Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Ausführliche Sitzungsberichte
XML 50k
Dienstag, 27. April 2021 - Brüssel Überprüfte Ausgabe

12. Programm „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ 2021–2027 (Aussprache)
Video der Beiträge
Protokoll
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί της σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου [06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)] (Εισηγήτρια: Alice Kuhnke) (A9-0144/2021).

 
  
MPphoto
 

  Alice Kuhnke, föredragande. – Herr talman! Kommissionär Reynders! Kära kollegor! Jag vill börja där många slutar, med att tacka för förtroendet. Det är en stor sak att vara hela parlamentets huvudförhandlare. Det är en ännu större sak att förhandla fram en historiskt stor summa till kampen för frihet och rättvisa, i vetskap om att vi är många som vill samma sak.

Så, från djupet av mitt hjärta, ett stort tack till mina medrapportörer Sirpa Pietikäinen från jämställdhetsutskottet, Łukasz Kohut från kulturutskottet! Tack till Andrzej Halicki från EPP, Juan Fernando López Aguilar från S&D, Anna Júlia Donáth från Renew och Malin Björk från The Left! Era samlade kunskaper och brinnande engagemang för mänskliga rättigheter och vår unions grundläggande värden har gjort skillnad.

Äntligen antar vi programmet för rättigheter och värden inom ramen för EU:s långtidsbudget 2021–2027. Jag är oerhört stolt över de 1,55 miljarder euro som vi har förhandlat fram. Vi har lyckats fördubbla EU-finansieringen till civilsamhället. Det här programmet är ett av de viktigaste verktyg vi har för att kunna förstärka och försvara våra demokratier, våra rättigheter och unionens grundläggande värden. I den bästa av världar hade vi inte behövt avsätta resurser för att försvara dessa värden. Men i vår union stängs medier ned och censureras, journalister dödas, hbtqi-fria zoner etableras, transpersoner hotas och dödas, finansieringen av den fria forskningen på universiteten urholkas och domare utses och styrs av sittande regering.

Det här är en oerhört allvarlig utveckling, som ska bemötas med kraft och beslutsamhet. Rättsstatsprincipen är inte förhandlingsbar. Den är en hörnsten i vårt demokratiska system och en grundbult i programmet för rättigheter och värden. Med det här programmet stärker och skyddar vi rättsstaten, demokratin, medborgarnas möjlighet att delta i samhällets utveckling och allas lika värde i EU.

Så vad betyder det här programmet konkret? Vilken skillnad kan finansieringen och fördelningen göra för människor i deras vardag? För de kvinnor som lever i en verklighet där regeringens värdekonservativa ideologier väger tyngre än kvinnors rätt att ta beslut om sin egen kropp kan det bidra till mobilisering och förändring.

Varje dag misshandlas, våldtas och dödas kvinnor av män i sin närhet. Varje år i EU dödas 3 500 kvinnor av män i nära relationer. Att kvinnor dödas av män år efter år är som en kronisk sjukdom som måste utrotas och något som EU aldrig får acceptera som ett normaltillstånd. Just därför är det en stor seger att vi för första gången lyckats öronmärka 140 miljoner euro till arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Pengarna kommer att stärka de organisationer som runtom i EU kämpar för kvinnors rättigheter och mot mäns våld. Ytterst handlar det om att bekämpa destruktiva manliga normer och värderingar som strider mot fördragen om jämlikhet och rätten till frihet. De här pengarna kommer att rädda liv även i de medlemsländer som försökt stoppa programmet.

För hbtqi-personer kommer programmet för rättigheter och värden också att göra skillnad. Vi vet att rätten att leva i frihet och utan förtryck begränsas när hbtqi-fientlig politik får fäste. Vi vet att diskrimineringen har ökat och vi vet att så kallade hbtqi-fria zoner breder ut sig. Samtidigt som hatet och hoten mot hbtqi-personer växer ser vi hur civilsamhällets utrymme att vara en motkraft krymper. Detta står i rak motsats till vad vi har enats om i EU-fördragen. För inte så länge sedan skrev vi historia genom att utropa hela EU till en frihetszon för hbtqi-personer. Det var vackra ord på papper. Nu går vi från ord till handling.

Rasismen i alla dess former – antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi och rasismen mot urfolket samerna – finns mitt ibland oss och leder till diskriminering och ojämlikhet. Rasismen står i vägen för människors möjligheter och orsakar EU:s medlemsländer enorma förluster i form av mänskligt lidande och kraft, när vi inte tar tillvara på människors erfarenheter och kompetenser. Diskriminering är en manifestation av destruktiv inkompetens. EU ska inte bara fördöma rasismen. EU ska vara en antirasistisk kraft. Det kräver organisering. Nu har vi sett till att det finns pengar också för denna kamp.

Förhandlingarna var tuffa, men det känns väldigt bra att det fanns en stor enighet bland EU:s medlemsländer: 25 av 27 ställde sig bakom vad vi kommit fram till. Bara Polen och Ungern var emot. Lyckligtvis har vi säkerställt ett förenklat ansökningsförfarande och medlen kan sökas direkt ur fonden, utan enskilda regeringars och statliga myndigheters välsignelse.

Jag vill avsluta som jag började: Tack till alla de civilsamhällesorganisationer som kommit med förslag och inspiration! Tack till tidigare EU-parlamentarikern Bodil Valero som startade upp arbetet under förra mandatperioden! Tack till det tyska ordförandeskapet som var en ideologisk part i förhandlingarna! Tack till kommissionär Reynders med team för det resultat ni nu är en del av, och igen, tack kära kollegor från höger till vänster! Ni har gett mig hopp om en ljusning bakom horisonten.

 
  
MPphoto
 

  Didier Reynders, Member of the Commission. – Mr President, it’s a pleasure for me to come back to the Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) today in plenary, after the conclusion of successful trilogues in December last year. The Commission welcomes the agreement reached on this important programme by the European Parliament and the Council.

With a considerably increased budget of more than EUR 1.5 billion for the funding period 2021-2027, this programme is the biggest EU fund ever to promote and protect the Union values of democracy, rule of law and fundamental rights, which are particularly important for our institutions.

As we work to recover from the current crisis, we must protect and enhance fundamental rights, non-discrimination and solidarity. The programme will be tailored to help us speed up progress towards a Union of Equality. The support of the Parliament has been key to achieving such an ambitious result.

The CERV Programme will support major political actions. To mention a few: the EU anti-racism action plan for 2020-2025 that sets out a number of actions to tackle racism through EU law, but also to work with Member States, including national law enforcement, media and civil society; the EU strategy on the rights of the child, to protect, support and empower children in the EU and beyond; the European democracy action plan, which sets out measures to promote free and fair elections, strengthen media freedom and counter disinformation.

Le programme CERV soutiendra les organisations qui contribuent à rendre vivants l’égalité, les droits et les valeurs de l’Union européenne. Il permettra notamment de créer un environnement favorable aux organisations de la société civile qui sont engagées dans la promotion et la protection des valeurs de l’Union dans les États membres. Je tiens à souligner que la Commission sera particulièrement attentive à sélectionner les meilleures candidatures possibles. Nous allons également renforcer notre contrôle, y compris en ce qui concerne le respect des valeurs européennes par les bénéficiaires des fonds – et la mise en œuvre de ces projets témoigne finalement de l’importance de ces valeurs. Nous devons également améliorer le contrôle de l’utilisation des fonds.

Je vous remercie à nouveau pour le travail accompli ensemble. Je tiens à remercier en particulier la rapporteure, Mme Kühnke, et à travers elle l’ensemble des corapporteurs et de toutes celles et tous ceux, au Parlement comme au Conseil, comme dans nos équipes au sein de la Commission, qui ont permis cet aboutissement très important: une augmentation sans précédent des moyens consacrés à ce Fonds et aux thèmes que ce Fonds porte à travers nos institutions. Merci en tout cas pour votre attention à l’occasion de cette plénière et je me réjouis bien entendu d’entendre vos observations sur ce sujet qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Halicki, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! Panie komisarzu! Przyjęcie – przyjęcie tak jednoznaczne, jednomyślne, chciałoby się powiedzieć – programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” to wielki sukces demokracji. To także sukces wszystkich tych, którzy stoją po stronie praworządności, po stronie obrony praw obywatelskich – tych podstawowych praw gwarantujących nam, Europejczykom, bezpieczeństwo.

Chciałem bardzo serdecznie podziękować sprawozdawczyni Alice Kuhnke oraz wszystkim sprawozdawcom i negocjatorom za świetną współpracę. Chciałem także podziękować panu komisarzowi za wsparcie tego projektu, bo on rzeczywiście daje nadzieję na praktyczną obronę naszych praw, ale też promocję tych wartości, o których niektórzy zapominają – wartości europejskich. I tu apel, panie komisarzu, apel nie mój, ale ponad dwustu organizacji pozarządowych, bo to do nich kierowany jest ten program i to także dzięki nim on istnieje. Apel obejmujący bardzo konkretne oczekiwania: jak go wdrażać w praktyce, jak tworzyć coroczny program przy bezpośrednim wsparciu obywateli oraz ich organizacji lokalnych i regionalnych, właśnie z pominięciem rządów. Tutaj uwaga: mówię te słowa z satysfakcją jako przedstawiciel polskiego społeczeństwa, które w 70 % ufa Unii Europejskiej, a nie rządowi.

Dlatego jeszcze raz z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy pracowali ponad podziałami politycznymi nad tym programem. Cieszę się, że wkracza on w fazę realizacji. Wszystkiego najlepszego, Europo! Możecie być dumni także z tych wszystkich, którzy ten program doprowadzili do realizacji.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, ¿acaso están en la Unión Europea el Estado de Derecho, los derechos, las libertades y sus valores fundacionales fuera de peligro? La respuesta es no.

Como consecuencia de una serpiente de situaciones de crisis, crecen las fobias en todas las direcciones, los radicalismos y los extremismos, desde los viejos demonios del antisemitismo y el antigitanismo hasta un mal estructural como la violencia contra las mujeres. Por eso, es imprescindible que, entrados en vigor el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que afirman como nunca antes el compromiso de la Unión con el Estado de Derecho, los valores, los derechos, las libertades y la ciudadanía, esto se refleje en el marco financiero plurianual. Por tanto, solo puedo celebrar que, después de una negociación —que no fue fácil— con la Comisión y el Consejo, se incremente la financiación para los programas relacionados con la justicia, los derechos y los valores: 1 600 millones de euros en el marco financiero 2021—2027.

También celebro su distribución, subrayando la importancia de los valores del Estado de Derecho y la democracia, con un 43 % de participación del llamado «values strand», el programa de refuerzo de los valores y los derechos; con un 23 % para el programa Daphne, que protege a los grupos vulnerables frente a la violencia: menores, mujeres víctimas de violencia de género, mal estructural en toda la Unión Europea, y también colectivos vulnerables; y un incremento que refuerza la participación de la ciudadanía y expresa el compromiso de la Unión Europea con el conjunto de los valores que están consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por tanto, creo que es un logro y un buen mensaje a la ciudadanía europea que la Unión Europea esté dotando financieramente a los programas que vertebran esta dimensión, que expresa como nunca antes que la Unión Europea no es el mercado único, no es el euro: es, sobre todo, esos valores, esa igualdad en derechos, esa ciudadanía, ese Estado de Derecho... elementos que son la médula espinal de la construcción europea.

 
  
MPphoto
 

  Anna Júlia Donáth, a Renew képviselőcsoport nevében. – Tisztelt Elnök úr, képviselőtársak! A tavalyi évi parlamenti munkánk egyik nagy sikere az a több milliárd eurónyi forrás, amit az Európai Unió a civil társadalom részére kíván juttatni a következő költségvetési ciklusban. Ennek az összegnek jelentős részét teszik ki az „Állampolgárok egyenlőség, jogok és értékek” nevet viselő program, ami az európai értékek megvalósítását hivatott támogatni Európa-szerte. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a program olyan időkben, amikor egyes tagállamok kormányai mindent megtesznek azért, hogy az európai értékeket lerombolják, a kritikus hangokat elhallgattassák, és a hatalmukat – bármi áron – megtartsák. Ezek a kormányok tagadni próbálják közös európai történelmünk egyik legnagyobb tanulságát, nevezetesen, hogy társadalmunk csak akkor tud jól működni, ha közös ügyeink intézését széles közösségi vitára alapozzuk. Ezt pedig csak akkor lehet megvalósítani, ha a nyilvánosságban kifejezett véleményeket nem elnyomjuk, hanem ösztönözzük. A közös kihívásaink megoldásában való részvételt pedig a civil önszerveződés támogatásán keresztül tudjuk a leginkább támogatni. Ezért is lesz fontos, hogy felügyeljük a program megvalósítását, különösképpen a kis, helyi szervezeteket is, hogy legyen esélyük arra, hogy ők is támogatáshoz jussanak.

Képviselőtársaim! Független és önálló civilszféra nélkül nem elképzelhető, nem beszélhetünk emberséges és igazságos demokráciáról. Ennek ellenére egyre több országban a civil szervezetek aljas és méltatlan politikai támadások áldozataivá váltak. Ez azért is végtelenül felháborító, mert a civil társadalom sokszor az állam mulasztását pótolva lát el közfeladatokat. Ők segítenek a bezártság miatt megnőtt, családon belüli erőszak áldozatainak, vagy a járvány miatt a megélhetésüket elvesztő legszegényebbeknek. Azaz hétköznapi embereknek segítenek, példát mutatva ezzel számunkra, de leginkább a hatalmuktól megrészegült politikusok számára. Ezt tartsuk szem előtt, képviselőtársaim, amikor a civileknek járó uniós források felhasználásáról fogunk szavazni.

 
  
MPphoto
 

  Nicolaus Fest, im Namen der ID-Fraktion. – Herr Präsident! Berichterstatterin des Rights—and—Values-Programms war die Grüne Alice Kuhnke, und – ich kenn das aus dem LIBE-Ausschuss – was von ihr kommt, ist meistens eine Mischung aus Narretei, Täuschung und Verdrehung, und so auch hier. Man wolle, so heißt es wörtlich, „Bürgern und Bürgerorganisationen die Möglichkeit geben, öffentlich ihre Meinung deutlich zu machen“.

Das kommt ausgerechnet von einer Gruppe, die hier, zusammen mit anderen linken Parteien, alles tut, um meiner Fraktion – offen rechtswidrig – Präsidiums- und Berichterstatter-Posten zu verweigern. Offensichtlich sind also nicht alle Meinungen erwünscht. So geht totalitärer Machtmissbrauch durch die Mehrheit, und so wird es auch beim R&V-Programm sein.

Laut dem Rights—and—Values-Programm soll eine civil dialogue group gegründet werden. Das ist nichts Anderes als ein neues links-grünes Klientel-Projekt für akademische Minderleister, die anderswo keinen Job finden und parasitär auf Kosten der europäischen Steuerzahler leben wollen. Und finanziert – mit immerhin 1,5 Milliarden EUR – soll dieser linke Schwachsinn von Abtreibung, Sonderrechten für sexuelle Mikro-Existenzen bis hin zum Kampf gegen jene Phobien, die die links-grünen Diskriminierungs-Paranoiker jeden Tag neu erfinden – hier wörtlich: „Afriphobie“, „Interphobie“, „Transphobie“, „Biphobie“ – wer, Frau Kuhnke, denkt sich solchen Schwachsinn eigentlich aus? Leider fehlt hier die wichtigste Phobie, nämlich die Kuhnke-, Narren- oder Verschwendungsphobie, denn diese Phobien sind gegenüber dem Rights—and—Values-Programm nur allzu berechtigt.

 
  
MPphoto
 

  Diana Riba i Giner, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor presidente, comisario Reynders, celebro la aprobación de este programa y, en concreto, el apoyo que brinda a la recuperación de la memoria histórica y a la divulgación de las nefastas consecuencias del fascismo y de las dictaduras para que nunca más vuelvan a ocurrir.

Recordar nuestra propia historia y la fragilidad de la democracia es uno de los antídotos contra el discurso de la extrema derecha; una extrema derecha presente en toda Europa, también en las instituciones, que banaliza el discurso del odio, niega los crímenes contra la humanidad, no duda en mentir y deshumaniza al rival político. Y también alienta la violencia. Estas fueron las causas del asesinato de la diputada Jo Cox en manos de un neonazi; las mismas que hoy incentivan las amenazas de muerte contra políticos en el Estado español.

Señorías, no podemos normalizar la extrema derecha. Como escribe Jason Stanley, si algo nos enseña el pasado es que el triunfo del fascismo siempre se entiende unos años después. Tengamos memoria.

 
  
MPphoto
 

  Izabela-Helena Kloc, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Szanowni Państwo! W 2004 r., kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, wierzyliśmy, że wchodzimy do wspólnoty suwerennych państw narodowych, opartych na takich filarach cywilizacji jak chrześcijaństwo, rządy prawa i osobista wolność. Dziś patrząc z perspektywy tego Parlamentu, z przykrością muszę stwierdzić, że nasza pierwotna wizja Europy stoi pod znakiem zapytania. Mamy zatwierdzić pakiet o wartości 1,5 mld euro, który jest niemal w całości przeznaczony dla ideologicznych aktywistów i strażników fałszywie pojętej poprawności politycznej. Jak mamy prowadzić poważną debatę, skoro jednym z celów programu prawa i wartości jest promowanie między innymi aborcji w krajach członkowskich? Nie widzę żadnej wartości w dążeniu do fizycznej redukcji przyszłego pokolenia Europejczyków. Nie wszyscy chcą iść tą drogą. Najwyższy czas to zrozumieć i zacząć respektować.

Jeśli wszyscy mamy wyznawać jedną wizję świata, to nie mówmy o prawie, wartościach, równości, różnorodności. My jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy równi, ale nie chcemy być i nigdy nie będziemy tacy sami. Żadne pieniądze tego nie zmienią. Wartością europejską, według was, jest zabijanie nienarodzonych dzieci. To nie może się dobrze skończyć dla Europy.

I chcę tu jeszcze odnieść się do Polski, bo została wymieniona. Chcę mocno podkreślić, że Polska jest krajem, gdzie szanuje się wolność i godność każdej osoby. Szanujemy również wolność myśli i wyboru światopoglądu, nie potrzebujemy lekcji tolerancji od nikogo.

 
  
MPphoto
 

  Anne-Sophie Pelletier, au nom du groupe The Left. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, Victor Hugo disait que l’humanité est synonyme d’égalité. Autrefois, on pensait l’Union européenne comme le berceau de la paix et de la solidarité; aujourd’hui, c’est dans le malheur que nous parlons d’égalité, mais pas dans les droits.

L’égalité ne consiste pas simplement à être traité avec égalité par rapport aux autres, mais à se traiter aussi soi-même de la façon dont on traite les autres. Si le peuple est en souffrance, l’Union européenne doit l’être, et elle doit puiser dans ses capacités pour le protéger équitablement. Aujourd’hui, notre seule égalité, c’est d’être tous et toutes un jour dans la pièce d’à côté. Alors souhaitons-nous laisser en héritage des politiques moribondes qui accentuent les inégalités ou souhaitons-nous renverser la table pour que nos concitoyens ne soient plus soumis au piétinement de leurs droits fondamentaux?

Il est grand temps de rallumer les étoiles consumées par le marché. Redonnons de la voix aux citoyens, débloquons la directive anti-discrimination et basons nos politiques sur l’humain. Parce que finalement, chers collègues, la seule égalité, la première, n’est-elle pas tout simplement l’équité?

 
  
MPphoto
 

  Mislav Kolakušić (NI). – Poštovani predsjedavajući, poštovani kolege, dragi građani, sloboda, dostojanstvo, pravo na rad, pravo na kretanje, pravo na zdravstvenu skrb, biti jednak među svima i imati jednaka prava kao i svi drugi. Nažalost, to je moguće samo ako živimo u demokratskom društvu koje se bazira na istini, a ne na laži.

Već godinu dana živimo u Europi i svijetu gdje se istina proglašava laži, a laž proglašava istinom. Cijelo vrijeme govori se o brojevima umrlih i brojevima oboljelih od covida-19. Time se ograničava sloboda kretanja, pravo na rad, a ti brojevi su u potpunosti lažni.

Prvi puta u povijesti je engleska zdravstvena agencija i priznala da najmanje 25% ljudi koji se smatraju umrlim od covida uopće nisu umrli od covida. To moramo ispraviti. Istina mora izaći na vidjelo. Građani moraju dobiti slobodu i jednakost.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, dámy a pánové, nový program Občané, rovnost, práva a hodnoty je důležitým nástrojem Evropské unie a spolu s programy, jako je Erasmus+, Kreativní Evropa a Evropský sbor solidarity, jde o nový finanční nástroj, který umožní pokračovat v prosazování hodnot Unie. Podporuje angažovanost, zapojení občanů, jejich vzdělanost a zvyšování povědomí o společné historii a událostech, které v minulosti formovaly, ale i dnes formují současnou Evropu. Zájem občanů o tento program mnohonásobně převyšoval dosavadní rozpočet. Pouze 16 % žádostí bylo realizováno, proto velmi pozitivně hodnotím výsledek úsilí Rady i Evropského parlamentu o zdvojnásobení tohoto rozpočtu. To znamená, že dvojnásobný počet občanů, organizací se bude moci zapojit. Věřím, že půjde o partnerské projekty obcí, vzdělávacích, kulturních a paměťových institucí napříč Evropou a že tento program skutečně přispěje k posílení evropské sounáležitosti. Děkuji všem, kteří se o to zasadili.

 
  
MPphoto
 

  Łukasz Kohut (S&D). – Panie Przewodniczący! Demokracja, wolność, równość, praworządność i prawa człowieka to nasze wartości – wartości, na których opiera się Unia Europejska, wartości, na których od lat z sukcesem budujemy wspólną Europę.

Historia jest dobrą nauczycielką, jeżeli tylko wyciągamy z niej wnioski. A uczy nas nieustannie, że żaden projekt polityczny nie może być trwały, jeżeli nie opiera się na wspólnych wartościach. Uczy nas również, że demokracja to nie tylko procedura polityczna, nie tylko sposób liczenia głosów wyborczych – to również, a raczej przede wszystkim, zaangażowane społeczeństwo. Społeczeństwo obywatelskie, uczestniczące, gotowe bronić swojej wolności i swoich praw.

Program finansowy „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”, nad którym dziś debatujemy i nad którym jutro będziemy głosować, to ogromne wsparcie dla demokracji obywatelskiej, wsparcie bezpośrednie, z pominięciem rządów centralnych, wsparcie konkretne: ponad półtora miliarda euro dla organizacji pozarządowych, dla społecznej aktywności, dla wszystkich podmiotów, które angażują się w walkę o demokrację, wolność, równość, praworządność i prawa człowieka, walkę z przemocą i z dyskryminacją, walkę o wspólne dziedzictwo europejskie, europejskie obywatelstwo, walkę o nasze wspólne europejskie wartości.

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem brać udział w tworzeniu tego programu, nie tylko jako zaangażowany poseł sprawozdawca, ale również jako demokrata i zwolennik silnej, obywatelskiej i federalnej Unii Europejskiej.

Na koniec raz jeszcze w dwóch językach, które teraz potrzebują tego najbardziej. Az Európai Unió az értékek uniója, és ezeket mindig megvédjük. Meg fogjuk védeni a civil társadalmat. Unia Europejska to wspólnota wartości i będziemy ich zawsze bronić, będziemy bronić społeczeństwa obywatelskiego. Z tym programem wszyscy jesteśmy po prostu bezpieczniejsi. Dziękuję także Alice Kuhnke za świetną współpracę.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa (Renew). – Señor presidente, señor comisario, señora Kuhnke, los europeos sabemos qué pasa cuando el fanatismo y el odio de algunos políticos sin escrúpulos lo contaminan todo y convierten a la gente normal en soldados del odio y de la discriminación hacia los demás.

Esta Unión Europea se construyó sobre las cenizas de una guerra terrible y hubo que reconstruir. Hoy no hacen falta tanques para destrozar la convivencia. Con la mentira y con la intolerancia es suficiente para anularla, para que algunos intenten tener todo el poder y utilizarlo contra los más vulnerables.

Hace más de setenta años, empezamos a conjugar valores e intereses juntos para tener presente y futuro todos. Hoy aprobamos algo muy importante: el Parlamento ha negociado y aprobado un programa como un instrumento poderoso para una Unión más democrática e integradora, respetuosa con el Estado de Derecho, con el diálogo democrático. Esperamos información para que las propuestas lleguen a todos los confines de Europa —a donde haga falta—, que no lleguen solo a unos pocos, que lleguen a todos, que todo el mundo se entere, que todo el mundo pueda intentar plantear sus propuestas y que la aplicación después sea rigurosa para que sea eficaz.

El precio de la libertad es la eterna vigilancia y entender, incluso nosotros, nuestros sesgos ideológicos para no debilitar el pluralismo, para no pasar de ser perseguidos a inquisidores. Thomas Jefferson, aquel americano amigo de Europa, nos ayuda a entender todavía que hay que respaldar a los que siembran el pluralismo, a los que hacen crecer la tolerancia; que hay que estar con los que defienden el juego limpio, la libertad de expresión, la protección a los vulnerables; que la casa europea se reconstruyó y que, con estos instrumentos, los europeos vivirán mejor. Seremos más resistentes, más sólidos, para fortalecer la libertad y la democracia.

 
  
MPphoto
 

  Balázs Hidvéghi (NI). – Tisztelt Elnök Úr! Ha európai értékekről beszélünk, akkor ki kell mondanunk, hogy az utóbbi időben egy nagyon kártékony tendencia erősödött meg, ez pedig az európaiság fogalmának kisajátítása az egyre erőszakosabb baloldali szervezetek által. Kiegyensúlyozott vita helyett a magukat haladónak és liberálisnak beállító pártok és szervezetek mára eljutottak odáig, hogy nem hajlandók elfogadni, hogy létezhetnek az övéktől eltérő vélemények is. Az itt tárgyalt „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” program óriási összegekkel kívánja támogatni a civil szervezeteket. Azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján sajnos a pénzek jelentős része nem valóban civil, és nem valóban független szervezetekhez fog jutni, hanem olyan politikai akciócsoportokhoz, amelyek hazug jelentésekkel, részrehajló nyilatkozatokkal, tendenciózus nyomásgyakorlással valójában a baloldali ideológiai hadviselés kulcsszereplői. Mindez mélyen ellentétes az Európai Unió igazi értékeivel és az érdekeivel is, hiszen állandó feszültséget generál a politikai oldalak és a tagállamok között, ez pedig gyengíti az Európai Uniót.

 
  
MPphoto
 

  Frances Fitzgerald (PPE). – Mr President, the rule of law, European values, a union of citizens united in diversity. These are the hallmarks of the European Union, yet today in Europe we see these very values under attack across the EU. EU Member States are violating our European values and getting away with it.

Colleagues, we haven’t yet managed to properly sanction Member States when they violate the rule of law. But even if we had, it is not sufficient. If we are to promote a Union of values, we must invest time, energy and resourcing into that. That’s why I’m delighted today that we are adopting the citizens’ equality, rights and values programme, working with civil society organisations to combat gender-based violence, boosting access to sexual and reproductive health and rights and promoting LGBTI+ rights.

The strand of the new Union values is really important because this is what we need to fight fake news and to build democracy and to prevent interference in our democratic processes. I particularly want to highlight the Daphne initiative in this fund because this tackles gender-based violence and we’ve seen a 30% increase during the past year. So it’s about legislative proposals, but it’s also about resources. 800 million for all these goals is not enough proportionate to the amount of time we spent talking about it. So I hope Member States will continue to invest because a Europe of values is worth the investment.

 
  
MPphoto
 

  Moritz Körner (Renew). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Populismus, Angriffe auf unsere Demokratie, über den Rechtsstaatsmechanismus, über Vertragsverletzungsverfahren, über Entschließungen und Signale, die wir hier im Parlament setzen – darüber diskutieren wir häufig hier gemeinsam, und das ist auch wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist es, alle Bürger in Europa zu stärken, selber auch aktiv zu werden, die Grundwerte in Europa zu fördern, zivilgesellschaftliche Organisationen zusammenzubringen, die Geschichte der Union und Demokratie zu vermitteln und auch gleichzeitig Bürgerbeteiligung zu fördern.

Deswegen ist es ein starkes Zeichen, dass wir das Rights—and—Values-Programm verdoppeln konnten, und es ist auch ein starkes Zeichen, dass wir das heute hier beschließen können. Ich möchte mich bedanken bei der Berichterstatterin für ihre Arbeit und auch bei den Schattenberichterstattern.

Aber ich glaube, wenn wir hier über Demokratie sprechen – und darüber, wie sich Demokraten in Europa beteiligen –, dann muss das klar sein: Demokratie braucht Demokraten. Aber dann müssen wir zum Beispiel auch noch das Europäische Parlament weiter stärken.

Ich möchte hier an Frau von der Leyen appellieren – die uns ein Initiativrecht für dieses Parlament versprochen hat –, zumindest auf jede Entschließung zu reagieren. Frau von der Leyen, ergreifen Sie endlich die Initiative für ein Initiativrecht auch für das Europäische Parlament!

 
  
MPphoto
 

  Peter Pollák (PPE). – Pán predsedajúci, opätovne sa dnes v Európskom parlamente zaoberáme témou rovnosti práv a hodnôt. Napriek tomu realitou v Európskej únii je, že v mnohých členských krajinách trpia viaceré skupiny obyvateľstva nerovnosťami či diskrimináciou, a to napriek existencii rôznych plánov, stratégií či správ.

Osobitne ma mrzí, že na to doplácajú mnohé nevinné deti.

Nestačí len vyzdvihovať európske princípy. Obyvatelia Európy čakajú na reálne skutky. Je neprípustné, že mnohí trpia len kvôli tomu, kde sa narodili, aký majú sociálny status, pohlavie, či rasu. Je neprípustné, že kvôli inakosti trpia celé komunity či skupiny.

Je pre mňa nepochopiteľné, že v čase moderných technológií nedokážu naše vzdelávacie systémy pracovať so všetkými deťmi. Je neprípustné, že v bohatej Európe máme celé osídlenia či komunity, ktoré v dvadsiatom prvom storočí pijú vodu z potoka.

Chudobní Európania čakajú na skutky.

Musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby sme program, o ktorom dnes rokujeme, uviedli do praxe. Naše úsilie bude mať priaznivý vplyv na zabezpečenie rovnosti práv a slobôd pre všetkých Európanov v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Didier Reynders, membre de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie également pour le débat que nous venons d’avoir au sujet du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et à nouveau pour le soutien que vous avez apporté à l’augmentation très forte des moyens de ce programme. Notre tâche est maintenant de finaliser les dernières étapes afin d’assurer une mise en œuvre effective de ce programme.

En ce qui concerne la Commission, nous avons déjà anticipé dans la mesure du possible toutes les étapes nécessaires pour être à même de distribuer les fonds et de soutenir les bénéficiaires du programme CERV d’ici à la fin de cette année, ce qui était une demande importante pendant les discussions en trilogue. Les appels à projets visant à promouvoir l’égalité et à lutter contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, à soutenir la protection des droits de l’enfant ou à combattre les violences à caractère sexiste sont actuellement ouverts. Sont également ouverts des appels à projets concernant la protection d’autres valeurs de l’Union, comme la mémoire européenne, l’engagement et la participation des citoyens ou le jumelage des villes. La Commission est prête à sélectionner des projets de qualité afin de soutenir au mieux les organisations de la société civile et les autres parties prenantes actives aux niveaux local, régional, national et transnational. L’objectif est d’appuyer et de développer davantage des sociétés fondées sur les droits, des sociétés ouvertes, démocratiques, égalitaires et inclusives adossées au respect de l’état de droit.

Je tiens également à vous informer que nous organisons un événement de lancement fin mai qui combinera un forum politique de haut niveau et des réunions techniques. Cet événement sera un moment d’échange avec toutes les parties prenantes et une contribution importante pour l’avenir du programme auquel vous tenez tant.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 171 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Loránt Vincze (PPE), írásban. – Üdvözlöm az új Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programról és annak finanszírozásáról született megállapodást. Egyetértek azzal, hogy a program ún. uniós értékek ágát ez évtől kezdve jelentős pénzforrással kell ellátni, mert az EUSZ 2. cikkében szereplő jogokat és értékeket következetesen kell művelni és védeni.

A több mint egy éve húzódó válsághelyzet sok mindenre rávilágított, többek között arra is, hogy nemcsak biztonságunk, jólétünk kerülhet veszélybe, hanem van, amikor az alapvető jogaink érvényesítése is korlátokba ütközhet. Példaként, a téma szakfelelőseként említeném az európai őshonos és nyelvi kisebbségek jogait, amelyek az uniós értékek részét képezik. Az e kisebbségekhez tartozó személyek az EU polgárainak kb. 10%-át teszik ki, ők az elmúlt egy évben, több tagállamban nehézségeket tapasztaltak a digitális anyanyelvi oktatás vagy a veszélyhelyzeti intézkedésekhez való hozzáférés terén. Ezekben az „embert próbáló” időkben a kisebbségi közösségek számára, sok helyütt az egyetlen támaszt, biztos információforrást a civil szervezeteik és a kisebbségi média jelentették. Nagy reményekkel tekintek az új hétéves program adta lehetőségek elé. Bízom benne, hogy a felhívások diszkrimináció nélkül, az uniós értékek kiteljesítését célzó valamennyi kisebbségi szervezethez szólnak majd. A maguk területén az ilyen szervezetek fontos közfeladatot látnak el, amelyek kiegészítik, vagy éppen pótolják a tagállamok közintézményeinek ezirányú erőfeszítéseit.

 
  
MPphoto
 
 

  Bettina Vollath (S&D), schriftlich. – „Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören.“ – So steht es in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union. Doch dieser Vertrag selbst bleibt wertlos, wenn wir nicht bereit sind, aktiv für diese Werte einzutreten. Darum habe ich heute für das Europäische Rechte— und Werteprogramm gestimmt. Es hat zum Ziel, die Rechte besonders schutzbedürftiger Personen zu stärken. Es ist daher hoch an der Zeit, dass dies auch in der europäischen Migrationspolitik konkret verwirklicht wird. Ein Rechte- und Werteprogramm kann nur dann seine Wirkung entfalten, wenn auch die Migrationsabkommen der EU mit Drittstaaten auf europäischen Wertvorstellungen basieren. Die Migrationspolitik der EU entfernt sich immer weiter von unseren grundlegenden Wertvorstellungen und ist blind gegenüber den Menschenrechtsverletzungen an unseren Grenzen. Die Umsetzung eines Werteprogramms kann erst dann erfolgreich genannt werden, wenn es auch die Grundrechte jener schützt, die Zuflucht in der EU suchen. Eine gemeinsame Werte- und Kulturgemeinschaft macht uns erst dann zu einer besseren Gesellschaft, wenn wir bereit sind, sie zu teilen. Auch mit jenen, die aus Hoffnung auf Schutz und Sicherheit zu uns in die EU kommen.

 
Letzte Aktualisierung: 7. September 2021Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen