Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2585(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000017/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000017/2021 (B9-0017/2021)

Συζήτηση :

PV 10/06/2021 - 13
CRE 10/06/2021 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 84k
Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13. Αυτισμός και απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission betreffend Autismus und inklusive Beschäftigung von Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen und José Gusmão im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (O-000017/2021 – B9-0017/2021) (2020/2585(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Lucia Ďuriš Nicholsonová, author. – Mr President, let me start with a story.

Kate is an eight—year—old child with middle hard autistic spectrum disorder. Kate’s mother is a hairdresser from a very small Slovak village, and she is a single mother. When Kate was two and a half, she was diagnosed with autism by a paediatrician. ‘So what do I do now?’ her mother asked. ‘So now you have to find a therapist’ the doctor said. ‘Where?’ – ‘Well, that I cannot tell you. There are none available in our district’.

As Kate’s mother was looking for help among doctors, one of them advised her ‘you know, in this country it is better to place autistic children in an orphanage’. The closest therapist was 90 kilometres away from Kate. There was no pre—school facility in their district that would accept autistic Kate. A retired neighbour took care of Kate while her mother was working, so the family was very low on money. The income hardly covered the rent and the babysitting.

When the therapist finally called after a year on a waiting list, Anna had to refuse the therapies because she did not have money for that. So now Kate is in a special school. Her mother has to drive her 40 kilometres every single day, and Kate does not thrive. She actually struggles. She struggles at school and she struggles at home and she will struggle for the rest of her life.

This is the sad result of unavailable therapies and early childhood intervention services. Sadly, this is a very common picture of the situation of a family with autistic children in many Member States. Autism is a very complex, lifelong disability. Each affected person experiences it differently. An estimated five million people in Europe are on the autism spectrum, facing a high level of discrimination in their daily lives. People on the autism spectrum, even those considered to be high—functioning, have poor employment outcomes. It is unacceptable that the estimated employment rates for people with autism in Europe is less than 10%, far below the employment rate of persons with disabilities. They are highly exposed to the risk of poverty and social exclusion. So we need to act now. We need to ensure that people on the autism spectrum have quality and inclusive employment with equal pay as for persons without disabilities. It is their right.

Therefore, I ask the Commission what it intends to do to improve the prospects for personal development and the employment outcomes of autistic people, specifically with regard to protection and the legal frameworks covering social security, working conditions, minimum wages and non—discrimination in institutions. What concrete measures does the Commission propose in order to take into account the quality of life, diversity of the situation and the needs of persons on the autism spectrum and the effects of the pandemic and of the intersection or discrimination they face in their daily lives?

Reasonable accommodation is key both in education and training as well as in employment. We need modified recruitment procedures. We need autism awareness training for employers and co—workers. This is absolutely essential. However, the lack of disaggregated data is a barrier to developing and evaluating effective policies and improving their situation. Until 2015, no data on autism was collected at EU level. Eurostat has still no data on autism. How concretely will the Commission improve and ensure the collection and monitoring of quality disaggregated data of the employment situation of autistic people, including those with co—occurring conditions, other disabilities and in institutions and sheltered settings ?

All persons on the autism spectrum have equal rights in all fields of life, and they are entitled to rights to dignity, equal treatment, independent living, autonomy and full participation in our societies, respecting and valuing their input to the social and economic progress in the EU. However, regrettably, there are still many obstacles to overcome in order to make this a reality. It is absolutely high time to act now.

 
  
MPphoto
 

  Helena Dalli, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, the European Commission is committed to protecting and promoting the rights of persons with disabilities, including, of course, those on the autism spectrum. In doing so, we focus on areas where EU action can bring the highest added value, and we call on Member States to take action in their areas of responsibility, in line with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

In addition, the European Pillar of Social Rights recognises the right of persons with disabilities to equal treatment, and opportunities, and to support ensuring a life, and dignity, and participation in the labour market and in society.

The Strategy for the Rights of Persons with Disabilities, adopted by the Commission in March, takes into account the diversity of disability, which is sometimes invisible. This is often the case for people on the autism spectrum. For them, full inclusion in society is not obvious. Challenges are perpetrated by persistent negative stereotypes and prejudices. In some cases, discriminatory practices in the workplace create major obstacles for persons with autism. Children on the autism spectrum struggle to find inclusive and accessible educational environments responding to their needs.

What can the Commission do to contribute to tackle these problems? The Commission will present this coming year a package to improve labour market outcomes for persons with disabilities. This will help strengthen the capacities of public employment services, promote hiring perspectives, reasonable accommodation and vocational rehabilitation.

Persons with disabilities, including persons on the autism spectrum, are among those with a higher probability of being minimum wage or low wage earners. The Commission has presented a proposal on adequate minimum wages to reduce wage inequalities and strengthen incentives to work, including for persons with disabilities.

The Strategy for the Rights of Persons with Disabilities will also provide accessible and inclusive education, starting from early childhood education and care, and teacher education systems. In addition, the European Child Guarantee will contribute to effective and free—of—cost access to key services, including childcare, healthcare and education for children in need and who have a disability.

EU instruments such as the European Social Fund Plus, the European Regional and Development Fund, the Recovery and Resilience Facility, the Renovation Wave and the Technical Support Instrument will make an important contribution to de—institutionalisation, independent living and inclusion in the community.

The Commission will also foster disability—inclusive implementation of other funding instruments, such as Erasmus+, InvestEU, and Horizon Europe. The Citizens, Equality, Rights and Values Programme will support the work of organisations of persons with disabilities, including those focusing on autism.

In relation to data collection and indicators, the Commission intends to develop, at the latest by 2023, new disability indicators, supporting those in the EU Social Scoreboard and the Sustainable Development Goals.

We also call on Member States to establish targets for increasing the employment rate of persons with disabilities. This will help achieve the 2030 employment target, proposed in the European Pillar of Social Rights Action Plan and widely supported at the Porto Social Summit.

Once formally endorsed by the Council, the revised Social Scoreboard will reflect the situation in the Member States, hopefully, as proposed by the Commission, including the disability employment gap as a headline indicator.

We also call on Member States to set targets for the participation of adults with disabilities in learning. More detailed information and data on particular disabilities are available thanks to the work of EU—level organisations for persons with disabilities, supported by the European Commission, including those focusing on autism.

The concrete measures proposed in the Strategy, and its intersectional approach, will help address the diverse situation of persons on the autism spectrum in synergy with other EU equality strategies. To that effect, we will continue to cooperate with the relevant stakeholders, such as Autism—Europe.

This organisation, supported by the Commission, released last December a report on the impact of COVID—19 on autistic people and their families in Europe. Autism—Europe also pays particular attention to the intersection of discrimination in employment and education, as demonstrated by their campaign ‘I can learn, I can work’.

By supporting such organisations, the Commission makes sure that persons with disabilities can share their views on EU policies to improve the situation, and take into account the specificities of certain disabilities.

 
  
MPphoto
 

  Stelios Kympouropoulos, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I would say to Commissioner Dalli that the voice of autistic people is not widely heard in our societies. This leads to the misconception that autistic persons don’t wish to work, to get educated, to live their lives to the fullest and, eventually, to the deprivation of their fundamental rights.

We’re discussing today inclusive employment, when there there’s no real employment at all for most autistic and intellectually impaired people.

According to a common stereotype, disabled persons work merely to feel functional, happy and involved, so some kind of unpaid or underpaid job should be just fine for us. The shocking news is that we need a wage in order to make a decent living – and this is not the case for the ones lacking legal capacity. The EU has to lead by example and lay the foundation towards restoring legal capacity with forms of supported decision—making.

But even when the problem is solved, the risk of segregated employment will still remain.

I am afraid that the new EU Disability Strategy’s strong emphasis on social enterprises will lead many Member States to believe it is the only way of employment for disabled and autistic people.

To the contrary, we should do our best to ensure disabled people’s access to the open labour market and inclusive employment instead of only promoting employment in a protected, segregated environment or social enterprises.

But most importantly, we need to give voice to these voiceless parts of our society and carefully listen and act upon the concerns.

 
  
MPphoto
 

  Pierfrancesco Majorino, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Lucio Moderato, psicoterapeuta italiano che ha dedicato la vita allo studio dell'autismo, ha usato parole che per me dicono tutto: "Non c'è un autismo uguale all'altro e quindi non c'è un intervento esclusivo e standardizzato da attuare".

Parto da qui perché tengo molto a questo concetto. Esso vuole dire che dobbiamo guardare alla persona, alla sua singolarità, alla condizione soggettiva, ai suoi bisogni. Del resto era quello che ci esortava e ci esorta a fare la Convenzione ONU sui diritti, lo sottolineo diritti, delle persone con disabilità.

Bisogna scommettere sulla persona, non rinchiuderla, non contenerla. "Non rinchiuderò mai mio figlio", ha recentemente dichiarato Gianluca Nicoletti, scrittore e padre di un ragazzo autistico, che si batte per realizzare progetti pienamente inclusivi. Dobbiamo infatti sapere che ogni volta che noi, che abbiamo responsabilità, immaginiamo di rinchiudere la fragilità, lo facciamo perché pensiamo di risolvere il nostro problema, non quello della cittadina o del cittadino con autismo e delle loro famiglie, che vanno aiutate e sostenute, accompagnate.

Portando qui in questa istituzione gigantesca la piccola e spesso invisibile storia di tanti cittadini con autismo, dobbiamo scommettere su politiche robuste, su un piano organico, come ha detto la Commissaria, ben finanziate, non marginali. Abbiamo questa enorme responsabilità e diciamocela tutta: nella nostra Europa, così tanto illuminata, ci sono troppi paesi nei quali le famiglie che fanno i conti con l'autismo hanno l'impressione di essere state lasciate sole.

Dai momenti passati a scuola, nel tempo libero a quelli sui luoghi di lavoro dobbiamo scommettere su due cose: dare punti di riferimento certi, servizi pubblici di qualità e costruire politiche di ampio respiro che riescano a esaltare le capacità delle cittadine e dei cittadini. In particolare, sulla questione dell'inclusione lavorativa, dobbiamo partire da un principio: le persone con autismo che possono lavorare hanno il sacrosanto diritto di fare lavori veri e dignitosi e non piccole occupazioni marginali ghettizanti.

Sappiamo che ci sono storie molto belle di lavoro vero, di qualità, luoghi dove tutti possono stare bene, ma esse non possono essere delle gocce nel mare, delle eccezioni che confermano la regola. Oggi, in Europa, circa 5 milioni di persone rientrano nello spettro dell'autismo. Molte di loro subiscono discriminazioni, anche nel mondo dell'occupazione, e povertà, esclusione sociale, abbandono scolastico sono rischi concreti all'ordine del giorno.

Siamo nel pieno della ricostruzione post pandemia e quest'Aula è stata fondamentale per l'ideazione e l'adozione di Next Generation EU. Ecco, pure quelle risorse, insieme alle altre, devono andare a sostenere anche progetti che ci facciano fare un vero salto di qualità su tutta l'area dell'inclusione sociale.

La Commissione europea e gli Stati membri hanno dunque davanti, non alle loro spalle, un gigantesco lavoro da fare nel nome dei diritti e nel nome della dignità della persona.

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Pîslaru, în numele grupului Renew. – Domnule președinte, doamnă comisar Dalli, dragi colegi, în ziua de astăzi orice dizabilitate este un obstacol în plus pentru a accesa educația și oportunitățile de a te angaja. Autismul afectează comunicarea și relaționarea cu cei din jur însă cu toate acestea persoanele cu autism dispun de un set de abilități extraordinare. Am avut ocazia să cunosc persoane care sunt cu tulburări de spectru autist și m-au impresionat cu modul în care interacționează, cu emoția pe care o pot înțelege, capacitatea de calcul și de a putea pune problemele. Toate aceste lucruri ne fac să înțelegem că situația precară în care ne aflăm acum în ceea ce privește oportunitățile de angajare pentru persoanele cu dizabilități, în general și în special cele cu tulburări din spectrul autist, sunt în mare măsură declanșate de ignoranța din societate, de faptul că nu înțelegem poate care sunt problemele, nu înțelegem modul în care le putem soluționa și pentru aceasta avem nevoie de o acțiune comună, atât în sectorul public, în sectorul privat și în sectorul neguvernamental.

Să începem cu sectorul public. Este vital ca persoanele care sunt cu tulburări din spectrul autist să nu fie segregate. Este vital să le acordăm serviciile necesare pentru ca viața lor să poată fi derulată astfel încât să aibă acces la educație și la competențe. Și mai este vital, pentru că asta este un lucru foarte important, ca sectorul public să fie un bun angajator. Degeaba ne uităm și dăm indicații sectorului privat dacă sectorul public nu dă un prim exemplu, dacă instituțiile europene, bunăoară Parlamentul European chiar, nu angajează sau nu sunt deschise să angajeze persoane care sunt cu tulburări din spectrul autist.

Trecând la sectorul privat, aici avem într-adevăr un pas important de făcut. Trebuie să atragem sectorul privat, să-l angrenăm în aceste oportunități. Cred că este în special important să nu mai vedem persoanele cu spectrul autist care cumva să fie împinse către locuri de muncă dedicate, segregate, ci să putem într-adevăr crea oportunitățile pentru întreg sectorul antreprenorial, întreg sectorul corporatist și este foarte important că aceasta este o soluție care aduce câștig pentru toată lumea.

Sectorul non-guvernamental poate face cele mai multe lucruri astăzi pentru aceste persoane și aș vrea să-i felicit pe toți cei care, la firul ierbii, lucrează cu aceste persoane, organizații non-guvernamentale, societate civilă. Este o muncă extraordinară și asta ar trebui să facem, să vă încurajăm și să scalăm bunele practici pe care le dezvoltați. Atâta timp cât nu dispunem de o piață de muncă incluzivă, nu putem vorbi de o uniune a egalității. Mediul privat trebuie să aibă un rol activ, dar mediul public și sectorul non-guvernamental trebuie la fel să participe pentru a avea într-adevăr o piață de muncă pregătită.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Langensiepen, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte, liebe Helena Dalli! Lasst uns heute über Autismus sprechen! Was wissen wir eigentlich über Autismus? Häufig ziemlich wenig. Autismus ist nämlich nicht sichtbar. Häufig hat man aber Bilder von Menschen im Kopf – das sind doch die, die Hochbegabten, die nie lachen, die irgendwie ein bisschen strange sind, die leicht stoisch durch die Gesellschaft laufen. Ach, und dann gab es ja noch diesen Film, Rain Man mit Dustin Hoffman. Da fällt uns Autismus doch wieder ein. Das war’s dann aber auch schon.

Aber beginnen wir doch mal mit ein paar Zahlen. Schätzungsweise gibt es 5 Millionen Menschen in Europa mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Und nein, sie leiden nicht unter Autismus.

Menschen mit Autismus, auch solche mit überdurchschnittlichem Bildungsniveau, sind unverhältnismäßig stark von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Beschäftigungsquote liegt unter 10 % und damit weit unter den Quoten von 47 % bei Menschen mit Behinderung und von 72 % bei Menschen ohne Behinderung. Sie arbeiten meist in Teilzeit oder im Niedriglohnsektor, in unterqualifizierten Stellen oder in betreuten Einrichtungen, den Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Den Weg zur Arbeitswelt versperrt, wie so oft, das Anders-Sein.

Autistische Menschen haben in erster Linie eine Wahrnehmungsstörung ihrer Umwelt, die es ihnen schwierig macht, Emotionen von anderen Menschen zu deuten. Das bedeutet aber nicht, dass sie in einer anderen Welt leben und isoliert werden wollen. Als Verfasserin des Berichts über Gleichstellung in Beruf und Beschäftigung, der Anfang des Jahres mit großer Mehrheit angenommen wurde, fordern wir die Mitgliedstaaten dazu auf, mehr für Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt zu tun.

Über Jahrzehnte haben die EU-Mitgliedstaaten aus Kostengründen und Mangel an politischem Willen und Sichtbarkeit es präferiert, behinderte Menschen in separate Einrichtungen zu stecken. Oh Gott, es war ja auch so praktisch. Das Wegschließen, Wegsperren bis sogar hin zur Ermordung behinderter Menschen hat eine lange, traurige, bishin tabuisierte Geschichte in Europa. Nobody knows.

Das Separieren von Menschen mit Behinderungen aus der sogenannten Mehrheitsgesellschaft widerspricht der UN-Behindertenrechtskonvention und dem damit verbundenen Artikel 27. Vor über zehn Jahren hat die EU die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen unterzeichnet und sich klar zur gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsleben mit gleichen Rechten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie die von nichtbehinderten Menschen verpflichtet.

Statt pauschal den Weg in eine Richtung zu vermitteln, müssen wir Karrierewege individuell fördern, auch hochqualifizierte Arbeiten. Genau das fordert mein Bericht: stärkere Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Autismus, aber auch für Unternehmen. An gezielter Unterstützung mangelt es nämlich sehr – gerade für Menschen mit Autismus.

Laut einer Umfrage der National Autistic Society in Großbritannien aus dem Jahr 2018 mangelt es an angemessener Unterstützung. 42 % der autistischen Erwachsenen geben an, dass sie Unterstützung bei der Arbeit benötigen, aber nur 12 % erhalten diese auch. Der Grundsatz 4 der Europäischen Säule sozialer Rechte ist der aktiven Unterstützung der Beschäftigung gewidmet, da jeder das Recht auf rechtzeitige und maßgeschneiderte Unterstützung hat, um die Aussichten auf Beschäftigung und Selbstständigkeit zu verbessern. Diesen Grundsatz müssen wir sicherstellen, gerade jetzt in Pandemiezeiten.

Entlassungen und die Einstellung von Unterstützungsleistungen haben für autistische Menschen dramatische Folgen. Nach der Pandemie ist es wichtig, eine Bestandsaufnahme der neuen Online-Arbeitspraktiken zu machen, die autistischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugutekommen können und helfen könnten, ihre Beschäftigung zu sichern. Im neuen Resilienz- und Investitionsplan der EU müssen die Bedürfnisse von autistischen Menschen und ihren Familien berücksichtigt werden. Finanzielle Unterstützung, z. B. Steuergutschriften, müssen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bereitgestellt werden, damit diese bei Bedarf die notwendige Ausrüstung und Unterstützung für Telearbeit bereitstellen können.

I can learn and I can work ist der Slogan der Kampagne von Autism Europe. Jeder Mensch in der Gesellschaft, ob er autistisch ist oder nicht, hat bestimmte Stärken, die genutzt werden können, um in der Ausbildung voranzukommen und einen erfolgreichen Zugang zu Beschäftigung zu finden. Es muss nur gezielt unterstützt werden.

Außerdem fordern wir, verbindliche Gesetze für angemessene Vorkehrungen am Arbeitsplatz zu erlassen, die die Bedürfnisse autistischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berücksichtigen. Hier brauchen wir klare EU-Leitlinien für ein Ende von Barrieren beim Zugang zu Information und Kommunikation, aber auch eine echte Harmonisierung des Begriffs „Behinderung“. Was bedeutet das eigentlich, um für alle die EU-Freizügigkeit zu sichern und sicherstellen zu können? Seht uns Menschen mit Behinderung als Kundinnen und Kunden, als Gäste und nicht als Last, die Kosten sicherstellen!

Der Zugang zu Bildung ist ein Schlüsselfaktor für Inklusion. Die meisten autistischen Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf befinden sich weder in der formalen Bildung noch in der Beschäftigung, in der Ausbildung, oder werden in den Statistiken nicht erfasst, da sie in Einrichtungen leben. Das Niveau der Unterstützung für autistische Lernende in der inklusiven Bildung auf allen Ebenen ist begrenzt, und wenn vorhanden, oft unzureichend.

Was wir immer feststellen: Diskriminierung in der Arbeitswelt kann nicht einzeln betrachtet werden, sondern hängt immer mit der Diskriminierung in anderen Lebensbereichen zusammen. Wenn wir in anderen Bereichen Inklusion vorantreiben, kommt dies auch dem Arbeitsmarkt zugute. Wer in der Schule bereits eine Freundin mit einer Autismus-Störung, mit einer Behinderung hat, wird auch den autistischen Mitarbeiter, die autistische Mitarbeiterin als Kollegen sehen.

Als Europäische Union müssen wir die EU-Mitgliedstaaten daran erinnern, ihre Verpflichtungen gegenüber Menschen mit Behinderungen und Autismus-Störung nachzugehen in allen Bereichen. Dieses Jahr hat die EU-Kommission die neue Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen vorgestellt. 2022 soll ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation folgen. Personen mit einer Autismus-Störung müssen hier gezielt mitberücksichtigt werden. Im Gesetzgebungsprozess müssen Menschen mit Autismus und ihre Organisationen wie Autism Europe aktiv involviert werden. In der EU-Disabilities-Intergroup des Parlaments fordern wir deshalb auch eine gesonderte Abteilung im Europäischen Parlament, um die UNBRK zu prüfen.

Der Knackpunkt und die große Lücke für starkes EU-Handeln im Bereich Inklusion bleibt aber immer noch der Mangel eines rechtlichen Rahmens zur Nicht-Diskriminierung. Was ist mit der Antidiskriminierungrichtlinie, der fünften? Seit nunmehr 13 Jahren wird sie im Rat blockiert, unter anderem von Deutschland. Vielen Dank für nichts – in dem Fall. Deshalb meine immerwährende Forderung: Die Blockadehaltung gegenüber der fünften Antidiskriminierungsrichtlinie muss aufgehoben werden, denn die Blockade im Europäischen Rat ist einfach nur eine Schande für die Europäische Union.

 
  
MPphoto
 

  Guido Reil, im Namen der ID-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet Autisten als Menschen mit einer besonders tiefgreifenden Entwicklungsstörung. Und trotz dieser tiefgreifenden Entwicklungsstörung haben Autisten viele Stärken – Stärken, die auf dem Arbeitsmarkt eine große Bereicherung sein könnten.

Zu diesen Stärken gehören beispielsweise eine ungewöhnliche Denkweise, die zu innovativen Lösungsansätzen führen kann, das rationale Treffen von Entscheidungen, eine hohe Intelligenz und räumliche Logik, ein überdurchschnittliches Erinnerungsvermögen, Ehrlichkeit, Sensibilität, eine hohe Motivation und Zuverlässigkeit, eine gründliche und präzise Arbeitsweise, ein sehr gutes Zahlenverständnis und ein gutes analytisches Denken.

Und trotz all dieser Stärken sind 90 % der erwachsenen Autisten arbeitslos, ohne Beschäftigung. Das ist ein Skandal, das ist wirklich ein Skandal. Hier muss viel geforscht werden, denn wir wissen viel zu wenig über diese Krankheit, und das Wenige, was wir wissen, kommunizieren wir viel zu schlecht.

Die meisten Autisten sehen sich selber auch nicht als behinderte Menschen, und viele Arbeitgeber haben einfach viel zu wenige Informationen. Schon der Zugang zu Arbeit, das Bewerbungsgespräch, wird zum Riesenproblem, denn die Antworten, die Autisten geben, sind nicht wirklich die Norm. Arbeitgeber glauben manchmal, da sitzt einem jemand von einem anderen Planeten gegenüber.

Die Arbeitsverhältnisse, die Räumlichkeiten müssen angepasst werden. Großraumbüros sind zum Beispiel absolut unmöglich.

Dann wäre die Feststellung des Grades einer Behinderung ein wichtiges Signal, eine wichtige Möglichkeit. Die gibt es. Aber erst einmal muss der Autist das auch wollen, und zweitens ist die Feststellung gerade in diesem Bereich extrem schwierig.

Es gibt also viel zu tun. Wir müssen endlich mehr forschen, und wir müssen mehr darüber reden. Aber dennoch gibt es auch Hoffnung. Ausgerechnet die COVID-Krise hat im Prinzip etwas Gutes gemacht: Wir reden immer mehr über Home Office, und Autisten sind besonders PC- und IT-sensibel und haben da riesige Fähigkeiten. Und hier bietet gerade Home Office eine Riesenmöglichkeit und -chance.

 
  
MPphoto
 

  Margarita de la Pisa Carrión, en nombre del Grupo ECR. – Señor presidente, los trastornos del espectro autista son un grupo de afecciones diversas. A pesar de que en muchos países no existen registros oficiales, sí sabemos que el número de casos diagnosticados se está incrementando de forma importante. Una de las principales dificultades es la escasez de conocimientos sobre este trastorno y sobre las causas que lo provocan. Resaltamos la importancia de que la Unión invierta en investigación en este sentido.

Aunque la edad de detección varía de unos casos a otros, hay señales de alarma que nos indican la necesidad de una valoración exhaustiva. Es preciso alentar a los Estados miembros para poder realizar un diagnóstico lo antes posible en los niños. Muchas veces los padres recurren inquietos a los sistemas de salud sin recibir una respuesta. El pronóstico y la evolución de una persona con TEA tienen relación directa con la atención recibida y con el momento en el que esta se inicia. Una persona que tiene acceso a una atención especializada y adaptada a sus características desde una edad temprana tiene más y mejores posibilidades de desarrollo, calidad de vida y óptima inclusión social.

Adaptar el tipo de escolarización a las necesidades individuales de cada niño es un mínimo que deberían atender todos los sistemas educativos de todos los Estados miembros, especialmente para los alumnos con TEA. La coexistencia de la escolarización especializada, la combinada y la ordinaria con intervención y recursos —¡recursos!— suficientes de calidad para el alumnado con TEA es imprescindible como medida que fomenta una mayor inclusión de estas personas. Denunciamos, en este sentido, la tendencia de muchos países, como España, hacia una educación igualitaria sin recursos para atender situaciones especiales y sin respetar la opinión de los padres.

La Unión puede representar una oportunidad de intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros para ofrecer mejores oportunidades a las personas con TEA y reducir todas sus barreras. Aprovechémosla. Para mejorar su situación, es preciso evitar la tentación ideológica que se esconde detrás del término «discriminación», auténtico mantra de esta legislatura parlamentaria que nos lleva al enfrentamiento y al victimismo, lo que sucede con el ambiguo término de «discriminación interseccional», que destruye cualquier posibilidad de igualdad.

Es conveniente, por el contrario, enfocar la cuestión desde un punto de vista científico, solucionando las dificultades prácticas y reales con las que se encuentran estas personas. Les animamos a que establezcan comunicación constante con las instituciones que conviven con estas personas y las representan para poder materializar las soluciones más convenientes.

La inserción laboral de estas personas es un reto que nos atañe a todos y es una necesidad para enriquecernos con su valor en la sociedad. El alto nivel de desempleo de estas personas nos indica la poca capacidad que estamos teniendo para darles el apoyo que necesitan a lo largo de su vida. Identifiquemos las fortalezas de estas personas para lograr encontrar los puestos de trabajo donde estos perfiles puedan encajar en el mercado laboral. Estudios demuestran que los trabajos digitales de gran dificultad y demanda pueden ser desempeñados con mayor excelencia por personas con TEA.

Aportémosles la información especializada para capacitarlas en las diferentes áreas de desarrollo profesional y personal. Estas personas deben reforzar la dimensión emocional y social y las habilidades de comunicación.

 
  
MPphoto
 

  José Gusmão, em nome do Grupo The Left. – Senhor Presidente, os números do emprego mostram que existe uma discriminação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e, dentro dessa discriminação, uma discriminação ainda maior das pessoas com deficiência intelectual e, neste caso, das pessoas autistas.

Alfredo Einstein - sobre quem se especula ter sido ele próprio uma pessoa autista - disse uma vez que era mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E essa é a realidade da ignorância sobre a diversidade que existe dentro do espectro do autismo. Uma ignorância que leva a que sejam ignoradas capacidades, por vezes até extraordinárias, que condena as pessoas autistas a uma marginalização em toda a vida social e, muito particularmente, no mercado de trabalho.

Uma marginalização em setores institucionais, uma marginalização nas condições e na remuneração pelo seu trabalho, mas, sobretudo, uma marginalização através do desemprego massivo de que são alvo. Para isso precisamos de políticas que sejam ativas, políticas que exijam dos Estados, das instituições públicas e também das instituições privadas, sobretudo das maiores, políticas de quotas e de integração de pessoas autistas nos seus quadros.

Para isso é preciso que haja também políticas de formação para empregadores para que possam essas instituições integrar adequadamente as pessoas autistas. Da mesma forma como temos políticas públicas para remover as barreiras arquitetónicas às pessoas com deficiência motora, precisamos de ter políticas públicas para remover as barreiras culturais e organizacionais à integração no mercado de trabalho das pessoas com deficiência intelectual.

Precisamos também de fazer do paradigma da vida independente a política para a deficiência na União Europeia e sabemos que há Estados muito desiguais de desenvolvimento desta política. O meu país é um dos mais atrasados na União Europeia a este nível. Precisamos de educação na primeira infância até formação profissional na vida adulta para as pessoas autistas e precisamos também de serviços de apoio à vida independente que sejam compatíveis com o exercício de uma atividade profissional e com o desenvolvimento de uma carreira profissional plena.

Isto é possível, mas precisamos que as instituições que legislam, as instituições que governam, sejam as primeiras, sejam as primeiras a aplicar estes princípios. Precisamos de uma integração no mercado de trabalho geral, uma integração plena no mercado de trabalho e isso deve começar nas instituições públicas e deve ser construído no conjunto da sociedade.

Vamos a isso!

 
  
MPphoto
 

  Chiara Gemma (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mio intervento di oggi voglio portare la voce di Lorenzo, Nicolò, Francesca, Giuseppe e Nico e di tutti quei ragazzi che ho avuto modo di conoscere in questi mesi, nel corso di una campagna che ho avviato in ascolto delle associazioni e delle famiglie di persone affette da disturbi dello spettro autistico.

Insieme ci stiamo battendo soprattutto per garantire tutela e assistenza ai soggetti adulti perché, purtroppo, una volta raggiunta la maggiore età diventano invisibili e vivono in una condizione di totale isolamento. Per loro bisogna individuare un percorso da seguire, sia a livello di inserimento professionale che per quanto riguarda le terapie farmacologiche. Nell'ottica di un inserimento lavorativo chiediamo una progettualità individualizzata, che sia rispettosa delle capacità e delle inclinazioni individuali di ciascuno. Soprattutto, però, siamo convinti che serva una rivoluzione culturale, ripeto rivoluzione culturale, per educare alla differenza individuale. Ricordiamoci che l'autismo non è un mondo a parte, ma è parte di questo mondo. Diamo alle persone con autismo l'opportunità che si meritano per realizzarsi. È un nostro dovere!

 
  
MPphoto
 

  Miriam Lexmann (PPE). – Pán predsedajúci, podľa celosvetových štatistík má približne každý stý človek diagnostikovanú poruchu autentického spektra. V Európe je to teda päť miliónov ľudí. A hoci je spoločnosť čoraz otvorenejšia a zákonodarcovia prijímajú nové stratégie a legislatívy na odstránenie bariér a lepší život pre osoby so zdravotným postihnutím, čo sa týka oblasti zamestnania osôb s poruchou autistického spektra, zdá sa, akoby sme sa nevedeli pohnúť z miesta.

Osoby s autizmom na dennej báze čelia vysokej miere diskriminácie a ich úroveň zamestnanosti dosahuje iba 10 %. Čo je v porovnaní s viac ako 40 % zamestnanosťou osôb s iným zdravotným postihnutím skutočne veľmi málo.

A pritom až 80 % osôb s touto diagnózou sa môže zamestnať aspoň na čiastočný úväzok.

Mnohokrát sa dozvedáme o príbehoch zodpovedných úspešných zamestnancov, dokonca veľmi talentovaných ľudí, ktorí majú skvelú pamäť, dokážu s absolútnou presnosťou kresliť mapy a plány, alebo sa naučiť viac cudzích jazykov. Avšak tieto svoje talenty nemôžu ukázať svetu.

Na Slovensku, ale aj v iných členských krajinách existujú úspešné iniciatívy, ktorých cieľom je zamestnanie osôb s autizmom. Tieto sú však vedené neziskovými organizáciami alebo iniciatívami rodičov, ktorí chcú svojim deťom pomôcť, aby sa mohli realizovať.

Štáty a členské štáty podporujú takéto iniciatívy veľmi málo. Napriek tomu, že tieto iniciatívy nám ukazujú, ako sa to dá.

A pritom stačí tak málo. Podpora takýchto iniciatív, zber údajov, výmena dobrých postupov, prepájanie záujemcov o zamestnanie a zamestnávateľov, školenia ako k zamestnancom a spolu ku kolegom pristupovať a trocha empatie a porozumenia by úplne stačilo.

Verím, že Európska komisia urobí všetko pre to, aby boli stratégie na podporu zamestnanosti osôb s poruchami autistického spektra úspešné.

Pretože posilnením ich zamestnanosti nielen pomôže samotným osobám s autizmom naplniť svoj potenciál, ale ako spoločnosť naplníme svoj záväzok, ku ktorým sme sa zaviazali prostredníctvom Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Vind (S&D). – Hr. formand! Er du er en person med autisme? Så har du helt sikkert nogle unikke kompetencer, som vi andre ikke har. Men der er desværre kompetencer, som alt for ofte bliver set som en udfordring i stedet for et potentiale. Og det er jo en af årsagerne til, at kun én ud af ti europæere med autisme har et job at stå op til. Et job med kolleger, med ansvar og med muligheden for at udfolde sig. Det skal vi ændre, ved at skabe nogle rammer på arbejdsmarked, der gør det muligt for de unikke og oversete talenter at udfolde sig.

Inden corona ramte, var jeg på virksomhedsbesøg hos Specialisterne. Det er en fantastisk virksomhed, der finder særlige talenter til de arbejdspladser, der mangler unik arbejdskraft. Med hjælp fra virksomheder som Specialisterne kan arbejdspladser i Europa få hjælp til at få beskæftiget de personer på autismespektret, der er arbejdsdygtige. Her bliver kandidaten klædt på, så han eller hun er parat til mødet med arbejdsmarkedet, og derefter kan arbejdspladsen skabe et rum, hvor de unikke talenter kan udfolde sig. Det kan de gøre ved for eksempel at oprette praktikforløb med vejledning og støtte. Men arbejdspladsen skal også tænke i helt nye baner, blandt andet ved at oprette nye stillinger, der matcher de færdigheder og kompetencer, som personer på autismespektret netop har. De skal jo ikke ansættes på andre vilkår, men de skal måske have lidt andre rammer på arbejdspladsen. På den måde kan vi sikre fuld beskæftigelse, en beskæftigelse der skaber værdi både for de medarbejdere, men også for arbejdspladsen. Virksomhederne, der ser det her potentiale i de anderledes medarbejdere, er ikke bare socialt ansvarlige. De er også kloge. De har nemlig fået nogle meget loyale og dygtige medarbejdere, fordi de gav dem en chance. Autisme må aldrig spænde ben for menneskers mulighed for at blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads. Derfor skal vi gøre det muligt for alle medarbejdere, alle mennesker at kunne udfolde deres unikke potentiale.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Kuhs (ID). – Herr Präsident, Frau Kommissarin, verehrte Kollegen! Den Stellenwert dieses Themas erkennen wir schon etwas daran, dass wir hier am Donnerstagnachmittag sitzen und über dieses Thema reden; es hätte eigentlich auf den Dienstag oder Mittwoch gehört. Dieses Thema ist sehr wichtig, und wir sehen das auch daran, dass die Meinungen über dieses Thema sehr, sehr einheitlich sind und wir alle auch in die gleiche Kerbe schlagen im Blick auf das, was Sie, Frau Kommissarin, hier tun sollten und tun können.

Dass ich hier stehe, ist auch ein Zeichen dafür, dass das Thema nicht als so bedeutend wahrgenommen wird. Von der ID-Fraktion wollte niemand darüber sprechen. Und dann habe ich mich bereit erklärt, mit meinen Kollegen hier über dieses Thema zu sprechen. Das ist schon ein bisschen auch ein Signal, eine wichtige Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Denn es geht bei diesem Thema doch um Menschen, die eben genauso wie Sie und ich im Bilde Gottes geschaffen sind, die alle mit der gleichen Würde und dem gleichen Wert geschaffen wurden. Und sie haben es verdient, dass wir uns mit ihnen beschäftigen, dass wir uns um sie kümmern.

Um welche Personen geht es denn eigentlich hier? Ich möchte Ihnen dazu drei Beispiele nennen:

Ein Architekturbüro wollte eine autistische Architektin einstellen. Sie haben sich sehr darauf gefreut. Sie haben das Büro, in das sie kommen sollte, eingerichtet. Sie haben es wunderschön ausgestattet – ein wunderschönes helles Büro mit Pflanzen und so weiter. Als sie dann reinkam, waren sie alle ganz begeistert und dachten: Das ist doch gut, die wird sich darüber freuen. Die neue Kollegin kam aber ganz unglücklich zu ihnen und sagte: „Ich kann in diesem Büro nicht arbeiten. Habt ihr kein anderes Büro hier?“ Dann haben sie gesucht und dann fanden sie eine Abstellkammer ohne Licht, einfach, ohne Fenster. Und dann sagte sie ihnen: „Da muss noch eine Neonlampe rein in einer bestimmten Farbe, und dann kann ich arbeiten.“ Und so haben sie es gemacht. Das ist natürlich ganz problematisch mit Blick auf die Vorschriften, die es alle gibt. Aber sie haben es gewagt. Und diese Architektin hat so effektiv gearbeitet in ihrem Job, dass die ganzen anderen, die ihr zugearbeitet haben, richtig in Schwierigkeiten kamen. Die mussten noch Leute einstellen, damit die sie beschäftigen konnten, weil die so effektiv gearbeitet hat.

Ein zweites Beispiel: Ein Mathematiker, ein sehr erfolgreicher Mann, wollte im öffentlichen Dienst arbeiten. Und er ist immer daran gescheitert, weil er tagsüber nicht arbeiten kann. Der kann nur nachts arbeiten. Dann muss man so etwas eben schaffen. Die Rahmenbedingungen müssen wir dann eben entsprechend herstellen, damit er auch arbeiten kann.

Und ein drittes Beispiel von einem einfacheren Mann: Der hat bei einem Gartenbaubetrieb gearbeitet, und es war auch sehr schwierig, den zu beschäftigen, bis er eines Tages gemerkt hat: „Okay, ich kann sehr gut Pflastersteine legen, solche schönen Muster für Straßen, Wege, Zuwege und so weiter.“ Und der war so erfolgreich in diesem Job, dass diese Firma dann überhäuft wurde mit Aufträgen für dieses Legen von Pflastersteinen. Das hat er mit einer Akribie und einer Präzision gemacht, dass die alle ganz begeistert waren. Das hat etwas länger gebraucht, ja, gut, aber dann muss man damit umgehen. Man muss da eine Lösung finden.

Und wichtig ist eben, dass man wirklich publikumsarme Berufe findet für diese Menschen, die dann eben in einer reizarmen Umgebung arbeiten können. Das entspricht oft nicht den Vorschriften, und das ist genau der Punkt. Wir müssen lernen, auch – denke ich – die EU, die macht da so viele Vorschriften in manchen Punkten. Und dann werden Dinge getan, die letztendlich das Leben der Behinderten erschweren.

Denken Sie daran, Frau Dalli, es war schon vor vielen Jahren, vor Ihrer Zeit, da hat die EU auch Behindertenwerkstätten letztendlich auferlegt, dass die auch die Mehrwertsteuer bezahlen müssen für die Arbeit der Behinderten. Und damit waren die nicht mehr wettbewerbsfähig. Und solche Dinge dürfen eigentlich nicht mehr passieren. Auch wir müssen aufpassen, dass, wenn es um die Behinderten geht, wir sie wirklich als solche wahrnehmen – als Menschen, von denen wir alle etwas lernen können. Von jedem Behinderten kann ich etwas lernen.

Da möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, die mir hier in Brüssel passiert ist. Wenn ich von meiner Wohnung morgens ins Parlament laufe, da saß an einer Bäckerei immer ein Bettler, ein älterer Mann. Vielleicht war er noch gar nicht so alt, er sah nur sehr alt aus. Und er hat mich immer sehr angelächelt, und er hat mir irgendwie jeden Morgen etwas gegeben, wo ich sagte: „Mann, dieser Mann ist irgendwie für mich wichtig.“ Ich habe ihm immer was zugesteckt, und er hat sich gefreut. Wir haben ab und zu mal radegebrecht, ein paar Worte gewechselt. Aber ich habe mich jeden Morgen auf diesen Mann gefreut, als ich ihm begegnet bin. Ich habe mir das Geld hingerichtet und hab ihm das dann gegeben. Jetzt ist er seit sechs, sieben, acht Wochen nicht mehr da. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, und mir fehlt etwas.

Ich merke, wir brauchen diese Menschen. Wir brauchen auch unsere Behinderten. Und wir müssen lernen, mit ihnen in der richtigen Weise umzugehen, sie wahrzunehmen, sie wertzuschätzen und alles zu tun, um ihnen ein Leben in Würde und in Anstand zu ermöglichen.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Rafalska (ECR). – Panie Przewodniczący! Zaburzenia ze spektrum autyzmu należą do najczęstszych problemów rozwojowych. Dane z badań naukowych pokazują, że dotyczy to około 1% populacji. Autyzm czterokrotnie częściej jest zdiagnozowany u chłopców niż u dziewcząt, a w Europie żyje 5 milionów osób cierpiących na zaburzenia spektrum autyzmu. To pokazuje, jak poważny to jest problem, jak istotny, jak wymagający systemowych rozwiązań zarówno w krajowych politykach, jak i strategiach unijnych, tych strategiach dotyczących niepełnosprawności.

Osoby z autyzmem doświadczają poważnych trudności zarówno na rynku pracy, jak i w edukacji, kształceniu, w dokształcaniu, w ochronie zdrowia, można by tak jeszcze długo wymieniać. Ponieważ deficyty w zakresie umiejętności społecznych są kluczowym obszarem trudności, osoby z autyzmem doświadczają głębokiej samotności i odrzucenia, mają negatywne doświadczenia z otoczeniem społecznym, są wykluczane z rynku pracy – wiele już na ten temat mówiliśmy. Ale też wiemy, że nie ma jednego modelu wsparcia osób ze spektrum autyzmu i że to wsparcie musi być kierowane do tych osób i również do ich rodzin. Musimy widzieć to głębokie wewnętrzne zróżnicowanie osób z autyzmem. Kompleksowe wsparcie nie jest możliwe bez tego odróżnienia, tego zróżnicowania ich problemów i potrzeb, ono musi być mocno zindywidualizowane.

Potrzebna jest nam wymiana dobrych praktyk, doświadczeń, a główne zadania, które nas polityków zobowiązują, to jest diagnoza, wczesna diagnoza, świadczenia zdrowotne, rehabilitacyjne, poradnictwo specjalistyczne, pomoc oferowana w ramach edukacji, wsparcie z pomocy społecznej, zatrudnienie, wsparcie dorosłych osób z autyzmem. Na pewno musimy wypracować efektywne systemy wsparcia, które będą kompleksowe i będą uwzględniać indywidualizm.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Pereira (The Left). – Senhor Presidente, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada 270 pessoas apresenta uma perturbação do espectro do autismo. Estas perturbações são diversas e as capacidades e necessidades das pessoas com autismo variam e podem evoluir com o tempo. Algumas podem viver de forma independente e há outras que necessitam de apoio constante e durante toda a vida. As pessoas com autismo são frequentemente alvo de estigmatização e discriminação enfrentando, nomeadamente dificuldades ou a privação de cuidados de saúde, de educação, de trabalho ou de atividades nas suas comunidades, como as culturais ou desportivas.

É fundamental que partilhem dos mesmos direitos e privilégios de toda a população na medida das suas possibilidades, tomando em consideração os seus melhores interesses. Estes direitos devem ser realçados, protegidos e postos em vigor por uma legislação apropriada em cada Estado.

Tal é defendido na Carta para as Pessoas com Autismo, adotada sob forma de declaração escrita pelo Parlamento Europeu a 9 de maio de 1996. 25 anos depois, estas afirmações mantêm-se justas e infelizmente atuais. De facto, foi muito tímido o progresso feito na garantia dos direitos e na melhoria das condições de vida das pessoas com autismo.

É urgente atingir patamares elevados de inclusão na escola e na sociedade facilitando, assim, a inclusão no mercado de trabalho. Tanto na escola como no trabalho, devem estar garantidas as condições de acesso em igualdade, sem discriminações e as necessárias adaptações ou outros apoios específicos.

É preciso respeitar as características e o ritmo das pessoas com autismo, sem olhar a resultados imediatos mensuráveis na escala da pseudo-normalidade ou de acordo com os padrões de produtividade. Relativamente à saúde, há que garantir o acesso ao acompanhamento e a disponibilização de meios técnicos, medicamentosos ou terapias que promovam a autonomia e uma vida com qualidade, uma vida saudável sem pressões e sem a necessidade de escolher medicamentos, ajudas técnicas ou consultas com base no rendimento disponível, que pode não ser suficiente para fazer face a despesas significativas e bastante onerosas, essenciais para a vida destas pessoas e para a sua integração na sociedade, na família e no mundo do trabalho.

Em suma, é urgente garantir um conjunto de direitos na educação, no trabalho, na proteção social e no acesso à saúde, incluindo a saúde mental, às ajudas técnicas e às terapias essenciais para aumentar os níveis de independência, de autonomia, de inclusão e de qualidade de vida.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, l’autisme est un handicap qui touche près de 5 millions d’Européens. En France, ce sont environ 700 000 personnes qui sont atteintes d’un trouble du spectre autistique.

Mais bien au-delà de ces chiffres, ces personnes sont confrontées à de réelles difficultés: des difficultés dans leur vie quotidienne, des difficultés pour se former, des difficultés pour trouver un emploi. Et c’est vrai que la pandémie de COVID-19 a rendu encore plus urgente l’adaptation de l’apprentissage à distance afin de le rendre plus inclusif. Aujourd’hui, il n’y a pas de solution magique qui pourrait être mise en œuvre pour aider ces personnes, parce qu’il y a une grande diversité concernant les personnes qui se trouvent en situation d’autisme et elles ont des besoins différents.

Alors, je crois que nous devons concentrer nos efforts sur trois axes de travail.

Premièrement, je pense qu’il nous faut davantage de chiffres, des informations pour savoir qui sont les personnes et quels sont leurs besoins. Aujourd’hui, encore trop peu de recherches sont menées sur les handicaps invisibles, dont fait partie l’autisme.

Deuxièmement, le taux d’emploi de ces personnes est largement en dessous de celui des personnes en situation de handicap. Donc, nous devons faire mieux, adapter des postes par exemple.

Et troisièmement, je pense que nous devons tout faire pour lutter contre les discriminations en améliorant l’accès pour tous à l’éducation, à l’apprentissage et à la formation.

Enfin, je voudrais dire que durant cette semaine, dans cet hémicycle, le leitmotiv tout au long de nos derniers débats a été celui d’une Europe sociale et inclusive qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Eh bien, mettons maintenant en œuvre toutes nos propositions.

 
  
MPphoto
 

  Alex Agius Saliba (S&D). – Sur President, Kummissarju, huwa stmat illi fuq bażi Ewropea għandna ħames miljun persuna li jaqgħu fl-ispettru tal-awtiżmu. Il-maġġoranza tagħhom dawn ibatu minn stigma u diskriminazzjoni, ħafna drabi wkoll, illi twassal sabiex jiġu deprivati minn kura tas-saħħa, edukazzjoni, taħriġ vokazzjonali, opportunitajiet tax-xogħol u parteċipazzjoni ugwali fis-soċjetà tagħna. Il-persuni bl-awtiżmu għandhom jiġu rrispettati u għandhom jiġu aċċettati bħala valur importanti fis-soċjetà. U dana nistgħu nagħmluh biss billi nipproteġu d-drittijiet fundamentali tagħhom. Riċentement, il-Kummissjoni nediet u varat l-Istrateġija għad-Diżabilità illi fl-aħħar mill-aħħar hija ntiża sabiex toffri aktar opportunitajiet u ambjent aktar ugwali lill-persuni kollha b’diżabilitajiet varji. Però, nemmen illi l-Istrateġija m’għandhiex focus biżżejjed fejn jidħlu problemi u realtajiet tal-awtiżmu, speċjalment anke fl-implimentazzjoni tad-drittijiet fundamentali tagħhom.

L-ewwel nett, hemm bżonn illi jkollna edukazzjoni inklużiva aktar targeted għal dawk il-persuni illi jaqgħu fl-ispettru tal-awtiżmu, hemm bżonn aktar attenzjoni fejn jidħol taħriġ vokazzjonali għal persuni bl-awtiżmu. Hemm bżonn ukoll l-opportunitajiet indaqs fejn jidħol l-opportunitajiet tax-xogħol għal dawn l-istess persuni u anke fejn tidħol il-protezzjoni tas-sigurtà soċjali. Hemm bżonn ukoll illi min iħaddem jingħata t-taħriġ kollu neċessarju sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikun jista’ jifhem ir-realtajiet illi jgħaddu minnhom persuni bl-awtiżmu. Però naħseb illi l-aktar ħaġa importanti hija illi jkollna definizzjoni komuni fuq bażi Ewropea fejn jidħlu d-diżabilitajiet, għaliex din tista’ tgħin lil dawk il-persuni illi għandhom l-awtiżmu illi d-drittijiet bażiċi tagħhom, id-drittijiet fundamentali tagħhom, jiġu rrispettati bl-istess mod f’kull Stat Membru.

 
  
MPphoto
 

  Izabela-Helena Kloc (ECR). – Panie Przewodniczący, wysoka Izbo! Chylę czoła przed odważnymi rodzicami, którzy, nie szczędząc trudu i wysiłku, wychowują dzieci autystyczne. Coraz więcej państw członkowskich dostrzega potrzebę kompleksowej pomocy tym osobom. W kwietniu tego roku polski parlament przyjął uchwałę w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu, stwierdzając, że każdej takiej osobie należy umożliwić godne i możliwie samodzielne funkcjonowanie w dorosłości. Należy umożliwić dobrą edukację włączającą, równe szanse na rynku pracy, a także nowoczesny system opieki i wsparcia.

Unia Europejska musi udowodnić, że jest zdolna do pomocy milionom osób, których dotyczy problem autyzmu. Potrzebne są instrumenty długofalowego wsparcia finansowego dla organizacji dbających o przyjazne środowisko dla rodzin wychowujących dzieci autystyczne. To wsparcie jest potrzebne na każdym etapie życia osoby ze spektrum autyzmu. Powinniśmy zwiększyć inwestycje w badania nad autyzmem oraz związane z tym szkolenia i usługi. Pomoże to lepiej zrozumieć podłoże autyzmu oraz określić najbardziej skuteczne formy interwencji wsparcia. Ponadto uproszczenie dostępu do terapii behawioralnych będzie ogromną ulgą dla rodzin, a szczególnie tych, które zamieszkują obszary wiejskie.

Bardzo ważny jest fakt, i bardzo mnie to cieszy, że idea pomocy osobom ze spektrum autyzmu łączy ludzi ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Tak było w polskim Sejmie i mam nadzieję, że tak również będzie w naszym wspólnym Parlamencie Europejskim. I chcę na koniec tutaj mocno podkreślić, szczególnie na tej sali, że osoby z autyzmem są darem Boga. Też należą w pełni do tego świata, do naszej wspólnoty. Winniśmy im wielki szacunek i wszelką pomoc.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, de réir suirbhé a déineadh in Éirinn le déanaí, braitheann 90% díobh siúd a bhfuil uathachas orthu go bhfuil orthu aghaidh a thabhairt ar bhacanna breise agus post á lorg acu. Mar atá luaite ag mo chomh-Fheisirí, tá an t—uathachas casta, agus is speictream atá i gceist leis. Mar sin, tá éagsúlacht ann maidir le cineál agus leibhéal riachtanas daoine a bhfuil uathachas orthu. Rud amháin atá soiléir, áfach, ná go bhfuil páirt lárnach agus luachmhar acu sa lucht oibre agus sa tsochaí. Is daoine ar leith iad gach éinne a bhfuil uathachas orthu, ach go minic tá scileanna agus buanna faoi leith acu ó thaobh eolas fíriciúil, cruinnis agus ábaltacht theicniúil.

Bac amháin a luaitear go minic ná go bhfuil tuiscint as dáta ar an uathachas ag go leor daoine agus go háirithe ag fostaitheoirí. Le tacaíocht ó Chiste Sóisialta na hEorpa, tá cláranna i mbun in Éirinn a thugann tacaíocht dóibh siúd a bhfuil uathachas orthu agus d’fhostóirí, ag céim an iarratais agus le linn na fostaíochta. Ach, ar mhí-ámharaí an tsaoil, níor bhain ach 2% d’fhostóirí leas as na tacaíochtaí go dtí seo.

Iarraim ar an gCoimisiún, cad ba cheart dóibh agus dúinn a dhéanamh chun feabhas a chur ar an scéal seo? Agus todhchaí na hoibre á plé againn, déanaimis iarracht cultúr agus córas oibre nua a chruthú a thugann tacaíocht dóibh siúd a bhfuil uathachas orthu.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la pandemia della COVID-19 ha influito negativamente sulla possibilità delle persone con disturbi dello spettro autistico di accedere a percorsi di inclusione. Insieme all'intero gruppo sulla disabilità del Parlamento europeo, di cui sono vicepresidente, e con lo European Disability Forum già da molto tempo facciamo proposte su questi temi, concentrandoci proprio sugli aspetti posti dall'interrogazione che stiamo discutendo oggi.

Quello del lavoro e della partecipazione alla vita sociale rimane sicuramente il principale campo su cui dovremo misurare la nostra azione. Secondo gli ultimi dati disponibili, il tasso di occupazione in Europa delle persone con disturbi dello spettro autistico è inferiore al 10 %, contro il 72 % delle persone che non sono affette da disabilità.

La presentazione della strategia UE per le persone con disabilità e il nuovo Fondo sociale europeo Plus, su cui ho lavorato in prima persona, sono certamente strumenti molto importanti, ma non possiamo fermarci qui, dobbiamo fare molto di più. Allora c'è bisogno di un accesso sempre più facile ai percorsi terapeutici, maggiori finanziamenti per la formazione, quote di inserimento nel mondo del lavoro, leggi che garantiscano un salario equo.

Molte realtà operano da tempo in questo campo. Un bellissimo esempio è quello del progetto "Luna Blu – Autonomia Autismo", che ha sede nella mia città, La Spezia, ma ce ne sono molti altri in Italia e in Europa. E anch'io, come penso molti colleghi, conosco l'esperienza di tante persone giovani e meno giovani che, nonostante la loro esperienza di disturbi dello spettro autistico, hanno costruito una propria vita autonoma e partecipano efficacemente alla vita sociale, ma per troppi ancora non è così.

Per questo mi auguro un impegno ancora più forte da parte della Commissione e un utilizzo intelligente delle risorse del piano di ripresa Next Generation EU. Dopo la terribile esperienza di questo anno e mezzo, con ciò che abbiamo imparato sono sicuro che potremo rendere l'Europa davvero un posto migliore per tutti.

 
  
MPphoto
 

  Radka Maxová (S&D). – Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, výskyt osob s poruchou autistického spektra v populaci je výzvou nejen pro školství a sociální politiku, ale i pro trh práce. Drtivá většina těchto osob je nejenže schopna pracovat a žít nezávislý život uvnitř společnosti, ale hlavně má chuť pracovat. Navíc vzdělanostní struktura lidí s poruchou autistického spektra zhruba odpovídá struktuře běžné populace. I tak jich je v Evropě zaměstnaných zhruba deset procent.

Bariérou v zaměstnání pro tyto osoby jsou většinou nedostatečné sociální a komunikační schopnosti, které jsou však mnohdy přeceňovány a které mohou být ze strany zaměstnavatele snadno překonány. Je tak naprosto nepřijatelné, že navíc ty osoby s poruchou autistického spektra, které mají zaměstnání, často vykonávají práci, která neodpovídá jejich kvalifikaci, v nejistém zaměstnání s nízkou mzdou nebo v chráněných dílnách, ve kterých jim není udělen zaměstnanecký status, s ním spojená pracovní práva a zaručená minimální mzda. Aktuální stav tak pro osoby se zdravotním postižením představuje nejen porušení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, ale také riziko chudoby v zaměstnání, které tyto osoby dále připravuje o možnost začlenit se do chodu společnosti.

Pokud má Evropská unie být opravdu lídrem v ochraně lidských práv, musíme tuto situaci vyřešit. A nejde jen o zaměstnání. Jde o všechny sféry života. Proto připomínám, že je naprosto nezbytné, aby Evropská rada po tolika letech odblokovala takzvanou horizontální směrnici a posunuli jsme se tak ke komplexní ochraně práv všech občanů v celé Evropské unii, a to ve všech oblastech života.

 
  
MPphoto
 

  Mónica Silvana González (S&D). – Señor presidente, señora comisaria, desde el Intergrupo sobre Discapacidad de este Parlamento lo tenemos claro. Necesitamos desbloquear la Directiva de igualdad de trato y no discriminación, también para apostar más allá del empleo y también para las personas con trastornos del espectro autista.

La incorporación al empleo de las personas con autismo es un reto para la sociedad, pero en especial para los europeos. Justo a punto de examinarnos ante las Naciones Unidas diez años después de haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debemos llegar a 2022 con los deberes hechos. Por cierto, desde el Intergrupo pedimos un focal point en el Parlamento para informar y sensibilizar mucho más.

Este colectivo se encuentra a la cola de la inclusión laboral, con casi el 90 % de las personas desempleadas. Con el acceso al empleo no se trata solo de mejorar su calidad de vida, sino de hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades.

Por lo tanto, debemos ser capaces, con fondos europeos, de derribar las barreras que tienen las personas con TEA, como la ausencia o inadecuación de la normativa sobre el empleo, la falta de oportunidades laborales, los prejuicios existentes en el tejido empresarial y la ausencia de programas específicos de apoyo.

Necesitamos pasar de las intenciones a los hechos. Necesitamos medidas concretas que faciliten el acceso al empleo con apoyo dirigido al trabajador, pero también a las empresas y a entidades sociales.

Definamos ya, en concreto, los ajustes razonables, los itinerarios personalizados y las medidas de discriminación positiva con cláusulas sociales.

Si queremos cumplir la Agenda 2030, no dejemos a nadie atrás y no dejemos a las personas con autismo. Vaya desde aquí la felicitación a todo el tejido asociativo que se ocupa de estas personas.

 
  
MPphoto
 

  Victor Negrescu (S&D). – Domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi, cinci milioane de persoane din Europa au o tulburare de spectru autist, 5 milioane de europeni care sunt complet ignorați de autoritățile din multe state membre, cum este din păcate cazul în țara mea, România. Vorbim de persoane care au dificultăți în a avea acces la o calificare, găsirea unui loc de muncă sau dezvoltarea unei cariere profesionale durabile. Rata lor de ocupare este mai mică de 10 % și aceasta este situația indiferent de nevoile lor de sprijin. Persoanele din spectrul autist sunt adesea discriminate și pandemia a avut din păcate un impact negativ semnificativ asupra vieții lor. În acest context, multe persoane nu mai puteau obține acces la serviciile de sprijin, la intervenții medicale sau la ajutorul psihologic de care aveau nevoie.

Într-o scrisoare pe care am trimis-o Comisiei Europene am detaliat în mod special problemele întâmpinate în timpul pandemiei de copiii cu dizabilități și în mod special de cei cu tulburări de spectru autist, în a avea acces la educație, solicitând acțiuni concrete din partea Uniunii Europene. Uneori, trebuie să spun că familiile lor nu îi mai puteau ajuta din cauza constrângerilor medicale și financiare. Acest lucru a condus la abandon școlar și la multe pierderi de locuri de muncă.

Avem nevoie de soluții și avem nevoie de ele acum, folosind experiența existentă pe plan local și resursele europene, inclusiv din planurile de redresare. Diferențele dintre și în interiorul statelor membre sunt mult prea mari și de aceea solicit Comisiei Europene să vină cu o abordare europeană care să ofere soluții și o reglementare adecvată.

 
  
MPphoto
 

  Helena Dalli, Member of the Commission. – Mr President, the strategy for the rights of persons with disabilities sets out a framework for EU action to improve the lives of persons with disabilities in the EU and beyond in the coming decade. It will support the implementation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities by the EU and the Member States in line with respective competences.

The objectives of the strategy can only be reached through coordinated action at both national and EU level, with a strong commitment from Member States and regional and local authorities to deliver on the actions proposed by the Commission. Agencies, such as the EU Agency for Fundamental Rights and the European Agency for Special Needs and Inclusive Education, will be partners in the implementation.

The Commission counts on the active engagement and expertise of organisations of persons with disabilities, including those focusing on the specific situation and the needs of persons on the autism spectrum. We also count on the fruitful cooperation with you, the house of EU democracy. We have carefully listened to you while setting the priorities for the ten years to come. Similarly, we will constructively use all opportunities like today’s information exchange to reflect on ongoing actions and to constantly improve our implementation work.

I thank you for your attention and for this debate.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. – Debemos mejorar, en colaboración con los Estados miembros y la Comisión, las perspectivas de desarrollo personal y laboral para los cinco millones de europeos que tienen autismo, empezando por la educación y la formación con enfoques individualizados dirigidos a identificar las necesidades y mejorar el acceso al mercado laboral, con procesos de contratación adaptados y formación para los empleadores.

Debemos garantizar su inclusión y la igualdad de retribución, así como aprovechar la tecnología de apoyo y los fondos de la Unión, por lo que es necesario mejorar la recogida y seguimiento de los datos sobre la calidad de la situación laboral de las personas con autismo. Es información que podremos aplicar para mejorar su calidad de vida en toda la diversidad de situaciones y necesidades de las personas con autismo.

Por último, debemos analizar los efectos de la pandemia y los posibles problemas de discriminación en todos los ámbitos, desde la educación y el empleo a la vivienda, hasta la protección social y la inclusión, para que nadie se quede atrás.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (NI), írásban. – Az autizmusban érintett felnőttek befogadó foglalkoztatása kulcskérdés. Az autizmussal élők száma világszerte folyamatosan emelkedik, míg a közoktatásból kikerülő munkaképes autista fiatalok foglalkoztatása alacsony: nemzetközi szinten is alig 12-14%. Cél nem csak az, hogy az autizmussal élő felnőttek munkát találjanak, hanem az is, hogy a munkahelyükön be tudjanak illeszkedni. Ebben segíthetnek egyes autizmus specifikus módszerek vagy eszközök, mint az online applikációk, ASD-kvízek, videók, helyzetgyakorlatok, drámajátékok, egyéni megbeszélések. Az érem másik oldala pedig, hogy az autista munkavállalót, a munkáltatót és a kollégákat egyaránt mentorálni kell a kezdeti időszakban a sikeres együttműködés érdekében. Ebben segítséget jelenthetnek az info-kommuniációs fejlesztések. Egy jó példa a Magyarországon kísérleti projektként zajló DATA projekt, amely egy applikáció segítségével nyújt támogatást az autizmusban érintett személyeknek mindennapi élethelyzetekben, otthoni, iskolai, munkahelyi és tágabb társadalmi környezetben is. Az applikáció nem egy csodaszer, de hasznos eszköz lehet a hétköznapi akadályok egy részének leküzdésében, a szolgáltatások eléréséhez, az önállóság és függetlenség növeléséhez. Az applikáció a szülők, szakemberek, segítő személyek számára is nagy segítség lehet. Az alkalmazás egy keretet biztosít, melyben különböző tevékenységek minél önálóbb végrehajtásához nyújt egyénre szabott segítséget, így érthetővé, követhetővé, tervezhetővé és egyben alakíthatóvá teszi az egyes helyzeteket mind az érintett személyek, a szülők, mind a szakemberek számára.

 
  
MPphoto
 
 

  Stefania Zambelli (ID), per iscritto. – L'autismo è una forma di disabilità molto complessa, che interessa, solo in Europa, circa 5 milioni di persone. In Italia, i dati riguardanti le persone nello spettro autistico, sono purtroppo in crescita: si stimano, infatti, tra le 300 e le 500 mila persone autistiche in Italia, con numeri pressoché raddoppiati rispetto a 12 anni fa. L'aumento di persone nello spettro autistico si accompagna a dati allarmanti legati ai livelli di occupazione delle stesse. Il loro tasso di impiego è infatti inferiore al 10 %, un numero di gran lunga inferiore rispetto ai livelli di occupazione delle persone con disabilità, che si attestano al 47%, e al 72 % delle persone senza disabilità. È inammissibile che queste persone soffrano una doppia discriminazione, perché escluse dal mondo del lavoro. È altrettanto preoccupante il fatto che le poche persone occupate, lavorino in posti precari e sottopagati. Ciò non fa altro che aumentare il disagio sociale di questa categoria di persone, condannandole a nuove e molteplici discriminazioni nella vita quotidiana. È dunque quanto mai urgente che la Commissione agisca in merito.

Garantire un'occupazione, un lavoro dignitoso e prospettive di sviluppo personale per le persone autistiche, sono impegni non più rimandabili.

 
  
 

(Die Sitzung wird um 15.46 Uhr unterbrochen.)

 
Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου