Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 23. juuni 2021 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Presidentuuri teatis
 5.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 6.Fraktsioonide koosseis
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 9.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)
 12.Tööplaan
 13.Euroopa Ülemkogu 24.–25. juuni 2021. aasta kohtumise ettevalmistamine - Malta deklaratsiooni uuendamine ja mõjusa solidaarsusmehhanismi kasutamine (arutelu)
 14.ELi ja Šveitsi suhete tulevik (arutelu)
 15.Hääletus
 16.ELi ja Šveitsi suhete tulevik (arutelu jätkamine)
 17.Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad - Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond 2021–2027 - Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted (arutelu)
 18.Komisjoni 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta (arutelu)
 19.Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded (arutelu)
 20.Istungi jätkamine
 21.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 22.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 23.Seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukord ELis seoses naiste tervisega (arutelu)
 24.Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte asutamine (arutelu)
 25.Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD/15) (Nairobi tippkohtumine) (arutelu)
 26.Euroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus – raport parema õigusloome kohta, mis käsitleb aastaid 2017, 2018 ja 2019 (lühiettekanne)
 27.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 28.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (649 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (649 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3398 kb)
Viimane päevakajastamine: 29. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika