, poniendo en evidencia que somos vulnerables y enseñándonos que, actuando unidos, somos más fuertes y eficaces. Por ello, apoyamos el liderazgo de la Unión en la investigación y la compra de vacunas, que es un soplo de esperanza y de futuro para todos. Tenemos la responsabilidad de salvar vidas, de proteger la salud de todos, de impulsar el crecimiento de nuestra economía y de garantizar los empleos de millones de europeos. Por ello, debemos impulsar con urgencia los fondos europeos y hacer reformas nacionales ambiciosas y necesarias. Aquí no valen políticas populistas que solo busquen satisfacer deseos partidistas. El Consejo debe impedir la paralización de las ayudas. No podemos esperar más, estamos sufriendo la mayor crisis de los últimos setenta años. Hay que actuar y hay que hacerlo garantizando el Estado de Derecho y sin permitir ningún ataque a los derechos fundamentales. El Estado de Derecho y la recuperación de la economía son caminos que deben ir unidos, en la Unión y en los veintisiete Estados miembros, y, con esta misma intensidad, debemos afrontar otros desafíos a los que nos enfrentamos hoy en Europa. Hemos vuelto a sufrir la violencia despiadada del terrorismo. Por ello, necesitamos seguir colaborando juntos, desde la firmeza y la fuerza del imperio de la ley, para ganar esta batalla. Nos jugamos nuestros valores. La incertidumbre que provoca la perspectiva de un Brexit sin acuerdo requiere una mayor unidad entre los Estados miembros. Las imágenes que estamos viendo en Canarias son inadmisibles. Debemos dar una respuesta de toda la Unión Europea, con una verdadera política común migratoria, al permanente drama de la inmigración. Lo que ocurre en España, ocurre en Europa. Deseamos que, tras la reunión del Consejo, la noticia sea una: que Europa está más unida que nunca y que da una respuesta coordinada a todos los desafíos que tenemos por delante. Los ciudadanos europeos nos necesitan y no podemos fallarles.PTPedro Silva Pereira (S&D). – Senhora Presidente, quero começar por dizer, como outros já aqui fizeram, que a ausência do Conselho neste debate em que se discute, precisamente, a agenda da reunião do Conselho é um insulto inaceitável a este Parlamento e à democracia europeia, mas compreendo bem o embaraço do Conselho, porque a verdade é que o Conselho, com o veto da Hungria e da Polónia, não está a conseguir viabilizar o pacote financeiro de resposta à crise, de forma coerente, com o acordo que já negociou com este Parlamento sobre o Estado de Direito. Mas esse é um problema que o próprio Conselho tem de resolver e é importante que o faça, honrando a sua palavra, porque as soluções intergovernamentais de que alguns falam correm o risco de não resolver problema nenhum e criar novos problemas, incluindo o afastamento deste Parlamento. Nos nossos países, costuma dizer-se que não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. A versão europeia deste ditado é: não devemos deixar para a Presidência portuguesa o que podemos resolver na Presidência alemã. Os cidadãos europeus na União não iriam compreender mais adiamentos. FRNathalie Loiseau (Renew). – Madame la Présidente, lors du prochain Conseil européen, la lutte contre le terrorisme sera à l’ordre du jour. La veille, la Commission aura présenté un nouvel agenda européen contre le terrorisme.À vous la Commission, aux membres du Conseil, mais aussi à nous tous parlementaires européens, je voudrais dire ici que nous devons collectivement faire plus et faire mieux. Ursula von der Leyen, je vous demande de ne plus hésiter à nommer les auteurs des actes terroristes barbares qui nous frappent avec une tragique régularité. Ce sont des djihadistes islamistes qui s’en prennent à nous, non pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes: un espace de liberté, de tolérance, de respect de chacun, une Europe des Lumières qui fera toujours primer les connaissances sur les croyances, la raison sur l’obscurantisme.Aux membres du Conseil, dont je regrette l’absence aujourd’hui dans cet hémicycle, je demande de sortir des réflexes nationalistes étriqués qui sont le contraire absolu de ce dont a besoin la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Nous devons donner à Europol un mandat plus fort et davantage de moyens. Il nous faut un procureur antiterroriste européen. Les bases de données européennes dont nous disposons ou que nous mettons en place doivent être mieux renseignées et mieux communiquer entre elles. Il est urgent de mieux sécuriser nos frontières extérieures, la liberté de circuler en Europe ne vaut ni pour les terroristes, ni pour les islamistes radicalisés, ni pour les trafiquants d’armes.À nous tous, Commission, Conseil, Parlement, je nous demande de prendre nos responsabilités pour que le règlement sur le retrait des contenus terroristes en ligne soit rapidement adopté et pour que nous nous engagions sans faiblesse à lutter contre les contenus haineux sur l’internet. Les réseaux sociaux avaient pour ambition d’être un formidable espace de liberté, ils sont parfois devenus un redoutable réservoir de haine et d’incitation à la violence.Agir en responsabilité contre le terrorisme, c’est ce que nous devons aux victimes du terrorisme, à leurs proches et à tous les Européens.ENBas Eickhout (Verts/ALE). – Madam President, this is going to be a quite crucial summit for the German Presidency. This is going to be their last, and basically whether we can judge whether the Presidency is going to be a success is going to depend on this last Council. There are a lot of issues at the table. We have been back-loading a lot on this last Council and I think everyone said it already very clear, it’s the European values that are at stake and the European Parliament will not accept any watering down of the deal that has been made before and we will remain on that line. But also on vaccines, if we look at the distribution, now we have to make sure that it will be distributed to all our citizens in a fair and accessible way – very crucial. On Brexit, the deal must be fair and not undermining social and environmental standards, also that is at stake during this Council. And last but not least, the climate crisis. The world is changing. We have a new president in the United States and next year should be a year of global action. So this year, this December, Europe needs to get its own house in order and except the 2030 higher, ambitious climate targets. PLBogdan Rzońca (ECR). – Pani Przewodnicząca! Wtedy gdy razem walczymy z pandemią, z terroryzmem, gdy walczymy o lepszy klimat, o gospodarkę, o dobry handel, wtedy wygrywamy w Unii Europejskiej. Źle zaczyna się dziać wtedy, kiedy zapominamy o traktatach, a jeden z zapisów art. 4 traktatu mówi wprost – wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii Europejskiej należą do państw członkowskich. Zapamiętajcie Państwo to. Lipcowa Rada Europejska o tym pamiętała i dlatego odniosła sukces, ale Parlament Europejski poprzez rezolucję, poprzez różne wypowiedzi zniszczył to bardzo dobre porozumienie lipcowe. Te fałszywe rezolucje, fałszywe informacje, na przykład o Polsce, spowodowały, że zniszczono solidarność europejską. I tak chcecie robić dalej. Nie pozwolimy. My się nie boimy. Fałszywi lewicowi, liberalni prorocy chcą używać fałszywej broni – mechanizmu praworządności czyli po prostu mechanizmu wściekłości wobec chrześcijańskich prawicowych rządów. Widać, jak ta fałszywa broń już opóźnia inwestycje w Unii Europejskiej. Stoimy w miejscu, dyskutujemy. Europa czeka na prawdę i wielkie wartości, w oparciu o które rozpoczęła swoją działalność przy tak ważnych postaciach jak Adenauer, Gasperi czy Schuman. DEOthmar Karas (PPE). – Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! An den Rat gerichtet: Mit Abwesenheit können wir kein Problem lösen. Wir haben uns die Frage zu stellen: Ist uns denn eigentlich noch zu helfen? In den USA gewinnen Joe Biden und Kamala Harris das Bemühen, die Spaltung in den USA und der Welt zu überwinden. Und in der Europäischen Union blockieren die Mini-Trumps das größte Investitionsprogramm gegen Corona und in unsere gemeinsame Zukunft für eine unabhängigere, ökologischere, digitalere, demokratischere, glaubwürdigere, stärkere Europäische Union. Ist uns eigentlich noch zu helfen?Die liberale parlamentarische Demokratie, die Rechts- und Wertegemeinschaft, der Rechtsstaatsmechanismus sind nicht verhandelbar. Wir lassen uns nicht erpressen! Weder von innen noch von außen. Ungarn, besser gesagt, das Verhalten der Regierungschefs von Ungarn und Polen, ist uneuropäisch, es ist undemokratisch, es ist inakzeptabel, es ist gegen die Zukunft Europas gerichtet und vor allem gegen die eigene Bevölkerung.Ich frage den Rat: Merken Sie endlich, dass die Einstimmigkeit nur den Nationalisten, Populisten und Erpressern hilft und Europa schadet? Geben Sie dieses Instrument auf, vergemeinschaften Sie den Entscheidungsprozess, schaffen Sie einen direkt gewählten Senat, befreien Sie sich aus der Geiselhaft und sorgen Sie für einen Gipfel, der das beschließt, was wir ausgehandelt haben, der das beschließt, was wir beschlossen haben – nicht nur beim Rechtsstaatsmechanismus, nicht nur bei den Investitionen in die Zukunft, sondern auch bei der Erfüllung unserer Klimaziele durch das Klimaziel von 60 %, mindestens 55 % bis 2030. Tun Sie, was Sie zu tun haben!ENJytte Guteland (S&D). – Madam President, the European Council meeting will be a decisive day where Europe will set the bar in its climate efforts, and we expect nothing less than that it contains a clear and progressive commitment on a revised EU climate target for 2030. It is high time that the Member States unite on a progressive target so that the European Parliament and the Council, as Union legislators, can have proper negotiations on the necessary updates in the Union climate effort accordingly. The European Parliament has already decided on revised EU 2030 target at 60% emission reduction compared to 1990. As the rapporteur from the European Parliament on climate law, I urge the Member States to do the same, to be constructive, listen to the citizens, listen to the science and be responsible, ensure that the European Council will agree on a sufficiently progressive Union climate target.ENBilly Kelleher (Renew). – Madam President, President von der Leyen when you were referencing the EU-UK negotiations on Brexit you said and I quote, ‘we will do all in our power to reach an agreement, we are ready to be creative, but we are not ready to put into question the integrity of the single market, the main safeguard of European prosperity and wealth’. Equally, President von der Leyen, I say to everybody, we must not put into question the integrity of the Good Friday Agreement which is the main safeguard of Ireland’s prosperity and peace. This is a Rubicon which nobody can cross and we have to insist, regardless of what are the outcomes in terms of the Brexit negotiations, we simply must have a border on the island of Ireland that is open and unguarded, and this is a message I bring very strongly to everybody that’s involved in the final throes of these negotiations - those in the European Union negotiating on our behalf here in Ireland and those in the UK who are negotiating for the United Kingdom. Bearing in mind this Good Friday agreement is sacrosanct and is integral to peace on the island of Ireland.With regard to the COVID-19 vaccine, we need to show solidarity and I want to thank the European Commission for securing all these vaccine doses. But it must be dispersed in a fair manner - no rich countries versus poor countries, rich people versus poor people. It must be distributed based on medical advice and vulnerability of the peoples of Europe.DEMichael Bloss (Verts/ALE). – Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Kommissionspräsidentin von der Leyen! Vor zwei Monaten haben wir im Europäischen Parlament das bislang ambitionierteste Klimagesetz verabschiedet. Wie haben drei Punkte klargemacht. Erstens: Wir hören den Ruf der Jugend. Zweitens: Wir nehmen die Klimakrise ernst. Und drittens: Wir wollen endlich verhandeln. Aber wir können nicht verhandeln, denn die Staats- und RegierungschefInnen, die blockieren gerade einen Beschluss. Jetzt steht sogar im Raum, dass sie auch bei ihrem Treffen im Dezember kein Klimaziel beschließen.Machen Sie das nicht! Wir können nicht länger warten. Die sterbenden, austrocknenden Wälder, die können nicht länger warten. Und auch die Menschen, die uns für den Klimaschutz gewählt haben, die wollen nicht länger warten. Wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, um das 1,5 °-Ziel einzuhalten. Das heißt, jedes Jahr, jeder Monat zählt.Machen Sie den Weg frei für das europäische Klimaschutzgesetz! Alles andere wäre ein Desaster für die deutsche Ratspräsidentschaft und eine bittere Enttäuschung der Hoffnung von Millionen von jungen Menschen überall in Europa.PLZbigniew Kuźmiuk (ECR). –Pani Przewodnicząca! Pani przewodnicząca von der Leyen tuż przed wyjściem z tej sali przywoływała słynny kompromis z 21 lipca tego roku. Rzeczywiście wtedy premierzy 27 krajów członkowskich zgodzili się na wieloletni budżet, na fundusz odbudowy z całym jego oprzyrządowaniem. Zgodzili się także na mechanizm praworządności, ale rozumiany jako ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej. Niestety większość parlamentarna i prezydencja niemiecka 5 listopada to porozumienie brutalnie złamały. Teraz Państwo tutaj nazywacie kraje, które zwracają uwagę, że to porozumienie zostało złamane, szantażystami. Przecież to jest kuriozalne. Dwie instytucje unijne zwracają uwagę, że to, co Państwo przygotowaliście, łamie Traktaty. Europejski Trybunał Obrachunkowy pisał, że potrzebne są jasne i szczegółowe kryteria dotyczące tego mechanizmu. Przez dwa lata Komisja tych kryteriów nie przygotowała. Wreszcie służby prawne Rady piszą, że obejście artykułu siódmego jest łamaniem Traktatów. Państwo nad tym przechodzicie do porządku dziennego. Jak można łamać unijne Traktaty i próbować tworzyć mechanizm pilnowania praworządności w krajach członkowskich? Przecież to jest kuriozalne.FRFrançois-Xavier Bellamy (PPE). – Madame la Présidente, le Conseil a mis à son ordre du jour de la prochaine session la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Mais, Madame la Présidente de la Commission, nous n’aurons jamais le courage de combattre l’ennemi qui nous attaque, si nous n’avons même pas le courage de le nommer. Le professeur Samuel Paty, les fidèles de Notre-Dame de Nice, les récentes victimes de l’attentat de Vienne n’ont pas été victimes d’un vague extrémisme anonyme, mais d’une idéologie claire: l’islamisme. Et nommer les choses n’est pas superflu, c’est la condition pour pouvoir agir enfin efficacement parce que, pour mettre fin au terrorisme, il faudra évidemment améliorer notre coopération en matière de sécurité et de justice, mais il faut accepter enfin de mener un combat idéologique. L’islamisme attaque ce que l’Europe a trop souvent renoncé à défendre: notre civilisation, nos principes, une certaine manière de vivre, de délibérer et de transmettre. Bref, toutes les polices d’Europe, malgré leur dévouement, n’empêcheront pas la violence de frapper si nous n’avons rien fait en amont pour lutter contre l’emprise de cette idéologie, en particulier chez les plus jeunes.La Commission veut vraiment être réduite à envoyer ses condoléances, attentat après attentat? Alors il ne sert à rien de s’indigner dans le vide contre un extrémisme violent, il faut commencer par ne plus être complices de cette idéologie, par cesser de financer des associations inspirées par les Frères musulmans qui propagent, avec des fonds européens, la haine qui fera demain d’autres victimes innocentes, par cesser de subventionner des dirigeants islamistes, comme Erdoğan, quand il s’attaque encore tout récemment à Chypre, par cesser de fermer les yeux – et je me tourne vers vous, chers collègues, dans ce Parlement qui se dit si attaché à l’état de droit –, sur le fait que dans bien des quartiers de nos pays, la chape de plomb d’un Islam intégriste a remplacé l’autorité de nos démocraties.Il faut mettre fin à notre déni sur le plan migratoire, tant d’attentats auraient été évités si personne n’avait pu entrer en Europe s’il n’y avait été autorisé légalement. À ce compte-là, et à ce compte-là seulement, nous pourrons réussir le défi de reconstruire l’unité de nos sociétés autour de principes communs et alors nous aurons réellement travaillé contre la violence en luttant contre l’islamisme qui la nourrit aujourd’hui.NLKathleen Van Brempt (S&D). – Voorzitter, het is stilaan voor iedereen duidelijk, mag ik hopen, dat er een heel sterke verband bestaat tussen de Europese Green Deal en het Europese handelsbeleid. De doelstellingen, de ambitieuze doelstellingen, die we bepalen voor ons intern beleid, moeten we doorvertalen in het handelsbeleid. Wat we bij ons prediken, moeten we ook in de rest van de wereld prediken. En in die context moet me echt iets van het hart. Wij hebben vandaag heel hard ingezet op vaccins en testen – met heel veel succes – en ik denk dat het Von der Leyen, onze Commissievoorzitter, geweest is die gezegd heeft dat Europa pas veilig zal zijn als de hele wereld veilig is en dus toegang heeft tot een vaccin. En ik zou dus graag uitleg hebben van de Commissie en de Raad waarom wij ons verzetten in de Wereldhandelsorganisatie, waar er een initiatief is van een aantal landen om een ontheffing in te stellen – tijdelijk, tijdens de pandemie – om ervoor te zorgen dat er rechtenvrij geproduceerd kan worden – bijvoorbeeld een vaccin, want dat gaat een heel groot probleem worden. Ik zou willen weten waarom wij ons daartegen verzetten. Wat zijn de redenen? En waarom onderhandelen wij niet? Want Europa zal pas veilig zijn als de hele wereld veilig is.PLPatryk Jaki (ECR). – Pani Przewodnicząca! Charakterystyczne, że najpierw niemiecki komisarz w 2018 roku forsuje rozporządzenie związane z praworządnością, a teraz niemiecka prezydencja naciska, żeby to zakończyć. Główny zarzut wobec Polski –upolityczniony wybór sędziów. Tymczasem Niemcy mają najbardziej upolityczniony sposób wyboru sędziów w całej Europie. Tam często politycy wybierają polityków na sędziów. A w Polsce? Dalej sędziowie mają decydujący wpływ. I wy macie czelność mówić Polakom, że łamią praworządność? Ja wam przypomnę, że do dzisiaj nie zapłaciliście nawet jednego euro za wasze poprzednie lekcje praworządności w Polsce. Ile jeszcze przykładów waszej arogancji, która łamała europejską solidarność, jest potrzebnych, żebyście zrozumieli, że każde państwo ma prawo decydować o tym, co jest zapisane w traktatach? Chcecie mówić o praworządności? Proszę bardzo. Czy praworządne jest dogadywanie się z Putinem nad głowami Europejczyków w sprawie gazowej? Czy to jest ta solidarność i praworządność, której Niemcy chcą uczyć całą Europę? PTPaulo Rangel (PPE). – Senhora Presidente, o Conselho que vamos ter a 10 e 11 de dezembro é decisivo na medida em que está em causa aquilo que é o mais importante, o mais fundamental da nossa União Europeia. São os valores do Estado de Direito, os valores do rule of law, e é fundamental que o Conselho seja capaz de dar um sinal a todos os cidadãos europeus de que os valores do Estado de Direito estão à frente de qualquer outro interesse, seja nacional, seja regional, seja partidário, seja social. Este é o ponto fundamental e aí é muito importante que também a Presidência portuguesa esteja claramente vinculada a estes valores e que não volte à sua posição de julho, em que antes do Conselho Europeu de julho, o Primeiro-Ministro português veio dizer que o Estado de Direito não devia estar ligado ao Fundo de Recuperação. É importante que tenha mudado de posição e é importante que se mantenha fiel a essa posição.Por outro lado, há um ponto fundamental para a União Europeia que é, justamente, o acordo com o Reino Unido, que é, justamente, a regulação do Brexit. Esperemos que o Reino Unido dê sinais positivos e, se der esses sinais positivos, que nós sejamos capazes de preparar uma relação futura que seja frutuosa. Se não for possível fazer isso, então, é fundamental, é mesmo essencial, que a União Europeia, num dos momentos mais difíceis da sua vida com a crise pandémica, seja capaz também de preparar planos de contingência eficazes para um Brexit desregulado. São estas as duas principais preocupações no meio daquela que é a maior, que aflige, hoje, os nossos cidadãos, que é, justamente, a pandemia e a fase da vacinação.ESJonás Fernández (S&D). – Señora presidenta, señora comisaria, yo creo que llevábamos una buena evolución en la negociación del marco financiero, de la Decisión sobre los recursos propios, del Reglamento del Estado de Derecho, y también, una evolución razonable en el Reglamento que nos queda pendiente sobre la recuperación, cuando conocimos la amenaza de los Gobiernos polaco, húngaro y esloveno. Quiero afirmar que esta amenaza no es una amenaza fundamental sobre la Unión Europea, sino que, en el fondo, es una amenaza contra sus propios ciudadanos. Unos ciudadanos que están sufriendo la senda autoritaria y liberal de sus Gobiernos y que pueden quedarse sin acceso al fondo de recuperación, pero también sin acceso a nuevos instrumentos del marco financiero plurianual, como es el Fondo de Transición Justa.Por lo tanto, yo creo que esa es una amenaza no creíble. Una amenaza que tiene que tener una respuesta contundente por parte del Consejo, una respuesta del Consejo apoyada por este Parlamento, que necesita también que los grupos parlamentarios de las familias cuyos líderes nacionales están detrás de esta amenaza muevan ficha.ENSeán Kelly (PPE). – Madam President, it’s a pleasure to be with you this morning from Dublin. The EU leaders’ summit is an agenda that is a shopping list of pivotal topics for our Union. Brexit is not on the agenda, which is very much on our minds. Thanks again to Michel Barnier, Ursula von der Leyen, Angela Merkel and the German Presidency for trying to get a deal done. If the United Kingdom meets us halfway, I think that it can be done. We can get the deal done.Brexit is, of course, not the only issue. The pandemic is the big challenge as of now. But the news of several successful vaccines is a great ray of hope. It’s a triumph for research, cooperation and indeed EU funding, which isn’t mentioned often enough. It will lead to the biggest rollout of a vaccine ever seen. This must be done carefully, prioritising the most vulnerable. The vaccine will help in the health recovery, but we also need an economic recovery. The EU recovery fund is a great initiative, but we also need a trade and investment policy that is fit to meet the challenges as well. We need to diversify our supply chains, we need more effective risk management tools and we need stockpiling of key products, such as medical equipment.On the climate side, the Green Deal is our major initiative. We have targets and we have ambition, but targets and ambition are no good unless they are met. So, this time next year, rather than talking about what we should be doing in 2030, 2040 or 2050, I would like to hear what each Member State has actually achieved in 2021. The same for the next four years so that, when we finish this term, we can say we have achieved so much and gone so far in reaching our ambition and our targets. PRESIDENZA: ROBERTA METSOLA Viċi PresidentHRTonino Picula (S&D). – Poštovana predsjedavajuća, 2020. je godina koju ćemo dugo pamtiti po zdravstvenoj i ekonomskoj krizi. Ipak, posljednjih dana smo dobili ohrabrujuće vijesti o pronalasku cjepiva. Pozdravljam napore da cjepivo postane što prije dostupno građanima te posebno rizičnim skupinama. Europska unija mora pomoći da cjepivo bude dostupno i zemljama uključenima u pretpristupni proces jer borba protiv virusa ne završava na našim granicama. Što se tiče susjedstva, očekujem od lidera Europske unije da na Vijeću usvoje jasan zajednički stav o Turskoj. Nedopustivo je da gotovo svakodnevno svjedočimo agresivnim provokacijama koje prkose međunarodnom pravu i dovode u pitanje teritorijalni integritet naših članica. Želimo ambiciozniji pristup Vijeća klimi. Tražim od svih članica da obvezujuće mjere o klimatskoj neutralnosti do 2050. uključe u svoja zakonodavstva. Svakako očekujem da summit potvrdi dogovor o višegodišnjem proračunu. Novac europskih građana ne smije biti korišten za političke agende autokratskih vlada koje vetom ne ugrožavaju samo zajedničke vrijednosti nego i ekonomski oporavak cijele Unije. ELΣτέλιος Κυμπουρόπουλος (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλαπλές προκλήσεις ασφαλείας και η Τουρκία έχει καθοριστικό ρόλο. Κάποιες από αυτές είναι αποτέλεσμα της αναποφασιστικότητάς μας κατά το παρελθόν, όπως η αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε την απειλή της τρομοκρατίας και οι ετεροβαρείς σχέσεις μας με κράτη όπως η Τουρκία. Δυστυχώς, η αναβλητικότητά μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους δύο αυτούς τομείς απειλεί σήμερα να εκραγεί μπροστά μας δημιουργώντας σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανεκτικότητά μας στις αποδεδειγμένες σχέσεις της κυβέρνησης Erdoğan με θύλακες του ISIS για την πραγματοποίηση λαθρεμπορίου πετρελαίου στο παρελθόν έμεινε αναπάντητη. Η συνεργασία με ακραίους τζιχαντιστές της Τουρκίας στη Συρία, η εκπαίδευσή τους και η μεταφορά τους ως μισθοφόρους στη Λιβύη και το Ναγκόρνο Καραμπάχ έμεινε επίσης αναπάντητη.Η εργαλειοποίηση του προσφυγικού ζητήματος από τον Erdoğan, πρωτίστως για την είσπραξη χρηματοδοτήσεων και την πίεση στην Ευρώπη για εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων όχι μόνο συνάντησε ισχνές αντιδράσεις, αλλά έγινε και αποδεκτή ως ένα βαθμό. Τώρα όμως είμαστε ενώπιον των συνεπειών της αναποφασιστικότητάς μας, καθώς μαχητές του ISIS συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές, αφού διήλθαν από την Τουρκία. Ζούμε την πρόκληση θρησκευτικών εντάσεων στις μουσουλμανικές κοινότητες της Γαλλίας με παρακίνηση του Erdoğan.Κύριοι συνάδελφοι, όλες οι μέχρι τώρα ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν, δυστυχώς, από ό,τι αποδεικνύεται από την άκρως συνεχιζόμενα προκλητική στάση Τουρκίας, ευχολόγια χωρίς όμως να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στη ρίζα του. Η Τουρκία και ο Erdoğan απειλούν κράτη μέλη της Ένωσής μας και την ασφάλεια των πολιτών μας και πρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει την ιστορική ευθύνη που του αναλογεί με ρηξικέλευθες αποφάσεις και ενεργοποίηση των κυρώσεων. Η αλλαγή αυτή της στάσης της και θέσης θα πρέπει να γίνει μόνο αν πραγματικά αποδείξει η Τουρκία με πράξεις ότι αλλάζει νοοτροπία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει παρατηρητής. Η Ευρώπη είναι η κορωνίδα της σταθερότητας και του δικαίου κι αυτό πρέπει να το δηλώνει ρητά παντού.ESJuan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora presidenta, la agenda del Consejo del próximo 10 de diciembre habla de solidaridad ante la pandemia, pero ni una palabra de solidaridad ante el hecho migratorio; solo hay una mención a la migración, al hablar de Turquía y el Mediterráneo oriental. Pero, ¿acaso ignora el Consejo que en estos momentos la ruta más acuciante y mortífera es la migratoria hacia Canarias y que empeora el drama que vivimos en la crisis de los cayucos entre 2004 y 2006? Porque entonces no existía la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, no operaba Frontex, no había Fondo de Asilo y Migración ni un espacio de libertad, justicia y seguridad regido por el mandato de responsabilidad compartida y solidaridad vinculante, ni programas de realojamiento, que deben reactivarse cuanto antes.Pero, mientras tanto, desde luego, los insolidarios no pueden salirse con la suya, ni en su negativa a acatar el Estado de Derecho con todas sus consecuencias ni en su negativa a la solidaridad con los Estados que mantienen fronteras exteriores de la Unión Europea.Comisión, Consejo: Canarias no es un muro, es España, es la Unión Europea. Y las personas rescatadas en la mar y que llegan a los puertos de Canarias ya están en la Unión Europea y son nuestra responsabilidad común. ENKarlo Ressler (PPE). – Madam President, in these uncertain times for millions of Europeans finding concrete solidarity in health and economic crisis should certainly be on the top of the leaders’ agenda in December. There is another topic however that deserves our utmost attention and that is the fight against violent extremism. The recent Islamist terrorist attacks in Vienna and across France have once again shocked Europe but also shown that the need for a stronger European fight against terrorism and radicalisation is really necessary. This is not only a French or Austrian tragedy, but this is also an attack on Europe. Only last year there were more than 100 prevented, failed or completed terrorist attacks across the EU, and more than 1 000 individuals were arrested on suspicion of terrorism-related offenses. This shows that fights on multiple fronts, including on online platforms, coordination and appropriate funding can prevent such attacks. Freedom requires security and protection of citizens – from the pandemic from the economic crisis – but also from brutal terrorism.NLAgnes Jongerius (S&D). – Voorzitter, Polen en Hongarije willen wel subsidies van de Europese Unie ontvangen, maar weigeren de Europese waarden na te leven, en dat vinden we onacceptabel. Het Europees Parlement wil daar een einde aan maken en is er daarom gelukkig in geslaagd een historisch akkoord af te sluiten. Het raakte Orbán en consorten daar waar het het meeste pijn doet: in de portemonnee.Nu de regeringsleiders van Polen, Hongarije en Slovenië hun veto hebben uitgeroepen over het Europees herstelfonds en de meerjarenbegroting brengen zij de broodnodige maatregelen om de coronacrisis aan te pakken in gevaar.Het is nu aan de Europese leiders om druk op hun collega’s uit te oefenen. Dit herstelfonds moet er komen. Wij geven niet toe aan chantage. Elke burger in Europa moet er zeker van kunnen zijn dat zijn of haar rechten gewaarborgd blijven.ELΜαρία Σπυράκη (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, Aντιπρόεδρε Šefčovič, αγαπητοί συνάδελφοι, στη σύνοδο κορυφής των ηγετών στις 10 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε ένα υπαρξιακό δίλημμα. Θα προχωρήσει σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας όπως έχει προειδοποιήσει μήνες τώρα ή θα συνεχίσει την πολιτική ανοχής και κατευνασμού έναντι του Erdoğan; Η Τουρκία δεν αξιοποίησε το παράθυρο ευκαιρίας που του έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την Ελλάδα, αντίθετα συνέχισε την επιθετική συμπεριφορά στο Αιγαίο. Ο ίδιος o Erdoğan παραβίασε επιδεικτικά τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την επίσκεψή του στο Βαρώσι. Η Τουρκία παραβιάζει κατά συρροή τους κανόνες του κράτους δικαίου. H Τουρκία προσβάλλει τις αξίες μας μετατρέποντας την Αγία Σοφία, το Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε τζαμί. H Τουρκία παραβιάζει την επιχείρηση ειρήνης για την επιτήρηση του εμπάργκο στη Λιβύη. H Τουρκία παραβιάζει και κάνει επίδειξη δύναμης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, παραβιάζοντας τη διεθνή νομιμότητα και τελικά εκτιμά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υλοποιήσει τις προειδοποιήσεις της. Θα μείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα λόγια; Θα υποκύψει στην επίθεση φιλίας των τελευταίων εικοσιτετραώρων, όταν υπάρχουν ήδη σενάρια που φέρουν τον Erdoğan έτοιμο να προσαρτήσει την κατεχόμενη Κύπρο; Θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τέτοιο παράθυρο ευκαιρίας στον Erdoğan που εμφανίζεται ως επίσημος καταπατητής της διεθνούς νομιμότητας, όχι μόνο στην Aνατολική Μεσόγειο, αλλά και στον Καύκασο; Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το εξής: αναβάλλοντας τις αποφάσεις για κυρώσεις στην Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπονομεύει μόνο την πορεία της Ελλάδος και της Κύπρου. H Ευρωπαϊκή Ένωση υπονομεύει τη διεθνή της πορεία ως διεθνής παίκτης. Πυροβολεί τα πόδια της κι αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που μπορεί να κάνει στον εαυτό της.DEUdo Bullmann (S&D). – Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Wenn die Staats- und Regierungschefs sich bei ihrem Gipfel im Dezember treffen, dann müssen Blockaden gelöst werden, und zwar ohne falsche Kompromisse. Aber es wird auch ein Fazit gezogen werden, ein vorläufiges Fazit der deutschen Ratspräsidentschaft.Lassen Sie mich sagen, dieses Fazit wird lauten: Europa ist ein anderes geworden, dieses Deutschland ist ein anderes geworden als das, das es vor zehn Jahren war – ein Europa, das sich hilft. Ein Europa, das sich unterstützt. Das Wiederaufbauprogramm wird einmal in die Geschichtsbücher eingehen als eine Trendwende zu mehr Solidarität, zu finanzpolitischer Verantwortung und zum gemeinsamen Willen, ein nachhaltigeres Europa zu bauen.Herr Šefčovič, wir brauchen diese Debatte international. Ich vermisse unsere Diskussion darüber, was die strategische Rolle Europas in der Welt ist. Denn nur, wenn wir zusammenarbeiten, mit Lateinamerika, mit Afrika und mit Asien – und Joe Biden wird ein Partner sein –, können wir das in die Zukunft wenden und eine gerechte, eine nachhaltige Welt bauen. Ich bitte Sie, das unmittelbar auf die Tagesordnung zu setzen: in der Kommission, in diesem Haus werden wir dafür sorgen, und auch im Rat!ITFulvio Martusciello (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, in preparazione della riunione del Consiglio europeo, l'Unione europea, ritengo, deve rafforzare il controllo sulle tecnologie sensibili.Una recente relazione del Tactics Institute for Security and Counter Terrorism, l'organizzazione di ricerca con sede nel Regno Unito, presenta pubblicamente fatti preoccupanti: transazioni tecnologiche di know how fra l'Occidente e paesi terzi, che le utilizzano contro i propri oppositori per sovvertire la democrazia.Tra i singoli esempi leggiamo il programma di infrastrutture e di sorveglianza interna degli Emirati Arabi, DREAD, che è stato utilizzato per la sorveglianza di attivisti per i diritti delle donne saudite, di diplomatici delle Nazioni Unite, del personale della FIFA e di attivisti politici e per i diritti umani.Altri esempi sono il project Travel e il project Karma. Il primo ha aiutato gli Emirati Arabi Uniti a identificare l'opposizione politica alla monarchia; il secondo ha sviluppato funzionalità di violazione degli IPhone. Attivisti, diplomatici e leader stranieri rivali del Medi Oriente sono stati presi di mira con malware diffusi tramite telefonini, o mail o in remoto.Dobbiamo riconoscere che molti regimi totalitari usano queste armi. Alcuni preferiscono far parte dell'ecosistema internet occidentale, impegnandosi direttamente o per procura a minare trasparenza e privacy, per delineare la loro sovranità digitale mantenendo i vantaggi economici della connettività.I regimi autoritari possono diventare così efficienti e sofisticati nel reprimere l'opposizione con le tecnologie informatiche da non dover ricorrere a una brutale coercizione. Possono persino apparire benigni agli occhi dell'opinione pubblica mondiale.L'Unione europea dovrebbe occuparsi allora dell'esportazione di conoscenza e tecnologia, con rigide restrizioni, così come dell'esportazione di armi convenzionali. L'Unione europea potrebbe stabilire un parametro di riferimento e dei parametri normativi che possono essere imposti ad altri. Ciò può essere fatto attraverso una pianificazione strategica e in un quadro di cooperazione.ITBrando Benifei (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio europeo di dicembre deve essere risolutivo per chiudere l'accordo sul bilancio pluriennale e sul Recovery plan.Il Parlamento europeo ha fatto la sua parte, i governi europei ora devono fare la loro. Non si può rischiare di avere ulteriori ritardi per via dei capricci dei sovranisti. I governi ungherese e polacco, con i loro veti in risposta alle regole sullo Stato di diritto, stanno facendo un danno anche per i loro cittadini, che iniziano a rendersene conto e quindi, ne siamo certi, dovranno tornare indietro sui loro passi. L'Unione europea non è un bancomat e il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione non può rimanere un optional, come a volte è accaduto in questi anni.Serve concludere, perché abbiamo bisogno al più presto di far partire il piano di ripresa, dopo azioni importanti anche in queste settimane, penso per esempio ai molti miliardi dal fondo SURE per sostenere i lavoratori in difficoltà, che ha ottenuto anche il mio paese, l'Italia.In un contesto così difficile come quello in cui viviamo oggi serve un'Europa più forte e più unita, senza incertezze.ESJavier Moreno Sánchez (S&D). – Señora presidenta, felicidades por su estreno en la presidencia de este Pleno. Como siempre, el Consejo brilla por su ausencia.Los ciudadanos y las ciudadanas, así como las empresas, necesitan que las ayudas europeas lleguen cuanto antes para que puedan seguir adelante con sus proyectos vitales. De no ser así, las consecuencias políticas, económicas, pero sobre todo sociales, podrían ser desastrosas incluso para la estabilidad de nuestras democracias.Ante la pandemia la Unión Europea ha respondido y ha reaccionado con rapidez y eficacia, pero queda la recta final. La Comisión y el Parlamento hemos hecho nuestra labor y ahora le toca al Consejo desbloquear el pulso final entre los Gobiernos que quieren avanzar y los Gobiernos que quieren bloquear el acuerdo para no verse obligados a respetar el Estado de Derecho.A estos últimos les digo que se han equivocado de club. La Unión Europea tiene en su ADN el respeto de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho, y este Parlamento no dará ni un paso atrás. Asimismo, esta crisis ha demostrado una vez más las dificultades institucionales que tiene la Unión para responder a los grandes retos. No puede existir un derecho de veto en un tema tan importante. Ha llegado el momento de lanzar la Conferencia sobre el Futuro de Europa y de cambiar las reglas del juego.PLLeszek Miller (S&D). – Pani Przewodnicząca! Idea utworzenia funduszu odbudowy opartego na zasobach własnych i kredytach zaciągniętych solidarnie przez wszystkie kraje członkowskie jest ważnym krokiem na rzecz pogłębienia integracji europejskiej. Jest faktem bez precedensu, ale zgodnie z zasadą, że nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych działań, jest w pełni zrozumiała. Kompromisowy projekt rozporządzenia wiążącego fundusze unijne z praworządnością oznacza umocnienie wartości, na których zbudowana jest nasza Unia. Mechanizm warunkowości budżetowej nie jest zamachem na suwerenność żadnego państwa. Przynależność mojego kraju, Polski, do Unii jest gwarancją suwerenności, a nie groźbą utraty suwerenności. Mechanizm warunkowości nie jest wymierzony w interesy państw członkowskich, ale w politykę rządów, które działają przeciw interesom własnych obywateli. Mam nadzieję, że w dalszych pracach wszystkie rządy zachowają odpowiedzialność, okażą się dorosłe, ze zrozumieniem odniosą się do kompromisowych ustaleń. Dotyczy to także polskiego rządu.ELΚώστας Μαυρίδης (S&D). – Κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για δύο θέματα που αφορούν την ύπαρξη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, στον προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης δεν δεχόμαστε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπούμε με τους Ευρωπαίους πολίτες, έκπτωση στο κράτος δικαίου, το οποίο κράτος δικαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ευρωπαϊκών μας αρχών και αξιών. Δεν θα δεχθούμε όμως έκπτωση ούτε και προς εκείνα τα κράτη μέλη που θέλουν να διασυνδέσουν την πορεία των δημόσιων οικονομικών των κρατών με την αξιοποίηση της χρηματοδότησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Για το πρόβλημα Τουρκία, ενόσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στην πολιτική του κατευνασμού, συσσωρεύεται το ανθρώπινο κόστος που θα καταβάλουμε για να απαλλαχθούμε από τις νεο-οθωμανικές πολιτικές του νεοσουλτάνου στην Άγκυρα. Ακούσαμε και για την τρομοκρατία, για τον αρχιτρομοκράτη της Άγκυρας όμως προσφέρουμε θετική ατζέντα. Είναι μονόδρομος για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: επιβολή οικονομικών κυρώσεων και εμπάργκο όπλων στην Τουρκία τώρα.BGПетър Витанов (S&D). – Г-жо Председател, отричането на реалността днес е нещо, което дори някои европейски правителства си позволяват да направят. Тази реалност днес са климатичните промени и тази реалност е научно доказана заплаха за целия свят, но най-уязвими са малките и слаби държави, които сами не могат да се справят с катаклизмите и последиците от глобалното затопляне. В България дишаме най-мръсния въздух в Европа и заедно с Полша сме рекордьори по ранна смъртност от респираторни заболявания вследствие на мръсния въздух. Европейският съвет трябва да постигне съгласие по целите за намаляване на емисиите от парникови газове през декември, въпреки опита на някои европейски правителства да отричат реалността. И тези самозабравили се автократи могат да продължат да го правят, но не могат да взимат за заложници здравето, бъдещето на нашите деца и препитанието на милиони европейски граждани.В тази безпрецедентна криза дълг на всяка демократична институция, правителство и общност е да ги осуети и да ги спре.PTCarlos Zorrinho (S&D). – Senhora Presidente, muito poucas vezes na longa história da parceria europeia o Conselho Europeu foi tão determinante. Este é o último Conselho formal da Presidência alemã na ponte com o lançamento da Presidência portuguesa e nele o futuro da União Europeia está em jogo e não permite hesitações. Podemos nós hesitar na concretização do financiamento solidário da recuperação? Podemos hesitar na matriz democrática da nossa parceria? Podemos hesitar na preservação de uma relação construtiva com o Reino Unido? Podemos hesitar na prioridade de uma parceria multilateral e entre iguais com África? Podemos hesitar no reforço do Eixo Atlântico, que tem que ser o porta-aviões do nosso posicionamento global? Podemos hesitar na agenda social, na agenda climática digital que reconecte os cidadãos com o projeto europeu? Não, não podemos. O próximo Conselho Europeu não será apenas mais um Conselho Europeu, será um Conselho que ficará na história pelo sucesso, pelas meias-tintas ou pelo fracasso. O mundo precisa que seja um sucesso.DEAndreas Schieder (S&D). – Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir stehen vor großen Herausforderungen: der Klimawandel, die soziale Kluft in unserer Gesellschaft, den COVID-Virus zu bekämpfen, den wirtschaftlichen und den sozialen Aufbau nach der COVID-Krise wieder zu organisieren – und dafür müssen wir geschlossen und rasch handeln.Aber zwei, zwei Regierungen in unseren Mitgliedstaaten, scheren wieder mal aus und drohen mit Veto. Darauf muss unsere Antwort ganz klar sein: Europa bleibt bei der Rechtsstaatlichkeit hart. Europa ist kein Bankomat, wo man das Geld für die Zerstörung des Rechtsstaats einfach so abheben kann. Die Europäische Union darf sich der Erpressung aus Warschau und aus Budapest nicht beugen. Wer profitiert denn am meisten vom EU-Budget und vom mehrjährigen Finanzrahmen? Es ist Ungarn, und es ist Polen! Die Wahrheit ist aber, Morawiecki und Orbán handeln gegen die Menschen in ihren Ländern. Sie schaden den Polinnen und Polen, sie schaden den Ungarinnen und Ungarn. Wir bleiben hart und klar beim Rule of Law Mechanism, und wir bleiben hart und klar für den mittelfristigen Finanzrahmen und den Wiederaufbaufonds.SLTanja Fajon (S&D). – Spoštovani kolegi! Decembrsko srečanje naših voditeljev bi lahko bilo prelomno.V luči epidemije in šibkosti zdravstvenih sistemov mnogih držav, namreč pričakujem, da se bodo v veliki meri posvetili projektu izgradnje zdravstvene unije. Ta bi močno olajšala sodelovanje članic, povečala učinkovitost oskrbe, predvsem pa državljanom zagotovila enake možnosti v spopadanju z boleznimi.Ravnanje Madžarske in Poljske z blokado nujnega, potrebnega denarja je neodgovorno, je povsem nerazumljivo. V tem trenutku Unija ne potrebuje solističnih izpadov, pa tudi ne nekih lažnih odrešenikov, kot je slovenski premier Janša.Kar potrebujemo, je jasen signal ljudem, da je Unija sposobna okrevati, zagnati gospodarstvo in družbo vrniti v stanje prosperitete.Voditelji, ki imajo interese onkraj spoštovanja sprejetih standardov, vrednot in pravne države, pa naj svoja mesta prepustijo boljšim.ENMaroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Madam President, I should like first and foremost to thank Ms Metsola very much. I would also like to sincerely congratulate you on your the election as First Vice-President of the European Parliament. I would also like to thank all the honourable Members of the European Parliament for what was indeed a very rich debate. For the Commission it was very important to hear your positions on the key political priorities, on these key issues we have to resolve before the end of the year, and I have to say that your message was loud and clear. If you allow me I will start with your comments on Brexit, made by all leaders of the political groups and also by Mr McAllister, who plays such an important role in our discussions. I think that, as the President said, we are clearly in the endgame. I would like to assure you that the Commission, Michel Barnier and myself, very much appreciate your support and also the clarity of your message and we are ready to be creative, but under no circumstances would we put into question the integrity of the European single market. And the same goes for the respect of the withdrawal agreement, which must be implemented as agreed and on time, and here I would say, Deal or No Deal. Peace and prosperity on the island of Ireland is of paramount importance and the respect for the Good Friday Agreement is absolute, and I really would like to assure of that Mr Kelleher who made this point very clearly.To respond to Ms Hübner in greater detail, I would like to tell her that if it comes to the withdrawal agreement we are also working around the clock on proper and timely implementation of this agreement. I’m glad that I can pass the good message to the 4.5 million citizens of the European Union in the United Kingdom concerning their residence rights, because here we are working very hard and I believe that for sure we will solve this issue. I am in frequent contact with Mr Gove. I would not hide that the negotiations are difficult, but I appreciate the constructive atmosphere and I hope that it will help us to adopt all the necessary decisions of the Joint Committee which are due before the end of the year. Here again, we are also in the endgame and I’m looking for having the Joint Committee meeting in the next days and I really would like to use it as a decisive one to find a solution on all outstanding issues, especially on the proper implementation of the protocol on Ireland and Northern Ireland, and we are fully aware of the scrutiny requirements by this House, and by the Council.The Commission President told you this morning that we don’t know if we reach a deal with the United Kingdom or not, but I can assure you that we will do our maximum, our utmost, but we will not accept a deal at any price. The next days will be absolutely decisive and therefore I would like to underscore how much we appreciate the European Parliament’s readiness to hold an extraordinary session for proper assessment of the eventual deal. We will continue the close cooperation with you and with this House on this issue and we will respect to the fullest the transparency which was established in this process because we know that this is how we can earn your trust which is so important for all of us. Many of you address the issue of multiannual financial perspective and the NextGenerationEU instrument, and I would say that an overwhelming majority of honourable Members, most of the leaders of the political groups, have been a very clear. In this unprecedented crisis we need the firepower, the novelty of this new financial structure to tackle the crisis, to restart the economy, to save lives and jobs, and to modernise our economies. I can assure you that for the European Commission, the rule of law is part of the deal and the European values are not negotiable. And I would like to assure you that the Commission will be working relentlessly with you, with the Council, with the German Presidency, to resolve the situation which is becoming very grave and to make sure that the European Union and our citizens will have the necessary financial means to perform our duties as of the beginning of the next year.Ms García Pérez, Mr Eickhout, Ms Van Brempt and Mr Picula referred to the importance of vaccination. I have to say that thanks to the advanced negotiations and prepayment to the pharmaceutical companies it’s very important to say that we will have enough doses of vaccines for all of the European Union citizens, and we are not thinking about them only because we make sure that we want to develop the mechanisms how the citizens of the world can benefit from this very important vaccine because only in that way would we be able to tackle finally the COVID-19 pandemic. If it comes to the vaccination we already asked the Member States to develop their vaccination strategies and we also issued a recommendation how we believe they should be developed for the orderly and fair process of the vaccination of our citizens.The next financial perspective and NextGenerationEU will have to focus on achieving our very ambitious Green Deal on our ambitious goals in the area of the digital agenda. Ms Keller, Ms Bonafè and Ms Cseh were actually highlighting the importance of the climate discussion and climate targets which have to be assessed and we believe positively decided upon by the leaders in the next European Council. Your calls for clarity is the same what we hear from investors, from business leaders, from our citizens, that we need the clear deal coming from the European Council meeting on climate goals to put into the higher gear our efforts to reach the ‘fit for 55’ agenda. The good news is that very soon we will have a strong ally in the United States in fighting climate change. The initial contacts of President-elect Biden with Commission President Ursula von der Leyen, but also with other European leaders, and the track record of Mr Blinken, Mr Kerry, whom I know personally, is an absolute guarantee that the United States and the European Union will work hand-in-hand if it comes to the importance of tackling climate change.And to conclude, a quick response to Ms Loiseau and Mr Bellamy who raised the issue of counter-terrorism. On 9 December the Commission will present an EU agenda on counter-terrorism. It will set out the EU counter-terrorism strategy for the next four years, setting out new measures to better anticipate, prevent, protect and respond to the terrorist threat. It will include a strategic approach to respond more effectively and with innovative approaches to radicalisation. But we should also not forget that Member States need to implement the current framework and that it is high time to agree and adopt the proposal on terrorist content online. In addition to that, in December, the Commission plans to adopt a revised mandate for Europol, as well as proposals on critical infrastructure and network information security. The Commission also included in the next year’s work programme a new agenda on counter-terrorism that will set out the new measures to counter radicalisation and terrorism. Madam President, I really would like to thank all the honourable Members for a really very rich debate covering all the important topics which are on the European agenda. I very much appreciate the support, the clarity of the message and I really thank you for the floor.MTIl-President. – Id-dibattitu ngħalaq.Stqarrijiet bil-miktub (Artikolu 171)ESClara Aguilera (S&D), por escrito. – Los debates más relevantes fueron la respuesta a la pandemia COVID-19, el cambio climático, la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, la situación en el Mediterráneo oriental y las relaciones con Turquía, las relaciones de la UE con los países de la vecindad meridional, la política comercial de la UE. Temas fundamentales para los socialistas son el Brexit, la negociación del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 y los recursos propios. En este sentido, la delegación española respalda la posición del Parlamento sobre la necesidad de un instrumento legislativo que vincule el presupuesto con la defensa del Estado de Derecho, y por eso, pide que el Consejo confirme, sin cambiarlo, el acuerdo alcanzado. Son fundamentales para nosotros las negociaciones del Fondo Europeo de Recuperación y esperamos un acuerdo lo antes posible. También esperamos un acuerdo respecto a nuestra relación futura con el Reino Unido, y no podemos renunciar a un sistema de gobernanza fiable y estable, a unas reglas de competencia que protejan nuestro mercado interior y a un acuerdo que garantice los intereses de nuestro sector pesquero. Y para gestionar la situación de la COVID tenemos que avanzar en la creación de una Unión Europea de la Salud y garantizar un plan transparente para la compra y la distribución de vacunas.NLMarc Botenga (GUE/NGL), schriftelijk. – In april beloofde Commissievoorzitster Ursula Von der Leyen plechtig dat een vaccin tegen Covid-19 een universeel, gezamenlijk goed voor ons zou zijn. Dat was belangrijk, want iedereen, overal ter wereld, verdient bescherming. Als er straks een effectief en veilig vaccin is, gaan we daar dus enorme hoeveelheden van nodig hebben. Dat betekent dat we niet mogen aanvaarden dat één bedrijf er een monopolierecht over krijgt. Want geen enkel bedrijf kan straks genoeg produceren voor iedereen. Sindsdien krabbelde u echter steeds meer terug. In juni vergat u de belofte te vermelden in uw Vaccinstrategie. Vervolgens beperkte u uw engagement inzake internationale initiatieven die gezondheidstechnologieën wereldwijd wilden delen. Daarna antwoordde u me dat uw belofte uit april eigenlijk geen juridische waarde had en kocht u snel, snel zowat alle vaccindosissen op. Solidariteitsbeloften waren maar om te lachen, met andere woorden. Vandaag gaat u nog een stap verder. Nu honderd landen, waaronder India en Zuid-Afrika, patenten willen opschorten om zo het vaccin breed toegankelijk te maken, ook in armere landen, verzet u er zich actief tegen. Hoe durft u? Dit gaat over mensenlevens. Steun dat initiatief van India en Zuid-Afrika. Maak van het vaccin écht een globaal publiek goed.PLJoachim Stanisław Brudziński (ECR), na piśmie. – Podczas tej debaty Parlament Europejski dyskutuje na temat przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 10–11 grudnia 2020 r. Pada tu wiele wzniosłych słów, odwołań do szczytnych ideałów, apeli o przestrzeganie prawa. Jednocześnie wbrew prawu i traktatom Unii Europejskiej szantażuje się i usiłuje się siłowo narzucać własne przekonania, własne systemy wartości innym krajom, szczególnie Polsce i Węgrom. Pod adresem mojego kraju pada w tej instytucji wiele niesłusznych oskarżeń. Polska jest regularnie atakowana, ostatnio np. za brak swobodnego dostępu do aborcji, co nazywane jest ewidentnym łamaniem praworządności. Jednocześnie sama komisarz do spraw równości, pani Helena Dali stwierdza podczas debaty w PE, że: „UE nie ma kompetencji, jeśli chodzi o prawo do aborcji w państwie członkowskim. Przepisy prawne w tej dziedzinie leżą w gestii danego państwa członkowskiego.” Mimo to nawołuje się w tej Izbie do powiązania budżetu z kwestią rzekomego łamania praworządności, bez jakichkolwiek podstaw prawnych. Tysiące osób na świecie walczy o zdrowie i życie, inni walczą o przetrwanie wobec skutków ekonomicznych wywołanych przez wirus COVID-19. Na tym realnym zagrożeniu powinniśmy się skoncentrować. Ochrona zdrowia, odbudowa stabilizacji ekonomicznej, budowanie mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo – oto wyzwania, na których powinniśmy się skupić, tak obecnie, jak i podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej.PTSara Cerdas (S&D), por escrito. – O Conselho Europeu do próximo mês debaterá temas importantes para a UE, como a pandemia de COVID-19 e o combate às alterações climáticas. É fundamental que este Conselho seja assertivo nas suas decisões e nas respostas aos cidadãos. Em matéria de COVID-19, é fundamental que haja uma resposta robusta, através de um reforço da coordenação da pandemia, mas, sobretudo, uma decisão acerca das respostas económicas e dos mecanismos financeiros para os cidadãos europeus, tanto pelo Quadro Financeiro Plurianual 21-27 como pelo Plano de Recuperação - Next Generation EU. Urge um compromisso entre o Conselho Europeu e os cidadãos europeus. Neste sentido, importa que seja salvaguardado o interesse das partes, nomeadamente, as regiões mais vulneráveis, como as Regiões Ultraperiféricas, que, mais do que nunca, precisam de um relançamento da sua economia, salvaguarda de postos de trabalho e apoio a setores fundamentais e estratégicos que foram gravemente afetados pela pandemia. Ações decisivas no âmbito das alterações climáticas têm de ser uma realidade e a aposta na transição ecológica que não deve deixar ninguém para trás. É necessária uma especial atenção às populações no processo de transição e, em especial, deixo o alerta para a vulnerabilidade das RUP.ELΛευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. – Στις 26 Νοεμβρίου 2020, για πρώτη φορά το Ευρωκοινοβούλιο, με την καθολική στήριξη του Σώματος, απαίτησε να ληφθούν αυστηρές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για την παραβατική της συμπεριφορά. Ταυτόχρονα, το ψήφισμα ενισχύει τα δίκαια της Κύπρου και της Ελλάδας έναντι της επιθετικής συμπεριφοράς της Τουρκίας. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει δράση και να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για τις παράνομες ενέργειες της στην Αμμόχωστο και για τη γενικότερη, προκλητική της επιθετικότητα. Είναι η ώρα η ΕΕ να αποδείξει ότι δεν ανέχεται τις εγκληματικές ενέργειες της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου, της Ελλάδας και της Αρμενίας. Πόσα άλλα εγκλήματα θα ανεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιβάλει επιτέλους κυρώσεις στην Τουρκία;DEŁukasz Kohut (S&D), schriftlich. – Der Kampf gegen COVID-19, der Klimawandel und die Sicherheit werden zu den wichtigsten Themen des Treffens von EU-Führungsspitzen, das am 10. und 11. Dezember stattfinden wird. Es ist offensichtlich, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie noch immer oberste Priorität hat. Mehrere Covid-19-Impfstoffversuche befinden sich derzeit in ihrem fortgeschrittenen Stadium, also wird es Zeit, über deren Produktion und Verteilung zu diskutieren. Es ist auch sehr wichtig, dass die zukünftigen Impfungen von der Bevölkerung akzeptiert werden, dass die Leute von ihrer Wirksamkeit überzeugt sind.An Desinformation in Bezug auf das Coronavirus mangelt es derzeit nicht. Es gibt eine Menge Leute, die wissenschaftlich nicht belegte Anti-Impf-Gerüchte verbreiten. Solche Behauptungen schüren Ängste und schaden der öffentlichen Gesundheit. Deshalb ist es sehr wichtig, dass alle Falschinformationen und Verschwörungstheorien effektiv bekämpft werden. Wir müssen die EU-Bürgerinnen und die EU-Bürger davon überzeugen, dass sie sich nur aus verlässlichen Quellen und stets aktuell informieren.PTPedro Marques (S&D), por escrito. – O Conselho Europeu dos próximos dias 10 e 11 de dezembro vai ser fundamental para definir o horizonte político, económico e estratégico da União Europeia. Neste momento somos confrontados não só com uma pandemia, com custos humanos, sociais e económicos que ainda não conhecemos na totalidade, mas também por um bloqueio institucional que nos impede de agir atempada e adequadamente. O pacote de recuperação, que inclui recursos fundamentais para a nossa recuperação e para desencadear uma transição ecológica e digital inclusiva, continua a enfrentar a resistência de 2 governos, a Hungria e a Polónia. É lamentável constatar que a sua abordagem pouco democrática se mantém, tal como se predispõem a protegê-la a qualquer custo: neste caso, com dano para todos os cidadãos europeus, incluindo dos seus próprios países. Apoio a determinação dos responsáveis políticos que estão a bater-se para honrar o acordo alcançado em julho e para garantir que este processo seja concluído até ao fim de 2020.ENDan-Ştefan Motreanu (PPE), in writing. – I underline the urgency to find a general agreement in the Council regarding the adoption of the next Multiannual Financial Framework 2021-2027 and Next Generation EU in order to enable Member States to access EU’s historic budget of EUR 1.8 trillion from 1 January 2021. European taxpayers, our citizens, already expressed their firm support to link EU funds to respect for rule-of-law and it is extremely difficult to understand how anyone can oppose that. Rule of law is one of the fundamental values upon which the EU is based on. It guarantees fundamental rights and values, allows the application of EU law, and supports an investment-friendly business environment and predictability. Under the rule of law, all public authorities act within the constraints set out by law, in accordance with the values of democracy and fundamental rights, and under the control of independent and impartial courts. Accordingly, I urge governments currently opposing the link of EU funds to rule-of-law to listen to the people, enhance public trust, and allow the finalisation and adoption of EU budget, crucial to overcome current socio-economic crisis and provide rapid solutions to millions of Europeans counting on our help.ROVictor Negrescu (S&D), în scris. – Consiliul European are datoria să ofere rapid o soluție pentru implementarea viitorului buget și a planului european de relansare economică. Nu ne permitem să ratăm acest moment. Economia și societatea europeană nu pot fi ținute în loc de incapacitatea liderilor politici naționali de a-și respecta angajamentele față de cetățeni și Parlamentul European. Dreapta europeană astăzi blochează Europa. Dreapta europeană trebuie să ne explice de ce ne țin pe toți ostatici unei politici anti-europene. Explicațiile oferite de liderii politici de dreapta nu pot justifica poziția adoptată. Stânga europeană a inițiat ideea planului european de relansare economică și tot noi suntem cei care astăzi susținem un buget european ambițios pentru Europa. România va beneficia de cele aproape 80 de miliarde de euro prevăzute în structura bugetară europeană datorită eforturilor noastre. Pentru a ieși din această criză este nevoie de solidaritate la nivel european, dar este nevoie ca noi toți să mergem în aceeași direcție, a unei dezvoltări sustenabile și moderne. De ceea ce se va întâmpla la viitorul Consiliu European depinde modul în care va arăta Europa pe viitor și cum va ieși din această criză.ESInma Rodríguez-Piñero (S&D), por escrito. – Los debates más relevantes fueron la respuesta a la pandemia COVID-19, el cambio climático, la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, la situación en el Mediterráneo oriental y las relaciones con Turquía, las relaciones de la UE con los países de la vecindad meridional, la política comercial de la UE. Temas fundamentales para los socialistas son el Brexit, la negociación del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 y los recursos propios. En este sentido, la delegación española respalda la posición del Parlamento sobre la necesidad de un instrumento legislativo que vincule el presupuesto con la defensa del Estado de Derecho, y por eso, pide que el Consejo confirme, sin cambiarlo, el acuerdo alcanzado. Son fundamentales para nosotros las negociaciones del Fondo Europeo de Recuperación y esperamos un acuerdo lo antes posible. También esperamos un acuerdo respecto a nuestra relación futura con el Reino Unido, y no podemos renunciar a un sistema de gobernanza fiable y estable, a unas reglas de competencia que protejan nuestro mercado interior y a un acuerdo que garantice los intereses de nuestro sector pesquero. Y para gestionar la situación de la COVID tenemos que avanzar en la creación de una Unión Europea de la Salud y garantizar un plan transparente para la compra y la distribución de vacunas.ESDomènec Ruiz Devesa (S&D), por escrito. – La Delegación Socialista Española respalda la posición del Parlamento sobre la necesidad de un instrumento legislativo que vincule el acceso a los fondos europeos con la defensa del Estado de Derecho, y por eso, pide que el Consejo confirme, sin modificaciones, el acuerdo alcanzado el 10 de noviembre de 2020. Cabe apuntar que, si el veto de Hungría y Polonia persistiera, sería posible aprobar el Plan de Recuperación por mayoría cualificada en base al artículo 122 del TFUE y con el apoyo de garantías nacionales adicionales. Por otro lado, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el presupuesto del año 2021 también podrían adoptarse por mayoría cualificada siguiendo el artículo 310, apartado 4 del TFUE. Respecto al Brexit, esperamos un acuerdo en el que no podemos renunciar a un sistema de gobernanza fiable y estable, a unas reglas de competencia que protejan nuestro mercado interior entre ambas partes y a un acuerdo que garantice los intereses de nuestro sector pesquero. En lo concerniente a la pandemia de la COVID-19, tenemos que avanzar en la creación de una Unión Europea de la Salud y garantizar un plan transparente para la compra y la distribución de vacunas.ESNacho Sánchez Amor (S&D), por escrito. – Los debates más relevantes fueron la respuesta a la pandemia COVID-19, el cambio climático, la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, la situación en el Mediterráneo oriental y las relaciones con Turquía, las relaciones de la UE con los países de la vecindad meridional, la política comercial de la UE. Temas fundamentales para los socialistas son el Brexit, la negociación del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 y los recursos propios. En este sentido, la delegación española respalda la posición del Parlamento sobre la necesidad de un instrumento legislativo que vincule el presupuesto con la defensa del Estado de Derecho, y por eso, pide que el Consejo confirme, sin cambiarlo, el acuerdo alcanzado. Son fundamentales para nosotros las negociaciones del Fondo Europeo de Recuperación y esperamos un acuerdo lo antes posible. También esperamos un acuerdo respecto a nuestra relación futura con el Reino Unido, y no podemos renunciar a un sistema de gobernanza fiable y estable, a unas reglas de competencia que protejan nuestro mercado interior y a un acuerdo que garantice los intereses de nuestro sector pesquero. Y para gestionar la situación de la COVID tenemos que avanzar en la creación de una Unión Europea de la Salud y garantizar un plan transparente para la compra y la distribución de vacunas.DEChristine Schneider (PPE), schriftlich. – Das Veto Ungarns und Polens gegen das EU-Haushaltspaket ist unverantwortlich gegenüber den südlichen Staaten, welche die Gelder zur Linderung der Coronakrise dringend brauchen.Ich bin der Ansicht, dass der Rechtsstaatmechanismus das richtige Instrument ist, um den europäischen Haushalt vor Missbrauch, Betrug und Korruption zu schützen. Ich hoffe, dass bald eine Einigung im Rat erzielt wird, und wir schnellstmöglich die notwendigen Gelder zur Bekämpfung der Krise freigegeben können.ROMihai Tudose (S&D), în scris. – Este inadmisibil șantajul Ungariei și Poloniei, care resping prin veto cadrul financiar multianual și Planul de relansare a economiei UE, opunându-se condiționării fondurilor europene de respectarea statului de drept. Cetățenii UE sunt vitregiți de sprijinul de urgență în fața crizei pandemice din cauza acestor guverne cu periculoasă orientare anti-europeană. S-a ajuns la situația în care primarii Budapestei și Varșoviei cer accesul direct al municipalităților la finanțarea europeană, pentru a evita izolarea păguboasă.Parlamentul European și-a afirmat categoric decizia de a nu ceda acestui șantaj. Nu vom accepta niciun compromis care să pună în pericol bugetul european prin eventuale violări ale statului de drept. În consecință, cer Consiliului ca la Summit-ul „ultimei șanse” din 10-11 decembrie să găsească modalități de ieșire din actualul impas, fără concesii într-un punct fundamental pentru unitatea europeană bazată pe statul de drept și norme democratice.În ultimă instanță, există varianta adoptării pachetului de redresare prin cooperarea consolidată între celelalte 25 de state membre. Ar însemna, însă, ca maghiarii și polonezii să sufere din cauza obtuzității propriilor guvernanți. Există și varianta salvării Planului de relansare, cu titlu de asistență financiară excepțională, în temeiul art. 122 și 310 din Tratatul privind funcționarea UE.HUIstván Ujhelyi (S&D), írásban. – Önöknek mennyit ér meg a jogállamiság vagy a hazájuk tisztelt európai képviselőtársaim? Magyar patriótaként és szociáldemokrataként azt vallom, hogy sem a haza, sem a jogállam nem eladó! Remélem, hogy Önök is így gondolják. Most történelmi válaszút előtt állunk: engedünk-e valami megfizethető alkuval az Uniót zsaroló politikai maffiózóknak vagy be sem szállunk ebbe a mocskos meccsbe. Szégyen, hogy a mai Magyarországot, az orbáni illiberális maffiaállamot már nem vennék fel ebbe az európai klubba. Szégyen, hogy az alapítóatyák néppárti közössége még mindig gyáván asszisztál az illiberális ámokfutáshoz és történelmi bűn lesz, ha az állam- és kormányfők megint hátba szúrják a közel 450 millió európai állampolgár akaratát képviselő Európai Parlamentet és végül alkut kötnek a maffiózókkal. Zsigeri törvény, hogy politikai túszejtőkkel nem tárgyalunk! Vajon mennyit ér meg Angela Merkelnek a német autóipar orbáni támogatása vagy az újabb vaskos és szükségtelen hadiipari magyar megrendelés. Megér annyit, hogy a magyar igazságszolgáltatás függetlensége csorbuljon; hogy a közszolgálati média bizonyíthatóan politikai irányításra hazudjon és fokozatosan megszűnjön a jogállamiság? A Fidesz szerint a mostani vétó ügye Kelet-Közép-Európa és a Nyugat harca. Szerintem a józan ész, az európai tisztesség és a pitiáner maffiavezérek harca. Döntsék el Önök melyik oldalon állnak, és ennek megfelelően keressék a kiutat a vétó okozta válságból!Конвенцията от Истанбул и насилието срещу жените (разискване)Convenio de Estambul y violencia contra las mujeres (debate)Istanbulská úmluva a násilí vůči ženám (rozprava)Istanbulkonventionen og vold mod kvinder (forhandling)Übereinkommen von Istanbul und Gewalt gegen Frauen (Aussprache)Istanbuli konventsioon ja naistevastane vägivald (arutelu)Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η βία κατά των γυναικών (συζήτηση)Istanbul Convention and violence against women (debate)Convention d’Istanbul sur la violence à l’égard des femmes (débat)Convenzione di Istanbul e violenza contro le donne (discussione)Stambulas konvencija un vardarbība pret sievietēm (debates)Stambulo konvencija ir smurtas prieš moteris (diskusijos)Az isztambuli egyezmény és a nők elleni erőszak (vita)Il-Konvenzjoni ta' Istanbul u l-vjolenza kontra n-nisa (dibattitu)Verdrag van Istanbul en geweld tegen vrouwen (debat)Konwencja stambulska i przemoc wobec kobiet (debata)Convenção de Istambul e violência contra as mulheres (debate)Convenția de la Istanbul și violența împotriva femeilor (dezbatere)Istanbulský dohovor a násilie na ženách (rozprava)Istanbulska konvencija in nasilje nad ženskami (razprava)Istanbulin yleissopimus ja naisiin kohdistuva väkivalta (keskustelu)Istanbulkonventionen och våld mot kvinnor (debatt)Istanbulska konvencija i nasilje nad ženama (rasprava)MTIl-President. – Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa d-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Konvenzjoni ta' Istanbul u l-vjolenza kontra n-nisa (2020/2875(RSP)).Nixtieq ninforma lill-Membri li dan id-dibattiti huwa previst b'dawra waħda ta' kelliema tal-gruppi politiċi, u li għad-dibattiti kollha ta' din is-sessjoni parzjali mhux ser ikun hemm proċedura tal-"catch-the-eye" u mhux ser ikunu aċċettati l-karti blu.Barra minn hekk ukoll, hemm previsti interventi remoti mill-Uffiċċji ta' Kollegament tal-Parlament fl-Istati Membri.MTHelena Dalli, Membru tal-Kummissjoni. – Sinjura President, nibda biex nawguralek xogħol tajjeb għal din il-kariga l-ġdida.Many things have happened since I last addressed this House on the Istanbul Convention and violence against women. Since March, the world has changed. The number of cases of gender-based violence, violence against women and, in particular, domestic violence, has been on the rise. This is what we know because, as we know, this is one of the most under-reported crimes. The strict confinement that many of us have been experiencing led to heightened exposure of women and children to domestic violence and abuse. Home is not a safe space for everyone, especially not during lockdown. Anyone can experience domestic and intimate partner violence, but the majority of victims are women, and children, by witnessing violence, are being targeted directly. This trend is extremely worrying, in particular as a second wave of confinement rules has been introduced in many countries. We must do all that we can to prevent domestic violence, protect its victims and punish offenders. We have taken a commitment in the EU Gender Equality Strategy, concluding that the EU’s accession to the Istanbul Convention is a key priority for the Commission since the Convention is the benchmark for international legislation on tackling gender-based violence. As requested by the Parliament, the European Court of Justice is currently assessing the compatibility with the EU treaties of the Council signing decision and adoption procedure. The Court’s Opinion will be delivered in the second quarter of 2021. Should the EU’s accession subsequently remain blocked, the Commission will propose, in 2021, a legal initiative to prevent and combat violence against women in order to reach the same objectives as the Istanbul Convention.But we also need to act quickly to ensure a high level of protection and adequate specialised support services across Europe. Women should not be afraid to report cases of violence, nor should there be a fear of revictimisation. We must also counter the rising trend and prevent violence from happening. Last week, on the initiative of the German Presidency, the 27 EU Ministers for Gender Equality reiterated their strong commitment and support in strengthening and improving actions on combating gender-based violence and violence against women. I am encouraged by these developments as the Commission shares the Ministers’ determination to prevent and combat gender-based violence. We will also need your strong support for our legal proposal on violence against women. As co-legislator, you will have a key role in making this happen. Additionally, as announced in our different equality strategies, we will present an initiative to extend the list of Euro crimes to hate speech and hate crime. I am also here to call for your support to defend our common values. Gender equality is a core value of the European Union and a principle we will keep fighting for. I will continue to stress that the Istanbul Convention is the gold standard in terms of policy in this area and I will continue to facilitate a better understanding of its aim and provisions. The European Parliament has consistently taken a strong stance on the issue of violence against women, and has repeatedly called for EU accession to the Istanbul Convention and for its ratification by individual Member States. I count on your continuous support for the work ahead of us.ENArba Kokalari, on behalf of the PPE Group. – Madam President, every third woman or girl in the EU has experienced physical or sexual violence in her life. Every day, women in Europe are murdered because of the violence they suffer from their partner. COVID—19 has put many people in a very difficult situation. It has also become a dangerous outcome for those women who are being trapped in their violent relationships during lockdown.Across Europe, violence in close relationships has increased dramatically during this crisis, and we must increase our forces to put an end to this now. The Istanbul Convention is the first binding international instrument on preventing and combating violence against women. It’s a strong and necessary tool for protecting women from all types of violence, but unfortunately the Convention and the fight against violence against women is under attack by a great deal of unfair disinformation. Some say, ‘Oh, the Convention supports destructive gender ideology’; others say, ‘Oh, the Convention will introduce a third sex’; some more say, ‘Oh, but we don’t need this Convention, we already have legislation’. But this is untrue, this is false, and these are myths, because even in my own country, Sweden – which is considered to be at the forefront when it comes to gender equality – violence against women is a serious problem and the Istanbul Convention is a very important tool for national and local legislation and the judiciary.So it has a big impact in combating these kinds of crimes. The Istanbul Convention is about guaranteeing fundamental human rights also for women, and the perpetrators that are beating, abusing or killing their partners must be put behind bars. How can one even be against that? I don’t understand. This is why ratifying this Convention is so important. The victims of violence have no time for more excuses. As legislators we must do all we can to protect victims and to end the increasing violence now. We have the responsibility to fight for women’s rights, for their freedom, for their safety, the basic right not to be beaten, not to be raped, not to be murdered. An important step towards this is that every EU Member State and the EU itself should ratify the Istanbul Convention and that violence against women should be an EU crime. As rapporteur, I will not stop until this fight is achieved, and we must do more than we have done up to now.ITPina Picierno, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, qualcuno in quest'Aula o fuori di qua potrebbe essere indotto a pensare che questa giornata, questo dibattito, riguardi solo le donne, ma non è così.Perché questa giornata, la celebrazione della lotta contro questo immenso crimine contro l'umanità, riguarda tutti noi, riguarda tutti voi, riguarda soprattutto gli uomini. Perché sono gli uomini coloro i quali compiono le violenze, sono gli uomini che spesso sono stati complici in nome di una presunta, prevalente cultura maschilista, ma è solo insieme a loro che si può lavorare perché non accada mai più.E allora ciascuna di noi, lo sappiamo, Commissaria, o direttamente o indirettamente conosce o ha subito violenze. Se ci pensate, questa è la cosa che ci accomuna di più: non ci accomunano i diritti, perché rimangono e persistono delle differenze enormi tra le varie donne tra paese e paese e tra donne e uomini; non ci accomunano le libertà, perché esistono differenze incolmabili tra donne di diversi paesi. Ci accomuna, invece, la condizione di essere vittime di violenza e di essere poi, in un secondo momento, criminalizzate o giudicate per questo, al grido di "se la sono cercata", come avviene sempre.Allora io voglio rivolgermi, Commissaria, soprattutto a quelli che sono gli autori effettivi o potenziali di questa tragedia, che ha attraversato tutta la storia dell'umanità, che ha attraversato tutte le culture e tutte le latitudini, e voglio dire agli uomini: "Basta!". Voglio dire loro basta, compiamo insieme quel passo che separa la barbarie dalla civiltà.Da ultimo, Commissaria, vorrei dire: assumiamo noi in quest'Aula, facciamo pagare ogni morte, ogni livido, ogni lacrima, ogni violenza inferta alle donne come se fosse, questo sì, un debito comune riscosso da tutta l'umanità.ESMaría Soraya Rodríguez Ramos, en nombre del Grupo Renew. – Señora presidenta, efectivamente, la violencia contra las mujeres constituye una de las más graves violaciones de los derechos humanos, de la libertad y de la dignidad de las mujeres; atraviesa fronteras, atraviesa continentes, atraviesa, también, niveles económicos y sociales. El silencio ha sido a lo largo de los siglos el mayor cómplice de la violencia contra las mujeres y las niñas. Por eso, el silencio y el aislamiento del confinamiento han hecho que la violencia contra las mujeres haya aumentado. Algunos datos nos dicen que han disminuido las denuncias, que han disminuido los procedimientos judiciales y las órdenes de protección, pero la violencia ha aumentado, porque las llamadas de teléfono a los teléfonos especiales de víctimas han aumentado. Las mujeres y las niñas en sus casas, junto a su agresor, han llamado y nos han susurrado que las ayudemos.Por eso hoy, este 25 de noviembre, creo que es importante que a las víctimas les llegue un mensaje muy claro: el Parlamento Europeo, la Unión Europea está con ellas, no están solas. Y, como estamos con ellas, desde este Parlamento exigimos, una vez más, a los Estados miembros que no han ratificado el Convenio de Estambul, que lo hagan: Letonia, Lituania, Eslovaquia, Bulgaria, Chequia y Hungría, ¡ratifiquen ya!. Y, a Polonia, le decimos que no puede retirarse del único convenio, del único instrumento jurídico internacional que tenemos para luchar contra la violencia de género, porque se trata del corazón del Estado de Derecho, que es precisamente donde se encuentran los derechos fundamentales de las víctimas.Por eso, señora comisaria, cuente con todo el apoyo para avanzar, para que, efectivamente, protejamos integralmente a las víctimas con una directiva sobre la violencia de género e incluyendo la violencia en los crímenes europeos que están enunciados en los Tratados. Y, por último, quiero que las víctimas que nos estén escuchando sepan que, siempre, este Parlamento Europeo está junto a ellas, junto a las víctimas y enfrente de los agresores, y también enfrente de los que les amparan y justifican, a día de hoy, este horrendo crimen.ITSilvia Sardone, a nome del gruppo ID. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi è la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e voglio essere chiara: per una certa parte politica la tutela della donna inizia e finisce con il linguaggio di genere e le quote rosa – manco fossimo dei panda da tutelare – senza tenere minimamente in considerazione il merito e l'impegno.Non è così che si combattono la violenza e gli abusi. Non bastano più le parole per contrastare la sottomissione delle donne, quella che avviene con l'infibulazione e con il velo islamico obbligatorio, tutte cose per cui, troppo spesso, quella stessa parte politica tace. Non bastano più le parole per denunciare le pene ridicole per lo stupro in ancora troppi paesi. Ci vogliono più strumenti per denunciare, ci vuole più certezza della pena. Insomma in poche parole, direi, meno propaganda femminista filosessantottina e più fatti.ENSylwia Spurek, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, today, on behalf of the Greens/European Free Alliance, I would like to express solidarity with women experiencing violence. Our duty is to stand up for women. Violence against women is a violation of fundamental human rights. It is the most drastic form of gender-based discrimination. Equality between women and men is one of the fundamental values of the European Union. We create smart cities, produce autonomous cars, we fly into space, but at the same time there are women in Europe who cannot feel safe in their own homes. They live in fear, they fear for their health and life. Many women do not report violence to the police. They are ashamed. They do not trust the state. They hear that these are family matters.The time of COVID-19 is special. The scale of domestic violence has increased. There are still countries in the European Union that call the fight for women’s rights an ideology. They use tradition, religion and protection of family as an excuse. There are countries in the European Union that have still not ratified the Convention. We have countries that want to denounce the Convention. A year ago, we gave the Commission a clear signal. We called on the Commission to include violence against women in the catalogue of EU-recognised crimes. A year ago, we called for the ratification of the Istanbul Convention but 12 months have passed and nothing has happened. We jointly criticised governments that ignore the European Parliament’s resolutions, but sometimes the Commission does the same thing: it ignores European Parliament resolutions.Dear colleagues, let me remind you that the President-elect of the European Commission promised us all of this over a year ago in Strasbourg. While it turned up with nice words, how long will women in the European Union wait for equality, safety and the right to dignity? We want just one thing from Madam President Ursula von der Leyen: please keep your promises. It’s about fundamental rights. It’s about the health and life of millions of women.ESMargarita de la Pisa Carrión, en nombre del Grupo ECR. – Señora presidenta, en lugar de Convenio de Estambul debería llamarse Convenio de Troya, porque es como el atractivo caballo de Troya, pero que viene a invadir nuestros sistemas judiciales.Tras la intención tan importante de proteger a las víctimas de violencia doméstica introduce el concepto de la perspectiva de género. Literalmente dice que «la naturaleza estructural de la violencia contra la mujer está basada en el género». Es decir, que la mujer es víctima por ser mujer. Y, por lo tanto, que el hombre por ser hombre es un maltratador. Esto condiciona la sospecha permanente contra el hombre. Pero el hombre no viola, lo hace un violador; el hombre no mata, mata un asesino; el hombre no maltrata, lo hace un maltratador; el hombre no humilla, humilla un cobarde.Esto solo enfrenta a hombres y mujeres y también destruye el derecho fundamental de igualdad y no discriminación.Atacar este fundamento acaba con nuestros sistemas judiciales, como ha ocurrido en España, donde una ley injusta de violencia de género ha despojado al varón de otro derecho fundamental como es la presunción de inocencia, determinando de antemano su culpabilidad. También ha otorgado a la mujer una supremacía que ha enrarecido las relaciones en nuestro entorno, difuminando lo que es penal y lo que no. Por ejemplo, hoy es un delito decir un piropo. Como ven, es un regalo envenenado que no ayuda a las víctimas de violencia y sí rompe nuestra sociedad. No se dejen engañar.Pregúntense, señorías, si este instrumento ha solucionado la violencia contra las mujeres. No, ¿verdad? Porque no se trata de ratificar convenios sino de fortalecer los valores que fueron el cimiento de esta casa.FRManon Aubry, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, détourner les yeux de regards insistants, feindre d’ignorer un «t’es bonne, tu sais», être suivie, hâter le pas, faire semblant de téléphoner, changer de trottoir. Nous avons toutes appris à grandir avec ses réflexes d’autodéfense, les seules réponses que notre société patriarcale nous a données. Mais savez-vous vraiment ce que nous ressentons?Aujourd’hui, je veux vous dire notre rage, celle de femmes qui n’en peuvent plus de subir les violences de la rue jusqu’à nos foyers, dans l’espace public ou l’intimité, y compris ici au Parlement européen. Subir des remarques machistes, les mains baladeuses et se taire par peur de perdre son emploi. Sentir un corps qu’on ne désire pas, être considérée comme un vulgaire objet, être forcée, violée, parfois par un inconnu, mais bien plus souvent par un époux, un père ou un ami. Et subir dans sa chair la violence d’un sexe que l’on ne veut pas. Se sentir sale, humiliée et se taire encore par peur de ne pas être crue, avoir honte, se sentir coupable: la double peine.Et comme tant de femmes, entendre de celui qu’on a choisi d’abord des critiques, puis des insultes, toujours plus fréquentes, et puis les premières gifles, l’isolement, les stigmates sur le corps, étouffées, être paralysées de peur, de douleur, ne pas pouvoir fuir, voir la mort approcher, les coups de plus en plus violents jusqu’à ceux qui tuent.Ces féminicides, trop souvent qualifiés encore par les médias de crime passionnel. La vie arrachée pour le seul fait d’être une femme. Elles sont 86 en France à avoir été tuées, depuis janvier, sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, et bien plus encore dans toute l’Union européenne. Ce sont nos mères, nos sœurs, nos amies. Je voudrais que leur nom résonne haut et fort dans cet hémicycle, même si, pour cela, Madame la Présidente, je dois excéder mon temps de parole et être interrompue. Si ni nos témoignages ni notre rage ne vous poussent à agir, alors j’espère que ce décompte morbide de ces vies que nous aurions dû sauver vous y obligeront.Raymonde, 84 ans; Anne-Sophie, 48 ans; Laëtitia, 31 ans; Valérie, 48 ans, Jeanine, 89 ans; Valérie; Dina; Pascaline, 60 ans; Mélanie, 35 ans; Jacqueline, 23 ans; Georgette, 88 ans; Brigitte, 67 ans; Thérèse, 80 ans; Véronique, 50 ans; Aïssatou; Gwenaëlle, 34 ans; Marie-Amélie, 53 ans; Andrée, 81 ans; Claudette; Virginie, 41 ans; Sylvie, 50 ans; Magdalena, 33 ans; Florence, 50 ans; Jennifer, 35 ans; Sylvie, 45 ans; Marguerite, 90 ans; Salma, 21 ans; Grâce, 21 ans; Séverine, 31 ans; Lisiane; Olivia; Sabrina, 21 ans; Anne, 83 ans; Sélène, 55 ans; Marcelle, 84 ans; Brigitte, 68 ans; Fatiha, 52 ans; Karina; Dialine; Bettina, 53 ans; Barbara, 47 ans; Myriam, 37 ans; Emmanuelle, 41 ans; Madalina, 40 ans; Linda, 37 ans; Tiffany, 23 ans; Monica, 51 ans; Geneviève, 42 ans; Joëlle, 50 ans; Simone, 76 ans; Déborah; Virginie, 45 ans; Céline, 38 ans; Laure, 52 ans; Hanane, 37 ans; Manon, 19 ans; Lola, 29 ans; Korotoume, 30 ans; Natacha, 43 ans; Sylvina, 51 ans; Brigitte, 59 ans; Aurore, 49 ans; Khaddija, 48 ans; Alexandra, 30 ans; Stéphanie, 43 ans; Aurélie, 43 ans; Franciele, 29 ans; Christine, 58 ans; Karine, 51 ans; anonyme; Nirojini; anonyme; anonyme; Valérie; Mélissa; anonyme; Maelys; anonyme; Sonia, 47 ans; Camille; anonyme; anonyme; Sandy, 33 ans; France, 56 ans; Lucette, 78 ans.MTIl-President. – Minkejja li mort lil hinn mill-ħin, jiena xtaqt li nagħtik dan il-ħin għaliex nifhem il-gravità tas-sitwazzjoni u l-konverżazzjoni li aħna qed ikollna.Ngħaddi issa l-kelma biex tagħlaq din id-diskussjoni l-Kummissarju Helena Dalli.ENHelena Dalli, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank Manon Aubry for this. Certainly even one death is one death too many. This goes to show how much more we still have to do in order to eradicate this scourge from all our societies. No society is free from the scourge of violence against women. Again, I reiterate my thanks for your support for everything we are attempting to do to combat this reality.As Pina Picierno rightly pointed out, this is barbarism versus civilisation. She put it exactly as it is because what you have demonstrated, Manon, is barbarism. It’s not civilisation. As Pina also pointed out, this is about men. When we speak among ourselves here, among women, we are speaking to the converted. We all know what the problem is. Some of us are victims. So it would have been good had we had some male speakers during this session, but I am sure that they are listening and I am sure that there are many men – I know many men – who want to fight this. But, as I said, it would have been good had they been vocal about it in this particular session. And, yes, as María Soraya Rodríguez Ramos put it, silence is complicity. So at no point must we stop working on this reality.Sylwia Spurek, I said that we are working on the ratification and simultaneously we are working on legislation. As you know, we are committed to this and this is in our Gender Equality Strategy, which we presented last March. So of course we are committed to this and we shall keep our promise, but obviously we also need your support. Again, as Manon Aubry said, gender-based violence is not only about being physically beaten by your partner. There are many other forms of violence which some women don’t even realise, like the examples you mentioned –this is violence against you. There could be psychological violence, there could be financial violence and there could be other things, which the Me Too movement has highlighted and worked upon. The world started to realise then that many things happen in life to women and that women don’t speak up. Until they did speak up, which is a good thing, but of course there’s so much that we have to do in this area of policy. We are committed. We will keep our promise. We have been saying how this year has been a challenging year, especially for women facing violence. I therefore count on this Parliament’s support to put in place an instrument that helps prevent violence against women and domestic violence, protects victims and prosecutes perpetrators. There is no time, nor any excuse, to roll back on gender equality and on women’s rights. I thank you again for your participation in this debate today and I thank you heartily for your support. I know that you are with us on this and we shall continue fighting until we don’t come here to this Parliament with lists of women who have been killed in these situations. (Applause)Il-President. - Id-dibattitu ngħalaq.Stqarrijiet bil-miktub (Artikolu 171)ENChristine Anderson (ID), in writing. – On the 25 November 2020, the European Parliament honoured the International Day for the Elimination of Violence against Women. Violence can never be tolerated in a society based on Judeo-Christian principles. As of today, the most spoken of instrument adopted by the Council of Europe to eradicate this phenomenon, on behalf of Nations, is the Istanbul Convention. Interestingly, and apart from the little pinches of ‘gender’ ideology proposed by Article 3(b) of the Convention, studies are showing that it falls short of attaining its goals. For instance: Just in Sweden, the National Council on Crime Prevention reported that the number of people killed in domestic violence doubled between 2017 and 2018. Belgian Interior Minister Pieter De Crem also denounced an increase in domestic violence during the same period, in other words before victims were locked in with their abusive partners because of confinement measures. Sweden and Belgium have ratified the Istanbul Convention, as well as Turkey, the country where it was adopted and where the rate of femicide is skyrocketting! This makes me want to ask you the following question: is there really an added value to this instrument?LTVilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Stambulo konvencija kol kas yra vienintelė reali priemonė, kurią tinkamai įgyvendinus, būtų atlikta didelė pažanga apsaugant moteris ir mergaites nuo smurto. Smurto prieš moteris problema visuomet buvo itin aktuali, tačiau pandemijos laikotarpiu ji tapo dar aktualesnė. Nuolat girdime apie smurto atvejus prieš moteris, kurios šio ilgo karantino laikotarpiu buvo priverstos gyventi su smurtautojais .Ne visos valstybės narės sugebėjo užtikrinti, jog smurtą patiriančios moterys turėtų galimybę gauti saugų prieglobstį bei turėti gyvenamąją vietą, kur jos būtų saugios. Tai liečia ne tik moteris, bet ir vaikus , prieš kuriuos naudojamas fizinis ar psichologinis smurtas ir taip padaroma didžiulė ir dažnai negrįžtama žala. Labai džiaugiamės EP iniciatyva skirti savo patalpas smurtą patiriančioms moterims.Taip pasiuntėme aiškią žinią, jog moterų apsauga nuo smurto yra Europos prioritetas. Iki šiol sunku suvokti, jog kai kurios valstybės narės nėra ratifikavusios Stambulo konvencijos. Šis klausimas yra Komisijos ateinančių metų darbo programoje. Labai tikimės ryžtingų veiksmų iš Komisijos įtikinant valstybes nares kuo skubiau ratifikuoti šią konvenciją, kad galėtume realiai apsaugoti moteris, mergaites ir vaikus nuo smurto ir užtikrinti jų saugumą.ITCaterina Chinnici (S&D), per iscritto. – La pandemia ha aggravato le disuguaglianze preesistenti, inclusa la disparità di genere, con le donne maggiormente esposte al rischio di subire i gravi effetti economici e sociali della crisi. I reati di violenza domestica e di genere, inoltre, sono drammaticamente cresciuti: le Nazioni Unite hanno definito quest'incremento una vera e propria pandemia ombra, cui l'Europa è tutt'altro che immune. La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne assume quindi, quest'anno, un significato ulteriore, rendendo ancor più urgenti azioni e strumenti normativi, sociali e culturali davvero in grado di porre fine ad una così grave violazione dei diritti umani fondamentali. Occorre perciò ribadire con forza l'appello affinché l'UE concluda la procedura di adesione alla Convenzione di Istanbul e gli Stati membri, che ancora non l'abbiano fatto, la ratifichino. La Convenzione, infatti, è il primo strumento, a livello europeo, che introduce misure vincolanti specificamente dedicate alla prevenzione della violenza di genere e domestica, alla protezione delle vittime, e alla punibilità degli autori di questi reati. La piena adesione dell'UE alla Convenzione garantirebbe un quadro normativo maggiormente coerente, rafforzerebbe il supporto e l'assistenza alle vittime, e migliorerebbe la raccolta di dati, presupposto indispensabile nella lotta ad un fenomeno ancora troppo sottostimato.BGАнгел Джамбазки (ECR), в писмена форма. – Конвенцията от Истанбул не защитава жените от домашното насилие, това е параван за налагане на новата идеология, според която полът не е биологична, а социална характеристика. За мен има само два пола - мъжки и женски. По никакъв начин не мога да се съглася, че има трети, пети или десети пол и че това са социални конструкти. Нашите деца трябва да знаят кое е нормалното и какви са истинските роли на мъжа и на жената, че семейството е от мъж и жена. Истанбулската конвенция е Троянски кон, който под маската на борбата с насилието над жени прокарва опасни феминистки идеи. Конвенцията не помага на жертвите на насилие, а атакува нашите традиции, ценности и вярвания за семейството и отношенията между мъжа и жената. Държавите, които не искат да я ратифицират, не трябва да бъдат осъждани или притискани да я приемат. В България има решение на Конституционния съд, което обявява, че Конвенцията е в разрез с нашата Конституция и вярвам, че Европа трябва да уважи това решение.ESRosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. – A pesar del avance conseguido en las últimas décadas, la violencia de género sigue constituyendo una de las violaciones de los derechos humanos más notables de la Unión Europea. Según los últimos estudios, una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha sido víctima de este tipo de violencia. La existencia de este fenómeno, que tiene como núcleo arraigado la desigualdad entre géneros, resulta inadmisible en la sociedad actual. Es por ello que la Unión Europea marca este reto como prioritario, estableciendo que hará todo lo posible para luchar contra este fenómeno y para proteger a sus víctimas. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer («Convenio de Estambul») es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la prevención y lucha contra la violencia contra mujeres y niñas a nivel internacional. Este Convenio permitirá, por fin, contar con un marco europeo integrado, garantizando un enfoque común y coordinado en esta materia. La violencia de género es un fenómeno con el que hay que tener tolerancia cero. Debemos apoyar cualquier iniciativa que favorezca su erradicación, como es el caso del Convenio de Estambul.ESLina Gálvez Muñoz (S&D), por escrito. – La Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo considera que es una necesidad la ratificación del Convenio de Estambul por parte de los seis países que no lo han hecho aún (Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia), así como su aplicación efectiva, por parte de todos los Estados miembros de la UE. La Delegación está a favor de la de la Declaración de la Comisión sin Resolución, coincidente con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, ya que el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, el Convenio de Estambul, es la referencia internacional. Según la encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (2014), 1 de cada 3 mujeres de la UE ha sufrido violencia física y/o sexual desde los 15 años. El 55 % de las mujeres se ha enfrentado a una o más formas de acoso sexual y 1 de cada 20 ha sido violada. Los confinamientos se han traducido en un incremento de casos de violencia de genero.ESIsabel García Muñoz (S&D), por escrito. – La Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo considera que es una necesidad la ratificación del Convenio de Estambul por parte de los seis países que no lo han hecho aún (Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia), así como su aplicación efectiva, por parte de todos los Estados miembros de la UE. La Delegación está a favor de la de la Declaración de la Comisión sin Resolución, coincidente con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, ya que el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, el Convenio de Estambul, es la referencia internacional. Según la encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (2014), 1 de cada 3 mujeres de la UE ha sufrido violencia física y/o sexual desde los 15 años. El 55 % de las mujeres se ha enfrentado a una o más formas de acoso sexual y 1 de cada 20 ha sido violada. Los confinamientos se han traducido en un incremento de casos de violencia de genero.ENLívia Járóka (PPE), in writing. – Ending violence against women means that we fight with all possible instruments and strong legislation for the right of every woman and girl to live a life free of violence. When I say we, I mean we all, together, at all levels, in all spheres of society, together.Every single EU Member State must make sure that laws are implemented to insure the protection and assistance victims require. The Istanbul Convention is one instrument among others. It is politically driven with the introduction of the gender ideology and in many cases sets lesser standards than the legal instruments already existing. Furthermore, the Istanbul Convention does not guarantee the end of violence against women. It is decisive governmental action that makes the difference and that is the case in Hungary. Numbers speak for themselves and each day we see the situation improve without ratifying the convention.Equality is an essential principle enshrined in our European values and we all must ensure this becomes a reality for all our citizens, men and women, boys and girls. We need targeted actions that address the roots problems and adapt to the reality in Member States, and address the associated problems such as poverty and exclusion.ENRovana Plumb (S&D), in writing. – The Istanbul Convention constitutes an essential legal basis for the protection of women against violence and questioning this major treaty, or slowing down its ratification, is a worrying alert and a serious setback for women's rights. We have constantly called on the national, local and regional authorities to set up awareness-raising, prevention and protection mechanisms to put an end to violence against women. We must remain at the forefront of the fight against domestic violence. It concerns all of us. It is not a private matter, but a public matter. That is why we call on the Member States to do their utmost to guarantee women's rights within the framework of the Istanbul Convention. Many Governments are concentrating on health measures aimed at combating the COVID pandemic while ignoring the safety of women. The quarantine has isolated victims from their support networks, making it difficult for victims to get immediate help / justice or escape from the abusive situation. The Member States must ensure that women have a right to live a life free from violence, including at home, and action must be taken to ensure that essential services are in place, and able to function, even in times of crisis.DEGuido Reil (ID), schriftlich. – In der Frage der zunehmenden Gewalt gegen Frauen sollen bestimmte Tabus gebrochen werden. Die zunehmende Gewalt gegen Frauen in Europa hängt vor allem mit der Zuwanderung aus bestimmten Herkunftsländern und Regionen zusammen. So wies eine Studie des Bundeskriminalamts vom November 2019 über Partnerschaftsgewalt darauf hin, dass in den Kategorien Mord, Totschlag, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung, Zuhälterei und Zwangsprostitution der Anteil nicht-deutscher Täter bedeutend größer ist als der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Durch die Zuwanderung werden wir mit einem Frauenbild konfrontiert, das nichts mit gleichwertiger Behandlung und gewaltfreien Beziehungen zu tun hat. Forscher in Beirut wiesen auf den Zusammenhang zwischen der Gewalt gegen Frauen und gesellschaftlichen Faktoren wie der mangelnden politischen und wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen, diskriminierende Rechtsordnungen und Straflosigkeit bei Gewalt gegen Frauen und Mädchen hin. In einigen Ländern des Nahen Ostens sind 70 Prozent der Frauen Opfer sexueller Gewalt. So wird gesellschaftlicher Fortschritt unmöglich. Eine 2019 in Marokko vom Sozialministerium durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass etwa 54 Prozent aller Frauen Gewalt erleben. Wie gesagt, führt eine Zuwanderung aus diesen Ländern und Regionen, zwangsläufig zu zunehmender Gewalt gegen Frauen in Europa.(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.40)Възобновяване на заседаниетоReanudación de la sesiónPokračování denního zasedáníGenoptagelse af mødetWiederaufnahme der SitzungIstungi jätkamineΕπανάληψη της συνεδρίασηςResumption of the sittingReprise de la séanceRipresa della sedutaSēdes atsākšanaPosėdžio atnaujinimasAz ülés folytatásaTkomplija tas-sedutaHervatting van de vergaderingWznowienie posiedzeniaReinício da sessãoReluarea şedinţeiPokračovanie prerušeného rokovaniaNadaljevanje sejeIstunnon jatkaminenÅterupptagande av sammanträdetNastavak zasjedanja(Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.00)Първо гласуванеPrimer turno de votacionesPrvní hlasováníFørste afstemningsrundeErste AbstimmungsrundeEsimene hääletusvoorΠρώτη ψηφοφορίαFirst voting sessionPremière session de votePrimo turno di votazioniPirmā balsošanaPirmasis balsavimasElső szavazási körL-ewwel sessjoni ta' votazzjonijietEerste stemmingPierwsza część głosowaniaPrimeiro período de votaçãoPrima sesiune de votarePrvé hlasovaniePrvi čas glasovanjaEnsimmäiset äänestyksetFörsta omröstningsomgångenPrvo glasovanjeMTIl-President. – Qabel il-ftuħ tal-ewwel sessjoni ta' votazzjoni tal-lum nixtieq nagħti l-kelma lis-Sur Markus Ferber skont l-Artikolu 59(4) dwar ir-referenza lura lill-Kumitat għal Negozjati Interistituzzjonali rigward ir-rapport tiegħu dwar l-emenda tad-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, il-governanza tal-prodotti u l-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19.DEMarkus Ferber, Berichterstatter. – Frau Präsidentin! Sie haben ja alles schon vorweggenommen. Ich beantrage gemäß der Geschäftsordnung die Rücküberweisung meines Berichts an den Ausschuss, damit wir möglichst schnell in interinstitutionelle Verhandlungen eintreten können.MTIl-President. – Sur Ferber, it-talba tiegħek se titressaq għall-votazzjoni wara l-votazzjoni dwar il-proposta tal-Kummissjoni.Issa se niftaħ l-ewwel sessjoni ta' votazzjoni tal-lum. Se nivvotaw dwar il-fajls kif indikat fuq l-aġenda. Is-sessjoni ta' votazzjoni se tkun miftuħa minn issa, is-13.00, sas-14.15. Se jintuża l-istess metodu ta' votazzjoni użat matul l-aħħar sessjonijiet parzjali. Il-votazzjonijiet kollha se jsiru b'sejħa tal-ismijiet.Niddikjara l-ewwel sessjoni ta' votazzjoni miftuħa. Għandkom sas-14.15 biex tivvotaw u r-riżultati ta' din l-ewwel sessoni ta' votazzjoni se jitħabbru fil-16.45.(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.02)PRESIDÊNCIA: PEDRO SILVA PEREIRA Vice-PresidenteВъзобновяване на заседаниетоReanudación de la sesiónPokračování denního zasedáníGenoptagelse af mødetWiederaufnahme der SitzungIstungi jätkamineΕπανάληψη της συνεδρίασηςResumption of the sittingReprise de la séanceRipresa della sedutaSēdes atsākšanaPosėdžio atnaujinimasAz ülés folytatásaTkomplija tas-sedutaHervatting van de vergaderingWznowienie posiedzeniaReinício da sessãoReluarea şedinţeiPokračovanie prerušeného rokovaniaNadaljevanje sejeIstunnon jatkaminenÅterupptagande av sammanträdetNastavak zasjedanja(A sessão é reiniciada às 15h15.)Унгарско вмешателство в медиите в Словения и Северна Македония (разискване)Injerencia húngara en los medios de comunicación en Eslovenia y Macedonia del Norte (debate)Snaha Maďarska ovlivňovat sdělovací prostředky ve Slovinsku a v Severní Makedonii (rozprava)Ungarsk indgriben i medierne i Slovenien og Nordmakedonien (forhandling)Einmischung Ungarns in die Medien in Slowenien und Nordmazedonien (Aussprache)Ungari sekkumine Sloveenia ja Põhja-Makedoonia ajakirjandusse (arutelu)Παρέμβαση της Ουγγαρίας στα μέσα ενημέρωσης στη Σλοβενία και στη Βόρεια Μακεδονία (συζήτηση)Hungarian interference in the media in Slovenia and North Macedonia (debate)Ingérence de la Hongrie dans les médias en Slovénie et en Macédoine du Nord (débat)Ingerenza dell'Ungheria nei media della Slovenia e della Macedonia del Nord (discussione)Ungārijas iejaukšanās Slovēnijas un Ziemeļmaķedonijas plašsaziņas līdzekļu darbībā (debates)Vengrijos kišimasis į Slovėnijos ir Šiaurės Makedonijos žiniasklaidą (diskusijos)Magyar beavatkozás a szlovén és észak-macedón médiába (vita)Interferenza Ungeriża fil-midja fis-Slovenja u fil-Maċedonja ta' Fuq (dibattitu)Hongaarse inmenging in de media in Slovenië en Noord-Macedonië (debat)Ingerencja Węgier w media w Słowenii i w Macedonii Północnej (debata)Interferência da Hungria nos meios de comunicação social na Eslovénia e na Macedónia do Norte (debate)Imixtiunile ungare în mass-media din Slovenia și din Macedonia de Nord (dezbatere)Zasahovanie Maďarska do médií v Slovinsku a Severnom Macedónsku (rozprava)Madžarsko vmešavanje v medije v Sloveniji in Severni Makedoniji (razprava)Unkarin puuttuminen tiedotusvälineiden toimintaan Sloveniassa ja Pohjois-Makedoniassa (keskustelu)Ungerns inblandning i medierna i Slovenien och Nordmakedonien (debatt)Mađarsko upletanje u rad medija u Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji (rasprava)PTPresidente. – Segue-se na ordem do dia o debate sobre as Declarações do Conselho e da Comissão sobre a interferência da Hungria nos meios de comunicação social na Eslovénia e na Macedónia do Norte (2020/2840(RSP)).Recordo aos Senhores Deputados que, em todos os debates deste período de sessões, não haverá procedimentos “catch the eye” nem perguntas “cartão azul”. Preveem-se intervenções a partir dos nossos Gabinetes de Ligação nos Estados-Membros.ENVěra Jourová, Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Members, thank you for including this topic on the plenary agenda. The Commission attaches great importance to freedom of expression, media pluralism and freedom of the media in the EU Member States as well as in the EU candidate countries and potential candidates. Free and pluralistic media is essential to democracy. It helps citizens hold to account those in power and allow them to make informed electoral choices and fend off disinformation and attempts to manipulate the democratic debate and interfere in elections. It also helps ensure that a plurality of views can be expressed and heard in the democratic debate. This is why the Commission will include measures to strengthen media freedom and pluralism in the upcoming European democracy action plan, alongside measures targeted to fighting disinformation and ensure free and fair elections. While the measures presented in the action plan will in a large proportion address threats to democracy in the EU, the plan will also have a strong international dimension. The Commission already supports media freedom and pluralism through a variety of initiatives within the scope of its competences. The media pluralism monitor, drawn up by the independent Centre for Media Pluralism and Media Freedom and co-financed by the Commission, examines threats and risks to media pluralism in the EU and selected candidate countries and potential candidates. Media freedom and pluralism is also part of the Commission’s annual rule of law report. The 2020 report adopted in September covers all 27 Member States, including Hungary and Slovenia. The report examines a number of issues relevant for media freedom and pluralism, including transparency of media ownership, state advertising and political control of the media. Concerning North Macedonia, the Commission and the EU delegation are following the developments in the media sector in the country very closely. The Commission reports on these issues in its regular enlargement packages, including in its latest 2020 report on North Macedonia. This report assessed that greater transparency on media ownership and possible illegal media concentration is required. In accordance with the division of competences between the European Union and its Member States, matters regarding the application of electoral laws are the responsibility of the Member State authorities and it is for the competent national administrative and judicial authorities to ensure compliance with applicable EU law and relevant standards. As a part of the electoral package issued by the Commission in September 2018, the Commission asked the Member States, in line with their applicable rules, to encourage and facilitate the transparency of paid online political advertisements and communications. National and European political parties, foundations and campaign organisations were asked to provide such transparency. The law in many Member States, including Slovenia and Hungary, regulates transparency in campaigning. Concerning the online platforms’ role, the major online platforms that are signatories to the self-regulatory code of practice on disinformation have committed to provide transparency and public disclosure around online political advertising. Democracy is a common value of the European Union. The functioning itself of our Union is founded on the principle of representative democracy. Elections in Europe shall be conducted according to the highest democratic standards. You can count on the Commission’s vigilance on these important matters in line with our competence. The aim will be to counter disinformation and to adapt to evolving threats and manipulations, as well as to support free and independent media.SLRomana Tomc, v imenu skupine PPE. – Spoštovani! Govorimo o vprašanju, ki je zastavljeno izključno z namenom vmešavanja v notranje zadeve in diskreditiranja slovenske vlade. Absurdno pri tem je, da temelji na informacijah nekega obskurnega slovenskega spletnega portala s sumljivim in nepreglednim lastništvom, znanega po napadih na desno-sredinsko vlado in po novinarjih, ki so že bili obtoženi na novinarskem častnem razsodišču.V Sloveniji imamo resne težave z medijskim prostorom, ki je popolnoma neuravnotežen že trideset let. Monopoli, ki so se na vseh področjih, od gospodarstva do sodstva in medijev, oblikovali v tem času, so v rokah levice. To preprečuje uresničevanje demokratičnih procesov v državi. Poseben problem je nacionalna radio-televizija, za katero bi pričakovali, da je neodvisna, pa žal temu ni tako.Dominantni mediji v Sloveniji predstavljajo 90 % medijskega prostora. Tisti v slovenski lasti so v rokah leve tajkunske elite, ki preko njih izvaja politično agendo. In njihova moč je izjemna. Razen nekaj svetlih izjem je objektivno novinarstvo v Sloveniji žal mit. O zgodbah, ki jim ne ustrezajo ne pišejo. Veliko je prikrivanja in pristranskega poročanja, zato je tistih nekaj ne-levih in neodvisnih medijev za Slovenijo res izjemnega pomena.Veliko nepreglednost v lastništvu ugotavlja tudi Evropska komisija. Spremembe so torej potrebne in ne pomenijo uničevanja neodvisnih medijev. Ravno nasprotno, so poskus, kako medijski prostor narediti boljši, bolj neodvisen, pregleden in uravnotežen.Žal je ravno ta primer očiten dokaz, kako celo v Evropskem parlamentu slovenski socialisti zlorabljajo medije za politični boj. Za mano bosta nastopili dve bivši slovenski novinarki, ki imata bogate izkušnje z neuravnoteženim medijskim prostorom. Bili sta del tega in ne dvomim, da bosta z vsemi silami branili monopole, v katerih sta delovali.SLTanja Fajon, v imenu skupine S&D. – Spoštovana komisarka! To je žal naša realnost.Kolegica je žal spet blatila mojo državo in vse drugače misleče. Ni bil to namen te razprave. Mi smo vam zastavili pet konkretnih vprašanj, prispevkov preiskovalnih novinarjev. Zakaj so ta izjemno pomembna?Če drži, da so madžarska podjetja blizu najožjega kroga madžarskega premierja Orbana, govorimo o 4 milijonih evrov, financirala nakupe medijev v Severni Makedoniji v času pred volitvami za podporo nekdanjemu makedonskemu premierju Gruevskemu, ki je pozneje pridobil azil na Madžarskem, je to lahko grobo poseganje v demokratične procese držav.Poldrugi milijon madžarskega denarja naj bi domnevno prišel tudi na račune dveh slovenskih medijskih hiš blizu te, trenutno vladajoče, SDS. Nakazila je preiskovala parlamentarna komisija, žal pa se je zamenjala vlada in preiskava se je zaustavila.Moja skrb je – tudi ob nedavni prodaji slovenske medijske hiše madžarski TV hiši – da gre za vpletanje madžarskega političnega vrha v medije in demokratične procese moje države.Če bo to dokazano, je skrajno nedopustno. Svoboda medijev in suverenost naših držav nista naprodaj. Nikjer in nikoli.SLIrena Joveva, v imenu skupine Renew. – Gospod predsednik, vseh 42 minut, kolikor naj bi jih bilo namenjenih tej razpravi, je žal premalo, da bi lahko povedali, kaj vse je narobe na tem področju.Ravno včeraj smo tu razpravljali, da se je stanje svobode medijev v Uniji poslabšalo. In ravno večino včeraj izpostavljenih problematik v bistvu lahko nazorno vidimo pri madžarskem vmešavanju v medije v Severni Makedoniji in v Sloveniji. Poleg tega niti ni več skrivnost, da poskuša slovenska vlada – brez mandata javnosti – Slovenijo predrugačiti v iliberalno družbo. Po vzoru Orbana, kakopak. Napadi na javne medije, ogrožanje njihovega financiranja in vodenje paralelne strankarske medijske krajine, ki se za povrh očitno financira iz Orbanovega kroga, so le trije od mnogih poskusov uzurpiranja oblasti z metodami, ki kršijo temeljne vrednote Unije. Komisija bi zato po mojem morala spremljati tudi marsikatere druge poteze naše vlade, ker dejanja največje stranke v bistvu preraščajo v problem celotne Unije.Jaz sicer mislim, da se tega zavedamo vsi tu, kot se zavedamo tudi, da je Unija v preteklosti predolgo naivno odlašala z ukrepanjem, dokler ni en tak problem ušel izpod nadzora. In tu dejansko uhajajo zadeve izpod nadzora. Orodja imamo pa na voljo, saj veste. Ampak veste tudi, kaj še potrebujemo, da se zoperstavimo takemu razkroju naših demokracij. Pogum in politično voljo. Zato tokrat res ne želim splošnih odgovorov, ampak konkretno opredelitev do tega problema. In predvsem želim dejanja.FRDominique Bilde, au nom du groupe ID. – Monsieur le Président, c’est avec plaisir que je prends la parole depuis notre beau Parlement de Strasbourg.Le débat de ce jour illustre le gouffre qui sépare désormais les citoyens des États membres de leurs élites. En effet, son objet se résume à un ramassis d’allégations spécieuses relatives à certains médias nord-macédoniens financés par des personnalités hongroises et à la promotion qui y serait faite de marques d’huile d’olive ou d’aimants pour frigos. Voilà donc à quoi en est réduite l’institution européenne, déterminée à faire feu de tout bois pour acculer le gouvernement de Viktor Orbán. En réalité, ce dernier n’est coupable à leurs yeux que d’avoir opposé une fin de non-recevoir à l’accueil des migrants et posé son veto au budget européen en réponse à l’inique principe de conditionnalité.Cette discussion sur un sujet dénué d’intérêt pour nos concitoyens détourne habilement l’attention de la véritable bombe à retardement que constitue le projet insensé d’élargissement aux Balkans, notamment à l’Albanie et à la Macédoine du Nord. Car l’ingérence que nous devrions dénoncer en l’espèce, ce n’est pas celle soi-disant pratiquée par la Hongrie au bénéfice d’un parti conservateur nord-macédonien, non, c’est celle de Tirana qui, forte de l’assise de quelque 25 % d’Albanais de Macédoine du Nord, semble tisser patiemment la toile de la Grande Albanie.C’est également celle mise en œuvre par la Turquie à grand renfort de coopération dans les domaines militaire et politique au travers notamment de son affinité avec le mouvement pro-albanais Besa, mais aussi éducatif et culturel. En témoigne le projet, porté par Ankara, de manuels d’histoire destinés à l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du Nord, pays fortement ou majoritairement musulmans. Un exemple significatif des réécritures de l’histoire néo-ottomane qui fleurissent dans le sillage du sultan Erdoğan, tandis que l’Europe est, elle, sommée de faire repentance de son passé colonial. Mais c’est aussi et surtout l’ingérence des associations à la façade caritative qui, venant d’Arabie Saoudite, du Qatar, ou encore du Pakistan, sillonnaient le pays dès son indépendance, tandis que le soi-disant Forum islamique de la jeunesse, émanation des Frères musulmans, a toujours pignon sur rue dans sa capitale, Skopje.L’Islam radical est également porté par la déferlante migratoire. Un rapport publié du Parlement européen dénonçait ainsi, dès 2012, l’infiltration de militants islamistes via la route des Balkans, ainsi que la radicalisation des enfants au sein de la diaspora de ces États, installée au sein de l’Union européenne et notamment, selon ce rapport, en Autriche. Avertissement prémonitoire qui glace le sang, puisqu’il rappelle le profil du terroriste islamiste abattu en novembre à Vienne, un Albanais de Macédoine du Nord. La Commission ne peut prétendre ignorer les risques considérables auxquels elle expose les Européens à l’heure où les pays des Balkans, région d’Europe où la concentration de djihadistes revenus de Syrie ou d’Irak est la plus forte, sont les seuls à rapatrier volontairement et publiquement des hommes affiliés à l’État islamique et détenus par les forces kurdes, selon une source d’information de référence. Et en s’insérant, en dépit du bon sens, dans son projet d’élargissement à des États affidés à la Turquie d’Erdoğan, elle en portera seule la responsabilité.ENTineke Strik, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, this morning in this House, many of us made clear that if Hungary can continue to violate the rules and the values of our Treaty and enjoy impunity, breaches of the rule of law will spread throughout the European Union. Hungary is even actively promoting this. There’s evidence that Hungary is buying media outlets in Slovenia and North Macedonia and in this way contributing to the limitation and violation of freedom of expression, freedom of media and even freedom of elections.I would like to know what the Commission is going to do about this. Does it address this issue with Hungary? What concrete measures does it take towards Slovenia – either more investigation or measures really to ensure that there is no backsliding in Slovenia on this issue? How can we better protect North Macedonia against this harmful interference? This example shows exactly the importance of a swift start to the negotiations and talks with North Macedonia, as has been promised now for a very long time. I call upon Bulgaria to lift its obstruction and let these start, and also on the Council Presidency to increase the pressure on Bulgaria to do so.BGАнгел Джамбазки, от името на групата ECR. – Г-н Председател, почитаема колега, това не може и няма да стане, защото натискът върху България идва от антибългарски среди в Скопие, проруски и просръбски, подпомагани от медийната концентрация, свързана, за мое съжаление, с държавното ръководство в Унгария. Какво искате в Европейския съюз да влезе една антибългарска, антиевропейска, проруска и просръбска върхушка? Вие работите срещу идеята за Европейски съюз, съжалявам, ще ви разкажа после много по темата и ще ви запозная, защо това е така. А сега по темата с медиите в Северна Македония. Да, в Северна Македония се води яростна антибългарска кампания, яростна. Казвам пак, за съжаление тя е подкрепяна от проруски и просръбски кръгове и за съжаление, г-н Орбан дава убежище на г-н Груевски, и по този начин пряко участва в тази антибългарска кампания. Но дори този парламент участваше, когато прие резолюция, в която мои двама колеги, г-н Кънев и г-жа ..., забравих ѝ името, предложиха резолюция, в която настояват за признаването на несъществуваща сепаратистка организация, несъществуващи малцинства. Това не може да стане.Когато говорим за свобода на словото, уважаеми, това не е само какво казват медиите на г-н Сорос, но за съжаление и г-н Орбан има своя дял в това лошо положение в момента. Но на Вас обещавам да Ви разкажа подробно темата.ESManu Pineda, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente, me alegro de que debatamos sobre la injerencia de la extrema derecha en los procesos electorales en Europa. Es urgente que lo denunciemos y nos lo tomemos en serio. El Gobierno de Orbán, el gran protegido de los partidos de Berlusconi y Casado, ha conseguido montar una red clientelar en los Balcanes, desviando más de cinco millones de euros, y las consecuencias ya son visibles.Eslovenia ejerce ahora de satélite de Orbán cerrando fronteras y aliándose con los Gobiernos liberticidas de Polonia y Hungría en el bloqueo de los fondos de recuperación, un bloqueo que está dejando en la estacada a millones de trabajadores europeos, especialmente a los del sur. Y hacen esto porque se les exige que respeten el Estado de Derecho. Lanzo una pregunta a los diputados del Partido Popular español: ¿van a seguir protegiendo a la extrema derecha corrupta de Hungría impidiendo que su grupo la expulse?La de Orbán no es la única injerencia: en España estamos viviendo la financiación ilegal a Vox, que recibió casi un millón de euros de un grupo terrorista iraní. Como les decía, está bien que tengamos este debate, ¿pero qué medidas se van a tomar? Señora Jourová, necesitamos más transparencia y garantizar que aquellos que ponen en peligro nuestra democracia no reciban ni un euro de dinero público.ENBalázs Hidvéghi (PPE). – Mr President, to my colleagues on the left, let me start with some simple questions. Aren’t you concerned by Swedish or Austrian political interference in Slovenia? Or maybe German political interference in Hungary, Poland or perhaps in Croatia? I am asking you this because, for instance, a Swedish company owns the biggest economic daily newspaper in Slovenia. Another big Slovenian paper is owned partially by Austrians, and one of its commercial TV channels is now in Czech hands. Or let me tell you that RTL Klub, a popular TV channel in Hungary, is owned entirely by the German RTL Group. Believe it or not, 80% of regional papers in Poland and 60% of the print media in Croatia are also in German hands. Doesn’t this give you a hard time sleeping at night? Well, it should not. These companies have invested their capital into media products in other Member States for profit, in line with one of the most basic principles of this community: the freedom of movement of capital. The same is true for North Macedonia: investments are private business matters for media companies, and they have nothing to do with politics.This one-sided criticism which is always directed at countries with conservative governments is hypocritical and absurd, and it really shouldn’t feature on the agenda of the European Parliament. This institution should remain a serious place that acts in the interests of citizens, and it should not become a circus for political clowns.ENKati Piri (S&D). – Mr President, it hardly comes as a surprise that Hungarian leaders, with Slovenian assistance, put together an international interference operation pouring millions of euros into pro-Janša and pro-Gruevski media organisations, because we all know very well that Orbán’s outrageous propaganda efforts in North Macedonia and Slovenia are just the tip of the iceberg. Whether in Brussels, Ljubljana or in Skopje, Orbán has only one goal: undermining the European Union for his own personal gain. That is why he sought to topple the Zaev Government, end the Prespa Agreement, grant political asylum to Gruevski and prevent North Macedonia’s much delayed EU accession. When will the EPP Group finally end this bumpy love affair with Fidesz authoritarians? Orbán has failed for now, but for his efforts will not stop unless you finally take action. And Commissioner, combating foreign interference is rightly one of the Commission’s top priorities. I urge you to show the same resolve in tackling such brazen interference by one of our Member States.ENGwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE). – Mr President, the Commission has not taken any concrete measures to stop the Hungarian Government from pressuring independent media. Yet, at the same time, this Commission officially states – and it’s a good thing – that media pluralism is a fundamental pillar of democracy. Sadly, as this debate shows, the trend we’ve seen in Hungary is now spreading to other countries. And we know the story: the Hungarian Government likes to say that there are no journalists imprisoned in Hungary, but suffocating the media is enough to kill freedom of expression. It also allows oligarchs to cherry pick media sources, which then ultimately get leaders elected who are more complacent.The European Commission has still not responded to two complaints from 2016 and 2018 on the abuse of State aid and State advertisement by the Hungarian Government, leading to the distortion of the media market. The concentration of media ownership should be taken seriously and urgently addressed by the European Commission if we want to ensure democracy and truly fight corruption.SLMilan Zver (PPE). – Gospod predsednik, naj najprej poudarim, da sem razočaran nad intenco, ki jo ima ta točka dnevnega reda. Predlagatelji zagotovo vedo, da je prost pretok kapitala ena izmed temeljnih svoboščin zavezništva, a to zanje očitno ni pomembno.Kolikor mi je znano, so investicije zasebnih madžarskih družb v skladu s pravom Evropske unije, transparentne, izključno poslovne in ekonomske narave ter ne morejo pomeniti vladnega vmešavanja v notranje zadeve Slovenije ali Severne Makedonije.Nenazadnje je dobršen del levih medijev, ki imajo izrecni monopol pri oglaševanju javnih podjetij, v tuji lasti.V Sloveniji torej obstajajo problemi z mediji. V veliki večini, zlasti mainstream mediji, so levo usmerjeni. Ni mogoče trditi, da je v Sloveniji medijski prostor uravnotežen in pluralen.Investicije v nove medije pa lahko povečajo pluralnost medijev in neodvisnost novinarjev, ki danes mnogokrat pišejo po diktatu oglaševalskih klik in levih političnih elit, ki dostikrat niti ne skrivajo simpatij s starimi in preživelimi vzorci komunikacije.Skratka, medijska sfera je asimetrična. In na levici bodo storili vse, da tako tudi ostane, saj jim omogoča nadzor nad medijskim prostorom. Slovenski demokrati pa želimo, da se razmerje izboljša, da se 10-odstotni delež alternativnih medijev, ki so desno usmerjeni, poviša. Zato so investicije iz tujine v tem smislu nadvse dobrodošle.HUCsaba Molnár (S&D). – Elnök úr! Kicsi vagyok, székre állok, onnét egy nagyot kiáltok, hogy mindnyájan meghalljátok. Kedves Kollégák! Ez egy magyar gyermekmondóka legeleje, és pontosan illik egy jobb sorsra érdemes ország politikailag törpe miniszterelnökére, akit a saját személyes meggazdagodása mellett egyetlen egy dolog érdekel, hogy a nemzetközi világban megpróbáljon nagyobbnak tűnni, mint amekkora a valóságban. Épp ezért nem sajnálja a pénzt, a magyar adófizetők pénzét, hogy megpróbáljon befolyást vásárolni más európai országokban. Például médiát vásároltasson magának és köreinek Szlovéniában vagy Észak-Macedóniában. Ugye nincs köztünk félreértés. Az a miniszterelnök, aki úton útfélen reggeltől estig arról hadovál, hogy az EU beavatkozik Magyarország belügyeibe, annak egy pillanatig nem okoz problémát beavatkozni más európai uniós országok belügyeibe.Arra kérem Önöket, hogy amikor azt hallják majd legközelebb Orbán Viktortól, hogy nemzeti szuverenitás így, meg nemzeti szuverenitás úgy, akkor soha ne felejtsék el, hogy semmiféle visszatartó erő nincsen benne olyankor, amikor az érdekei úgy kívánják, hogy más ország nemzeti szuverenitásába próbáljon beavatkozni. Az Európai Uniónak, Budapestnek és Brüsszelnek pedig pontosan ugyanaz a feladata: megálljt kell parancsolnunk ennek az őrületnek, mert az Európai Unió alapértékeit veszélyezteti. BGРадан Кънев (PPE). – Г-н Председател, колеги, този устен въпрос към Комисията е непълен, дори неточен, погрешно адресиран. Измества се разговорът, пропуска се главният въпрос.Познавам тъй наречените „унгарски медии“ в Северна Македония, близки до бившия премиер Груевски. Познавам ги, защото те са в основата на най-яростната антибългарска кампания в Македония. Те работят за конфликт, те работят за разделени Балкани, те работят против европейската интеграция. Те са сред основните причини за сегашната злощастна ситуация, в която България налага вето на разширението на Европейския съюз с Република Северна Македония.Но това не е интересът на Унгария, това не е интересът на унгарския народ, още по-малко интересът на гражданите на България или на Северна Македония. Това е интересът на Кремъл, това е интересът на службите в Сърбия. И тук е вярната посока, това е същинският въпрос към Европейската комисия, но това е и същинският въпрос към правителството на г-н Орбан в Будапеща. Какво стои зад тъй наречените „унгарски медии“ в Северна Македония? Ясна ли е собствеността? Защо тези медии, които са обвинени в близост с правителството на Унгария, работят за интереса на Москва и на Белград? На този въпрос трябва да дадем отговор.ENVěra Jourová, Vice-President of the Commission. – Mr President, I would like to thank honourable Members very much for their interventions and for this interesting debate. I will first reply on the comments addressed to the Commission. This Commission does everything to support an independent, professional and trustworthy media because, more than ever before, we need objective news which will inform citizens about the situation. We have to do it and we are doing everything with the competences we have. Concrete steps on the concrete situation is always a matter of a thorough analysis as to whether this is against EU rules and whether we have the instruments to take concrete steps which will address an individual case. You know the system very well. We work on individual cases, which can be addressed by enquiry into infringements – which is not this case – and we can work by adopting new legislation, or proposing new legislation, to address systemic issues. This is what we are doing.We now have the Audiovisual Media Services Directive already being transposed into national laws. We are scrutinising whether it is done in full because, if not, we have to launch an infringement against the Member State and ask for an improvement in the implementation or application of the European Directive in national law. This is now ongoing because this Directive came into force this year.We are preparing very thoroughly for the application date of the Copyright Directive, which will come next year in June. It will be a very important moment in history for strengthening the position of professional journalism because, behind this heavily lobbied piece of legislation – I think you will remember the time when this was in the final stage of adoption – there was a very simple idea, namely that professional journalists have to get paid for their work. This is going to come into force next year in June and the Commission is prepared to help with proper implementation in the Member States, which will not be possible to circumvent. We have already seen in France that an effort was made by Google to find some middle way solution, and we said no. It has to be implemented and applied in full. We are going to adopt the European Democracy Action Plan and the Media Action Plan next week, on 2 December. I will not go into details because of the time limit here, but you will see that in everything we are doing – by the current legislation which is already in application or the rules we are going to adopt – we are trying to strengthen the position of independent media because we need the independent and professional media to be strong and do their job.The character of their job is twofold. One is that they are economic actors. What we see now, in the time of COVID, is the more we need professional and objective media, the less money they get. They are in horrible financial distress now in the time of COVID. That’s why we recommended to the Member States to use the state aid schemes also to help the media as economic players and employers.The second task of the media, and an indispensable role, is that they must remain strong watchdogs of democracy. They must hold us, who are in power, under control. We are also working in this direction. You will see in the European Democracy Action Plan that we will propose several actions to strengthen their position as the watchdogs of democracy. I will always emphasise professional independent trustworthy media. This is what we are speaking about. And why? Why are we trying to strengthen the position of the media? Because we see clearly that when the media are weak, they are easy targets for political and economic pressure. This is what we see in Europe. The trend is worsening. In the summer this year, we published the Media Pluralism Monitor, where we saw this very clearly. A worsening trend of political pressure on the media has increased everywhere in Europe. Economic pressure, now made more dramatic by the impact of COVID, has made the situation of the media very difficult. Advertisers have moved to the online sphere and 50% of all advertising money goes to Facebook and Google in Europe. This is the reality. When the media are hungry, then they have no other choice than to take the money from those who want to impose the political agenda. This is what we are witnessing in many cases.So we need to do everything we can – this is for me a systemic measure – to make the media stronger and not to be driven into this financial trap because they of course need to make money doing their job. We have a very vivid dialogue with media organisations because we also want the EU money to help, but of course we cannot pay individual media because we have to respect the independence of the media.I will finish by asking all of us to try to look at things objectively. The EU is, of course, supporting the media, which is also financed by foreign actors when they operate as business players. But when we see that there is a political agenda behind that, then there is something wrong. Thank you very much for this debate. I do not believe that this was the last debate about the media. This was a geographically—specific one, but it also revealed the systemic issues we are facing and that we are trying to solve at European Union level because we have a limit to systemic functioning solutions, including the increase in transparency of ownership. This is one of the things which we now want to scrutinise in more depth because this is one of the conditions which are already in the Audiovisual Media Services Directive, which is now in force. PTPresidente. – O debate está encerrado.Правото на аборт в Полша (разискване)Derecho al aborto en Polonia (debate)Právo na interrupci v Polsku (rozprava)Abortrettigheder i Polen (forhandling)Das Abtreibungsrecht in Polen (Aussprache)Abordiõigus Poolas (arutelu)Το δικαίωμα στην άμβλωση στην Πολωνία (συζήτηση)Abortion rights in Poland (debate)Droit à l’avortement en Pologne (débat)Diritto all'aborto in Polonia (discussione)Tiesības uz abortu Polijā (debates)Teisė į abortą Lenkijoje (diskusijos)Az abortuszhoz való jog Lengyelországban (vita)Id-drittijiet għall-abort fil-Polonja (dibattitu)Abortusrechten in Polen (debat)Prawo do aborcji w Polsce (debata)Direito ao aborto na Polónia (debate)Dreptul la avort în Polonia (dezbatere)Právo na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku (rozprava)Pravica do splava na Poljskem (razprava)Aborttioikeudet Puolassa (keskustelu)Aborträtten i Polen (debatt)Pravo na pobačaj u Poljskoj (rasprava)PTPresidente. – Segue-se na ordem do dia o debate sobre as Declarações do Conselho e da Comissão sobre o direito ao aborto na Polónia (2020/2876(RSP)). Recordo que, como nos debates anteriores, não haverá, neste debate, procedimentos “catch the eye” nem perguntas “cartão azul”.Preveem-se intervenções a partir dos Gabinetes de Ligação nos Estados-Membros.ENHelena Dalli, Member of the Commission. – Mr President, protecting women’s rights is my mission as Commissioner, and also my personal fight, and you know this. You also know – we all do – that high—quality sexual and reproductive health services are essential to women and girls. This includes access to contraception, prevention and treatment of HIV and other sexually—transmitted diseases, and fertility and sex—specific cancers, and access to abortion. From a legal perspective, it is clear that the EU has no competence on abortion rights within a Member State. Legislation in this area is up to the Member State concerned. I will state factually that the recent decision by the Polish Constitutional Tribunal has restricted Poland’s abortion law. As you know, in the Article 7 procedure launched by the Commission in 2017, we raised concerns over the independence and legitimacy of the Polish Constitutional Tribunal. As recalled in the 2020 Rule of Law Report, these concerns have so far not been resolved. In the weeks following the Polish Constitutional Tribunal’s decision, we have seen how many Polish citizens have taken to the streets – civil society, women and men protested in Poland – and I wholeheartedly hope that these voices are being heard and listened to. Strong women’s rights are an asset and an achievement which the whole of Europe must be proud of. But progress is hard won and easily lost, and we see this in Europe and worldwide. As President von der Leyen said: backsliding is not an option for a continent that aims to win the future. So I look forward to working together with you to push forward on women’s rights, and I know that I can count on your support.(Applause)ENFrances Fitzgerald, on behalf of the PPE Group. – Mr President, it is clear that Poland is under attack. It is under attack from within, from a government, a political party and from a belief that doesn’t respect fundamental values, including the rule of law and women’s rights. And let us remember, all over the world, women’s rights are human rights. A party that seeks to sabotage the very institutions that built a democratic Poland, that sought to oppose guiding principles after the fall of communism, where once the Solidarity movement took to the streets amidst a tidal wave of support for fundamental values. Now a pitiful government cowers behind Mr Kaczyński as he tries to tear down the very essence of democracy, human rights and the rule of law. And yet, as the poet from my own country, Seamus Heaney, would say: the longed-for tidal wave of justice can rise up. And where the spirit of the Solidarity movement rose up in the 1980s, so too does the spirit rise up again today, and it can be seen on the streets in cities across Poland – Warsaw, Gdańsk, Kraków, Poznań and others. The great spirit of Polish women can be seen on the streets again. From the country that gave the world women like Marie-Skłodowska Curie, Wisława Szymborska and Edith Stein, once again, Polish women are rising up and indeed inspiring the world and the autocrats and the strong-man politicians better watch out. To them I say give up your futile path. You may try, but your brand of politics will never win against a determined crowd of millions of women and men. And to the women of Poland, know this: we in the European Parliament support you, we salute you and we stand with you. Poland: piekło kobiet – women’s hell, no more!(Applause)ESIratxe García Pérez, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, comisaria Dalli, señorías, hoy no tendríamos que estar celebrando este debate. Es totalmente inaceptable, es totalmente intolerable que en pleno siglo XXI, en un Estado miembro de la Unión Europea se estén atacando los derechos de las mujeres, como hoy está ocurriendo en Polonia. Y ante esa situación de injusticia, este Parlamento se tiene que manifestar como se hace en las calles llenas de hombres y mujeres en Polonia reivindicando la libertad y los derechos de las mujeres.Es totalmente inaceptable que un Tribunal Constitucional, controlado por el Gobierno del señor Kaczyński, quiera atacar uno de los principios fundamentales, que es la libertad de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos, a decidir sobre nuestra maternidad. Y, por lo tanto, se tiene que escuchar la voz de este Parlamento como reflejo de una sociedad que no va a permitir dar ni un paso atrás en la lucha por la igualdad.Porque no podemos permitir que nuestras hijas tengan menos derechos que nuestras madres, y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en Polonia. Por lo tanto, los socialdemócratas vamos a trabajar para garantizar los derechos y las libertades de las mujeres.Quiero recordar que hoy hace seis años el Gobierno del Partido Popular en España intentó modificar la Ley del Aborto, intentó recortar los derechos de las mujeres. Y las mujeres españolas salieron a las calles en España, igual que salieron las mujeres en Francia, en Italia, en Berlín, en muchos países de la Unión Europea. Las mujeres españolas paramos la ley. Las mujeres europeas, juntas, paramos la ley. Cuando estamos juntas, somos fuertes y hoy todas estamos con las mujeres en Polonia por la defensa de sus derechos, de sus libertades. No vamos a dejar de reivindicar ni un solo minuto que Europa no puede permitir este ataque a las libertades fundamentales de las mujeres en toda Europa. Estamos con vosotras.ENSamira Rafaela, on behalf of the Renew Group. – Mr President, a woman’s right to make decisions about her body is hers and hers only to have. This is about self-determination as a fundamental right. Today Polish women are left with no other option than going to neighbouring countries to undergo a safe and legal abortion, and the Polish women who can’t afford to go abroad face even worse prospects. I see this as a move backwards in time, and as women, we have to prove that we have the right to self-determination time and time again. We are held accountable for how we dress, and the decisions we make about our own bodies and so on, and even when we get to sit at the table, the focus is on our appearance, our capabilities often neglected.To the women in Poland, I would like to say: we are standing right next to you and we will join you in this battle till the very end. We won’t back down, and we in the European Parliament will not let you fight this battle alone. What is happening in Poland regards all of us – your backlash is our backlash; when you struggle we feel your pain. We hear you, we see you, and we will fight with you. And this is not where this ends.We need to have a clear call to action. Together with my colleagues from Renew Europe and our other allies, we demand that EU funding to the Polish government is cut if they fail to respect the rule of law. Secondly, we will continue to support civil society movements in Poland in their fight for women’s rights. Last but not least, we demand that the Commission works on guaranteeing universal access to sexual-reproductive health services, including abortion, and for these rights to be included in the next EU health strategy.DEJoachim Kuhs, im Namen der ID-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren Abgeordneten! Vor 18 Jahren standen meine Frau und ich vor einer schweren Entscheidung. Wir hatten unser neuntes Kind empfangen, und beim Ultraschall hatte man eine Nackenfalte diagnostiziert. Sollten wir die Fruchtwasseruntersuchung nun machen lassen oder nicht? Wir haben uns dagegen entschieden, denn eine Abtreibung wäre für uns nie infrage gekommen, und Paul kam dann auch gesund zur Welt.Für die Neugierigen unter Ihnen: Gott vertraute uns auch noch ein zehntes Kind an.Zehn Jahre nach dieser Geburt von Paul war ich zum ersten Mal auf einer Demo, beim Marsch für das Leben in Berlin – gegen Abtreibung. Dort traf ich sie, diese Glücksbringer, diese lebensfrohen Menschen mit Trisomie 21, dem Down-Syndrom. Sie berichteten aus ihrem Leben, ihrem Beruf oder aus der Schule und wie sehr sie ihre Eltern liebten dafür, dass sie leben durften.Ich habe nirgendwo so viel ansteckende Fröhlichkeit und Unbeschwertheit gesehen wie auf diesen Demos für das Leben. Aber leider – hinter den Absperrketten der Polizei – auch nirgends so viel Hass und Feindschaft gegen das Schöne, Gute, Selbstlose und Heilige.Und jetzt wollen wir die Polen rügen und verurteilen, weil sie Ja zum Leben sagen, weil sie sich zu ihren christlichen Wurzeln bekennen? Sie kämpfen damit doch für eines der höchsten Güter, die unsere Menschenrechtserklärungen und Verfassungen schützen wollen: für das menschliche Leben. Polen wehrt sich zu Recht dagegen, dass Abtreibung über den Umweg des Schutzes der sexuellen Gesundheit zum Menschenrecht erklärt werden soll.Selbst der EuGH hat bereits vor vielen Jahren das Ergebnis der Verschmelzung einer männlichen Samenzelle mit einer weiblichen Eizelle als menschliches Leben definiert, und wir wollen jetzt die Polen dafür kritisieren, dass sie das Lebensrecht eines Menschen höher achten als unsere egoistischen Selbstbestimmungsrechte? Wer schützt hier eigentlich die Menschenrechte mehr?PLSylwia Spurek, w imieniu grupy Verts/ALE. – Panie Przewodniczący! Znowu wołamy do polskiego rządu. Praworządność, wolność, prawa człowieka, ale w Polsce już nie ma praworządności i praw człowieka. Nie ma wolnych sądów, publicznych mediów, praw osób LGBT i praw kobiet. Z każdym rokiem oddalamy się od Paryża, Brukseli i Berlina. Ta Izba jest być może ostatnim miejscem, gdzie o prawach kobiet można mówić bez strachu, że dostanie się w głowę policyjną pałką albo gazem w twarz. Chwilowo możecie odbierać nam prawa, skazywać na cierpienie, narażać nasze zdrowie i życie, ale nie odbierzecie nam głosu, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. W Polsce brutalnie tłumicie demonstracje, ale tutaj w Brukseli nie zamkniecie nam ust, bo tutaj prawa człowieka to fundamentalne wartości, a prawo do aborcji jest prawem człowieka. Nie chcemy dłużej cierpieć przez jedną partię, jedną religię i jedną ideologię. Mam marzenie, że pewnego dnia kobiety w Polsce będą miały takie same prawa jak Niemki, Francuzki, Litwinki, Czeszki i wszystkie inne kobiety naszej wspólnoty. Ale nie zmienimy tego tak długo, jak zdrowie i każdy inny wymiar praw człowieka nie będzie pełną kompetencją Unii Europejskiej. Jeżeli zostaniemy wspólnotą rolnictwa, transportu i granic, to za chwilę nas nie będzie. Pamiętajmy, wolność albo śmierć. Wzywam wszystkich do poparcia naszej rezolucji w całości, bez kompromisów.PLJadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Dyskutujmy w oparciu o fakty, a nie o imaginację. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją złożyli parlamentarzyści z różnych partii politycznych. Trybunał zbadał zgodność ustawy z konstytucją, konstytucją podpisaną notabene przez byłego lewicowego prezydenta i uchwaloną przez Sejm za rządów lewicy. Nawet byli członkowie Trybunału ocenili, że Trybunał nie mógł orzec inaczej w tej sprawie. Tak więc dziś tak zwani obrońcy konstytucji protestują przeciwko de facto nie tylko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, ale i samej konstytucji. Patrząc zaś na sprawę z perspektywy unijnej, po raz kolejny Parlament Europejski, który nawołuje do przestrzegania praworządności, niestety sam tę praworządność łamie. Zatem wzywam do poszanowania traktatów, bo to one jasno wyznaczają zakres działania Unii i granice jej kompetencji. Zgodnie z art. 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii działania Unii są prowadzone w poszanowaniu państw członkowskich w zakresie określenia ich polityki zdrowotnej, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej. Zaś inicjatorzy dzisiejszej debaty chcą za wszelką cenę podtrzymać uliczne protesty, które w czasie pandemii zagrażają życiu i zdrowiu nie tylko protestujących, ale i wszystkich, którzy się z nimi kontaktują. Pani posłanka z Hiszpanii tak wzywa do protestów. Przypomnę protesty marcowe w Hiszpanii okupione wielką liczbą zgonów w Hiszpanii. Jak się Pani nie wstydzi? Tak więc realizacja tej lewicowej agendy będzie okupiona tysiącem zachorowań i zgonów z powodu COVID-19. I to będzie również Państwa odpowiedzialność.ESEugenia Rodríguez Palop, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente, esto no es un debate sobre el derecho al aborto en Polonia, es un debate sobre si vamos a permitir un retroceso de décadas en los derechos de las mujeres en la Unión Europea.Hace treinta años el aborto era legal y accesible en Polonia, en 1993 se vio gravemente restringido y hace un mes el Tribunal Constitucional eliminó el supuesto de malformación fetal, que supone el 97 % de los abortos legales que se practican en el país. Esta sentencia es el enésimo ataque del Gobierno polaco al Estado de Derecho. Sí, sí, del Gobierno, que es quien ha nombrado a esos jueces, por si alguien dudaba de la necesidad de vincular cada euro de los fondos comunitarios con la garantía de los derechos fundamentales. Vamos a decirlo claro: prohibir el aborto es una forma de tortura; obligar a las mujeres a usar píldoras y otros métodos de forma clandestina y sin apoyo médico es una forma de tortura; forzar a las mujeres a viajar a otros países para poder interrumpir su embarazo es una forma de tortura. En 2015 el Gobierno intentó prohibir el aborto con el apoyo de la Iglesia católica y organizaciones ultraconservadoras como Ordo Iuris, pero chocó contra una marea de mujeres de negro. Este año, aprovechando la pandemia, ha pisado el acelerador de su agenda antiderechos y las mujeres se han vuelto a echar a la calle. Decía al principio que este debate no es un debate sobre el derecho al aborto en Polonia: en España, por ejemplo, el Partido Popular intentó tumbar la Ley del aborto en el Tribunal Constitucional. Su recurso sigue en un cajón, pero el ponente es un juez vinculado al Opus Dei, así que aún podemos retroceder.El rayo que las mujeres polacas usan como símbolo nos advierte de un peligro: después de Polonia, la extrema derecha irá a por todas y cada una de nosotras. ELΛευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος (NI). – Κυρία Πρόεδρε, με καταστολή αντιμετωπίζει η αντιδραστική πολωνική κυβέρνηση κινητοποιήσεις που έχουν ξεσπάσει στη χώρα ζητώντας τη μη εφαρμογή της απαράδεκτης απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου που απαγορεύει κάθε άμβλωση. Δεν είναι η μόνη κυβέρνηση, δεκάδες χώρες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν υπογράψει τέτοια επαίσχυντη διακήρυξη κατά των αμβλώσεων. Πρόκειται για ένα ακόμα χτύπημα στα δικαιώματα νέων γυναικών και ζευγαριών. Επιδίωξη της πολωνικής κυβέρνησης είναι η πλήρης απαγόρευση, ωθώντας περισσότερες γυναίκες στην παράνομη άμβλωση, πριμοδοτώντας την εμπορευματοποίηση της υγείας, ενισχύοντας αναχρονιστικές απόψεις για τον ρόλο της γυναίκας. Άλλωστε πρόκειται για χώρα παράδειγμα ευθυγράμμισης με τις ευρωενωσιακές αντιλαϊκές κατευθύνσεις εμπορευματοποίησης της υγείας που στοχεύουν να ισοπεδώσουν πλήρως τα δικαιώματα των γυναικών, συνολικά της εργατικής λαϊκής οικογένειας, αλλά και στην ποινικοποίηση της υποστήριξης των σοσιαλιστικών κατακτήσεων, όπου τέθηκαν οι βάσεις της κατάκτησης της ισοτιμίας των φύλων στην κοινωνική ζωή.Με αφορμή τη σημερινή μέρα, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι οι σοσιαλιστικές χώρες, μεταξύ τους και η Πολωνία, έσωσαν χιλιάδες νεαρές γυναίκες όταν η άμβλωση ήταν απαγορευμένη σχεδόν σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης. Είναι χρέος να ενισχυθεί ο αγώνας για τα σύγχρονα δικαιώματα των εργαζόμενων και των γυναικών των λαϊκών οικογενειών. Η επίκληση δήθεν του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και στην περίπτωση της Πολωνίας, ενεργοποιεί νέους αντιλαϊκούς μηχανισμούς που έρχονται για να μείνουν, με βάση ανταγωνισμούς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη η νομιμοποίηση των αμβλώσεων στα πλαίσια ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας, με υπηρεσίες που να αφορούν και τη σεξουαλική αγωγή, τον οικογενειακό προγραμματισμό, τον προγεννητικό έλεγχο, την εγκυμοσύνη και τον τοκετό.PLElżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – Pani Przewodnicząca! Każda kobieta powinna mieć prawo wyboru zgodnie ze swoimi wartościami i poglądami. Aborcja nie powinna być środkiem antykoncepcyjnym, ale jeśli kobieta się na nią zdecyduje, ja jako człowiek i polityk powinnam to uszanować, bo żaden polityk, proszę Państwa, nie może rościć sobie prawa do bycia sumieniem drugiego człowieka. Żaden polityk nie ma prawa zmuszać kobiet do heroizmu, bo to jest forma przemocy. Żaden polityk nie może zmuszać kobiety do rodzenia ciężko uszkodzonego płodu i do patrzenia na śmierć własnego dziecka w bólu i cierpieniu, bo to jest forma przemocy. Politycy zaś mają obowiązek tworzyć takie przepisy i rozwiązania, które będą wspierały te kobiety, które zdecydowały się urodzić i wychować dziecko z ciężką niepełnosprawnością. Brak takiego wsparcia, gdy tyle mówi się o wartościach, jest formą przemocy. Brak rzetelnej, opartej na aktualnej wiedzy i dostosowanej do wieku edukacji seksualnej, która pomoże młodemu człowiekowi podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie, jest formą przemocy. Brak właściwej ochrony dzieci przed pedofilami czy stawanie po stronie pedofilów, a nie po stronie ofiar jest formą przemocy. Dzisiaj jesteśmy z Polakami i Polkami na polskich ulicach, bo protestują przeciwko łamaniu praw człowieka, niszczeniu demokracji, praworządności, przeciwko pseudoedukacji. Domagają się sprawnej służby zdrowia, właściwej walki z pandemią czy pomocy przedsiębiorcom. To nie jest już tylko protest dotyczący aborcji, chociaż od aborcji się zaczął.PLRobert Biedroń (S&D). – Panie Przewodniczący! Poznałem niedawno panią Ewę. Opowiedziała mi historię swojej córki, zgwałconej młodej kobiety, która chciała skorzystać z zabiegu przerywania ciąży. Odwiedzała kolejnych lekarzy, ale żaden z nich nie chciał wykonać tego zabiegu. Zrobiła więc to nielegalnie w tak zwanym podziemiu aborcyjnym, przypłacając to poważnymi problemami zdrowotnymi. To dzisiejsza Polska w sercu Europy w 2020 roku – piekło kobiet. Na koniec naszego spotkania pani Ewa powiedziała „Panie Robercie, proszę zrobić wszystko, żeby już nikt nigdy nie musiał przechodzić tego, co moja córka”. Dlatego tu jestem, dlatego tutaj dzisiaj wszyscy jesteśmy. Już nigdy nie będziecie szły same. Jako sprawozdawca tej rezolucji chciałbym podziękować wszystkim grupom, wszystkim tym, którzy popierają tę rezolucję. Mam jednak wrażenie, że gdyby aborcję mieli faceci, nie musielibyśmy tutaj dzisiaj o tym rozmawiać, bo byłaby ona pewnie dostępna w każdym kiosku.To historyczny moment, na który czekają miliony Polek. To nadzieja, jaką dzisiaj Parlament daje tym, które odważnie na ulicach polskich miast i miasteczek przeciwstawiły się tak zwanemu orzeczeniu tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego i które pomimo przemocy władzy, bite przez policję krzyczą mocno i wyraźnie „Chcemy całego życia”.Dzisiaj wysyłamy im jasny sygnał: nie zgadzamy się na przemoc wobec kobiet. Nie zgadzamy się na ograniczanie ich praw. Nie ma czegoś takiego jak tak zwany kompromis aborcyjny, jest za to piekło kobiet, kiedyś – cierpienie naszych babć i matek, dzisiaj – żon, koleżanek i córek. To jest ich zdrowie, ich życie i ich wybór. DAKaren Melchior (Renew). – Hr. Formand! Ligestilling betyder, at vi kvinder ikke er børn, vi er voksne, myndige mennesker, der kan vælge selv, der kan træffe afgørelser om vores eget liv. For at have ligestilling skal vi have retten til at bestemme over vores egen krop. Retten til abort er simpelthen en forudsætning for ligestilling. Ligestilling er en europæisk værdi, der er indskrevet i traktaten. Retten til abort bør ikke være en politisk kamp, det er en ret. Men den polske regering har gjort det til en ideologisk slagmark. Polen har over de sidste 5 år forladt de værdier, der binder os sammen i Europa. Minoriteter har været under angreb, retsstaten har været under angreb, og kvinderne – ja kvinders kroppe – har været under angreb. Retten til abort er langsomt, men sikkert blevet stjålet fra de polske kvinder. Den polske regerings ideologi fjerner rettigheder fra mennesker. Oprettelse af LGBTI-fri zoner, det er en ideologi, fjernelse af en kvindes rettigheder over sin egen krop, det er en ideologi. Men uanset den polske regerings ideologi så husk, at et forbud mod abort ikke får aborterne til at forsvinde, det presser dem bare under jorden. Dem, der kan rejse til udlandet, gør det, dem, der ikke kan, er overladt til hæklenåle og køkkenborde. Hemmelige, usikre, farlige aborter. Kampen for frihed går ikke altid i en lige linje, det er ikke givet, at frihed og ligestilling vinder frem hver gang, derfor skal vi kæmpe imod ethvert tilbageskridt. Jeg som kvinde i Danmark er ikke fri, før kvinderne i Polen er frie. Danmark er ikke en del af et frit Europa, før hele Europa er frit. Puhetta johti HEIDI HAUTALA varapuhemiesENTerry Reintke (Verts/ALE). – Madam President, nothing, exactly nothing, about what is happening in Poland right now can come to us as a surprise. Fundamentalists and authoritarians are taking political control of the judiciary, and what is the first thing they do? They take away the rights of women, of LGBTIs and others. If we don’t do anything about it, it will continue, so again, Commissioner, do not let this happen. This is a responsibility of historic proportions. Take it and do something about it. Yesterday, with 200 Members of Parliament from all across Europe and from across the political spectrum, we sent a letter again to the Commission to say to stand up against these attacks on the rule of law and fundamental rights. And secondly, all my admiration, my love and my solidarity to the brave people who are resisting this in the streets of Poland right now. Our bodies, our rights in Poland and everywhere else. This Parliament salutes your strength and resilience. You make all of us proud to be Europeans.(Applause)PLBeata Mazurek (ECR). – Pani Przewodnicząca! Prawo do życia to jedno z fundamentalnych praw obywatelskich. W tej izbie dużo mówi się o obronie wartości i obronie praw podstawowych. Najważniejszą wartością jest życie. Dziś stajemy w jego obronie, stajemy w obronie tych, którzy sami bronić się nie mogą.Polska jest krajem praworządnym przestrzegającym prawa. Najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja, której artykuł 38 jasno stwierdza, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. O ochronie prawnej dzieci zarówno przed, jak i po urodzeniu mówi też wprost Konwencja ONZ o prawach dziecka.O naszym człowieczeństwie świadczy przede wszystkim to, jak dbamy o nasze społeczeństwo. Opiekujemy się osobami starszymi, osobami schorowanymi, nie kategoryzujemy i nie dzielimy ludzi na lepszych i gorszych. Człowiek jest człowiekiem i nie zmienia tego fakt, czy ma 80, 50 czy 15 lat, bądź szykuje się do przyjścia na świat. Każdemu człowiekowi należy się szacunek i ochrona życia na wszystkich jego etapach. To nasz moralny obowiązek!Szanowni Państwo, jeżeli aborcja jest prawem kobiety, to gdzie są prawa dzieci nienarodzonych?ENMalin Björk (GUE/NGL). – Madam President, the conservative right wing in Poland and across Europe and other countries is trying to attack and use women’s bodies – and LGBTI persons’ bodies – as a battleground. The attack on abortion rights is one of the most brutal ways to try to control our lives and to control and install patriarchal values in society. And I think, as has been said here, it’s also part of a bigger picture of this conservative right wing project to try to install ever more authoritarian rule. They want to control the courts, the media, civil society, and we have to say stop! Women’s lives are on the line here. In Poland a very strong movement is opposing this. We see demonstrations, we see mobilisations, and we stand with you. This debate here, the European Parliament resolution, is there to stand with you, to hold your back. You will be winners in this. We will all be winners in this, because we will have protected women’s rights, abortion rights, abortion care and rights to control our own lives. So we stand with you. We stand with all the women and men in Poland that are fighting for equality and democracy.(Applause)ENSirpa Pietikäinen (PPE). – Madam President, I would just like to remind all of us that women are human beings, and that’s why women’s rights are human rights. Part of human rights are the Beijing Declaration, the Istanbul Convention, sexual and reproductive rights, and the right to determine over our own bodies. This is a crucial and indisputable element of human rights, and of the international interpretation of not only rights but international law.I would like to remind you that human rights are part of the rule of law, as you can read from the various interpretations of the Commission. That means that it is the duty of the European Union to also defend human rights and women’s rights in all of its Member States as a part of the rule of law.Poland has breached the rule of law, and the latest decision of the Constitutional Tribunal is clearly against all these principles. What we need to do is to defend the European people, we need to stand beside the European people, we need to stand behind and beside European women, and, dear friends, we need to stand beside the Polish women and defend their rights and the rule of law in the European Union.SVHeléne Fritzon (S&D). – Fru talman! Kommissionär Dalli! För 50 år sedan var Sveriges abortlagstiftning restriktiv. Då åkte unga svenska kvinnor till Polen för att göra abort. Sedan dess har det hänt mycket kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, både i Sverige och i hela Europa, och därmed också tillgången till säker och laglig abort.Men vi ser att det inte räcker, för varje dag kränks kvinnors mänskliga rättigheter, och Polens inskränkning av aborträtten är allvarlig. Det är en attack mot kvinnors mänskliga rättigheter. Vi i EU måste agera och reagera varje gång. Varenda kvinna och flicka har rätt att bestämma över sin egen kropp, och jag vill säga till er alla att det känns extra viktigt en dag som denna – på Orange Day – att få stryka under värdet av kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till sin egen kropp.FRChrysoula Zacharopoulou (Renew). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, nous sommes le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et, nous, nous sommes ici en train de débattre du droit à l’IVG, en 2020, en Europe! Puisque les conservateurs, ces défenseurs du droit à la vie, s’opposent à l’IVG légale, expliquons-leur alors, ce que c’est une IVG illégale!Une IVG illégale, chers collègues, c’est accepter de mettre en péril la vie d’une femme, c’est accepter le recours à des méthodes moyenâgeuses et des complications graves pour la santé des femmes, telles que la septicémie, l’hémorragie, la stérilité et même la mort. Une IVG illégale, c’est traiter le corps des femmes comme une marchandise, dont l’Europe est le marché. Chers collègues, l’avortement est un droit fondamental et l’Europe a la responsabilité de le faire respecter partout. Les femmes polonaises en ont assez. Les femmes européennes en ont assez. Le Parlement européen en a assez. «Mamy dość» (traduction en polonais de «nous en avons assez»)PLElżbieta Kruk (ECR). – Pani Przewodnicząca! Trybunał Konstytucyjny w Polsce wypowiedział się za ochroną życia. To zgodne z dokumentami Unii Europejskiej, Rady Europy czy ONZ, które stanowią, że każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. To fundamentalna wartość naszej cywilizacji. Inicjator rezolucji mówi, że kieruje nim nadzieja i miłość, i w imię tej miłości chce zabijania dzieci w majestacie prawa tylko w związku z podejrzeniem o chorobę lub niepełnosprawność. To nic nowego. W bolszewickiej Rosji – jako pierwszym państwie na świecie – została zalegalizowana aborcja. Następnie prawo takie wprowadziły hitlerowskie Niemcy. Hitler mawiał ponadto „osobiście zastrzelę tego idiotę, który chciałby zabronić aborcji na wschodnich terenach okupowanych”. Czy ta myśl jest tu realizowana? Jak się wydawało, eugenika została skompromitowana ostatecznie w związku z działaniami Trzeciej Rzeszy. Niestety dziś ci, którym nie schodzą z ust hasła równouprawnienia, w tym przypadku dążą do prawnej segregacji dzieci i uważają, że z powodu różnych egoizmów można je zabijać. Oto mamy spór cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. Oby nie oznaczał końca cywilizacji europejskiej.PLAndrzej Halicki (PPE). – Pani Przewodnicząca! Chciałem jasno złożyć deklarację w imieniu Europejskiej Partii Ludowej. Jesteśmy za przyjęciem tej rezolucji, podpisujemy się pod nią tak jak większość Parlamentu Europejskiego. Słyszymy ten dramatyczny krzyk polskich kobiet i także widzimy krzyk polskiego młodego społeczeństwa, młodych Polek, młodych Polaków, uczniów, studentów, którzy nie godzą się na próbę budowy autorytarnego ideologicznego państwa. To jest niezgoda, nie tylko na drastyczne drakońskie przepisy wprowadzane z naruszeniem porządku prawnego, to jest niezgoda na ograniczanie wolności słowa, mediów, zgromadzeń, stowarzyszania się, próby szykanowania młodzieży licealnej, używanie policji wobec kobiet, brutalne rozbijanie manifestacji. Na to nie godzą się nie tylko polskie kobiety i ci, którzy protestują, na to nie godzi się polskie społeczeństwo. Chciałem powiedzieć bardzo mocno, że to jest doświadczenie także mojej generacji, kiedy nosiliśmy oporniki, bo była taka władza, która chciała decydować za innych. Dziś wy macie błyskawice, to jest symbol związany z energią, i wygracie, bo energia młodości zawsze zwycięża, bo w was jest nadzieja, bo wy jesteście Europejczykami i to jest też symbol nadziei na przyszłe europejskie wolne społeczeństwo. Wolność zawsze zwycięża. ENEvelyn Regner (S&D). – Madam President, dear protesters outside in the streets of Poland and elsewhere, your actions matter – not only in Poland; all over Europe, and therefore a big thank you.Die polnische Regierung hat die letzten Monate alles darauf gesetzt, den polnischen Frauen ihr Recht auf Selbstbestimmung und ihre Entscheidungsmacht de facto gänzlich zu nehmen. Aber Frauen müssen selbst entscheiden können, wann sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Diese Fehlentscheidung des sogenannten Verfassungsgerichts in Polen ist ein Angriff auf Frauenrechte in ganz Europa. Die Folgen sind jetzt schon klar: Das De-facto-Verbot führt zu mehr toten Frauen, die heimlich unsichere Abbrüche vornehmen müssen. Und andere Länder, wie auch die österreichische Regierung, wie wir seit gestern wissen, beginnen nun auch – auf leisen Schritten –, diesen Angriff auf die Gesundheit von Frauen zu stärken. Im Europäischen Parlament sind wir deshalb solidarisch mit den vielen Polinnen und Polen gegen diese rückwärtsgewandte und menschenverachtende Politik. Frauenrechte sind Menschenrechte, und jeden Tag, Tag für Tag, gehören sie aufs Neue verteidigt.PLBeata Kempa (ECR). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Unia Europejska tworzona była na gruncie wartości chrześcijańskich, wśród których naczelną wartością jest życie każdego człowieka, a zwłaszcza bezbronnego, jego niezbywalna godność, niezbywalne i niepodważalne prawo do jego ochrony. Każdy maleńki człowiek w momencie poczęcia ma swój niepowtarzalny kod genetyczny, który warunkuje wszystko: kolor oczu, intelekt, talenty i niepowtarzalne linie papilarne. Ten maleńki człowiek często dzisiaj w Unii musi się zderzyć z cywilizacją śmierci. Zatem norm etycznych dotyczących ochrony fenomenu życia ludzkiego nie da się podważyć czy zniekształcić żadnym głosowaniem, żadną większością. To, co po ludzku czynimy legalnym, moralnie jest nie do obrony. Święty Jan Paweł II mówił „Naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości”. Jakże smutno musi być dzisiaj tam, gdzie nie chce się słyszeć śmiechu dzieci, gdzie nie chce się widzieć radości dzieci, a starsi ludzie, którzy mogą nas ubogacać swoim doświadczeniem i ciepłem, są w imię fałszywie pojętej litości zabijani. Pani Komisarz, „Quo vadis Europo?”. Dziękuję lekarzom, którzy dbają dzisiaj o każde życie, o życie wcześniaków, o życie wszystkich ludzi. Dziękuję wszystkim polskim lekarzom i nie tylko. ENHelena Dalli, Member of the Commission. – Madam President, I thank you all for this debate. If I were to compress what the majority in this room said in five words, it’s: women’s rights are human rights. And we are certainly on the same page.I want to close this debate by remembering the first woman president of this Parliament, Simone Veil, who envisioned a Europe where women’s rights were not questioned, let alone curtailed. This is a vision that we still need to fulfil, and I pay homage to her and her legacy and hope that we can find inspiration in her work at the European level and as French Health Minister. I thank you.FIPuhemies. – Keskustelu on päättynyt.Äänestys toimitetaan huomenna torstaina 26. marraskuuta 2020.Kirjalliset lausumat (171 artikla)PLMarek Belka (S&D), na piśmie. – Sprawa prawa antyaborcyjnego rozgrzewa ostatnio debatę w Polsce. Orzeczenie tzw. Trybunału Konstytucyjnego, którego bezstronność, jak i legalność działania budzą zastrzeżenia, wywołało powszechne wzburzenie i spontaniczne protesty w całym kraju. Decyzja Trybunału z 22 października prowadzi do niemal całkowitego zakazu przerywania ciąży, co można uznać za zamach na podstawowe prawa przynależne wszystkim obywatelom Unii. Stawia również Polskę na niechlubnym podium państw o najostrzejszych przepisach antyaborcyjnych we Wspólnocie i, co ważniejsze, jest sprzeczne z powszechną opinią polskiego społeczeństwa. Ten atak na wolności przysługujące polskim kobietom oburza podwójnie, gdy uświadomimy sobie, że został wykonany na polityczne zlecenie, w środku pandemii, z którą polski rząd zupełnie sobie nie radzi. Wywołując społeczny sprzeciw, zależny od władzy Trybunał naraził na niebezpieczeństwo obywateli, dając im śmiertelnie groźny wybór między wolnością a zdrowiem. W polskiej tradycji obrona kobiet jest uznawana za postawę szlachetną. Kiedy polskie władze podnoszą na Polki rękę, naszym obowiązkiem jest bronić ich godności. Dlatego apeluję, przede wszystkim do Komisji Europejskiej – możemy pomóc, chociażby mechanizmem wsparcia finansowego dla kobiet, które postanowią samodzielnie decydować o swoim ciele i będą zmuszone do przeprowadzenia zabiegu poza Polską. Uratujmy obywatelki Unii Europejskiej od piekła, które zgotować chce im rząd fundamentalistów!SLTanja Fajon (S&D), pisno. – Napad na poljske ženske je napad na vse ženske v Evropi. Poljakinje, ki jim je vlada želela odtegniti pravico do splava, še kako razumejo, kaj pomeni imeti pravico odločanja o svojem telesu. To je pravica, ki bi morala pripadati vsaki ženski. Podpiram Poljakinje v boju za možnost splava in občudujem enotnost ljudstva, ki se bori proti avtoritarnosti svoje vlade. Nepravično je, da se moramo v 21. stoletju sredi moderne Evrope vračati k razpravam o omejevanju te pravice. Je pa pomembno, da v največji meri izkažemo javno podporo tisočim Poljakinjam in Poljakom, ki so za svoje pravice morali na ulice. Uveljavitev nove sporne ureditve umetne prekinitve nosečnosti jim je za enkrat uspelo zamakniti, a žal to še ni konec. Upam pa, da bo poljska vlada vendarle – in to čim prej – sprevidela, da tovrstne politične odločitve, ki državo vračajo v preteklost, nimajo prostora v sodobni Evropski uniji.PLPatryk Jaki (ECR), na piśmie. – Traktat lizboński nadaje prawny charakter Karcie praw podstawowych. Kartę zaakceptowały wszystkie kraje UE z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Polski, które zastrzegły ograniczenie jej ochrony dla swoich obywateli poprzez przepisy w protokole 7 zwanym protokołem brytyjskim. W artykule 1 mamy wyraźnie zapisane, że w celu uniknięcia wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty, nie stwarza praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski, z wyjątkiem przypadków, gdy Polska przewidziała takie prawa w swoim prawie krajowym. Artykuł 2 : Jeśli dane postanowienie Karty odnosi się do krajowych praktyk i praw krajowych, ma ono zastosowanie do Polski wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznawane przez prawo lub praktyki Polski. Na podstawie tych dwóch artykułów Polska jest suwerenna w kwestiach poruszanych dzisiaj w debacie. Nie zgadzamy się na narzucanie Polakom tego, jak mają postępować lub myśleć w kwestiach, w których mają swoje nienaruszalne prawa. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej chroni każde życie, życie matki, ale także to nienarodzone. Polacy to mądry Naród, który sam potrafi rozwiązywać swoje wewnętrzne problemy i nie potrzebuje nacisków ze strony instytucji UE, bo tak jedynie można postrzegać to głosowanie. Dzisiejsza rezolucja przekracza wszelkie demokratyczne standardy, a zawarte w niej zapisy są nawoływaniem do łamania prawa polskiego i międzynarodowego.Новата стратегия за равенство на ЛГБТИК лицата (разискване)Nueva Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ (debate)Nová strategie pro rovnost osob LGBTIQ (rozprava)Den nye strategi for ligestilling for LGBTIQ-personer (forhandling)Die neue Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen (Aussprache)Uus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia (arutelu)Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (συζήτηση)The new LGBTIQ Equality Strategy (debate)Nouvelle stratégie pour l’égalité des personnes LGBTIQ (débat)La nuova strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ (discussione)Jaunā LGBTIK līdztiesības stratēģija (debates)Nauja LGBTIQ asmenų lygybės strategija (diskusijos)Az LMBTIQ személyek egyenlőségéről szóló új stratégia (vita)L-Istrateġija l-ġdida għall-Ugwaljanza tal-Persuni LGBTIQ (dibattitu)De nieuwe LGBTIQ-gelijkheidsstrategie (debat)Nowa strategia dotycząca równości osób LGBTIQ (debata)Nova Estratégia para a Igualdade das Pessoas LGBTIQ (debate)Noua strategie privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ (dezbatere)Nová stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb (rozprava)Nova strategija za enakost LGBTIQ (razprava)Uusi hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia (keskustelu)Den nya hbtqi-jämställdhetsstrategin (debatt)Nova Strategija za ravnopravnost pripadnika zajednice LGBTIQ (rasprava)FIPuhemies. – Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat uudesta hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskevasta strategiasta (2020/2877(RSP)).Jäsenille ilmoitetaan, että tällä istuntojaksolla keskusteluissa ei anneta pyynnöstä myönnettäviä puheenvuoroja eikä sinisen kortin kysymyksiä hyväksytä. Huomautan vielä, että puheenvuoroja voi käyttää etäyhteydellä jäsenvaltioiden yhteystoimistoista.ENHelena Dalli, Member of the Commission. – Madam President, thank you for having included this debate in the plenary agenda. Since the founding of the European Union, its Member States have intensified their efforts to build societies based on shared values of human rights, equality and non—discrimination. In response to increasing societal pressure to ensure equal rights for all, we have made some progress over the years in fighting discrimination and in advancing equality and inclusion of LGBTIQ people in Europe. However, we still have a long way to go. Today in the EU, too many LGBTIQ people cannot be themselves without fear of discrimination, exclusion or violence. In 2019, 43% of LGBTIQ people felt discriminated against. In 2012 this figure was lower, at 37%. All of this takes place in a climate of growing opposition against the protection of LGBTIQ rights and the global pandemic, which has compounded existing inequalities for LGBTIQ people. So the European Commission is taking a strong stand for European diversity by launching the first ever LGBTIQ equality strategy as part of the union of equalities strategic approach.The LGBTIQ equality strategy will help to build a Union where people, in all their diversity, are equal, where they can be themselves without risk of discrimination, exclusion or violence. To achieve this vision, the LGBTIQ strategy presents the Commission’s key actions and objectives for the coming five years around four pillars: tackling discrimination, ensuring safety, building inclusive societies and leading the call for LGBTIQ equality around the world. Several Member States do not have laws to punish hate crime and hate speech against LGBTIQ people.The Commission’s new strategy announces the initiative to extend the list of EU crimes to cover hate crime and hate speech, including when targeted at LGBTIQ people. Due to legal differences across Member States, rainbow families continue to struggle to have their family ties recognised when they cross the EU’s internal borders. Despite the differences in national legislation, the Commission will push for mutual recognition of family relations in the EU. As the President said in her State of the Union speech, when you are a parent, you are a parent everywhere. And in order to improve legal certainty for EU citizens exercising their free movement rights, the Commission will review the 2009 guidelines on free movement. The reviewed guidelines will reflect the diversity of families and hence contribute to facilitating the exercise of free movement rights for all families, including, of course, rainbow families.To realise the strategy’s objectives, the Commission will harness all tools that are at its disposal. Targeted actions will be combined with enhanced equality mainstreaming. LGBTIQ people, like all other groups, are not a homogeneous group, which is why intersectionality will be used as a cross-cutting principle throughout the implementation of the strategy. Furthermore, EU actions to advance LGBTIQ equality need to be matched by sustained efforts at all levels, which is why we are calling for LGBTIQ equality strategy in all the 27 EU Member States. So I really look forward to your debate and your impressions on this strategy.(Applause)(The debate was suspended)Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протоколаAnuncio de los resultados de las votaciones: véase el ActaOznámení výsledků hlasování: viz zápisBekendtgørelse af afstemningsresultaterne: se protokollenBekanntgabe der Abstimmungsergebnisse: siehe ProtokollHääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά ΠρακτικάAnnouncement of voting results: see MinutesAnnonce des résultats de vote: voir procès-verbalComunicazione dei risultati della votazione: vedasi processo verbaleBalsošanas rezultātu paziņošana (sk. protokolu)Balsavimo rezultatų paskelbimas (žr. protokola)A szavazás eredményének bejelentése: lásd a jegyzokönyvetTħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni: ara l-MinutiBekendmaking van de uitslag van de stemming: zie notulenOgłoszenie wyników głosowania: Patrz protokólComunicação dos resultados da votação: Ver ActaAnunțarea rezultatelor votului: consultaţi procesul-verbalOznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicuRazglasitev izidov glasovanja: gl. zapisnikÄänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirjaTillkännagivande av omröstningsresultat: se protokolletObjava rezultata glasovanja: vidi zapisnikНовата стратегия за равенство на ЛГБТИК лицата (продължение на разискването)Nueva Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ (continuación del debate)Nová strategie pro rovnost osob LGBTIQ (pokračování rozpravy)Den nye strategi for ligestilling for LGBTIQ-personer (fortsat forhandling)Die neue Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen (Fortsetzung der Aussprache)Uus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia (arutelu jätkamine)Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (συνέχεια της συζήτησης)The new LGBTIQ Equality Strategy (continuation of debate)Nouvelle stratégie pour l’égalité des personnes LGBTIQ (suite du débat)La nuova strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ (seguito della discussione)Jaunā LGBTIK līdztiesības stratēģija (debašu turpināšana)Nauja LGBTIQ asmenų lygybės strategija (diskusijų tęsinys)Az LMBTIQ személyek egyenlőségéről szóló új stratégia (a vita folytatása)L-Istrateġija l-ġdida għall-Ugwaljanza tal-Persuni LGBTIQ (tkomplija tad-dibattitu)De nieuwe LGBTIQ-gelijkheidsstrategie (voortzetting van het debat)Nowa strategia dotycząca równości osób LGBTIQ (ciąg dalszy debat)Nova Estratégia para a Igualdade das Pessoas LGBTIQ (continuação do debate)Noua strategie privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ (continuarea dezbaterii)Nová stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb (pokračovanie rozpravy)Nova strategija za enakost LGBTIQ (nadaljevanje razprave)Uusi hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia (jatkoa keskustelulle)Den nya hbtqi-jämställdhetsstrategin (fortsättning på debatten)Nova Strategija za ravnopravnost pripadnika zajednice LGBTIQ (nastavak rasprave)ENPresident. – We now continue with the discussion on the Council and Commission statements on the new LGBTIQ Equality Strategy (2020/2877(RSP)).ENMaria Walsh, on behalf of the PPE Group. – Madam President, I want to thank the Commission for launching our first LGBTI+ gender strategy. Given the serious deterioration of LGBTI+ rights in recent years, as the Commissioner shared, it is important now more than ever that we focus and we work together on protecting our citizens. As an MEP, I consistently advocate for the protection and promotion of good mental health and make sure that my work within Parliament reflects this. The numerous references throughout this strategy to the importance of ensuring that our LGBTI+ community have their mental health protected is deeply important to me. Therefore, I would like to take this opportunity to appeal to colleagues in the House, and all EU institutions, to support an EU—wide ban on conversion therapy, a clearly destructive and disgusting practice which has horrifying, detrimental impacts on those who go through it. It has no place in Europe. It violates the fundamental rights of our citizens. It destroys a sense of self and it must go. My second focus is on the importance of inclusion of LGBTI families in the strategy. For me as a gay woman, being a European, I welcome the rainbow families. They already exist in Europe, they have done so for generations, and we simply have failed to accommodate and advocate for them. This sets that right. Picking up from what our President, the Commission, and indeed Commissioner Dalli has said herself, a parent in one country is a parent in every country. We cannot pick and choose which families we protect. I am hopeful and I expect us to work together. (Applause)ENMarc Angel, on behalf of the S&D Group. – Madam President, I would like to thank the Commission for this ambitious action plan concerning acceptance, recognition and protection. This long-awaited strategy is welcomed by LGBTIQ civil society organisations, but also by millions of LGBTI people living in Europe, their parents, their children, and their families and friends.As the Co-Chair of the European Parliament LGBTIQ intergroup, I would like to thank you for the close cooperation we have had with you and also for your close cooperation with civil society. This strategy comes at a very opportune moment because in several Member States of the European Union, for instance Poland and Hungary, the governments have organised a real witch-hunt against LGBTI people. This has even intensified during the pandemic because they want to divert attention from the failures in fighting the virus.We Socialists and Democrats appreciate that this strategy also tackles discrimination in employment by bringing forward legislation to enhance the role of equality bodies. We also welcome the fact that EU funds will strengthen LGBTIQ civil society and research on gender in the Member States. Hate speech and hate crime is on the rise in the European Union and therefore extending the list of hate crimes, including when LGBTIQ people are targeted, is crucial.Enhancing legal protection for rainbow families and facilitating the exercise of free movement for all families is paramount. We welcome the strong commitment of the Commission that when one is a parent in one country, one is a parent in every country. However, it is regrettable that the commitment on mutual recognition of same-gender partnerships between Member States is softer. By urging Member States to adopt national LGBTIQ action plans, the rights of trans, non-binary and intersex persons can no longer be ignored by Member States. Yes, they exist. They live with us. They live next to us.This strategy, together with the EU Gender Equality Strategy and the intersectional approach, is the best answer to counter the anti-gender movement – a movement made up of ultra-hard-core conservative politicians and their followers by religious fundamentalists, who stand for an outdated patriarchal society where women’s rights and LGBTI rights have no place. Let me finish by recalling that being an LGBTI person is not an ideology, it is not an identity, and it is not a choice – but being homo, bi, trans and inter-phobic is a choice.(Applause)ENSophia in ’t Veld, on behalf of the Renew Group. – Madam President, I would like to thank the Commissioner for putting on the table the LGBTI rights strategy that this House has been asking for repeatedly for many years. Finally we have something on the table, and I think you can count on almost all groups in this Parliament to make it even better, because we will keep pushing. In recent years, we have been talking a lot about LGBTI-free zones in Poland and recently also in Hungary. Let’s be ambitious: let’s make Europe the biggest LGBTI welcome zone in the world, and there will not be any white spots.I think the vast majority of European citizens are not homophobic. What the Polish government is doing is not representative for the majority of people. That’s why it’s very good that this is on the table, because it’s a political statement. It is representative for the set of values that we represent, the kind of society that we represent: a society where everybody has a place, every European is welcome and safe. What’s in it on hate speech and hate crimes, legislative proposals on rainbow families, is very good, but I would like to echo what has been said by Maria Walsh on conversion therapies, where we want a legal ban at European level. Please, Commissioner, also think about LGBTI sex workers, people who are very marginalised, very vulnerable; think of transgender persons, who still in five countries undergo unnecessary sterilisation, and people who, thanks to Covid measures, are back in an unsafe situation. Finally, Commissioner, I hope that this Commission is not just going to put forward new proposals but will also enforce the existing instruments, because we already have a lot of tools that we could use a lot better. Thank you: you have our support.ITSimona Baldassarre, a nome del gruppo ID. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, è davvero sconcertante che in piena pandemia la Commissione scelga ancora una volta, in modo ideologico, di discutere della nuova strategia sull'uguaglianza LGBT.Quando sono entrata a Bruxelles ero fiera di fare parte di una grande comunità fida dei valori dei nostri padri costituenti - De Gasperi, Monnet, Adenauer -, valori cristiani, liberali e sociali, e tutto mi sarei aspettata meno che dovermi trovare dentro un'Europa "modello Zan", dal nome del primo firmatario del provvedimento che già in Italia la sinistra laicista vuole usare per censurare e processare la libertà di opinione, facendo leva sul concetto di discriminazione omofobica, guarda caso le stesse parole che sento qui.Non c'è bisogno di questo. L'Unione europea, secondo tutte le relazioni dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, dell'Eurobarometro e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, è una delle zone più LGBT friendly del mondo ed è assurdo che si facciano delle misure ad personam per proteggere alcune categorie invece di altre, creando una discriminazione al contrario.Noi vogliamo invece un Parlamento che tuteli tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso, opinione, peso, salute, età, convinzioni personali, politiche o religiose, anche quando affermano che la famiglia è solo quella naturale, che ogni bambino ha diritto a una mamma e un papà, che la maternità surrogata è una pratica disumana e che a scuola i nostri figli non debbano subire le lezioni gender.Infine, quando la Presidente della Commissione parla di riconoscimento della genitorialità per le coppie omosessuali, vorrei ricordarle l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui il diritto di famiglia è competenza esclusiva degli Stati membri, e anche quando ci fossero implicazioni transnazionali, sarebbe il Consiglio a dover intervenire e non la Commissione.ENTerry Reintke, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, let’s be honest, Europe’s LGBTI community has been attacked on many occasions in recent years but, importantly, this strategy is now a comprehensive plan to create a Union of equality for all of us. We have to make sure that LGBTI citizens are no longer treated as second-class citizens in the European Union. We enjoy exactly the same right to freedom of movement as everybody else, and when we move, we want to stay protected by EU law. The Commission President rightly said a parent in one Member State is a parent in all Member States. I would like to add, like my colleague said, a marriage partner in one Member State should be a marriage partner in all Member States. But most of all, I would like to take this opportunity to remind all of us of the people we actually have to thank for the progress we have made in our community over the last few decades. It wasn’t rich people wearing fancy suits who started this movement for equality; it wasn’t in palaces or parliaments where the struggle for our rights began. It was in the streets, in dodgy bars, in forbidden places where the talk of our liberation was ignited. Black trans activists, queers, marginalised groups – who were ridiculed, attacked and oppressed – had the courage to start this. Today and every day their power made this movement. Let us never forget that. (Applause)ITNicola Procaccini, a nome del gruppo ECR. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, io credo che, indipendentemente dal sesso e dall'orientamento sessuale, a tutti i cittadini europei debbano essere garantiti gli stessi diritti e la stessa protezione giuridica.Ora io mi domando se questa affermazione che ho appena fatto è razzista. Al contrario, io ritengo che sia razzista suddividere le persone in base a una serie infinita di categorie e sottocategorie sessuali, come fa questa relazione: L, G, B, T, Q, I, A, P, K, se vogliamo aggiornare la lista alle 17.05 di oggi. Siamo arrivati a nove, senza considerare le vecchie, obsolete categorie di maschio e femmina.A me pare ridicolo e anche un po' sospetto, se devo leggere pagina 20 di quella relazione, in cui si afferma che le organizzazioni locali riceveranno sostegno tramite finanziamenti economici da parte dell'Unione europea.FISilvia Modig, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, alkuun haluan kollegoille todeta, että tässä ei ole kyse mistään ideologiasta tai mistään poliittisesta. Tässä on kyse ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä. Siksi tämä historian ensimmäinen hlbtiq-strategia on niin kauan odotettu ja niin tervetullut, että haluaisin esittää tästä kiitokseni komissiolle. Sen merkitys tässä ajassa on korostunut. Ajassa, jossa monissa maissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia poljetaan ja jopa presidentinvaaleja käydään homofobisella vihapuheella. Siinä ajassa tämän strategian merkitys on kokoaan suurempi. Se sisältää monia hyviä avauksia ja haluan itse nostaa esiin sen, että iloitsen siitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden erityisen haavoittuva asema on huomioitu. On tunnistettu, että tämä on aito ongelma ja on esitetty kehittämistarpeita. Tämä osio on kirjoitettu erittäin hyvin, mutta se on täydessä ristiriidassa sen kanssa, mitä tiedämme uudesta muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta. Voi kunpa nämä hyvin kirjoitetut sanat, joiden kautta pystytään turvaamaan jokaisen hakijan oikeusturva, voi kunpa nämä sanat siirtyisivät osaksi koko EU:n pakolaispolitiikkaa.ITIsabella Adinolfi (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, la pandemia che avrebbe dovuto unirci e renderci più sensibili ha invece acuito ancora di più la spaccatura interna alla nostra società. Episodi di violenza dettati dall'odio verso l'altro sono all'ordine del giorno e la discriminazione nei confronti di chi è ancora considerato diverso è più radicata che mai.L'uguaglianza e l'universale riconoscimento dei diritti fondamentali perfino qui, nell'Unione europea, sono ancora ben lontani dall'essere realizzati. La comunità LGBT in particolare, le donne e gli adolescenti vedono i propri diritti calpestati ogni giorno, vittime di ricatti e di sfruttamento.Viviamo in un mondo dove le persone vengono ancora vendute come schiave, dove la prostituzione non è sfruttamento se porta guadagno al paese, dove l'odio corre veloce su Internet e, spesso, lo si chiama libertà di espressione. Ci siamo così tanto abituati a girarci dall'altra parte da non riuscire più a vedere la strada giusta da percorrere e questa colpa viene pagata da milioni di cittadini europei.Necessitiamo di un deciso cambiamento di rotta e la strategia per l'uguaglianza delle persone LGBT potrebbe essere l'inizio di una trasformazione più ampia, che si basi sui pilastri della lotta alla discriminazione, della sicurezza e dell'uguaglianza, con l'obiettivo di creare una società inclusiva.Chiedo alla Commissione e a quest'Aula di essere coraggiose in questo frangente, perché combattere contro la violenza e la discriminazione è un dovere morale e di civiltà.ESRosa Estaràs Ferragut (PPE). – Señora presidenta, seis de cada diez personas LGBTIQ evitan ir de la mano en la calle, dos de cada cinco han sufrido acoso a lo largo del último año, una de cada cinco ha sentido acoso en el trabajo y una de cada tres ha sentido discriminación cuando socializa. Muchas de las personas LGBTIQ tienen que vivir en la oscuridad porque están sufriendo, en la Europa de hoy, discriminación. Con la COVID, con la pandemia de COVID todavía se han hecho más vulnerables.Por eso, es muy bienvenida esa estrategia, primera estrategia de la Comisión, para la igualdad de los colectivos LGBTIQ. Es muy bienvenida porque es una responsabilidad compartida el proteger los derechos humanos. Hablamos de derechos humanos, del derecho a la libertad, del derecho a la integridad física, de derechos fundamentales.Es importante garantizar la seguridad de este colectivo. Es importante que no haya discriminación, que seamos un ejemplo de inclusividad, que se respete la diversidad y que seamos pioneros en liderar la igualdad en todo el mundo.Pero, para eso tenemos que predicar con el ejemplo. La Comisión, el Parlamento, la sociedad civil, cada uno de nosotros con nuestras acciones. Porque si aceptamos la discriminación, estaremos aceptando el fortalecimiento de la intolerancia a la diversidad. Estaremos aceptando un ataque a la dignidad humana. Estaremos aceptando que se normalice la desigualdad y estaremos aceptando el cáncer de la democracia.Por eso, bienvenida esta estrategia, y todos juntos luchemos para conseguir una Europa en igualdad donde todo el mundo pueda amar a quien quiera y no sea por eso discriminado.DEEvelyn Regner (S&D). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin! Alle Menschen müssen lieben und leben dürfen, wie sie es wollen, und es ist Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen für ein glückliches Leben zu schaffen. Die LGBTIQ- Gleichstellungsstrategie der Europäischen Union ist deshalb ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und vor allem zu diesem Zeitpunkt – zu einem Zeitpunkt, wo wir sie ganz besonders dringend brauchen.Regierungen in ganz Europa versuchen, unsere vielfältige Gesellschaft zu zerstören. Es ist ganz klar: Dort, wo Demokratie und Grundrechte bedroht sind, gehören LGBTIQ-Personen zu den ersten Betroffenen. In Polen: die menschenverachtenden LGBTIQ-freien Zonen. In Ungarn: Die Diskriminierung von Homosexualität und Transidentität soll in den Verfassungsrang gehoben werden. Und man könnte dort fortsetzen.In der Europäischen Union sind es 53 % der LGBTIQ-Menschen, die von Anfeindungen betroffen sind. Was sind das für horrende Zahlen? Gewalt gegenüber der LGBTIQ-Community steigt dort besonders rasch, wo Politik Hass und Diskriminierung noch befeuert.Das darf es in unserem Europa nicht geben! Niemand soll im Verborgenen leben und Gewalt fürchten müssen aufgrund von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Europa muss den Schutz von Menschenrechten und BürgerInnen ein selbstbestimmtes Leben garantieren. Ein Leben abseits von Diskriminierung, ein Leben abseits von Gewalt, das verdienen wir uns alle in unserer Europäischen Union.FRPierre Karleskind (Renew). – Madame la Présidente, demain, la France rendra hommage à Daniel Cordier, mort à 100 ans. Il était l’avant-dernier Compagnon de la Libération encore en vie. Ils ont été 1038 à être ainsi distingués pour leur action dans la libération de la France face à l’oppression nazie il y a plus de 75 ans.Je vous parle de lui, car Daniel Cordier était homosexuel. Il l’écrivit dans ses mémoires à l’âge honorable de 89 ans. Vous ne trouverez pourtant que peu d’articles rappelant cet aspect de son identité. Mais pourquoi cette part de l’identité de ce héros français est-elle ainsi effacée? Pourquoi?Ailleurs, c’est la prétendue idéologie LGBT que des communes, en Pologne et plus récemment en Hongrie, voudraient effacer. Mais la présidente von der Leyen l’a rappelé, on ne peut tolérer cette volonté d’effacement, car être gay, lesbienne, bi, transgenre ou intersexe n’est pas une idéologie, c’est une identité que certains voudraient effacer.Chers collègues, Madame la Commissaire, vous étiez avec nous pour le séminaire Renew Europe. Nous avons écouté ce témoignage poignant de Benoît, dont les parents aimants, avec la meilleure volonté du monde, ont voulu effacer cette part de l’identité. Je vous parle bien sûr des thérapies de conversion. Vous abordez ce sujet, je veux vous soutenir, je veux vous dire que nous vous soutiendrons, surtout si vous allez plus loin.Nous sommes à vos côtés, Madame la Commissaire, pour que l’Europe devienne effectivement, comme l’a suggéré notre collègue Sophia in’t Veld, une welcome zone, c’est-à-dire un continent où l’on ne peut plus, où l’on ne doit plus effacer l’identité des gens sous prétexte que cette identité tiendrait de l’homosexualité.DEJoachim Kuhs (ID). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Im aktuellen FOCUS, einem deutschen Nachrichtenmagazin, stellte Kolumnist Jan Fleischhauer die provokante Frage, wie es denn zu erklären sei, dass Präsident Trump – der Noch-Präsident – nicht nur bei den Frauen, Latinos und Schwarzen Wähler hinzugewonnen hat, sondern dass sich die Zahl der Lesben und Schwulen, die Trump dieses Mal wählten, sogar verdoppelt habe. Warum fühlen sich so viele Menschen mit einer LGBTIQ-Orientierung von Trump vertreten und offensichtlich nicht diskriminiert?Viele Menschen mit der eben genannten Orientierung möchten nicht ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Sie wissen doch, wer sie sind und was sie wollen. Sie wollen einfach nur als das wahrgenommen werden, was sie sind: Menschen wie du und ich und mit allen Rechten und Pflichten, wie wir sie in unserem wunderbaren Europa genießen. Lassen wir sie daher mit unseren Strategien in Ruhe! Das Wählerverhalten in Amerika könnte sich sonst auch bei uns wiederholen.SVAlice Kuhnke (Verts/ALE). – Fru talman! EU:s hbtqi-strategi är en tydlig markering mot de högerpopulistiska vindar som blåser i Europa, mot Ungerns ständiga försök att inskränka transpersoners rättigheter, mot de polska hbtqi-fria zonerna som gör livet till ett rent helvete för tusentals människor. Det är en markering mot en extrem och vidrig intolerans och en förvriden människosyn.Men vackra ord på papper gör ingen skillnad. De civilsamhällesorganisationer som jag är i löpande kontakt med, de vill se förändring nu. Vi måste se till att EU lever upp till de grundläggande värden som vi har om jämlikhet, om respekt för mänskliga rättigheter och om icke-diskriminering. Och det ska omfatta alla, inte bara i teorin utan i praktiken.ENMalin Björk (GUE/NGL). – Madam President, my family, with two mothers, we are a family every day, from the morning when I wake my kids up – my daughter prefers music, so that’s what I try to use – until we put them to bed at night and kiss them goodnight. But, legally speaking, our family ceases to be a family if we move to certain countries in this Union. So how do you explain that to a child? Well, I’ll tell you, you don’t, because it is unacceptable. So what do you do? You wake up and you fight for your family and for all other rainbow families, as well as for same-gender partners. And that’s why I welcome the fact that the Commission is finally taking action to ensure that I will not have to explain this to my kids. I also welcome other parts of the strategy: the fight against hate crimes, hate speech, the way we’re going to support education that’s inclusive. Finally, this strategy, as has been said here, comes at a very important moment where we see LGBTI people in Poland, Hungary and elsewhere being harassed and persecuted. We cannot have it anymore. It has to stop! (Applause)ELΣτέλιος Κυμπουρόπουλος (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Dalli, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι η διεθνής μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και πραγματικά θέλω από αυτό εδώ το βήμα να υπενθυμίσω σε όλους ότι η μάχη ενάντια στη βία και την ανισότητα δεν σταματά ποτέ. Η κατοχύρωση της ισότητας, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων αποτελεί ηθικό και αξιακό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές τις αξίες υπηρετεί και η νέα στρατηγική για την ισότητα των ατόμων LGBTIQ και των μη δυαδικών ατόμων. Για πολλά χρόνια, ως Ευρώπη και ως κράτη, εθελοτυφλούσαμε για αυτή την κοινωνική ομάδα και επιτρέπαμε σε ακραία στοιχεία να παραβιάζουν το κράτος δικαίου και να προβαίνουν σε επιθετικές ενέργειες. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε με την ύπαρξη των ατόμων αυτών, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην κοινωνία μας να διολισθήσει στη βία και την καταπάτηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων για αυτοπροσδιορισμό. Για αυτό, όπως είπε και η Αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας, κυρία Vera Yurova, ο καθένας θα πρέπει να αισθάνεται ελεύθερος να είναι ο εαυτός του χωρίς φόβο δίωξης. Αυτή είναι η ουσία της Ευρώπης. Όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ελεύθεροι χωρίς φόβο διακρίσεων, ιδίως λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου. Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ισότητα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να γίνονται διακρίσεις σε βάρος τους. Αυτό φαίνεται και από την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε το 2019. Εύχομαι με αυτή τη νέα στρατηγική τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εθνικές στρατηγικές και να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτά τα άτομα να ζήσουν χωρίς φόβο.MTCyrus Engerer (S&D). – Sinjura President, "The Pursuit of Happiness" (It-tfittxija għall-milja tal-kuntentezza). Ippermettuli nislet dawn il-kliem minn Jefferson għaliex nemmen li l-inqas ħaġa li jistgħu jagħmlu l-gvernijiet, f'kwalunkwe Stat madwar l-Unjoni Ewropea u f'postijiet oħra, hu li jippermettu liċ-ċittadini tagħhom – nisa, irġiel, u anke dawk li ma jpoġġux il-ġeneru tagħhom f'xi kaxxa partikolari – biex jgħixu l-ħajja fil-milja kompleta tagħhom għall-kuntentezza kollha tagħhom.Ngħix fejn ngħix madwar l-Unjoni Ewropea, jiena bħala raġel gay u l-familja tiegħi għandu jkollna l-istess drittijiet, l-istess libertajiet u l-istess protezzjoni daqs kull ċittadin ieħor u daqs kull familja oħra fl-Unjoni Ewropea kollha.F'dan l-ewwel diskors tiegħi f'dan il-Parlament, ippermettili nindirizza lil ħuti LGBTIQ fil-Polonja u fl-Ungerija u f'kull pajjiż ieħor madwar id-dinja li jċaħħad id-drittijiet fundamentali liċ-ċittadini tiegħu. Aħna hawnhekk, fil-Parlament Ewropew, nafu minn xiex għaddejjin, qegħdin magħkom u mhux se nħallukom waħidkom. Aħna mhux se nieqfu naħdmu sakemm naraw illi intom ukoll ikollkom id-drittijiet fundamentali tagħkom protetti u tkunu tistgħu tgħixu l-ħajja fil-milja kollha tagħha.Irrid nifraħ lill-Kummissarju Dalli u lit-tim tagħha għall-istrateġija li ressqu quddiemna llum hawnhekk. Strateġija illi, aħna li għandna l-għaqda Maltija, tant kburin biha illi f'pajjiżna rnexxielna nkunu wkoll ta' eżempju għall-kumplament tal-pajjiżi l-oħrajn fl-Unjoni Ewropea, ta' fejn nistgħu naslu, "from zero to hero". Kif għamilna f'pajjiżna, jista' jkollna wkoll Unjoni Ewropea li timxi "from zero to hero" u fejn kull tifel u tifla, it-tfal kollha, li jitwieldu fl-Unjoni Ewropea, tkun xi tkun l-identità tagħhom, ikunu jafu li fl-Unjoni Ewropea tagħna jistgħu jilħqu l-kuntentezza kollha tagħhom.ENPresident. – I congratulate you on your first speech!ENLiesje Schreinemacher (Renew). – Madam President, first I would like to compliment the European Commission for publishing their first ever LGBTIQ equality strategy. I am happy to see that this Commission finally puts LGBTIQ rights high on the agenda and is now presenting concrete plans to improve LGBTIQ rights throughout Europe. And, may I say, not a moment too soon, as we are still witnessing many LGBTIQ persons dealing with discrimination simply because of who they are and whom they love.We have heard about the awful attacks on pride marches and have seen the growing number of LGBTI-free zones, and within Europe we still have these unimaginable treatments such as conversion therapy and barbaric forced sterilisation. And can anyone tell me how we can allow people losing their parental rights over their own child by crossing a border within the European Union? How do we rhyme the denial of parental rights of rainbow families with our European values?We simply cannot allow for these practices to go on any longer. Everybody should have the right to be who they are and love whom they want and to decide what happens to their own bodies. This LGBTIQ strategy is a good first step, but as a Member of the European Parliament, I like plans – but what I like even better is action. So let’s get to work, Commission. Let’s get this done.DEMonika Vana (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Mitglied der LGBTIQ-Intergroup begrüße ich die Strategie außerordentlich. Die Gleichstellung aller Menschen, unabhängig ihrer Geschlechtsidentität, ihres Aussehens oder ihrer sexuellen Orientierung, sollte im vereinten Europa eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Es ist erschütternd, dass fast die Hälfte aller LGBTIQ-Personen über direkte Diskriminierungserfahrungen berichten und es sogar sogenannte LGBTIQ-freie Zonen gibt. Das ist in Europa inakzeptabel.Die Strategie der Kommission kommt also tatsächlich zur allerhöchsten Zeit, aber sie ist nicht genug. Das eine ist eine Strategie, das andere ist entschlossenes Handeln und auch Umsetzung. Ich denke, da sind jetzt auch alle Mitgliedstaaten – unterstützt von der Kommission – gefordert, an einer LGBTIQ-freundlichen Gesellschaft zu bauen. Wir müssen dringend handeln und Gesetzgebung schaffen, denn LGBTIQ-Rechte sind Menschenrechte.ENHelena Dalli, Member of the Commission. – Madam President, again if I were to sum up your comments here in a few words, what we are saying here is that LGBTI persons’ rights are human rights and there is no place for second-class citizens in the European Union. And yes, I look forward to living in a Europe which is humanity-welcoming, without humanity-free zones. I want to refer to a particular question which was put with regard to migrants and refugees, and yes, the LGBTIQ equality strategy contains a whole section on the upholding of rights of LGBTIQ applicants for international protection, and here we have specific actions in that regard, namely that we will ensure appropriate protection of vulnerable applicants in the context of the common European asylum system and its reforms, and also that we will ensure support for LGBTIQ equality in action under the asylum and migration pact. Honourable Members, dear friends, I really thank you for your contributions and for your support, for your commitment to LGBTIQ equality. Combating discrimination in the EU is a shared responsibility and deserves a collective European effort. We will continue with our cooperation towards this goal. I thank you heartily for your support now and your support before the strategy, during the writing of the strategy and, of course, most importantly, now in the implementation phases of the strategy. Thank you for making this possible. (Applause)FIPuhemies. – Keskustelu on päättynyt.Kirjalliset lausumat (171 artikla)SLMilan Brglez (S&D), pisno. – Pozdravljam prvo strategijo EU za enakost lezbijk, gejev ter biseksualnih, trans, nebinarnih, interseksualnih in kvir (LGBTIQ) oseb. Čeprav je na tem področju opaziti določen napredek, je diskriminacija in stigmatizacija LGBTIQ oseb v EU še zelo prisotna. Zato potrebujemo koordiniran in predvsem kodificiran napor za ohranitev in izboljšanje obstoječega stanja, kakor tudi izboljšanje in poenotenje parametrov za ugotavljanje stopnje diskriminacije kot pogoj za enakost. Strategija prinaša vrsto dolgoročnih ukrepov na področju zakonodaje, širjenja definicije sovražnih dejanj, ureditve vprašanja starševstva v čezmejnih zvezah, varstva pravic mavričnih družin in boja proti diskriminaciji. Predvsem pa nova strategija jamči doslednejše upoštevanje pravic in raznolikosti LGBTIQ oseb v snovanju in implementaciji vseh politik EU. Uveljavljanje enakosti LGBTIQ oseb je sicer pristojnost držav članic, a EU ima vendarle pomembno vlogo pri usklajevanju ukrepov, spremljanju izvajanja napredka, zagotavljanju podpore, predvsem pa pri spodbujanju in promociji progresivnih socialnih politik. Za dosego prave enakopravnosti in nediskriminacije v skladu s temeljnimi načeli in vrednotami EU potrebujemo strukturne spremembe, z EU kot voditeljico. Nova strategija je korak v to smer.ENJosianne Cutajar (S&D), in writing. – It was high time the European Commission issued it is first-ever EU strategy for LBTIGQ equality. In an era of governments establishing ‘LGBTI free zones’, here, within our Union, a strategy for mainstreaming the rights of this community is of utmost importance. The European Union is a place of openness and respect, respect for all people, no matter their origin, religion or sexual orientation. I am proud to see that the Commission has committed to put forward initiatives to combat discrimination, ensure individual safety, and open a dialogue to ban entirely the abhorrent practice of ‘conversion therapy’. The EU must promote the rights of all families, including LGBTIQ families. A system of mutual recognition of parenthood and same-gender partnerships between Member States would ensure that everyone’s rights are respected across the EU. This would also truly mean upholding the right to freedom of movement. No matter our shortcomings, the EU remains one of the most progressive regions in the world. We must continue our fight by promoting LGBTIQ rights and non-discrimination, both within our Union and beyond.ESEstrella Durá Ferrandis (S&D), por escrito. – Los líderes de la UE se reunieron para debatir la primera estrategia para la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, no binarias, intersexuales y queer (LGBTIQ), presentada por la Comisión el pasado 12 de noviembre. La Estrategia establece una serie de acciones específicas en torno las siguientes cuatro prioridades: 1) luchar contra la discriminación; 2) garantizar la seguridad, a través de la ampliación de la lista de «crímenes de la UE» para incluir los delitos de odio, y la incitación al odio contras las personas LGBTIQ; 3) protección de los derechos de las familias arco iris por medio de una iniciativa legislativa para apoyar el reconocimiento mutuo de la unión entre personas del mismo sexo dentro de los Estados miembros; 4) promover la igualdad LGBTIQ en el marco del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) y el Fondo de Asilo y Migración. Apoyo esta estrategia con el objetivo de que los Estados miembros introduzcan y desarrollen sus propios planes de acción en favor de la igualdad LGBTIQ, y que garanticen una mejor protección de las personas LGBTIQ contra la discriminación.ESIbán García Del Blanco (S&D), por escrito. – Los líderes de la UE se reunieron para debatir la primera estrategia para la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, no binarias, intersexuales y queer (LGBTIQ), presentada por la Comisión el pasado 12 de noviembre. La Estrategia establece una serie de acciones específicas en torno las siguientes cuatro prioridades: 1) luchar contra la discriminación; 2) garantizar la seguridad, a través de la ampliación de la lista de «crímenes de la UE» para incluir los delitos de odio, y la incitación al odio contras las personas LGBTIQ; 3) protección de los derechos de las familias arco iris por medio de una iniciativa legislativa para apoyar el reconocimiento mutuo de la unión entre personas del mismo sexo dentro de los Estados miembros; 4) promover la igualdad LGBTIQ en el marco del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) y el Fondo de Asilo y Migración. Apoyo esta estrategia con el objetivo de que los Estados miembros introduzcan y desarrollen sus propios planes de acción en favor de la igualdad LGBTIQ, y que garanticen una mejor protección de las personas LGBTIQ contra la discriminación.ESAlicia Homs Ginel (S&D), por escrito. – Los líderes de la UE se reunieron para debatir la primera estrategia para la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, no binarias, intersexuales y queer (LGBTIQ), presentada por la Comisión el pasado 12 de noviembre. La Estrategia establece una serie de acciones específicas en torno las siguientes cuatro prioridades: 1) luchar contra la discriminación; 2) garantizar la seguridad, a través de la ampliación de la lista de «crímenes de la UE» para incluir los delitos de odio, y la incitación al odio contras las personas LGBTIQ; 3) protección de los derechos de las familias arco iris por medio de una iniciativa legislativa para apoyar el reconocimiento mutuo de la unión entre personas del mismo sexo dentro de los Estados miembros; 4) promover la igualdad LGBTIQ en el marco del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) y el Fondo de Asilo y Migración. Apoyo esta estrategia con el objetivo de que los Estados miembros introduzcan y desarrollen sus propios planes de acción en favor de la igualdad LGBTIQ, y que garanticen una mejor protección de las personas LGBTIQ contra la discriminación.ESJuan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. – Los líderes de la UE se reunieron para debatir la primera estrategia para la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, no binarias, intersexuales y queer (LGBTIQ), presentada por la Comisión el pasado 12 de noviembre. La Estrategia establece una serie de acciones específicas en torno las siguientes cuatro prioridades: 1) luchar contra la discriminación; 2) garantizar la seguridad, a través de la ampliación de la lista de «crímenes de la UE» para incluir los delitos de odio, y la incitación al odio contras las personas LGBTIQ; 3) protección de los derechos de las familias arco iris por medio de una iniciativa legislativa para apoyar el reconocimiento mutuo de la unión entre personas del mismo sexo dentro de los Estados miembros; 4) promover la igualdad LGBTIQ en el marco del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) y el Fondo de Asilo y Migración. Apoyo esta estrategia con el objetivo de que los Estados miembros introduzcan y desarrollen sus propios planes de acción en favor de la igualdad LGBTIQ, y que garanticen una mejor protección de las personas LGBTIQ contra la discriminación.PLElżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. – Ostatni tydzień listopada zaznacza przełom w pracach nad prawami człowieka w Parlamencie Europejskim. Po raz pierwszy Komisja położyła na stole kompleksową strategię równości dla osób LGBT+. Nie ulega wątpliwości, że dążenia te wynikają wprost z unijnych wartości - wszyscy muszą być równi, cieszyć się prawem do życia w zgodzie z samym sobą i nie mogą być dyskryminowani czy to ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie czy niepełnosprawność. Nie powinno więc dziwić, że Parlament reaguje w momencie, gdy w niektórych państwach członkowskich powstają strefy wolne od LGBT+, a nieheteroseksualne nastolatki odbierają sobie życie ze względu na atmosferę nietolerancji w wypowiedziach polityków czy mediach państwowych, co bezpośrednio przekłada się na nastroje społeczne. Cele strategii to walka z dyskryminacją, zapewnienie bezpieczeństwa i budowanie społeczeństwa włączającego osoby LGBT+ oraz promocja działań na rzecz równości osób LGBT+ na całym świecie. Mamy w tym zakresie dużo do zrobienia. W Polsce na przykład nie ma kategorii przestępstwa z nienawiści ze względu na orientację seksualną, a edukacja nie przewiduje promowania niedyskryminacji. Badania ILGA pokazują, że 70% nastolatków LGBT+ cierpi na depresję i ma myśli samobójcze. Wierzę, że strategia będzie początkiem budowania wspólnej polityki gwarantującej podstawowe prawa dla wszystkich na terenie całej Unii Europejskiej niezależnie od ich orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.FISirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. – On järkyttävää, että hlbtiq-henkilöiden kokema syrjintä on lisääntynyt viime vuosina Euroopassa. Meidän tulee tehdä kaikkemme, ettei kukaan eurooppalainen joudu pelkäämään ja kokemaan syrjintää jokapäiväisessä elämässään, ei työpaikoilla, ei kaduilla saati verkossa. Kiitän komission uutta hlbtiq-strategiaa. Oikeastaan on jo korkea aika, että turvaamme kaikkien ihmisten syrjimättömyyden. EU:n vahvistamaan rikosten luetteloon kaikenlaisen vihapuheen ja kaikkien viharikosten lisäys, sateenkaarihenkilöt mukaan lukien, on hyvä asia. Viharikokset ja vihapuhe lisääntyvät jatkuvasti ja meidän tulee pistää tälle stoppi. Meidän täytyy varmistaa, että hlbtiq-henkilöt saavat hyvää, luotettavaa, asiantuntevaa ja luottamuksellista terveydenhuoltoa jokaisessa jäsenmaassa. Meidän tulee myös varmistaa, että jokaisessa jäsenmaassa tunnustetaan toisessa maassa todennetut oikeudet esimerkiksi huoltajuuteen ja avioliittoon rajat ylittävissä tilanteissa, muuten se on vapaan liikkuvuuden este.PLJadwiga Wiśniewska (ECR), na piśmie. – Strategia budzi szereg wątpliwości. Kwestie związane z polityką społeczną, w tym również działaniami na rzecz zwalczania nierówności, wykluczenia społecznego i dyskryminacji, należą do kompetencji dzielonych między Unię Europejską i państwa członkowskie (art. 4 i 7 TFUE), a zatem, w działaniach podejmowanych w tym obszarze Unia zobowiązana jest do zachowania zasady subsydiarności. Kwestie obyczajów, moralności seksualnej, kształtu rodziny, relacji między rodzicami a dziećmi, zakresu ingerencji władzy publicznej w życie intymne obywateli są głęboko zakorzenione w kulturze państw członkowskich UE i są one w sposób zasadniczy zróżnicowane. Prezentowana strategia wprost dąży do uniformizacji kultur państw członkowskich w kwestii rozumienia podstawowych pojęć, takich jak płeć, czy instytucji społecznych, takich jak rodzina. W tym zakresie narusza ona art. 167 TFUE. Nie ma zgodnej z Traktatami możliwości arbitralnej ingerencji przez Komisję ani Parlament w treści nauczania, w tym używanie terminu „rodzina” w kontekście związków osób tej samej płci. Zgodnie z art. 167 ust. 1 TFUE Unia ma obowiązek szanować różnorodność kultur państw członkowskich, przy jednoczesnym akcentowaniu ich wspólnego kulturowego dziedzictwa o korzeniach judeochrześcijańskich. Zgodnie z art. 167 ust. 4 TFUE we wszelkich swych działaniach na podstawie innych przepisów Traktatów Unia Europejska ma obowiązek wspierać różnorodność kultur w niej reprezentowanych.(Istunto keskeytettiin klo 17.29)VORSITZ: NICOLA BEER VizepräsidentinВъзобновяване на заседаниетоReanudación de la sesiónPokračování denního zasedáníGenoptagelse af mødetWiederaufnahme der SitzungIstungi jätkamineΕπανάληψη της συνεδρίασηςResumption of the sittingReprise de la séanceRipresa della sedutaSēdes atsākšanaPosėdžio atnaujinimasAz ülés folytatásaTkomplija tas-sedutaHervatting van de vergaderingWznowienie posiedzeniaReinício da sessãoReluarea şedinţeiPokračovanie prerušeného rokovaniaNadaljevanje sejeIstunnon jatkaminenÅterupptagande av sammanträdetNastavak zasjedanja(Die Sitzung wird um 20.00 Uhr wieder aufgenommen.)Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколаComposición de las comisiones y delegaciones: véase el ActaČlenství ve výborech a delegacích: viz zápisUdvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollenZusammensetzung der Ausschüsse und Delegationen: siehe ProtokollParlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά ΠρακτικάComposition of committees and delegations: see MinutesComposition des commissions et des délégations : voir procès-verbalComposizione delle commissioni e delle delegazioni : vedasi processo verbaleKomiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzokönyvetKompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet : ara l-MinutiSamenstelling commissies en delegaties: zie notulenSkład komisji i delegacji: Patrz protokólComposição das comissões e delegações : Ver ActaComponența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbalZloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicuSestava odborov in delegacij: gl. zapisnikValiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirjaUtskottens och delegationernas sammansättning: se protokolletSastav odbora i izaslanstava : vidi zapisnikВторо гласуванеSegundo turno de votacionesDruhé hlasováníAnden afstemningsrundeZweite AbstimmungsrundeTeine hääletusvoorΔεύτερη ψηφοφορίαSecond voting sessionDeuxième session de voteSecondo turno di votazioniOtrā balsošanaAntrasis balsavimasMásodik szavazási körIt-tieni sessjoni ta' votazzjonijietTweede stemmingDruga część głosowaniaSegundo período de votaçãoA doua sesiune de votareDruhé hlasovanieDrugi čas glasovanjaToiset äänestyksetAndra omröstningsomgångenDrugi krug glasovanjaDEDie Präsidentin. – Wir kommen nun zur zweiten Abstimmungsrunde des heutigen Tages. Die Dossiers, über die wir nun abstimmen, sind der Tagesordnung zu entnehmen. Die Abstimmungsrunde ist von 20.00 bis 21.15 Uhr geöffnet. Es kommt dasselbe Abstimmungsverfahren zur Anwendung wie in den vorangegangenen Abstimmungsrunden. Alle Abstimmungen erfolgen namentlich.Ich erkläre die zweite Abstimmungsrunde hiermit für eröffnet. Sie können jetzt bis 21.15 Uhr abstimmen.Обяснения на вот: вж. протоколаExplicaciones de voto: véase el ActaVysvětlení hlasování: viz zápisStemmeforklaringer: se protokollenErklärungen zur Abstimmung: siehe ProtokollSelgitused hääletuse kohta (vt protokoll)Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά ΠρακτικάExplanations of vote: see MinutesExplications de vote: voir procès-verbalDichiarazioni di voto: vedasi processo verbaleBalsojumu skaidrojumi (sk. protokolu)Paaiškinimai dėl balsavimo (žr. protokola)A szavazáshoz fűzött indokolások: lásd a jegyzokönyvetSpjegazzjonijiet tal-vot: ara l-MinutiStemverklaringen: zie notulenWyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokółDeclarações de voto: Ver ActaExplicaţii privind votul: consultaţi procesul-verbalVysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicuObrazložitev glasovanja: gl. zapisnikÄänestysselitykset: ks. pöytäkirjaRöstförklaringar: se protokolletObrazloženja glasovanja: vidi zapisnikПоправки на вот и намерения за гласуване: вж. протоколаCorrecciones e intenciones de voto: véase el ActaOpravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápisStemmerettelser og -intentioner: se protokollenBerichtigungen des Stimmverhaltens und beabsichtigtes Stimmverhalten: siehe ProtokollHääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά ΠρακτικάCorrections to votes and voting intentions: see MinutesCorrections et intentions de vote: voir procès-verbalCorrezioni e intenzioni di voto: vedasi processo verbaleBalsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokolą)Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvetKorrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-MinutiRectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulenKorekty i zamiary głosowania: patrz protokółCorreções e intenções de voto: ver ataCorectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbalOpravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicuPopravki in namere glasovanj: glej zapisnikÄänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirjaRättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokolletIzmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnikРазисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколаDebates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (anuncio de las propuestas de resolución presentadas): véase el ActaRozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápisDebat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollenAussprache über Fälle von Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit (eingereichte Entschließungsanträge): siehe ProtokollInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά ΠρακτικάDebates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (announcement of motions for resolutions tabled): see MinutesDébats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'Etat de droit (annonce des propositions de résolution déposées): voir procès-verbalDiscussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate): vedasi processo verbaleDebates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvetDibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minutiDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulenDebata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokółDebates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito (comunicação das propostas de resolução apresentadas): ver AtaDezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbalRozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicuRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnikKeskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirjaDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokolletRasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija): vidi zapisnikДелегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протоколаActos delegados (artículo 111, apartado 2, del Reglamento interno): véase el ActaAkty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu): viz zápisDelegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2): se protokollenDelegierte Rechtsakte (Artikel 111 Absatz 2 GO): siehe ProtokollDelegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά ΠρακτικάDelegated acts (Rule 111(2)): see MinutesActes délégués (article 111, paragraphe 2, du règlement): voir procès-verbalAtti delegati (articolo 111, paragrafo 2, del regolamento): vedasi processo verbaleDeleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts) (sk. protokolu)Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis) (žr. protokola)Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése): lásd a jegyzokönyvetAtti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-MinutiGedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulenAkty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): Patrz protokólAtos delegados (artigo 111.º, n.º 2, do Regimento): Ver ActaActe delegate [articolul 111, alineatul (2) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbalDelegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicuDelegirani akti (člen 111(2) Poslovnika): gl. zapisnikSäädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta): ks. pöytäkirjaDelegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokolletDelegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika): vidi zapisnikМерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протоколаMedidas de ejecución (artículo 112 del Reglamento interno): véase el ActaProváděcí opatření (článek 112 jednacího řádu): viz zápisGennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112): se protokollenDurchführungsmaßnahmen (Artikel 112 GO): siehe ProtokollRakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112) (vt protokoll)Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά ΠρακτικάImplementing measures (Rule 112): see MinutesMesures d'exécution (article 112 du règlement): voir procès-verbalMisure di esecuzione (articolo 112 del regolamento): vedasi processo verbaleĪstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants) (sk. protokolu)Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis) (žr. protokola)Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke): lásd a jegyzokönyvetMiżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-MinutiUitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement): zie notulenŚrodki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): Patrz protokólMedidas de execução (artigo 112.º do Regimento): Ver ActaMăsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbalVykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicuIzvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika): gl. zapisnikTäytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla): ks. pöytäkirjaGenomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokolletProvedbene mjere (članak 112. Poslovnika): vidi zapisnikТрансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протоколаTransferencias de créditos y decisiones presupuestarias: véase el ActaPřevody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápisBevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollenMittelübertragungen und Haushaltsbeschlüsse: siehe ProtokollAssigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά ΠρακτικάTransfers of appropriations and budgetary decisions: see MinutesVirements de crédits et décisions budgétaires: voir procès-verbalStorni di stanziamenti e decisioni di bilancio: vedasi processo verbaleApropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu (sk. protokolu)Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto (žr. protokola)Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok: lásd a jegyzokönyvetTrasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji: ara l-MinutiKredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulenPrzesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokólTransferências de dotações e decisões orçamentais: Ver ActaTransferuri de credite și decizii bugetare: consultaţi procesul-verbalPresun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicuPrerazporeditev sredstev in proračunske odločitve: gl. zapisnikMäärärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirjaAnslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokolletPrijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke: vidi zapisnikДневен ред на следващото заседание: вж. протоколаOrden del día de la próxima sesión : véase el ActaPořad jednání příštího zasedání: viz zápisDagsorden for næste møde: se protokollenTagesordnung der nächsten Sitzung: siehe ProtokollJärgmise istungi päevakord (vt protokoll)Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά ΠρακτικάAgenda of the next sitting: see MinutesOrdre du jour de la prochaine séance : voir procès-verbalOrdine del giorno della prossima seduta: vedasi processo verbaleNākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvetL-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-MinutiAgenda van de volgende vergadering: zie notulenPorządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokólOrdem do dia da próxima sessão: Ver ActaOrdinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbalProgram rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicuDnevni red naslednje seje: gl. zapisnikSeuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirjaFöredragningslista för nästa sammanträde: se protokolletDnevni red sljedeće dnevne sjednice: vidi zapisnikЗакриване на заседаниетоCierre de la sesiónUkončení zasedáníHævelse af mødetSchluss der SitzungIstungi lõppΛήξη της συνεδρίασηςClosure of the sittingLevée de la séanceChiusura della sedutaSēdes slēgšanaPosėdžio pabaigaAz ülés berekesztéseGħeluq tas-sedutaSluiting van de vergaderingZamknięcie posiedzeniaEncerramento da sessãoRidicarea ședințeiSkončenie rokovaniaZaključek sejeIstunnon päättäminenAvslutande av sammanträdetZatvaranje dnevne sjednice(Die Sitzung wird um 21.15 Uhr geschlossen.)