Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Verbatim report of proceedings
XML 65k
Wednesday, 28 April 2021 - Brussels Revised edition

20. Rail passengers' rights and obligations (debate)
Video of the speeches
Minutes
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest debata nad zaleceniem do drugiego czytania sporządzonym w imieniu Komisji Transportu i Turystyki w sprawie praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)) (sprawozdawca: Bogusław Liberadzki) (A9-0045/2021).

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki, Rapporteur. – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Debatujemy i przyjmujemy regulacje o bardzo szerokim odbiorze społecznym, ponieważ pasażerowie w transporcie kolejowym to wiele miliardów osób, które co roku wsiadają i wysiadają na dworcach, podróżują pociągiem. Są to osoby bardzo zróżnicowane.

Troską naszą i przedmiotem debaty było przede wszystkim skoncentrowanie się na prawach pasażerów oraz obowiązkach przewoźników i innych dostawców usług. Cel zasadniczy - chcemy, aby rosła liczba przewozów pasażerskich transportem kolejowym w Europie. Chcemy, żeby rósł udział przewozów kolejowych w europejskim rynku przewozów osób. Sposób osiągnięcia tego celu polega przede wszystkim na zwiększeniu dostępności transportu kolejowego dla pasażerów. Zwiększenie dostępności fizycznej, czyli niezależnie od poziomu niepełnosprawności ruchowej ludzie powinni móc skorzystać z usług kolejowych, i dostępności ekonomicznej. Przejazd pociągiem to nie jest żaden luksus, ale przejazd pociągiem powinien być przyjemnością i w tym kierunku właśnie chcemy zmierzać. Chcemy, żeby koleje były atrakcyjne dla pasażerów i jednocześnie by korzystający z nich pasażerowie byli coraz bardziej usatysfakcjonowani.

Do spraw kluczowych, które tutaj rozpatrujemy, należą: rekompensata za opóźnienia pociągów, tzw. bilet zbiorczy, rekompensata za utracone połączenie, wszystkie ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, przedziały na rowery, zunifikowany formularz reklamacyjny, na podstawie którego w ciągu 30 dni przewoźnik musi zwrócić stosowne odszkodowanie, wreszcie dyskutowana często klauzula siły wyższej, którą chcemy wprowadzić w transporcie kolejowym na wzór lotnictwa. I chcę z całą mocą podkreślić – tutaj nie ma dowolności. To nie przewoźnik kolejowy decyduje, kiedy jest siła wyższa. Są zdecydowane kryteria, momenty i określone ciała rządowe czy państwowe, które będą decydować o tym, czym jest siła wyższa.

Są określone terminy wejścia w życie i mówimy, od dzisiaj licząc, że w ciągu czterech, pięciu lat będą poszczególne nasze decyzje wchodzić w życie. Dlaczego terminy są stopniowane? Otóż koleje są bardzo zróżnicowane w Unii Europejskiej. Są bardzo zróżnicowane pod względem standardu, wyposażenia technicznego, pod względem ruchu, pewnych tradycji. Chcemy, żeby zakończyła się perspektywa finansowa na lata 2019–2027, żebyśmy mogli w tym momencie mówić o tym, że wprowadzamy przepisy w życie.

Co jest dla nas ważne? Chciałem to tu z całą mocą podkreślić. Ten dokument jest ambitny, ale jest wykonalny. Nasze oczekiwania jako Parlamentu były na początku nieco większe, niż tutaj osiągnęliśmy, ale osiągnęliśmy to po ponad trzech latach debaty wewnątrz Parlamentu, rozpatrując około tysiąca poprawek, przekształcając je w cały szereg kompromisów, i wreszcie debatowaliśmy z dwoma prezydencjami. Nie udało się tego uzyskać z prezydencją chorwacką. Skończyliśmy z prezydencją niemiecką. Jesteśmy więc przekonani, że ten akt przyczynić się może, jako istotny krok, do realizacji Zielonego Ładu w Europie. To właśnie transport kolejowy jest tą gałęzią transportu, która najbardziej sprzyja środowisku. Myślę, że powinniśmy mieć swego rodzaju dobry moment do podkreślenia – mamy Europejski Rok Kolei i dobrze, że w tym Europejskim Roku Kolei właśnie o tym rozmawiamy.

Co nowego przynosimy? Przede wszystkim zunifikowanie standardów. Standardów, które są minimalne. Przewoźnicy mogą indywidualnie ustalić wyższe standardy. Przynosimy novum, które może stworzyć jednolitą europejską przestrzeń kolejową na wzór europejskiej przestrzeni lotniczej. Novum jest podkreślenie odpowiedzialności przewoźnika i wszystkich dostawców usług. Novum jest wielka troska o ułatwienia dla pasażerów, odpowiedzialność za los pasażera w przewozach.

Na koniec pozwolą Państwo, że wyrażę podziękowania dla moich najbliższych współpracowników i kontrsprawozdawców. Wiele dziesiątek godzin spędziliśmy na rozważaniach nad poszczególnymi poprawkami, na uzgadnianiu kompromisów. Odbyliśmy bardzo długie debaty z prezydencją chorwacką i z prezydencją niemiecką. To wtedy osiągaliśmy kompromisy, to wtedy uzgadnialiśmy nasze wspólne stanowisko. Korzystając z okazji, dziękuję też prezydencji chorwackiej i prezydencji niemieckiej. Chciałbym na ręce pani komisarz złożyć podziękowania dla Komisji Europejskiej. Dobrze współpracowało się z Komisją Europejską.

Wreszcie bardzo dziękuję partnerom społecznym, organizacjom, stowarzyszeniom. Było ich bardzo wiele. Nawet nie wiedziałem – tu się dopiero dowiedziałem – że istnieje Europejska Federacja Cyklistów. Dziękuję stowarzyszeniu osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję partnerom kolejowym, związkom zawodowym. Wnoszę, Wysoka Izbo, o zaakceptowanie. Dziękuję za uwagę. O, zostało jeszcze pięć sekund, czyli jestem oszczędny. Dziękuję, Pani Przewodnicząca.

 
  
MPphoto
 

  Ylva Johansson, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members of Parliament, I am pleased to participate in this exchange with you on behalf of my colleague Commissioner Adina Vălean.

The Commission very much welcomes the agreement reached between the co—legislators on this important and long—awaited proposal on the reform of rail passengers’ rights and obligations. We welcome the ambitious approach taken by Parliament on this file. I would particularly like to express our gratitude for the work done by the rapporteur Mr Liberadzki, the shadow rapporteurs, and also the Committee on Transport and Tourism.

While negotiations were intense, it is clear that the agreement reached is a win—win situation for all. The new roles will significantly improve rail passenger protection, while also taking into account the need to keep the rail sector competitive. This balance is essential to improving the sector’s image and attracting more people to rail, which is central to achieving the European Green Deal goals. The new regulation offers better protection for rail passengers in cases of delay, cancellations, missed connections and discrimination. It also makes significant progress in responding to the needs of people with disabilities or reduced mobility.

Among the new features of this strengthened legal framework I would like to highlight, in particular: the obligation for the successive connection performed by the same company to offer through tickets, which will ensure better protection in cases of delays; the obligation to provide real—time traffic and travel information to passengers; the obligation to ensure dedicated spaces for bicycles on board new and major—refurbished trains; a pre—notification time of only 24 hours for assistance to passengers with disabilities and passengers with reduced mobility, which is the shortest pre—notification period compared to all other transport modes; a new right to self—rerouting; an improved enforcement framework linked to the amended complaint handling mechanism; a reinforced obligation for cooperation between the national enforcement bodies; and the future EU—wide standards that standardise compensation and reimbursement forms.

As regards the force majeure clause, the Commission’s position is clear that this can be used only in limited circumstances. I would like to underline here that this provision only concerns the payment of compensation, not the reimbursement of tickets.

Finally, the Commission fully understands the European Parliament and the Council stance that we have reached the limit of the system of exemptions that may be granted by Member States. I therefore support the approach taken, namely to increase the number of provisions that will remain mandatory even for services that are exempted.

 
  
MPphoto
 

  Sven Schulze, im Namen der PPE-Fraktion. – Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Vertreter der Kommission, sehr geehrte Damen und Herren! Nach vier Jahren Verhandlung und sieben Ratspräsidentschaften konnte unter der deutschen Ratspräsidentschaft endlich der Durchbruch für einen – wie ich finde – ausgewogenen Kompromiss im Bereich Passagierrechte für Zugreisende gefunden werden. Deswegen ist heute ein guter Tag für die europäischen Zugreisenden, sollte dieser Kompromiss nun endlich auch hier im Europäischen Parlament angenommen werden.

Besonders positiv finde ich, dass Bahnunternehmen künftig alle relevanten Reisedaten und Preise Webportalen zur Verfügung stellen müssen. Dadurch entstehen innovative Geschäftsmodelle, die Preistransparenz schaffen, denn für Verbraucher wird es nun erstmals möglich sein, sich die schnellste und günstigste Zugreise für ganz Europa auszusuchen. Damit werden wir endlich auch private Bahnunternehmen für jeden Kunden sichtbar machen, und echter Wettbewerb auf der Schiene in ganz Europa kann entstehen. Das kennen wir ja schon aus dem Flugverkehr.

Wichtig ist mir, dass wir auch die wirtschaftliche Situation der Bahnunternehmen in Europa nicht aus dem Blick verlieren, denn die haben es auch durch die Pandemie, die im Moment herrscht, sehr schwer und haben extrem zu kämpfen. Positiv finde ich deshalb, dass wir beispielsweise bei den Erstattungsregelungen bei Verspätungen nicht übertreiben und im Wesentlichen auch die aktuellen Regelungen beibehalten und bestätigen. Zur Verwirklichung der EU-Klimaziele werden unsere Bahnunternehmen auch noch viele Investitionen in der Zukunft stemmen müssen, und deshalb ist es richtig, dass wir sie nicht zu stark belasten, aber gleichzeitig die Rechte der Bahnreisenden auch gestärkt haben.

Liebe Kollegen, ich kann daher nur allen empfehlen, dem jetzt gefundenen Kompromiss zuzustimmen. Das stärkt Verbraucherrechte und behält wirtschaftliches Augenmaß.

 
  
MPphoto
 

  Johan Danielsson, för S&D-gruppen. – Fru talman! Till att börja med också ett stort tack till föredraganden för allt arbete. För att vi ska kunna ställa om transportsektorn och nå våra klimatmål är det viktigt att vi gör tågresandet mer attraktivt. Därför är det glädjande att vi i dag har en överenskommelse på plats som kommer att underlätta tågresandet inom Europeiska unionen.

Genom förslaget får tågresenärer en garanti om en alternativ resväg vid förseningar eller inställda tåg, och personer med nedsatt rörlighet garanteras bättre tillgång till assistans. De nya krav vi får på plats om utbyte av data för tågtrafik innebär ett viktigt steg mot förverkligandet av ett gemensamt biljettsystem i EU. Vi kommer att behöva fortsätta arbetet med att skapa ett fungerande multimodalt biljettbokningssystem och biljetter som garanterar att passageraren kommer fram till sin slutdestination även om resan utförs av olika tågoperatörer. Men beslutet vi tar i dag innebär ett stort steg i rätt riktning och stärkta rättigheter för europeiska tågpassagerare.

 
  
MPphoto
 

  José Ramón Bauzá Díaz, en nombre del Grupo Renew. – Señora presidenta, hoy concluimos un verdadero trabajo intenso, arduo, que ha ocupado una parte importante de nuestro tiempo y responsabilidades durante muchísimos meses. Hoy concluimos y ratificamos un acuerdo interinstitucional positivo, beneficioso para Europa y que, sin duda, mejorará los derechos de los viajeros del transporte ferroviario.

Estimado señor ponente Liberadzki, permítame que le felicite, personalmente y en nombre de mi Grupo, por su excelente trabajo, por su cooperación y, sobre todo, también por su ambición para alcanzar un acuerdo que signifique verdaderamente un cambio real.

El inmovilismo —todos lo decíamos en el principio de estas negociaciones— no era una opción y, con este acuerdo, hemos demostrado que queremos avanzar hacia una mejor protección de los derechos, al mismo tiempo que también tenemos en cuenta al sector, a la industria. Este Parlamento ha conseguido mejorar aspectos fundamentales de los derechos de los viajeros que repercutirán directamente en los millones de ciudadanos que hacen uso diario de este medio de transporte que es el ferroviario.

Señorías, venimos de pasar un año muy difícil para el sector del transporte en su conjunto, un año en el que se han producido millones de cancelaciones de viajes en toda la geografía europea. Por eso, soy plenamente consciente de las molestias y estragos que ha causado la pandemia en los viajeros, que han visto sus viajes cancelados —alguno, incluso hoy todavía, no ha podido recuperar su dinero—, pero también soy plenamente consciente de los millones de pérdidas, de la presión total y del parón total del transporte de viajeros que la pandemia ha significado para los operadores, y de las dificultades generales para la industria. Por eso, la revisión y el refuerzo de la normativa de derechos de los viajeros, tal como está y figura en este Reglamento, es hoy más necesaria que nunca.

Acabo simplemente diciendo que espero que este Reglamento sea solo el principio de las muchas reformas que tenemos que hacer aquí en el Parlamento, junto con el Consejo, junto con la Comisión, y que debemos hacerlas juntos para significarnos, precisamente para estar al lado de los viajeros, pero nunca dejar de lado la industria del sector. Si lo hacemos juntos, podremos congratularnos, como ha sido el caso de este acuerdo: un acuerdo amplio, con generosidad y, sobre todo, beneficioso para los viajeros, para el sector y para la industria.

 
  
MPphoto
 

  Maximilian Krah, im Namen der ID-Fraktion. – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir freuen uns immer, wenn es möglich ist, die Bahn attraktiver zu machen. Das ist auch notwendig, denn leider haben die letzten Jahrzehnte in sehr vielen europäischen Staaten dazu geführt, dass die Bahnnetze zerstört wurden und sich auf wenige Hauptstrecken begrenzt haben. Wir sehen an den Ländern, die ihre Bahnnetze erhalten haben, welches Potenzial dieses Verkehrsmittel hat. Mein persönlicher Favorit wäre die Tschechische Republik, aber auch die Schweiz zeigt, was geht. Dazu gehören aber auch Passagierrechte, es gehört eine neue Ticket-Politik dazu, und es gehört dazu, dass die Möglichkeit besteht, dass das, was wir von den Hotelportalen, von den Flugportalen kennen, auch für die Bahn möglich wird.

Wir müssen die Bahn ins 21. Jahrhundert bringen, wenn sie wieder zum Verkehrsmittel Nummer eins werden soll. Das verdient sie, das kann sie, und das erreichen wir auch ohne Druck, sondern einfach durch Attraktivitätssteigerung.

Aus diesem Grund glaube ich, dass der hier vorliegende Vorschlag, für den ich dem Berichterstatter danke, ein sehr guter Kompromiss ist, er ist ein Weg in die richtige Richtung. Ja – mehr Passagierrechte kosten Geld, und das wird sich zum Teil auch in den Ticketpreisen niederschlagen. Aber dies führt eben dazu, dass das Verkehrsmittel insgesamt attraktiver wird, sodass diese Aufschläge letztlich gerechtfertigt sein sollen. Aus diesem Grunde empfehlen wir und werden wir zustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Ciarán Cuffe, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, we voted to make the year 2021 the European Year of Rail. We voted to boost rail because it’s a more sustainable and a more convenient way to travel, and because citizens demanded it.

Yet when it comes to passenger rights, the Parliament bowed to the pressure of the Council and did a deal that rolls back on EU citizens’ rail passenger rights. It abandoned a strong position and decided the way forward was in fact backwards.

The force majeure clause provides too many exemptions for railway companies on compensation rights. This weakens passenger rights. There’s no improvement for passengers if a train is delayed. A two—hour delay and only 50% of the ticket price as compensation? Come on!

On disability rights, we also abandoned the Parliament’s position. We should be making it easier for those with reduced mobility to get around. An agreement that sets 24 hours’ notice for requesting assistance doesn’t change things enough for those who depend on it. Surely we can reduce this, at least at large stations. Not good enough.

That’s why I’m urging you to vote in favour of the amendments that improve the deal for EU citizens. Let’s send a message to citizens and to the Council that the Parliament will uphold strong passenger and consumer rights, just like it did with roaming charges.

So let’s vote for the amendments, vote for stronger passenger rights and get rail back on track.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Po długich i niezwykle trudnych negocjacjach udało nam się osiągnąć porozumienie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów i – jestem pewien – stabilizuje również sytuację prawną przewoźników. Nowe regulacje będą miały na pewno pozytywny wpływ na poprawę warunków pasażerskich przewozów kolejowych oraz na ochronę środowiska naturalnego, wpisując się tym samym w cele i realizację polityki Zielonego Ładu. Już wkrótce łatwiej będzie podróżować koleją osobom o ograniczonej sprawności ruchowej i osobom z niepełnosprawnościami. Poprawie ulegnie również system rekompensat oraz pomoc pasażerom w przypadku opóźnienia pociągu.

Nowe przepisy przewidują również obowiązek udzielania pomocy pasażerom i przekierowywania pasażerów w przypadku opóźnienia lub odwołania podróży, stwarzając im alternatywy odzyskiwania poniesionych kosztów. W przypadku wystąpienia opóźnień o ponad sto minut przewoźnicy kolejowi będą na przykład zobowiązani do przekierowania pasażerów w dowolny możliwy sposób i udzielenia im pomocy w znalezieniu najlepszej alternatywy.

Pociągi – co też jest bardzo ważne i co należy również bardzo mocno docenić – będą wyposażone w cztery specjalne miejsca i stojaki, tak zwane wieszaki na rowery. Z drugiej strony – i to też jest bardzo duża zaleta tego rozporządzenia – gwarantuje ono przedsiębiorstwom kolejowym niezbędne okresy przejściowe na wdrożenie nowych standardów w przewozach pasażerskich. Biorąc pod uwagę, że obecny rok jest rokiem kolei, myślę, że to rozporządzenie doskonale wpisuje się w logikę budowy silnej kolei w Europie.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, em nome do Grupo The Left. – Senhora Presidente, falamos aqui sobre os direitos dos passageiros dos serviços ferroviários. A reformulação deste regulamento traz algumas melhorias, que valorizamos, na acessibilidade universal, na garantia de processos de reembolso e de compensação simples, numa bilhética o mais possível unificada ou no incentivo à intermodalidade, principalmente com modos leves de transporte, como as bicicletas. Mas importa considerar em que quadro se exercem estes direitos.

Há um primeiro e fundamental direito que devia assistir a todos os passageiros da ferrovia: o de poderem usufruir de um serviço público de qualidade, moderno, eficiente, funcional, intermodal, com segurança e a preços acessíveis, ou mesmo gratuitos, por exemplo, nas zonas urbanas. A ferrovia deve inserir-se numa lógica estratégica e soberana de desenvolvimento.

Ora, tudo isto é contrariado pelo quadro de políticas e de legislação que foi criado pela União Europeia no sentido de promover a segmentação, a liberalização e a privatização do setor ferroviário. É este quadro que importa reverter, bem como os seus efeitos. O foco tem de sair da dita competitividade, da centralização numa lógica federal, da concentração monopolista que favorece os colossos europeus do setor, para ser colocado no serviço público, na soberania nacional, na coesão económica social e territorial, na integração que aproveite as sinergias entre a operação e a infraestrutura e não na segmentação que aproveita ao negócio, mas prejudica, e de que maneira, o interesse público.

 
  
MPphoto
 

  Mario Furore (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore e il Consiglio per aver trovato un buon accordo. Certo, non il miglior accordo possibile, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei viaggiatori disabili, ma almeno un primo passo verso una mobilità realmente inclusiva lo abbiamo fatto. Restano ancora alcuni importanti passi da fare per garantire la reale parità di accesso ai viaggi in treno.

Abbiamo ridotto a 24 ore il preavviso per richiedere assistenza speciale: questo è ancora troppo. Le grandi stazioni, i nodi cruciali dovrebbero avere un'assistenza immediata. In Italia già avviene ma questo deve essere possibile ovunque. Inoltre alcuni Stati Membri hanno fatto pressione sul proprio diritto di posticipare tale disposizione al giugno 2026 e non possiamo più concedere periodi di transizione se non per questioni meramente tecniche.

Dobbiamo garantire il riconoscimento delle disabilità anche nei viaggi internazionali che si svolgono in parte al di fuori dell'Unione europea – manca una formazione specifica per il personale – e abbiamo perso una buona occasione per estendere questi diritti ai trasporti urbani e suburbani.

Voglio ribadire: questo è e deve rimanere il primo passo per fornire parità di accesso ai trasporti alle persone con disabilità. Non dobbiamo però fermarci qui.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – Pani Przewodnicząca! Dzisiaj rozmawiamy o pasażerach kolei, bo kolej nie funkcjonuje bez pasażerów. Mówimy o ich prawach i wzmocnieniu tych praw i tym samym zachęcamy przewoźników do niezbędnych i oczekiwanych zmian. Każdy kompromis rodzi się w bólach i nie jest satysfakcjonujący. Bardzo żałuję, że nie uwzględniono tych poprawek, które między innymi ja składałam w Komisji Transportu i które proponowały bardziej sprawiedliwe odszkodowania za spóźnienie pociągu, możliwość skorzystania z biletu łączonego na dłuższe trasy z przesiadkami, lepsze warunki dla pasażerów z niepełnosprawnościami (aby mogli informować personel o konieczności podróży i pomocy nie dobę przed planowaną podróżą, ale kilka godzin wcześniej), większą liczbę miejsc dla rowerów (gdyż dzisiaj widzimy, jak duża jest mobilność, zwłaszcza młodych ludzi, w tym aspekcie).

Ze smutkiem muszę powiedzieć, że prawa pasażerów kolei i ich ochrona w świetle dokumentu, który dzisiaj omawiamy, są dużo mniejsze niż prawa i ochrona przysługujące podróżnym, którzy wybierają podróż samolotem. Ale oczywiście lepiej, że są jakieś prawa i wzmocnienie tych praw, niż gdyby tego dokumentu nie było.

Mam też nadzieję, że podczas ostatecznego głosowania koleżanki i koledzy eurodeputowani pochylą się nad złożonymi poprawkami tak, aby pasażerowie byli zadowoleni, bo zwłaszcza dzisiaj, w roku kolei, powinniśmy stać po ich stronie i wzmacniać ich prawa. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad tym dokumentem.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im mitberatenden Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz hatten wir große Hoffnungen auf diese Novellierung der europäischen Fahrgastrechte gelegt; große Hoffnungen, dass wir einen großen Schritt voraus machen können, für diese Rechte und vor allem auch für eine echte Europäisierung der Rechte der Fahrgäste im railway-Bereich.

Unsere Hoffnungen sind leider nicht erfüllt worden. Wir haben ein paar kleine Verbesserungen – das ist richtig, das erkenne ich auch an. Allerdings haben wir auch ganz enorme Verschlechterungen und zwei Verschlechterungen, für die ich mich eigentlich schäme für das Europäische Parlament: Das ist die Einführung der force majeure, die wir bisher nicht darin hatten, und zu sagen, ja, wir haben es doch im Fluggastrechtebereich, dann müssten wir es da auch so machen – warum gehen wir nicht den anderen Weg, dass wir eine Verbesserung der Rechte im Fluggastbereich machen statt eine Absenkung des Rechtes für die Fahrgäste im Eisenbahnbereich? Warum rerouting erst nach 100 Minuten und nicht immer noch bei 60 Minuten, wie es bisher der Fall gewesen ist?

Ich finde es schade. Ich werde allen Änderungsanträgen zustimmen.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (Renew). – Señora presidenta, el objetivo de este nuevo Reglamento, que deberá estar implementado en dos años, es equiparar las compensaciones que debe recibir el viajero de un tren en casos de retraso a las que ya tienen los pasajeros de las líneas aéreas cuando sufren un retraso o una anulación.

A partir de cien minutos de retraso las compañías deberán ofrecer alternativas y atender la manutención y hasta el alojamiento de los afectados si las circunstancias lo exigen. Solo una catástrofe natural, una alarma sanitaria o unas condiciones meteorológicas extremas pueden eximir a las compañías de estas indemnizaciones, pero no de los reembolsos de billetes.

Igualmente se mejora mucho la accesibilidad de personas discapacitadas al ferrocarril, arbitrándose plazos más breves para solicitar asistencia para el viaje y habilitando plazas gratuitas para acompañantes de pasajeros con movilidad reducida. Además, las compañías deberán ofrecer billetes únicos para los viajes compuestos sucesivos. El Reglamento fomenta también la movilidad sostenible, al obligar a que, en cada convoy, haya al menos cuatro plazas para el transporte gratuito de bicicletas de usuarios.

Mejorar así las garantías y derechos de los usuarios del tren es la mejor manera de celebrar el vigente Año Europeo del Ferrocarril. Los hechos y los estudios de mercado acreditan que esta es la vía —nunca mejor dicho— para fomentar el uso del medio de transporte más eficiente desde la perspectiva energética y climática.

Cumplir de una vez las previsiones de inversión en infraestructuras, acabar en plazo los corredores prioritarios y aplicar el cuarto paquete ferroviario de una vez es, sin duda, otra clave para que el tren pueda aportar todas sus virtudes a la movilidad en Europa.

 
  
MPphoto
 

  Alessandra Basso (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, arriviamo alla seconda votazione su questo regolamento con una certa soddisfazione perché assistiamo ad un miglioramento nella tutela dei diritti dei viaggiatori e delle persone con disabilità. Finalmente si è data una più chiara definizione di "evento di forza maggiore", oltre ad aver definito l'obbligo di vendita dei biglietti integrati, con garanzie più estese per i passeggeri.

È molto importante l'attenzione dedicata ai diritti delle persone con disabilità, punto di grande interesse, mio personale e della mia forza politica. Vorrei evidenziare che la disabilità non è solo quella evidente delle persone con ridotta mobilità ma si estende anche alle persone non vedenti e a quelle afflitte da sordità. I servizi per queste ultime, però, sono spesso ancora insufficienti. Eppure, con semplici integrazioni delle strutture, si potrebbero raggiungere risultati concreti e molto importanti. Ad esempio, si potrebbero installare totem collegati ad un interprete della lingua dei segni utile ad informare i non udenti in un modo ad essi comprensibile.

Occorre sensibilizzare le aziende pubbliche e private di trasporto ferroviario e non solo, anche su questo tema, che interessa oltre 100 milioni di persone con difficoltà uditive in Europa. In questo modo, inizieremo anche a dare un significato compiuto alla strategia europea sui diritti delle persone con disabilità, includendo nella categoria non solo i portatori di problemi motori ma anche chi ha degli svantaggi sensoriali. Facciamo quest'ultimo passo in nome dell'uguaglianza e dell'inclusione di tutti i cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Jakop G. Dalunde (Verts/ALE). – Fru talman! Kommissionär Johansson! Det är alldeles för svårt att boka längre resor i Europa med tåg över nationsgränser, trots att efterfrågan på möjligheten att resa hållbart växer kraftigt. Ett exempel på det är att vi i Sverige har en Facebookgrupp vid namn ”Tågsemester”, där 117 000 svenskar samlas kring frågan ”Hur gör man egentligen för att boka en tågresa i Europa?”.

Så kan vi så klart inte har det. Man ska inte behöva lägga timmar på research och pussla ihop en tågresa själv med olika operatörer. Man måste kunna ladda ner en app eller gå in på en webbplats och sedan söka i alla Europas tågbolag och boka en sammanhängande resa – om man känner att ”Jag är i Borås, men jag vill till Venedig”. När man har bokat en sådan sammanhängande resa måste man ju veta att man faktiskt kommer fram, så att en småbarnsfamilj inte står där strandade i Hamburg om det danska tåget gjorde att man blev försenad från Köpenhamn.

Tyvärr löser det här förslaget inte dessa problem. Det finns en del skrivningar som är bra, men tyvärr träder kraven i kraft först om nio år, och även då finns det kryphål. Så länge kan vi inte vänta. Det måste bli möjligt att resa hållbart i Europa nu.

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Szanowna pani komisarz! Kolej, podobnie jak inne środki transportu, boleśnie odczuła skutki pandemii. Proces powrotu do liczby pasażerów podróżujących pociągami przed rokiem 2019 będzie z pewnością trwał miesiące, jeśli nie lata, ale dzięki przyjęciu tego rozporządzenia możemy go znacznie przyspieszyć.

Wprowadza ono korzystne zmiany w wielu obszarach, które wiążą się z podróżowaniem koleją. Dotyczy to między innymi lepszej opieki dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej, które na stacjach kolejowych i peronach wciąż napotykają bariery architektoniczne, ale także prawne.

Zmianom ulegnie także system reagowania na reklamacje w przypadku opóźnienia lub odwołania pociągu, który będzie o wiele korzystniejszy dla pasażerów, także jeśli chodzi o wysokość wypłacanych rekompensat.

Gratuluję panu posłowi Bogusławowi Liberadzkiemu zbudowania kompromisu, który godzi interesy pasażerów i przewoźników, dając tym drugim czas na przystosowanie się do często kosztownych i długotrwałych zmian.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (The Left). – Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, i já samozřejmě vítám, že letošní rok je Evropským rokem železnice. Věřím, že bylo přáním nás všech, pana zpravodaje nevyjímaje, dát tento rok co nejlepší dárek cestujícím, ale obávám se, že jsme ho dali spíš provozovatelům.

Během trialogů jsme až příliš často slyšeli argumenty spojené s ekonomickou náročností pandemie pro provozovatele. Nedostatečně se řešila budoucnost a příliš současnost. A z tohoto pohledu nemohl vzejít dárek hodný Evropského roku železnice a evropských cestujících. Mnohé spotřebitelské organizace se dokonce domnívají že, navržené změny jsou spíše krokem zpět, a to zejména kvůli kombinovaným jízdenkám, široké definici tzv. mimořádných okolností a národním výjimkám.

Žádám vás tedy, abyste bedlivě zvážili a podpořili navržené pozměňovací návrhy, které chtějí co nejvíce zatraktivnit ekologicky šetrný a bezpečný druh dopravy pro současné a budoucí generace.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (NI). – Tisztelt Elnök Asszony! Már tíz évvel ezelőtt - akkor még a közlekedési szakbizottság tagjaként azért harcoltam, hogy a mozgáskorlátozott személyek szabadon, előzetes jelzés nélkül vonatra szállhassanak, vagy elegendő legyen 1–2 órával a vonat indulása előtt jelezni, hogyha segítséget szeretnének kérni a felszálláshoz.

Még mindig nem itt tartunk, de egy kis lépést már tettünk előre. A kitárgyalt kompromisszum szerint 2026. nyarától a jelenlegi 48 óra helyett elegendő lesz 24 órával korábban jelezni az utazási szándékot (az addig hátralévő 5 évben pedig 36 órával korábban). Ez véleményem szerint még mindig túlságosan hosszú idő, ezért támogatom azt a módosító indítványt, ami 12 órára rövidítené a bejelentési kötelezettséget. Azonban annak örülök, hogy a fogyatékossággal élő személyek szükség esetén ingyenesen utazhatnak kísérővel együtt vagy segítő kutyával, ahogy az Magyarországon is biztosított évek óta.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, I am pleased to see that with these new rules, rail passengers will finally have sufficient rights in their travel. This global pandemic has had a devastating impact on international travel, but when flights were cancelled, EU citizens turned to the rights afforded to them by the EU.

Rail is one of the most energy-efficient modes of transport and it makes sense for Europe to promote it as part of a holistic means of making the transport sector more sustainable, but more than that, making Europe more connected. More comprehensive consumer rights and more clarity for rail companies will make rail travel more attractive. Combined with affordability and faster access to information about connections, it will encourage more passengers to opt for rail transport.

There are many positive aspects of these new rules, such as places for bicycles in all trains, the liability of the railway company for the whole journey, and the right to self—reroute. However, I would like to highlight, specifically, the much—improved rights for persons with reduced mobility. For most, the convenience of riding trains is taken for granted, but unfortunately, for many disabled individuals this convenience is just not possible. I hope these new rules will move us closer to easier access for those with reduced mobility. It’s a good step in the right direction.

 
  
MPphoto
 

  Isabel García Muñoz (S&D). – Señora presidenta, señora comisaria, este acuerdo es una prueba más del compromiso de las instituciones europeas para con el ferrocarril, un modo de transporte imprescindible para la cohesión socioeconómica y territorial, que sin duda sale reforzado con el nuevo Pacto Verde.

Comenzábamos el año declarando 2021 como Año Europeo del Ferrocarril y, esta semana, con este acuerdo, damos un paso hacia adelante para democratizar un poco más el viajar en tren y aumentar así su atractivo: más derechos para las personas con discapacidad o con movilidad reducida, a las que se les garantiza un servicio de asistencia con un periodo de preaviso más breve; más derechos para todos los viajeros que sufran retrasos o cancelaciones, a los que se les ofrecerán rutas alternativas, reembolso y asistencia para alojamiento cuando sea necesario; un compromiso claro con la movilidad sostenible, ya que se contará con más espacio para bicicletas, lo que esperamos que impulse también alternativas más sostenibles de turismo; y una obligación para que las empresas aumenten su oferta de billetes combinados, lo que dará confianza y animará a los viajeros.

Felicidades, compañero Liberadzki, por su arduo trabajo en un dosier de tal importancia.

 
  
MPphoto
 

  Kim Van Sparrentak (Verts/ALE). – Madam President, with the agreement on rail passenger rights that is on the table, the full potential of trains for achieving the Green Deal is not tapped into. With a more reliable and comfortable rail service, we could convince many more people to take the train, but this deal will please the rail operators and leave passengers out in the cold.

With this deal, two centimetres of snow can be enough for train passengers not to get compensation. It will still be nearly impossible to book an international trip on one ticket and, if you travel on a regional train, like most commuters, for another five years you might not be eligible for compensation when delayed. Persons with disabilities or reduced mobility won’t be able to participate in society equally, because they still have to book assistance 24 hours in advance, even at big stations.

This deal is not in line with what is necessary to promote sustainable transport, and that is why I call on all colleagues to support the amendments proposed by the Greens, reject this deal and reopen negotiations. Passengers and the planet count on you.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Г-жо Председател, колеги, поздравявам докладчика с навременния и смислен доклад.

Изключително важно е, че поправките на регламента обръщат особено внимание на хората с намалена подвижност. За тях е изключителна трудност използването на автобусния транспорт и единствената алтернатива остават железниците. За съжаление, досега подготовката за придвижване и железопътен транспорт отнема много време и е изключително сложна. Трябва да се заплащат допълнителни такси за придружителите, било те хора или кучета—водачи. Тази поправка е добра стъпка към повишаването на мобилността на тези хора.

За разлика от въздушния транспорт, в железопътния не бяха уредени проблемите, възникващи при закъснение на влаковете. Добре е, че сега се прави разлика между крайградски пътувания и тези на дълго разстояние. Това разграничение ще помогне по-лесно пътниците да могат да си търсят правата и респективно обезщетения при закъснелия железопътен транспорт.

Трябва да се работи и за популяризирането на железопътния транспорт като устойчив, иновативен и зелен вид транспорт, който може да гарантира основни услуги по време на очаквани кризи. Виждаме, че железопътният транспорт има стратегическа роля за свързаността по време на пандемията, която преживяваме, а що се отнася до пътниците, няма по-сигурен и по—безопасен вид транспорт от железниците.

 
  
MPphoto
 

  Dorien Rookmaker (NI). – Voorzitter, de EU maakt soms meer problemen dan ze oplost. Met de wet voor passagiersrechten voor treinreizigers schieten we weer ons doel voorbij. Een vergelijkbare wet voor luchtvaartpassagiers blijkt in de praktijk slecht te werken. Het creëert veel bureaucratie en is daarmee duur. Het werkt daarnaast concurrentievervalsend. Dat geldt vooral voor de compensatie bij vertragingen. Reizigers willen geen compensatie, maar vooral betrouwbaar vervoer.

In 2007 is de EU gestart met het ontwerpen van deze wet die nu voorligt, bijna vijftien jaar geleden. Dat heeft veel geld gekost en het gaat nog meer kosten bij invoering. Daar draait de reiziger natuurlijk weer voor op. Alle energie en geld die we aan deze exercitie besteden, moeten we gebruiken voor de aanleg van betere, snellere en betrouwbaardere treinverbindingen; het doel is immers om het vervoer per spoor te bevorderen, niet om het kostbaarder te maken door bureaucratische rompslomp.

Ik vraag u daarom allen moed te tonen en geheel af te zien van deze wet of de schade te beperken en tegen álle amendementen te stemmen.

 
  
MPphoto
 

  Λουκάς Φουρλάς (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ο τομέας των μεταφορών έχει πληγεί βαθιά από την πανδημία. Είναι, λοιπόν, ανάγκη να καταστούν τα ταξίδια με τρένα ελκυστικότερα, αλλά και γενικότερα οι συγκοινωνίες να εκσυγχρονιστούν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα ήθελα να εστιάσω την παρέμβασή μου στη μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Οι συγκοινωνίες πρέπει να είναι με τέτοιον τρόπο διαμορφωμένες ώστε να βελτιώνουν την καθημερινότητα όλων μας και όχι να τη δυσκολεύουν. Έχω επανειλημμένα τονίσει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν πλήρως τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και να υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να ζουν ισότιμα στην κοινωνία. Αυτό εξάλλου κατοχυρώνεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Με τους νέους κανόνες γίνονται κάποια αποφασιστικά βήματα. Σημειώνω στα θετικά τη μείωση της προθεσμίας για την αίτηση παροχής βοήθειας σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που επιθυμούν να ταξιδέψουν, από 48 σε 24 ώρες. Επιτακτική, εξάλλου, είναι και η ανάγκη να υπάρχουν εξειδικευμένοι σύνοδοι οπότε χρειάζονται. Επιμένω σε αυτό το θέμα, διότι χωρίς το δικαίωμα της πρόσβασης στερούμε από τους συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα το δικαίωμα στη μετακίνηση, στην υγεία, στην εργασία, στη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Τους στερούμε το δικαίωμά τους στη ζωή και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președintă, doamnă comisară, stimați colegi, reformarea a regulamentului privind drepturile și obligațiile pasagerilor din transportul pe cale ferată era de mult așteptată. A debutat în 2017, a fost o muncă de mai bine de trei ani. Sigur, s-a ajuns la un compromis. Poate ne-am fi dorit mai mult, însă trebuie să recunoaștem că, cu contribuția membrilor Comisiei TRAN, cu ajutorul raportorului - și îl felicit pe această cale - am obținut drepturi suplimentare pentru pasageri.

Sigur că trebuie să fie un balans între drepturile industriei și ale pasagerilor, dar mă bucur foarte mult că au fost cuprinse drepturi pentru pasagerii cu mobilitate redusă, că s-a introdus forța majoră, că s-au introdus despăgubiri pentru cei care au peste 100 de minute întârziate și trebuie să spun că da, noi, Comisia pentru transport și turism, al cărei membru sunt, am confirmat acordul obținut, încă din octombrie 2020. Sper ca plenara să voteze pentru că, iată că, în Anul european al transportului pe cale ferată, vom avea drepturi suplimentare pentru pasageri.

 
  
MPphoto
 

  Στέλιος Κυμπουρόπουλος (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, οι καλύτερες ιστορίες ξεκινούν ως εξής: περνούσα τυχαία έξω από τον σταθμό, αγόρασα εισιτήριο για το αμέσως επόμενο τρένο και ανέβηκα χωρίς να ξέρω τον προορισμό. Σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν ο πρωταγωνιστής έχει κινητική βλάβη δεν θα μπορέσει καν να μπει μέσα στον σταθμό. Σε αρκετές δεν θα μπορεί γενικότερα να επιβιβαστεί σε οποιοδήποτε τρένο όσο και αν το έχει προγραμματίσει από πριν, ενώ στις περισσότερες θα του ζητήσουν να πάρει το τρένο μετά από δύο ημέρες για να έχουν τον χρόνο να προετοιμαστούν για την επιβίβασή του. Το αξιοσημείωτο είναι ότι —τις περισσότερες φορές— ακόμη και μετά από δύο ημέρες δεν θα έχει γίνει καμία ιδιαίτερη προετοιμασία. Η πρωτοβουλία DiscoverEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και προτείνει στους νέους να μετακινηθούν και να γνωρίσουν την Ευρώπη, δυστυχώς δεν λαμβάνει υπόψη πολλούς ανάπηρους νέους.

Αγαπητοί συνάδελφοι, το ανάπηρο άτομο δεν μπορεί να αξιοποιήσει τον σιδηρόδρομο ως το πιο αξιόπιστο και οικονομικότερο μέσο μεταφοράς, αφού η νομοθεσία που ψηφίζεται καθημερινά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο φαίνεται πως στην πράξη δεν επαρκεί. Ακόμα και αν ο ανάπηρος επιβάτης δεν καταφέρει ποτέ να γίνει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας που σας περιέγραψα, ας διασφαλίσουμε τουλάχιστον μια ανεκτή λειτουργική οικουμενικότητα των κανονισμών που διέπουν τους σιδηροδρόμους για κάθε επιβάτη. Αγαπητή Επίτροπε, το 2021 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων. Ας αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 

  Петър Витанов (S&D). – Г-жо Председател, комисари, за средностатистическия пътник, който ходи на работа с влак, 15 минути закъснение могат да бъдат фатални, защото е заплашен от санкция, дори от уволнение, от своя работодател.

През 2017 г. в България закъснението на влаковете е 20 400 часа или две години и четири месеца. Споменавам 2017 г. неслучайно, това е годината, откогато датира предложението на Комисията, което ще гласуваме днес. С постигнатото споразумение въвеждаме минимални общоеднакви права за всички пътници в Европейския съюз.

Справедливо решение е пренасочването на пътници при определено закъснение. Клаузата форс мажор, която вменява допълнителна отговорност на железопътните компании, също е справедливо решение. Хората с намалена подвижност, беше споменато, ще се радват на подобрени условия във влаковете, а железопътните компании ще бъдат насърчавани да използват комбинирани билети.

Затова призовавам: колеги, подкрепете това предложение, проявете отговорност към всички онези, които пътуват с влак ежедневно.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Lexmann (PPE). – Pani predsedajúca, hoci vítam, že bola dosiahnutá táto dohoda o prepracovanom znení nariadenia, myslím si, že mohla byť ambicióznejšia.

Osoby so zdravotným postihnutím sa dlhodobo stretávajú s bariérami, a to sa týka aj vlakovej prepravy, keď potrebu asistencie musia nahlásiť desiatky hodín pred cestou.

V dohode bola síce táto lehota skrátená o polovicu, avšak opäť s možnosťou výnimky.

A práve tieto výnimky, či už v podobe možného predĺženia lehôt, úplného vyňatia niektorých spojov, či dlhé implementačné lehoty, spôsobujú, že hoci mala táto zmena viesť k väčšej inkluzívnosti, výsledok zanecháva pocit polovičatého úspechu. Najmä keď vidíme, že v niektorých členských štátoch sú lehoty maximálne tri hodiny a fungujú bez problémov.

Drahí kolegovia, zaviazali sme sa k plnej prístupnosti a inkluzívnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, a pritom v deklarovanom cieli zapojiť osoby so zdravotným postihnutím do spoločnosti a umožniť im využívať ich plný potenciál bránime prostredníctvom našich vlastných rozhodnutí.

A tak aj táto dohoda zostáva, do určitej miery, premárnenou príležitosťou.

 
  
MPphoto
 

  Ylva Johansson, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank the honourable Members for their contributions to this interesting debate, and the Commission looks forward to finalising the legislative process on this file with this fair, balanced and workable text.

Let me also clarify some points that have been raised in the debate today. It’s not correct that the agreement provides for rerouting to be after 100 minutes in the future. The general rule on rerouting remains 60 minutes. The 100 minutes concerns the right to self—rerouting, which is in the interests of the passenger. Force majeure does not apply for a bit of snow, but only in severe weather conditions.

As many of you have stressed, attracting more people to choose rail for their transport is central to achieve European Green Deal goals. The modernised rules of rail passengers’ rights will be an important step towards improved European passengers’ rights legislation and particularly important, as many of you have stressed, in this European Year of Rail 2021. Therefore, I once again would like to thank you for all the good work on this important file.

 
  
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie sie w czwartek 29 kwietnia 2021 r.

 
Last updated: 16 May 2024Legal notice - Privacy policy