Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 23 юни 2021 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Декларация на председателството
 4.Съобщение на председателството
 5.Одобряване на протоколи от предишни заседания
 6.Състав на политическите групи
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 9.Внасяне на документи: вж. протокола
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 11.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Ред на работа
 13.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 24-25 юни 2021 г. - Възобновяване на Декларацията от Малта и използване на ефективен механизъм за солидарност (разискване)
 14.Бъдещето на отношенията между ЕС и Швейцария (разискване)
 15.Сесия на гласуване
 16.Бъдещето на отношенията между ЕС и Швейцария (продължение на разискването)
 17.Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021–2027 г. - Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионен фонд за периода 2021–2027 г. - Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), и инструменти за външно финансиране за периода 2021–2027 г. (разискване)
 18.Доклад на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г. (разискване)
 19.Докладите на Комисията относно Босна и Херцеговина за 2019-2020 г. (разискване)
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Обявяване на резултатите от гласуването
 22.Състав на комисиите и делегациите
 23.Сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област в ЕС във връзка със здравето на жените (разискване)
 24.Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (разискване)
 25.25-а годишнина на Международната конференция за населението и развитието (МКНР25) (среща на високо равнище в Найроби) (разискване)
 26.Регулаторна пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност – доклад относно по-доброто законотворчество за 2017, 2018 и 2019 г. (кратко представяне)
 27.Обяснения на вот: вж. протокола
 28.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (649 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (649 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3398 kb)
Последно осъвременяване: 29 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност