Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 23. júna 2021 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 6.Zloženie politických skupín
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 9.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 11.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Program práce
 13.Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 24. a 25. júna 2021 - Obnovenie Maltského vyhlásenia a využitie účinného mechanizmu solidarity (rozprava)
 14.Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom (rozprava)
 15.Hlasovanie
 16.Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom (pokračovanie rozpravy)
 17.Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu, Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza 2021 – 2027 - Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond 2021 – 2027 - Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov 2021 – 2027 (rozprava)
 18.Správa Komisie o právnom štáte 2020 (rozprava)
 19.Správy o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020 (rozprava)
 20.Pokračovanie prerušeného rokovania
 21.Oznámenie výsledkov hlasovaní
 22.Zloženie výborov a delegácií
 23.Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v EÚ v rámci zdravia žien (rozprava)
 24.Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (rozprava)
 25.25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) (samit v Nairobi) (rozprava)
 26.Vhodnosť právnych predpisov, subsidiarita a proporcionalita – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019 (stručná prezentácia)
 27.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 28.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (649 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (649 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3398 kb)
Posledná úprava: 29. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia