Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Debates
XML 124k
Wednesday, 6 October 2021 - Strasbourg Revised edition

11. The state of play on the submitted RRF recovery plans awaiting approval (debate)
Video of the speeches
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι: Δήλωση της Επιτροπής - Η κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με τα υποβληθέντα σχέδια ανάκαμψης του ΜΑΑ που αναμένουν έγκριση (2021/2911(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Paolo Gentiloni, Member of the Commission. – Mr President, the timing of this debate gives me the opportunity to tell you in person that, with the positive assessment of the Finnish and Estonian Recovery and Resilience Plans on Monday and Tuesday, the Commission has by now approved 22 out of 25 plans submitted. As you know, the Netherlands and Bulgaria have still not submitted their plans, but we are in close contact with these authorities.

The Council has adopted 19 of the 22 implementing decisions. We aim to complete the assessment of the three remaining plans as soon as possible, and we are working constructively with the national authorities to conclude the assessment.

With more than EUR 51 billion of pre-financing paid to the first 16 Member States, we have provided them with the support needed on their pathway to recovery, and we expect the first regular payment requests this year. This requires Member States to have fully met the reform and investment commitments that are linked to the respective instalment and provides the underlying evidence. In this regard, the Commission will share with Parliament the findings of the preliminary assessment in relation to the satisfactory fulfilment of milestones and targets.

The implementation of the Recovery and Resilience Facility will continue to be a large enterprise. Together, we have set out a strong governance for the Facility that builds on three principles: ownership, accountability and transparency.

Transparency first. The Commission is committed to ensure a transparent process, and we do our best to provide you with the information needed to follow the implementation. Constant dialogue with Parliament is crucial for the success of plans that are the result of courageous decisions in the face of an unprecedented and dramatic situation. Together with Valdis Dombrovskis, we have exchanged views with the Parliament at the regular Recovery and Resilience Dialogues. In addition, the Commission holds regular exchanges with the Recovery and Resilience Facility Working Group on various topics. Throughout the process, we have taken into account in our work the elements arising from the views expressed by Parliament, and we are committed to continue to do so.

The assessment of the Polish, Hungarian and Swedish plans is ongoing. As the Commission has mentioned consistently on previous occasions, also for other Member States, it is not in a position to provide its views on a specific plan or share a pre—assessment. As for all plans, our assessment is based on the clear and solid criteria provided by the RRF regulation. We will continue to provide an overview of the factual elements of the plans received, as well as a summary of our assessment once our proposals for Council implementing decisions are adopted.

Second, accountability. Let me come back to the second principle. The success of the Facility will be measured against the effective use of taxpayers’ money and its ability to deliver a lasting improvement to our economic and social resilience and our sustainable growth potential. The reform and investment commitments that we are still negotiating for the three plans will serve as the yardstick for their implementation.

The Commission also takes the protection of the EU’s financial interests very seriously. The RRF, as all other EU funds, must be implemented in accordance with the Financial Regulation and the Regulation on a General Regime of Conditionality for the Protection of the Union Budget. For 16 Member States, the Council Implementing Decisions provide for specific milestones in relation to control systems. Those milestones are of a special nature in that they need to be fulfilled before the first regular payment requests can be made, of course with the exceptions of pre-financing. They concern a wide range of issues, such as anti-corruption, anti-fraud, access to data or simply proper administrative capacity for the audit body.

Third point: ownership. This goes back to the ethos of the Facility. The Recovery and Resilience Plans are a new exercise that rest on a combination of strong national ownership and commitment to embrace our joint challenges, the green and digital transitions, together. Member States designed their own Recovery and Resilience Plans, but they have to make sure that the reforms and investment therein are anchored in the common policy priorities and the country-specific recommendations agreed in the framework of the European Semester.

It is another key assessment criteria that Recovery and Resilience Plans need to address the relevant challenges identified in the CSR or at least a significant subset. You have already heard this formula many times, but we insist on it because it is our regulation. Ownership does not stop at the national level. The implementation of the Recovery and Resilience Plan can only succeed with strong regional and local ownership, as well as support from social partners and civil society at every stage of the implementation, and we have communicated this clearly to Member States.

Let me underline that the Commission strives to uphold the rule of law. Our Union needs to be a place where everyone is held accountable and corruption is fought, where the financial interests of the EU are protected, where all people and businesses alike are equal under the law, and where the independence of the judiciary is ensured. We have concerns about the situation in some Member States. I can assure you that the Commission will continue to act with determination to defend these principles and values with full respect for our legal frameworks.

The Recovery and Resilience Facility is about promoting the green and digital transition, making our Union more resilient and our next generation fit for future challenges, but these efforts can only gain traction if we ensure that our next generation can thrive.

 
  
MPphoto
 

  Siegfried Mureşan, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I welcome the Commissioner to Parliament; welcome to this debate. We are here because we need transparency on all the expenditures coming from the Recovery and Resilience Facility: EUR 672.5 billion. This is the biggest package of economic recovery ever created by the European Union. We need to make sure that money reaches the intended beneficiaries. We need to make sure that money reaches people in need and reaches enterprises in need, reaches regions in need, and that all the rules are respected.

Commissioner, you may very well remember that during our negotiations for the Recovery and Resilience Facility, one of the primary concerns of this Parliament was respect for the rule of law. We said money can only flow because this is taxpayers’ money, because the Commission went to the markets to borrow the money. We are all putting ourselves, our taxpayers, in debt for it. Money can only flow if rules, if the rule of law, if European values, are respected, and Parliament was united on this with a very large majority.

This is why we need to know more about the plans that have not yet been adopted. You have mentioned Hungary, Poland and Sweden. We see that the Polish Government is threatening the Commission to start blocking files which should be agreed in a consent procedure. This while they further attack the rule of law and the independence of the judiciary. This in itself is an attack upon our democratic institutions, our way of work, and to us it means that it has to be clarified.

Democratic scrutiny is a condition, and the European Parliament, the representatives of the people, have to be informed in detail about where we stand because the people in all Member States – including in the countries where we know there are problems, but you have to provide us with more details – the people in all countries expect money from the Recovery and Resilience Facility to fund the improvement of education, the improvement of public administration, the modernisation of the healthcare system, tackling pollution, reducing electricity bills, improving air quality infrastructure and so on.

So we need to make sure that the money is well spent, that no corrupt entity has access to these funds. Commissioner, we expect more from you during the debate today and also in the upcoming days and weeks.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazabal Rubial, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, señor comisario, como bien acaba de decir, se van aprobando los planes de recuperación y va llegando la financiación a los Estados miembros. Esto es una gran noticia para todos, pero no es el caso de Hungría y de Polonia. Presentaron sus planes en mayo. Han tenido que pedir prórrogas, que, si no me equivoco, también han expirado. Así que, es evidente que nos preocupa lo que está sucediendo con estos planes, porque a nadie se le escapa que, al menos en parte, estos retrasos tienen que ver con el respeto del Estado de Derecho, y evidentemente, como responsable ponente del mecanismo de condicionalidad y del plan de recuperación, me preocupa mucho saber qué es lo que está pasando y en qué punto estamos.

Porque los temas de debate son muy serios. Estamos hablando de lucha contra la corrupción, de necesidad de cambios en el sistema de contratación pública, de transparencia en la información sobre destinatarios finales y, por supuesto, de la no discriminación en el acceso a los fondos. Incluso estamos hablando de algo que parece increíble: de la aceptación de la primacía de la ley europea. Y teniendo en cuenta los antecedentes de no respeto del Estado de Derecho y la nula voluntad de estos Gobiernos de cumplir las reglas, se hace muy difícil, muy difícil pensar en una posible aprobación de los planes.

Porque tal y como están las cosas, ni cumplen con algunas de las recomendaciones por país ni con el criterio número diez del Reglamento sobre la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Y, además, sería un poco contraproducente que aprobemos por un lado los planes e iniciemos trámites para sancionar con el mecanismo del Estado de Derecho a los mismos países.

Ustedes no, están en fase de evaluación y no pueden decir nada, así que, al menos que sirva este debate para que este Parlamento sí que pueda decir cuál es su posición respecto a estos planes de recuperación.

 
  
MPphoto
 

  Luis Garicano, on behalf of the Renew Group. – Mr President, it’s not usual to say this, but I agree very much with everything that my two colleagues from the People’s Party and from S&D said before, Mr Mureşan and Ms Gardiazabal.

Turning now to the Commissioner; Mr Gentiloni, in July you delayed Viktor Orbán’s recovery plans, citing concerns over the risk of corruption, and two months later the plans are still not approved. And we would like to know, this House would like to know, what progress are we making and what guarantees have you obtained?

I think there are at least three questions, and probably some more, as my colleagues mentioned, that need to be answered. First, has Viktor Orbán fixed Hungary’s broken public procurement system?

Second, will Viktor Orbán pass a law preventing people with a proven record of irregularities and conflicts of interest – we have plenty – from gobbling up more EU funds?

Third, has Viktor Orbán repealed laws which prevent investigative journalists and NGOs from accessing documents and properly scrutinising the use of public money?

Hungary needs deep reforms when it comes to corruption. National laws must be changed and this must be changed now, before the recovery money goes to Mr Orbán. Mr Orbán has a parliamentary majority big enough to change even the Hungarian Constitution, so please don’t let him tell us that he can’t pass laws on corruption.

Commissioner Gentiloni, having a solid anti—corruption mechanism is something that those in this room negotiated with you and with the Council. It’s a legal requirement in the RRF Regulation; it’s not something nice to have, it’s a ‘must pass’ criterion. It’s pass or fail, it’s yes or no: either you have solid anti—corruption mechanisms or we cannot approve those plans; there’s no middle ground here.

And when you give a pass, just an easy pass, to Mr Orbán now, if you do, on corruption, you go against the body of evidence of your services and against the potential further legal actions that we are taking against Hungary.

Commissioner Gentiloni, I want to be clear: not a single MEP in this House wants to punish Hungarians or Hungary. We want to make sure, in fact, that the recovery money will go to honest Hungarians and deserving Hungarians, and not just to the politically connected and powerful. So stay firm, don’t give these seven billion dollars to Orbán to feed his corrupt clients, and not a single euro from European taxpayers must end up in the pocket of crooks and corrupt politicians.

And honestly, I think what we wanted when we made these regulations is that – precisely to give this leverage to the Commission. And the Commission now has the leverage to force Orbán to fix Hungary’s most egregious corruption problems. The moment is now: the Commission has the leverage, Europe has this power, and we need to do it before we are swamped by corruption scandals, and the use of all this European money.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Geese, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die ARF, also das Kernstück des europäischen Konjunkturpakets, wird Europa grüner, digitaler und hoffentlich auch sozialer machen. Und sie kann zu einer Blaupause für die Stärke Europas werden: gemeinsame Finanz- und Investitionskraft, eine gemeinsame Vision für die Zukunft. Und gerade im Digital- und Klimabereich stehen noch große gemeinsame Vorhaben an.

Was aber nicht geschehen darf, ist, dass dieses Leuchtturmprojekt der Europäischen Union zu einer Blaupause für den Abbau von Demokratie in Europa wird, dafür, dass korrupte Diktatoren mit dem Geld unserer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler indirekt Wahlkämpfe finanzieren, oder sogar dafür, dass Menschen aus der LGBTIQ-Community verfolgt und ausgegrenzt werden.

Die Kommission hat jetzt eine schwierige Aufgabe. Sie muss die verschiedenen Instrumente zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit wirksam kombinieren, um europäische Werte hochzuhalten. Gleichzeitig wollen wir den Menschen in den betroffenen Ländern eines klar sagen: Wir sind auf eurer Seite. Denn wir setzen uns dafür ein, dass das Geld wirklich dort ankommt, wo es gebraucht wird.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Beck, im Namen der ID-Fraktion. – Herr Präsident! Der EU-Aufbaufonds in Höhe von weit über 700 Milliarden Euro wird illegal durch Eurobonds finanziert und soll vorgeblich die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Coronaviruswelle mildern. Tatsächlich ist der Fonds ein Schattenhaushalt, der gegen das in den Verträgen verankerte Verschuldungsverbot in Artikel 310 und 311 verstößt und zur Finanzierung des „Green Steal“ und als Bestechungsgeld für Osteuropa dient, damit man auch dort den EU-Migrationspakt und EU-verordnete Sexualkunde für Vorschüler schluckt.

Ungarn und Polen wollen aber weder Hunderttausende illegaler Migranten noch Frühsexualisierung noch vor der Alphabetisierung. Polen allein soll fast 40 Milliarden aus dem Fonds erhalten, doch wird das Geld aufs Erste gesperrt. Ungarn und Polen werden politische Einflussnahme auf die Justiz und mangelnde Medienfreiheit vorgeworfen. Wortführer gegen beide ist Deutschland. Doch in Deutschland werden alle Hochrichter faktisch von der Regierung ernannt, Staatsanwälte sind politisch weisungsgebunden, und der öffentliche Rundfunk ist regierungsfinanziert und kontrolliert. Ich glaube, es ist an der Zeit für deutsche Zurückhaltung und das Ende der EU-Doppelmoral.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Rzońca, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Nie rozumiemy, nie rozumiemy, co dzieje się z polskim planem odbudowy. Nie możemy tego zrozumieć, bo do lipca tego roku wszystko szło dobrze. Uzgodniliśmy najważniejsze kwestie, polski rząd uzgodnił najważniejsze kwestie, łącznie z dekarbonizacją polskiej gospodarki, czyli powiedzmy, przemysłu energetycznego.

Tymczasem teraz, moim zdaniem, Komisja bez podstaw prawnych łamie wszelkie zasady solidarności europejskiej, i to po tragedii Covid. Powtarzam to – po tragedii Covid. To jest dramatyczne. Przecież te fundusze mają trafiać do przedsiębiorców, do samorządów, do chorych ludzi. Wy wstrzymujecie odbudowę i proces uzdrowienia gospodarki europejskiej poprzez niewłaściwą postawę wobec Polski.

Czy to jest uczciwe ze strony Komisji Europejskiej? Czy to jest uczciwe takie stawianie sprawy? Polska przedstawiła kompletny plan odbudowy i Komisja nie zatwierdziła go ani też nie podała ani jednego wątku, ani jednej przyczyny, dlaczego go nie zatwierdziła. Nie chce też powiedzieć, kiedy go zatwierdzi. To też jest pytanie do pana komisarza, czy w ten sposób postępuje się z państwem, które jest członkiem Unii Europejskiej, pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej? Jak coś jest źle, to trzeba napisać czy powiedzieć, że poprawcie to czy tamto.

Nie ma takiej informacji. Jest tylko informacja, że jesteśmy krajem niepraworządnym, ale zarazem jest też informacja, że – oczywiście ustami komisarzy, bo słyszymy to w pojedynczych wypowiedziach – jeśli Polska wyrzeknie się konstytucji, jeśli wyrzeknie się swojej suwerenności prawnej, swojego systemu i uzna europejski system prawny, wtedy będzie OK. To też jest bardzo nieuczciwe.

Uważam więc, że mamy wiele do zrobienia w ramach budowania solidarności europejskiej przy planie odbudowy po dramacie covidowym, który dotykał nie lewicę, nie prawicę, tylko ludzi, tylko przedsiębiorców, tylko europejską gospodarkę. Zastanówmy się, czy tak powinniśmy budować system solidarności europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  José Gusmão, em nome do Grupo The Left. – Senhor Presidente, Senhor Comissário Gentiloni, a dimensão do Fundo de Recuperação e Resiliência, distribuída pelos vários anos em que poderá ser utilizado, fica abaixo de meio ponto percentual, de menos de 0,5 % do PIB europeu.

Isso não impediu uma barragem de propaganda em torno deste instrumento, que será distribuído a conta-gotas, com as correspondentes pressões para que os Estados-Membros implementem as famosas recomendações específicas que a maior parte dos governos europeus tem tido a sensatez de ignorar.

No entanto, há também responsabilidades pelas quais a Comissão tem de responder. Já foi pré-anunciado pela Comissão Europeia que, a partir de 2023, serão retomadas as regras de governação económica e não parece que a Comissão Europeia se esteja a preparar para as transformar antes desse momento, como seria necessário.

E portanto a questão que se coloca é: se considera a Comissão que este magríssimo estímulo macroeconómico que constitui o Fundo de Recuperação e Resiliência será suficiente para compensar os efeitos do regresso da insanidade económica com que temos sido governados.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, μερικούς μήνες μετά την έγκριση του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» οι εργαζόμενοι έχουν ήδη αποκτήσει πικρή εμπειρία από τις αντιλαϊκές προβλέψεις του νέου υπερμνημονίου του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ταμείο, που υπερψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα αστικά κόμματα της χώρας μας, μοιράζει χρήματα των λαών σαν επιδοτήσεις μαμούθ στους ομίλους της πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης για εγγύηση της κερδοφορίας τους, φορτώνοντας στον λαό βάρβαρα προαπαιτούμενα, όπως ο ευρωενωσιακής κοπής νόμος-έκτρωμα, που καταργεί το οκτάωρο και συνδικαλιστικά δικαιώματα, η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, νέοι φόροι, πανάκριβο ρεύμα και είδη λαϊκής κατανάλωσης.

Η οικονομική πολιτική, είτε επεκτατική είναι είτε περιοριστική, στην κρίση και στην ανάκαμψη, εξυπηρετεί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για την κερδοφορία του, όχι τις λαϊκές ανάγκες. Πραγματική διέξοδο αποτελεί η οργάνωση της εργατικής λαϊκής πάλης για αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, ανατροπή των αντεργατικών νόμων, για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για προσλήψεις προσωπικού και μέτρα στα σχολεία, όπου διαμορφώνονται συνθήκες υπερμετάδοσης κορονοϊού. Είναι η πάλη ενάντια στα συμφέροντα των μονοπωλίων και τις κυβερνήσεις τους, για να γίνει ο λαός πραγματικά ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Halicki (PPE). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! To bardzo ważna debata dla nas, Polaków, dla polskich przedsiębiorców, polskich samorządowców. I dzisiaj musimy usłyszeć prawdę i fakty. Bo słyszeliśmy już z ust polskiego ministra, że plan został zaakceptowany, jest kompletny, w lipcu, że pieniądze miały być w sierpniu, najdalej we wrześniu. Dziś mamy październik i dalej nie wiemy w zasadzie dlaczego.

Czy prawdą jest, że ten dokument po prostu nie jest kompletny i nie spełnia wszystkich kryteriów i oczekiwań, zasad zapisanych w rozporządzeniu, m.in. z powodów np. transparentności, która tu została wymieniona, bądź konstrukcji komitetu monitorującego czy komitetów monitorujących, które nie spełniają oczekiwań? Czy wniosek premiera do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby plan ów był zaakceptowany i kompletny, pozwala na uruchomienie tych środków jak najszybciej, czy też powoduje ich opóźnienie? I czy prawdą jest i czy zagrożona jest zaliczka, jeżeli tej zgody i pełnej akceptacji nie będzie do końca roku? Co stanie się z 13- procentową zaliczką, jeżeli tej zgody i akceptacji planu do końca roku nie będzie?

Polacy czekają na te środki. Oczekują ich. Są niezbędne dla polskiej gospodarki. I to nie są pieniądze dla rządu. Dlatego chcemy, by jak najszybciej trafiły do finalnych beneficjentów, do samorządowców, do przedsiębiorców i do Polaków. Ale te warunki oczywiście muszą być jasne i spełnione. Oczekujemy jasnej i prawdziwej odpowiedzi.

 
  
MPphoto
 

  Jonás Fernández (S&D). – Señor presidente, señor comisario, la verdad es que en este momento, en la implementación y en el desarrollo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, debemos felicitarnos de cómo ha ido funcionando este instrumento hasta el momento, de cómo logramos cerrar un acuerdo a finales del año pasado entre el Consejo y el Parlamento y de cómo la Comisión ha venido desplegando un instrumento que está funcionando bien, que está permitiendo emitir esa deuda del Next Generation EU a tipos muy reducidos, con un gran apoyo por parte del sector financiero y con un procedimiento de evaluación de los planes y de supervisión que está funcionando razonablemente bien. Pero es verdad que, como se ha dicho en otras intervenciones, al menos en dos países seguimos con problemas graves.

Creo que también ha sido muy buena idea de este Parlamento introducir la condicionalidad democrática en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y no solo estar pendientes de la implementación del Reglamento específico de condicionalidad democrática —que se negoció, por cierto, en los mismos momentos—, porque ese Reglamento está tristemente parado a la espera de la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con una decisión más que discutible. Pero, en cualquier caso, esa condicionalidad de este Reglamento está permitiendo poner a los Gobiernos de Polonia y de Hungría en su sitio.

Quiero pedir a la Comisión que siga así, que mantenga la presión. Vemos algunos síntomas positivos en algunos de estos Gobiernos. Esperemos confirmarlos. Y, sin duda, este instrumento no solamente nos ayudará a financiar la recuperación, sino también a hacer valer los principios del Estado de Derecho en el conjunto de la Unión.

 
  
MPphoto
 

  Valérie Hayer (Renew). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous entendons des bruits de couloir: la Commission serait sur le point d’approuver les plans de relance hongrois et polonais. Mais franchement, est-ce qu’on va vraiment envoyer la présidente serrer la main de Viktor Orbán et de son acolyte polonais?

Il y a encore dans ces États des zones anti-LGBTI, des zones qui s’attaquent aux droits les plus fondamentaux d’Européens en raison de ce qu’ils sont. Or, ces zones sont en train d’être démantelées les unes après les autres et ce, grâce aux menaces de sanction et, il faut le dire, grâce à la pression du Parlement européen. Il serait aberrant de s’arrêter à mi-chemin, alors qu’Orbán n’a toujours pas retiré sa loi homophobe.

Je le dis tout de go: je n’accepterai pas, nous n’accepterons pas que nos valeurs continuent à être piétinées et que l’Europe continue à financer les illibéraux. Alors, j’ai une question toute simple, Monsieur le Commissaire: est-ce que la Commission peut assurer ici, publiquement, que la corruption généralisée mise en place par Orbán va cesser? Est-ce que la Commission peut assurer que les ultraconservateurs ne discrimineront plus leurs citoyens et qu’ils vont arrêter de punir les juges, de les forcer à la retraite, de racheter les médias, de faire licencier les journalistes indépendants et d’enrichir leurs amis d’enfance avec les fonds publics?

Ces conditions sont absolument essentielles, elles sont l’émanation de nos principes démocratiques et de nos principes de bonne gestion de l’argent public. C’est là-dessus que nous serons tous collectivement jugés lorsque sera venu le temps de dresser le bilan. Or, pour l’instant, ce que nous voyons, ce sont les contre-pouvoirs s’écrouler les uns après les autres.

Je crois sincèrement que l’Europe est le dernier rempart à l’établissement de kleptocraties au cœur de notre continent. Si elle n’agit pas, qui le fera, je vous le demande? Monsieur le Commissaire, je vais être très claire: cet argent est destiné aux Hongrois et aux Polonais; c’est pour cela que nous refusons qu’Orbán et Kaczyński détournent ces aides pour enrichir leurs proches, et que nous refusons qu’ils continuent à punir les juges qui défendent les libertés fondamentales.

Chers collègues, 43 milliards, c’est la somme destinée à la Hongrie et à la Pologne. Ces 43 milliards ne leur reviendront qu’à condition que ces gouvernements fournissent les garanties démocratiques nécessaires. Il ne devrait pas en être autrement pour les défenseurs de la démocratie.

 
  
MPphoto
 

  Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE). – Mr President, on 27 April 2021, a new law was adopted in Hungary. It created a legal framework for public interest trusts performing public duties. More and more public services are being transferred. The boards of these trusts include current ministers and state secretaries. Public assets are being donated to private entities, and opacity will prevent any scrutiny on the use of the budget in these foundations. These trusts do not need to apply rules of public procurement. This is happening in a context where access to public information in Hungary has become near to impossible and in a Member State which has a hugely sad record of corruption in the European Union.

We fail to understand why this is not raising concern about how European money will be channelled into these structures. Is this a conscious strategy from the Hungarian Government to transform public institutions into opaque structures? If the European Commission approves the Hungarian Recovery and Resilience Plan, billions of euros could disappear into this opaque system.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Laporte (ID). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, au-delà de la question des ressources propres et du remboursement de l’emprunt, qui est loin d’être réglée, je suis très inquiète sur le sujet de l’allocation des fonds européens.

Tout d’abord, je condamne cette forme de chantage exercé sur les gouvernements hongrois et polonais. La relance économique est actuellement la priorité cardinale et les fonds doivent être alloués sans considérations politiques. La Commission ne doit pas, et ne peut pas, être responsable de chômeurs supplémentaires, de citoyens qui verront leur vie complètement bousculée sur le seul fondement des valeurs de l’article 2 du TFUE lui permettant d’exercer son contrôle politique. J’exhorte l’exécutif européen à revenir au sens des responsabilités et à œuvrer en faveur des citoyens européens. La conséquence est que des États membres, comme la Hongrie, se financeront eux-mêmes sur les marchés financiers.

Cette situation met également en lumière une lutte de pouvoir au sein des institutions européennes. Le Parlement souhaite désormais évaluer les plans de relance hongrois et polonais, ce qui constitue une ingérence inacceptable. Depuis plusieurs mois, le Parlement abuse constamment de son rôle de contrôle dans la mise en œuvre du plan de relance, en faisant pression sur la Commission pour influencer le processus d’évaluation, ce qui est contraire au règlement du plan.

En ce qui concerne les ressources propres, la volte-face de la Commission européenne, intervenue le 12 juillet dernier, lorsqu’elle a annoncé le report de son projet de taxe numérique, met en péril l’architecture financière du plan Next Generation. La visite de Janet Yellen a suffi pour faire plier la Commission, qui nous dit souhaiter attendre la fin des négociations à l’OCDE. Cet argument ne tient pas, car une proposition de l’Union à ce sujet mettait cette dernière en position de force. Le plus inquiétant est que la Commission a fait fi de l’accord institutionnel, ce qui est extrêmement grave sur le plan juridique.

La Commission doit rendre ses propositions sur deux autres projets de ressources propres: le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et les quotas d’émissions carbone, qui sont des sujets avec d’autres problématiques. Si ces deux projets étaient également repoussés, la question du financement deviendra prégnante et la contribution des États membres deviendra, hélas, une hypothèse de plus en plus probable.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Wszystkim tym, którzy tutaj zabierają głos i atakują mój kraj, Polskę, chcę przypomnieć, że jako kraj Solidarności w momencie, kiedy ten fundusz był tworzony, zachowaliśmy się solidarnie i chcieliśmy pomóc krajom, które o własnych siłach nie dałyby sobie rady. A to były i ciągle są kraje południa Europy. Solidarnie stanęliśmy i chcieliśmy utworzenia tego funduszu. Nie wszystkie kraje tak się zachowywały. Nie będę ich wymieniał, żeby tutaj nie burzyć dobrego nastroju, ale co najmniej pięć tego funduszu nie chciało. Dopiero po otrzymaniu pewnych koncesji na swoją rzecz zgodziły się, żeby ten fundusz stworzyć.

Po drugie, fundusz miał służyć szybkiej odbudowie i budowaniu odporności na przyszłe kryzysy gospodarki, tworzeniu systemów zabezpieczenia społecznego. Nie rozumiemy tej obstrukcji Komisji, która nie przyjmuje planów Polski, Węgier, Szwecji, nie podając uzasadnionych powodów.

Wreszcie po trzecie, Komisja przygotowała obszerne rozporządzenie na ponad 30 stron, w którym precyzyjnie opisuje obowiązki kraju członkowskiego i samej Komisji. My wypełniliśmy wszystkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia, od kreski do kreski, wszystko. Wypełniliśmy to do połowy lipca. Komisja do tej pory nie mówi, jakiego rodzaju wątpliwości ma do polskiego planu. Padają tutaj z ust pana komisarza jakieś ogólniki. Panie Komisarzu, Komisja nie może się tak zachowywać. Polska jako suwerenny, 40-milionowy kraj, nie może się poddać takiemu szantażowi.

 
  
MPphoto
 

  Mario Furore (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario Gentiloni, il Recovery Fund è la più grande scommessa politica europea degli ultimi trent'anni: sostiene la transizione ambientale, aiuta giovani e imprese nella riconversione digitale e crea sviluppo nei territori del Sud, che hanno un ritardo infrastrutturale enorme da colmare. I cittadini credono nel Recovery Fund, non deludiamoli!

Chiedo però alla Commissione europea di essere rigorosa nel valutare la realizzazione di tutti questi progetti e di essere rigorosa nel rispetto dei valori europei. Non possiamo permettere che i fondi europei vengano utilizzati per politiche contrarie ai principi dei trattati e questo vale soprattutto per Polonia e Ungheria, dove lo Stato di diritto è continuamente sotto attacco. Se siamo tenaci e uniti riusciamo a ottenere delle vittorie. Stiamo costruendo un futuro nuovo e noi lottiamo per non lasciare indietro nessun cittadino europeo.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Rzadko się zdarza, żeby brak transparentności dał aż tak negatywne wyniki. Przypominam, że Parlament specjalnie powołał swoją grupę roboczą po to, żeby monitorować krajowe plany odbudowy zarówno na etapie ich akceptacji, jak i na etapie ich wdrażania. Z powodów niezrozumiałych dwie strony w przypadku Polski unikają odpowiedzi i traktują negocjacje jako tajne. Komisja Europejska nie chce powiedzieć Parlamentowi, jak przebiegają negocjacje, i nie chciała w żadnym przypadku żadnego planu, w tym przypadku polskiego i węgierskiego. Pan Komisarz mówi o transparentności od momentu akceptacji. A my chcielibyśmy wiedzieć, jak przebiegają negocjacje.

Rząd polski nie chce pokazać, na czym polega plan odbudowy swojemu parlamentowi. Nie chce pokazać Polakom, na czym polegają negocjacje. Co się dzieje, Panie Komisarzu, Pan słyszy. W moim kraju my słyszymy od przedstawicieli rządu i również od kolegów tutaj dzisiaj, że Komisja jest w pełnym konflikcie z polskim rządem, że Komisja szantażuje, że Komisja prowadzi wojnę hybrydową z Polską. Już dzisiaj słyszeliśmy, że zachowuje się jak terroryści. Co na to Komisja? Co na to Komisja? A co my mamy powiedzieć jako posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy chcielibyśmy wiedzieć, jakie żądania postawiła Komisja w oparciu o przepisy i jaka jest odpowiedź polskiego rządu. Chcielibyśmy to wiedzieć. Chcielibyśmy to wiedzieć, żeby móc wytłumaczyć mieszkańcom Polski, na czym ta cała sprawa polega. Tym bardziej, że uważamy, że kwestie praworządności są absolutnie kluczowe, ale naprawdę musimy znać konkrety.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). – Voorzitter, commissaris, ik ben blij dat bijna alle lidstaten het noodgeld gebruiken om de schokken voor de wereldwijde pandemie op te vangen. Bijna alle landen, want niet Nederland, samen met Bulgarije. Wij zijn het land waar nog geen nationaal plan is ingediend. Onze premier Rutte zegt liever nee tegen hervormingen en een goed herstelplan dan dat hij de coronacrisis bij de horens vat en goed beleid maakt voor de mensen.

Maar dit terzijde, want vandaag wil ik vooral benadrukken dat de coronacrisis gigantische gevolgen heeft gehad, op onze gezondheid, uiteraard, maar ook op de portemonnee van heel veel mensen. Huizen werden duurder en veel mensen verloren tijdens de crisis hun baan. En dat de energieprijzen vandaag de pan uit rijzen helpt natuurlijk ook niet. Daarom hebben we meer goede en kwalitatieve banen nodig. We hebben betere, betaalbare toegang tot de gezondheidszorg en onderwijs nodig voor iedereen. Wat mij betreft is het dus cruciaal dat de Commissie nu ook werk maakt van sociale maatstaven die de sociale impact van al deze herstelplannen meten en beoordelen.

Een just transition is meer dan groene en digitale doelstellingen halen. Het is ook zorgen dat iedereen mee kan.

 
  
MPphoto
 

  Katalin Cseh (Renew). – Mr President, in July the Commission decided to demand extra guarantees from Hungary and Poland in the fields of judicial independence and anti-corruption, and the tools and the leverage were given to us finally by the recovery fund’s clear regulation.

But then several months passed, and frankly, we should be seeing results by now, particularly because both sides are very happily reporting that a deal is very close.

So my question to all of you is: did we all miss something? Did we miss the major reforms, did we miss the breakthroughs? Did the Hungarian top prosecutor stop being a party loyalist in the meantime? Or did the Polish government stop the blatant attacks on the judiciary?

Well, of course we do not see these results. All we see is flip-flopping and the Commission’s credibility taking yet another hit. And frankly, by this time, I think the autocrats in Poland and Hungary do not even take all of this seriously. Because what Mr Orbán and Mr Kaczyński see – and all other aspiring autocrats – is that they can build a kleptocracy. They can destroy judicial independence. They can cross red line after red line, and after a few months of untransparent deal-making, money will start flowing eventually.

And this is not President von der Leyen’s credibility problem. This is a problem for all of us, because the Commission is the Guardian of our Treaties and if the Guardian is not credible, our Treaties are not credible either.

The rule of law crisis is an existential threat for our whole Union. It’s time for us to realise this – and appeasement is not the answer. And this House will not let up until the Commission finally understands this.

 
  
MPphoto
 

  Damian Boeselager (Verts/ALE). – Mr President, I say to the Commissioner: stand firm. EU taxpayers’ money should not reward governments that violate the most fundamental principles of the European Union. This is especially true for governments that do not accept the primacy of EU law or have a history of corruption, embezzlement and fraud. I therefore urge you not to approve the current Polish or Hungarian plans until we know that this money actually benefits the citizens and safeguards their rights. Stand firm.

In addition, Commissioner, let’s prepare well for the future. If you act smartly now, you will be able to stop the flow of recovery money every six months for the next five years. For that to work, I ask you to ensure that the plans have strict six-month targets in improving the rule of law and fighting corruption, and second, to let Parliament help you. Make backroom deals public and give us access to all operational agreements between you and the national governments. Commissioner, we are fighting a good fight. Let’s make sure the tide turns, we improve the rule of law, we fight corruption, and benefit the citizens of this Union. I ask you to stand firm.

 
  
MPphoto
 

  Maximilian Krah (ID). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen über den Wiederaufbaufonds, und unsere Position war immer, dass ein solcher Wiederaufbaufonds mit Schulden und Geldern der EU deshalb schlecht ist, weil es aus gleichrangigen Partnern Geber- und Nehmerländer macht und damit eine Hierarchie einführt. Nichtsdestotrotz ist darauf zu achten, dass die Gelder korrekt und gleich und nicht nach politischen Gründen ausgegeben werden. Und wieder mal geht es gegen Polen und Ungarn. Polen soll vier Prozent seines Bruttoinlandsprodukts, Ungarn sieben bekommen, und man will es nicht geben – wegen Rechtsstaatsmängeln.

Dann habe ich mir mal das Nachbarland angeschaut, Kroatien, das viel mehr aus dem Fonds bekommen soll, nämlich 13 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts. Kroatien ist nach dem Korruptionswahrnehmungsindex deutlich korrupter als Polen und Ungarn, und seit Aufnahme in die Union, seit 2020, ist der Wert sogar noch schlechter geworden. Bei Kroatien gibt es mit dem Plan kein Problem, aber bei Polen und Ungarn gibt es das Problem. Was ist der Unterschied zwischen Kroatien einerseits und Polen und Ungarn andererseits?

Der Unterschied ist ein Ministerpräsident der Europäischen Volkspartei. Es geht hier nicht nach Korruptionswahrnehmungsindizes, es geht nicht nach Rechtsstaatsproblemen, sondern es geht darum, eine unliebsame konservative Regierung, die wir sowohl in Polen wie in Ungarn haben, zu strafen, während man – ob es Kroatien oder Malta ist – so korrupt und kriminell wie möglich sein kann, wenn man nur dem Mainstream dieses Hauses und der Kommission folgt. Und dagegen wehren wir uns und fordern die Freigabe für Ungarn und Polen.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Stanisław Brudziński (ECR). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Chciałbym rozpocząć od słów wypowiedzianych przez premiera polskiego rządu: „Nie dopuszczamy relacji z Komisją Europejską na zasadzie pana i klienta. Polska nie ma nad sobą żadnego pana. To nie są stosunki wasalne. Polska nie będzie się ubiegać o coś na zasadzie proszącej (...)”.

I teraz, Panie Komisarzu, chciałbym wrócić do Pana wystąpienia. Z dużą uwagą wsłuchałem się w Pana słowa i zwróciłem uwagę na te trzy punkty: mówił Pan, po pierwsze – transparentność, po drugie – rozliczalność, po trzecie – poczucie własności. Zakończył Pan określeniem odnoszącym się do praworządności.

Cyceron mówił, że historia jest nauczycielką życia, więc chciałbym wrócić do historii. Jak na przestrzeni ubiegłych lat były rozliczane środki unijne przez państwa, które z automatu dzisiaj otrzymały akceptację planów odbudowy przez Komisję Europejską? Jak wyglądało to w wypadku Polski?

I teraz, Panie Komisarzu, mówił Pan o praworządności, więc chciałbym zapytać, jak się ma praworządność do obowiązującego rozporządzenia i prawa w Unii Europejskiej wobec tego, co dzisiaj czyni się wobec Polski? Czy jest to zgodne z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem? Czy jest to zgodne z rozporządzeniem? 1 sierpnia upłynął termin. Co z tym prawem, Panie Komisarzu, w Unii Europejskiej?

 
  
  

Puhetta johti HEIDI HAUTALA
varapuhemies

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri (NI). – Elnök Asszony! Ami itt folyik ma, az politikai nyomásgyakorlás és zsarolás. De ebben nincs semmi meglepő, ez a baloldalról bevett munkamódszer. Júniusban már közel voltunk ahhoz, hogy megállapodjunk a Bizottsággal a helyreállítási tervről, majd Magyarország elfogadta a gyermekvédelmi törvényt, és a Bizottság újabb követelésekkel állt elő. Pedig a Bizottság nem feledkezhet meg a mandátumáról: csak az uniós jog alapján járhat el, nem alkalmazhat kettős mércét, nem támaszthat extra feltételeket egyes tagállamok esetében ahhoz, hogy folyósítsa a pénzeket. Ne legyenek illúzióik, minket nem lehet megvásárolni! Nem fogunk engedni a gyerekvédelmi törvényből! Nálunk diszkrimináció nem érhet senkit, de a szülők kezében marad a gyermekek szexuális nevelése.

A nemzetközi hitelminősítésünk tovább javult a múlt héten, az Unióéhoz hasonló feltételekkel jutunk forrásokhoz a pénzpiacokon. Tehát megkezdjük a helyreállítást saját erőből, mert ez jár a magyar embereknek. Meglesznek az egészségügyi fejlesztések, a zöld és digitális átállás. Azt kérem a Bizottságtól, mivel mi készen állunk a párbeszédre, hogy ne veszélyeztesse tovább a saját hitelességét, legyen bátorsága véget vetni ennek a történetnek, és adjon zöld jelzést a magyar és a lengyel helyreállítási tervnek.

 
  
MPphoto
 

  Андрей Новаков (PPE). – Г-жо Председател, г-н Комисар, колеги, вероятно 90% от дебата дотук бе насочен върху това, че няколко държави, които са подали своите планове за възстановяване и устойчивост, има вероятност да не бъдат одобрени.

В тази връзка искам да кажа няколко неща. Първо, това са средства не за дадени правителства, а за дадени народи, за да се справят с последствията, които коронакризата нанесе върху тях. Второ, това е по-малкият проблем, защото все още има държави, които въобще не са подали своите планове. Както вече стана ясно, една от тези държави е Нидерландия, а втората е България.

В тази връзка, понеже обичам държавата си, особено когато се управлява по начин, който буди тревога, да попитам комисаря: първо, има ли начин страните, които не са подали планове за възстановяване и устойчивост, да бъдат под риск от загубване на европейски средства? Второ, има ли начин страните, които се управляват в момента от правителства, които са неспособни да подадат план за възстановяване и устойчивост, да получат някаква помощ от Европейската комисия, така че народите на тези две страни да не загубят достъп до европейско финансиране, което в случая е толкова важно? И накрая, има ли механизъм, по който Европейската комисия в такива ситуации да направи така, че да принуди държавите да спазват сроковете дори тогава, когато те се управляват от служебни правителства, които не могат да носят отговорност за спазването на тези срокове? И накрая, обвързано ли е подаването на плановете за възстановяване и устойчивост с одобрението на оперативни програми, свързани ли са двете, поставя ли под риск липсата на план одобрението и на оперативни програми?

 
  
MPphoto
 

  Marek Belka (S&D). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Krajowy program odbudowy, którego używał polski rząd, by zrobić sobie piękne zdjęcia z wielkimi czekami, nadal nie został zaakceptowany w Brukseli. Dwa główne priorytety funduszu odbudowy to inwestycje w zielone rozwiązania i rozwój cyfrowy. Polski rząd trudzi się, by pokazać, że gra w zielone, a zwykły Polak nadal nie wie, jaki miks energetyczny chce nam zaproponować. Jaka ma być rola węgla, atomu, energii wiatrowej. Polski rząd przy Komisji lansuje cyfrowe rozwiązania, a z Nowym Ładem zabiera pieniądze samorządom, które odpowiedzialne są za edukację, także cyfrową. Działania KPO mają być długoterminowe, by zapewnić nam rozwój, a jedyny znany nam dłuższy termin to przedłużenie koncesji dla Turowa. Bardzo zielone i partnerskie dla naszych sąsiadów, nawiasem mówiąc. Po co więc był pisany polski KPO? Cytując ulubiony zespół premiera Morawieckiego, niestety wyłącznie dla mamony.

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Pîslaru (Renew). – Madam President, the most important strength of Europe is not the millions of euros in its budgets. It’s the millions of people defining every moment of its past, present and future. It’s about the values that we are sharing.

The Recovery and Resilience Facility reflects the strengths of Europe. It was envisaged by the European Parliament as the most important tool the European Union has to offer in order to show that our citizens, their recovery, their wellbeing represent a priority for us.

Our citizens never must be left in fear or deprivation, otherwise their insecurity and uncertain future will be exploited by politicians who threaten our democratic values by populist and harmful messages, from extreme left to the extreme right. By people who are irresponsibly playing with the future of citizens, who have all the right to see their health, educational and public administration systems becoming more resilient, to benefit from green transport and digital infrastructure, from training and skills to the labour market.

This is what the RRF money has been conceived for. This is actually conceived in a particular article. As a co—rapporteur, I remember that vividly in Article 19(c) (j), where the Commission assessment is clear, whether the arrangements proposed by the Member State concerned are expected to prevent, detect and correct corruption, fraud and conflict of interest. They are not the resources in the RRF at the government’s discretion for use for personal interest, and they will not enter into party leaders’ pockets for propaganda purposes.

Hungarian and Polish citizens need the Recovery and Resilience Facility, and their governments must respect the principle of transparency, of tackling corruption and fraud, because these principles are at the core of the RRF, and they are non-negotiable for the European Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Freund (Verts/ALE). – Madam President, we’re discussing a simple question today: is it a good idea right now to pay out many billions of euros to Poland and Hungary, countries that have no independent judiciary, that are defiant of decisions of the European Court of Justice, and where, in the case of Hungary, Orbán and his family and friends are stealing EU money on an industrial scale? So I would ask: how are we even discussing this right now?

The Commission says that the use of the rule of law conditionality is imminent or it will be shortly used, and we’re still discussing giving away the main leverage, the biggest lever that we have to protect the rule of law, democracy, freedom of the press and the integrity of the EU budget, in Poland and Hungary. This is just a ridiculous idea. Don’t fund corruption. Don’t fund attacks on the rule of law. Don’t fund the attack on our freedoms and don’t give EU money if it’s being misused in those countries.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Taisin hieman itse tässä olla huolimaton, ja kollega sai paljon enemmän puheaikaa kuin hänellä oli. Pyydän anteeksi tarkkaamattomuuttani. Se ei ollut tarkoituksellista.

 
  
MPphoto
 

  Андрей Слабаков  (ECR). – Г-жо Председател, г-н Комисар, колеги, напечатахте 2 трилиона евро, за да възстановите икономиката на Европа. Според мен това го направихте като вид изнудване. Опитвате се да ни наложите икономическия модел на Зелената сделка, а той всъщност е толкова безумен, че предизвика неимоверен скок в цените на тока.

Но нека не забравяме, че Комисията изисква да затворим мините и ТЕЦ-овете. Към момента те произвеждат близо 50% от енергията на България. Не е ли странно да говорите за възстановяване, а същевременно да настоявате да унищожим икономиката си, да вдигнем сметките на хората и да застрашим енергийната сигурност? Всъщност толкова трагичен ще бъде и социалният ефект. Казвал съм го и преди, миньорите няма да станат балерини, а просто ще станат безработни.

Ето защо ви призовавам да забравим заучените фрази на псевдозащитниците на природата и да мислим за нуждите на хората и на бизнеса. В България има нужда от бързо развитие на инфраструктурата в подкрепа на малките и средните предприятия, модернизация на бизнеса и дигитализиране на администрацията. Това са нужните мерки.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (The Left). – Κυρία Πρόεδρε, τα κονδύλια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Σταθερότητας, κύριε Gentiloni, είναι ένα σημαντικό θετικό βήμα και πρέπει να πιάσουν τόπο και στα 27 κράτη μέλη, με εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν και υπέρ της κοινωνίας και της οικονομίας και των πολλών. Να μην πάνε στις τσέπες λίγων και ισχυρών, να μην τροφοδοτήσουν τη διαφθορά και, όπως ζητά —και σωστά— η Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχουν κανόνες για τα ελλείμματα και τα χρέη και να τους σέβονται και τα 27 κράτη μέλη, πρέπει να σεβόμαστε και όλοι τους κανόνες για τον σεβασμό του κράτους δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε και πέτυχε να υπάρχει ένας μηχανισμός με conditionalities, με αιρεσιμότητες, που συνδέει τα κοινοτικά κονδύλια με τον σεβασμό του κράτους δικαίου. Αυτός ο μηχανισμός πρέπει να τηρηθεί, γιατί έχει την υπογραφή και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και των 27 κρατών μελών. Αρκετές καθυστερήσεις έχουν γίνει.

Κι ένα τελευταίο: Ζητούμε διαφάνεια και από εσάς και από τις κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Τι διαπραγματεύεστε; Πού έχετε κολλήσει μεταξύ σας; Δεν μπορεί να ξέρετε μόνο εσείς πίσω από κλειστές πόρτες ποια είναι τα θέματα στα οποία δεν υπάρχει μέχρι τώρα συμφωνία. Το δικαιούνται και οι λαοί της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, που περιμένουν αυτά τα κονδύλια για να λυθεί το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Antoni Comín i Oliveres (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, a novembre la Polonia prevede di ricevere 24 miliardi di euro dal Recovery Fund ma, d'accordo con il meccanismo di condizionalità che accompagna questo fondo, la Commissione ha informato la Polonia che prima dovrà conformarsi a quanto dettato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Quando la Corte costituzionale polacca ha impugnato la Corte di Lussemburgo e ha stabilito che il diritto interno aveva il primato sul diritto comunitario, la Commissione ha bloccato lo svincolo dei fondi.

In Spagna la Corte suprema, in particolare il giudice Llarena, ha impugnato anche la Corte di Lussemburgo, che il 30 luglio aveva detto che gli euro-ordini emessi da questo giudice contro tre deputati di questa Camera – il presidente Puigdemont, Clara Ponsatí e io stesso – sono sospesi. Tuttavia, la scorsa settimana questo giudice ha informato le autorità giudiziarie italiane che non intende sospendere il mandato d'arresto europeo, ignorando la decisione del tribunale europeo.

Commissario Gentiloni, la Commissione applicherà alla Spagna lo stesso standard della Polonia? Anche la prossima rata del Recovery Fund in Spagna si bloccherà finché la Corte suprema non rispetterà la decisione della Corte europea? E se non lo fa, perché questo doppio standard? Esigiamo da alcuni Stati di conformarsi alla legge europea se vogliono i fondi europei e non da altri? Davvero? È questa l'Europa che vogliamo?

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Die Coronahilfe ist eine Aufbauhilfe. Dass Europa hilft, ist im Krisenfall Ausdruck europäischer Solidarität, und es liegt auf der Hand, diese Förderung mit Zukunft zu verbinden. Deshalb die Bindung der Mittelvergabe an Investitionen in die Energiewende, in die Digitalisierung, in Bildung und an die Rechtsstaatlichkeit. Deshalb auch die Auflagen, die Verwendung dieses kostbaren Geldes der Steuerzahler so zu kontrollieren, wie die Gelder aus dem europäischen Haushalt kontrolliert werden.

Da kommen mir jetzt allerdings Zweifel: Warum dauern die nationalen Pläne so lange, obwohl die Vorgaben so eindeutig sind? Warum gibt es immer wieder Berichte, dass dieses Geld zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet wird, anstatt es in die Zukunft unserer Betriebe und Kinder zu investieren? Die Kommission macht einen herausragenden Job. Aber was die Mitgliedstaaten teilweise abliefern, erinnert an das Chaos in der Strukturpolitik. Hier stauen sich 250 Milliarden Euro, weil es zu wenig seriöse Projekte gibt.

Meine Damen und Herren, die Coronahilfe ist eine Nothilfe. Wiederholen wir mit Coronafonds deshalb nicht die Fehler der Regionalförderung und räumen den Ländern immer mehr Zeit, um sinnvolle Projekte vorzulegen. Ein Corona n+1, n+2, n+3 darf es nicht geben!

Wenn die Länder dieses Geld absehbar nicht vernünftig nutzen, muss die Kreditlinie verringert, müssen entsprechende Anleihen reduziert werden. Es darf sich kein Geld aufstauen, was am Ende die Nachlässigkeit oder Verstöße gegen unsere Auflagen belohnt. Hier muss das Parlament jetzt eingreifen. Jetzt muss gegen die Krise agiert werden, nicht in einigen Jahren. Das gilt in Ungarn und Polen genauso wie in allen anderen europäischen Ländern.

 
  
MPphoto
 

  Margarida Marques (S&D). – Senhora Presidente, Senhor Comissário, começo por felicitar a Comissão por todos os programas já aprovados até aqui.

O uso dos Fundos de Recuperação e Resiliência tem de respeitar todos os Regulamentos, incluindo a condicionalidade do Estado de Direito. E todas as pessoas e instituições são potenciais beneficiários. À Comissão cumpre assegurar o respeito destes princípios. Prevenir a fraude, a corrupção, o conflito de interesses, é imperativo!

Segundo o Eurobarómetro, 85% dos europeus pedem transparência e um controlo efetivo dos Fundos de Recuperação e Resiliência.

A Polónia e a Hungria, cujos governos enfraquecem o princípio do Estado de Direito, todos os Estados-Membros têm de cumprir os valores básicos da União Europeia para acederem aos fundos europeus.

Não aceitaremos qualquer risco de discriminação relativamente aos beneficiários, de natureza de género ou de orientação sexual, ou política, das autarquias, dos eleitos por famílias políticas diferentes das dos respetivos governos. E a Comissão Europeia tem de assegurar que existem, em todos os modelos de gestão, os mecanismos necessários para impedir qualquer discriminação. Estas e outras. É isso que se espera da Comissão agora, antes da aprovação dos planos, e vigilância acrescida ao longo de toda a execução. O Parlamento fará a sua parte.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (Renew). – Madame la Présidente, le processus est long et compliqué, mais le respect des règles de conformité avec les grandes lignes politiques de l’UE peut expliquer la mise en œuvre quelquefois laborieuse de la facilité de relance et de résilience.

Ne sous-estimons pas la portée de la façon dont le plan de relance devient réalité. La conditionnalité inhérente au plan de relance nous permet de faire un grand saut en matière d’intégration solidaire à l’échelle européenne, et ce, sous certaines conditions.

Premièrement, la capacité d’absorption des fonds de Next Generation EU dans un délai trop court peut poser problème. Soit les pays bénéficiaires rencontrent des difficultés spécifiques à caractère procédural ou administratif, auquel cas il faut lui apporter une assistance technique pour surmonter ces difficultés; soit les exigences légitimes de la Commission peuvent avoir pour effet de ralentir le processus et là aussi, il importe d’y remédier.

Deuxièmement, il importe de veiller au respect des règles de concurrence, de façon à ne pas entraver le bon fonctionnement du marché intérieur.

Troisièmement, je souscris pleinement aux propos tenus par Katalin Cseh et Valérie Hayer, deux collègues de mon groupe politique, à propos de la conditionnalité. J’y souscris des deux mains.

Dernière remarque: les défis qui sont devant nous en matière de santé et de lutte contre le changement climatique me font penser que Next Generation EU ne doit pas être la dernière opération du genre. Tout dépend de la volonté politique de nos institutions et de la façon de gérer la présente facilité.

 
  
MPphoto
 

  Beata Szydło (ECR). – Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Komisarzu! Szanowni Państwo! Rozpocznę od stanowczego sprzeciwu wobec tych wypowiedzi, które uderzały w moją ojczyznę, w Polskę, jakoby Polska była krajem niepraworządnym i nieszanującym wartości europejskich. Myślę, że wielu z państwa, którzy to powiedzieli, byłoby szczęśliwymi i chciałoby żyć w tak praworządnym i szanującym zasady europejskie kraju.

Po drugie, przejdźmy do faktów. Polski rząd złożył zgodnie z zasadami krajowy plan odbudowy. Oficjalnie nie zostały zgłoszone żadne wobec niego uwagi. A więc nasuwa się pytanie: dlaczego tak się dzieje, skoro pani przewodnicząca von der Leyen wyraźnie powiedziała, że jedynym kryterium warunkowości będą nieprawidłowości finansowe, a przecież Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, które mają pod tym względem doskonałą kartę?

I wreszcie na koniec mam refleksję: Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Premierze, byliśmy oboje premierami, zasiadaliśmy w Radzie Europejskiej. Czy nie lepiej było może – i to jest gorzka refleksja, proszę wybaczyć, ale to powiem – zastosować weto, niż zaufać, że będą czyste reguły gry i wszystkie kraje będą na równi traktowane?

Mam nadzieję, że Polska będzie wreszcie traktowana tak samo jak inne kraje i nasz plan odbudowy, zgodnie z zasadami, zostanie przyjęty.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Es ist wohl eines vollkommen klar: EU-Geld darf nur bei strikter Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Grundsätze vergeben werden. Die Aufbaumilliarden müssen den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen. Sie dürfen nicht in dunklen Löchern oder in der Vetternwirtschaft versickern. Alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union sollen vom Turbo für den Weg aus der Pandemiekrise und von den Investitionen in die Zukunftsherausforderungen profitieren.

Doch leider stellen sich manche Regierungen noch immer der eigenen Bevölkerung in den Weg. Die Europäische Kommission darf daher keinen Aufbauplan genehmigen, der den gemeinsamen vereinbarten Zielen nicht entspricht. Hier darf es keine falschen Kompromisse geben. Die Regierungen in Ungarn und Polen haben konkrete Reformempfehlungen betreffend die Unabhängigkeit der Justiz, die Medienfreiheit und die Antikorruption von der Kommission erhalten. Die Umsetzung dieser Reformen ist und bleibt eine wichtige Voraussetzung für die Genehmigung von frischem EU-Geld, die die Regierungen weder in Ungarn noch in Polen derzeit erfüllen.

Ja, es braucht Dialog und entschlossenes Handeln. Das schärfste Instrument zur Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit ist der neue Rechtsstaatlichkeitsmechanismus im EU-Budget. Vier von fünf EU-Bürgerinnen und -Bürgern stehen dahinter. Zehn Monate nach seinem Inkrafttreten muss ihn die Europäische Kommission endlich einleiten. Das ist eine Frage der Ernsthaftigkeit und der Glaubwürdigkeit, denn es geht um Bürgersteuergeld. Wir haben nicht mehr viel Zeit.

 
  
MPphoto
 

  Leszek Miller (S&D). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Podobnie jak większość moich rodaków uważam, że Polska powinna otrzymać jak najszybciej pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Wprawdzie szef Narodowego Banku Polskiego ogłosił, że środki unijne nie są Polsce potrzebne, bo doświadcza ona cudu gospodarczego, nie można jednak traktować tych słów poważnie.

Podobnie jak większość deputowanych uważam, że środki przekazywane do krajów członkowskich powinny być pod ścisłą kontrolą instytucji europejskich. Dotyczy to także mojego kraju, którego rząd, co znamienne, nie przystąpił do Prokuratury Europejskiej. Mimo tego Komisja nie może wciąż utrzymywać polskiego planu odbudowy na etapie oceny. Skoro są zastrzeżenia do przestrzegania praworządności, to od 1 stycznia obowiązuje mechanizm warunkowości budżetowej. Parlament Europejski kilkakrotnie mobilizował Komisję do użycia tego mechanizmu, a nawet zapowiedział użycie kroków prawnych przeciwko Komisji za jej dotychczasową bierność. Komisja ma więc odpowiedni instrument, którego w każdej chwili może użyć.

 
  
MPphoto
 

  Michal Šimečka (Renew). – Madam President, Commissioner, the agreement on the Resilience and Recovery Facility is a true European success story, because – despite the massive economic shock of the pandemic – the EU has largely avoided long-term negative impacts, and to a large extent it’s thanks to the RRF.

But the EU cannot be a cash machine that does not look at how European taxpayers’ money is spent. For far too long, Brussels – the European Commission – has turned a blind eye on corruption and misuse of EU funding. European money really cannot be used to build authoritarian regimes or Putin’s pals’ palaces, such as the one Viktor Orbán is currently doing.

I really hope the Commission by now understands this, because the Recovery and Resilience Facility must be a breakthrough moment for European integration in more ways than just one.

Yes, it should put us on a path to meet our ambitious climate goals and ambitious digital goals. It should ensure a prosperous future for all Europeans. But at the same time, the RRF should also mark the end of an era when governments which are harassing journalists, judges or minorities could still profit from billions in European money without repercussions. I really hope that this moment, this instrument, will be the end of that era.

 
  
MPphoto
 

  Patryk Jaki (ECR). – Madam President, the EU is blocking funds for Poland because it believes that the Constitution is higher than EU law. Meanwhile, many EU countries have done exactly the same, including Germany, which has, of course, already received its funds.

In addition, you say that Poland will only receive the funds if the Constitutional Tribunal rules as you wish in this matter. In other words, for years, you have been accusing Poland of alleged lack of independence in the justice system and now what are you doing? You are putting the gun to the judges’ heads and saying they can only rule the way that you want. This is the new European standard of independence. When Schuman watches what you are doing with his project, he turns in his grave – because he wanted to build solidarity between States and you are building walls.

Commissioner, you said that the most important thing for you is who spends money honestly. Really? Did you compare in your data Czechia and Poland? And this is the fundamental question: whose funds do you really block?

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί θεωρούμε ότι αυτό το ταμείο είναι ένα ισχυρό όπλο στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να στηρίξει και να βοηθήσει τα κράτη μέλη, τις οικονομίες, τις κοινωνίες και τους Ευρωπαίους πολίτες. Πολύ ορθά η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε με το ιστορικό ποσό των 675 δισεκατομμυρίων ευρώ για το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης για ενίσχυση των οικονομιών των κρατών μελών.

Όμως δράττομαι της ευκαιρίας της παρουσίας σας, κύριε Επίτροπε, για να αναφέρω ότι πέραν από ισχυρές οικονομίες και κοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε και ισχυρό πολιτισμό, αρχές και αξίες. Οφείλω να σας αναφέρω ότι ένα τηλεοπτικό κανάλι, το Euronews, εν μια νυκτί αποφάσισε τη διακοπή του ελληνικού προγράμματος και της ελληνικής γλώσσας, όταν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτό το συγκεκριμένο κανάλι χρηματοδοτείται με 20 εκατομμύρια το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και όταν βασική θεμελιακή αρχή για να χρηματοδοτείται είναι η διαφύλαξη και προστασία των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσφέρουμε και συνεισφέρουμε το 40% των εσόδων του Euronews από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν όντως διακηρύσσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ο οποίος είναι ο ελληνικός και ο ρωμαϊκός πολιτισμός, τότε μιλούμε για πολιτιστικό ακρωτηριασμό από αυτή την απόφαση του Euronews.

Αυτή τη στιγμή δεν υπερασπίζομαι μόνο την ελληνική γλώσσα· υπερασπίζομαι την πολυγλωσσία, η οποία είναι θεμελιακή αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτή την ώρα, που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει τόσα πολλά στους πολίτες με τα 675 δισεκατομμύρια, χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε να προσθέσουμε γλώσσες, για να μεταφέρεται η εικόνα και η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις χώρες, σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, και όχι να αφαιρούμε. Σας καλώ, κύριε Επίτροπε, να αντιδράσετε άμεσα και να έχω άμεση απάντηση σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι πραγματικά άδικο να αποκόπτεται αυτή τη στιγμή η ελληνική γλώσσα από το κανάλι του Euronews.

 
  
MPphoto
 

  István Ujhelyi (S&D). – Elnök Asszony! A Helyreállítási Alap egy forradalmian új és jó eszköz, támogatom. A magyar társadalom problémái iránt különösen fogékony szociáldemokrata képviselőként nagyon örülök ennek hiszen kell, hogy legyen a magyar társadalomnak olyan jövőképe, amiben az Európai Unió tud segíteni neki, és szükségünk van az európai forrásokra. Ráadásul jár nekünk ez a pénz, hiszen ugyanúgy a mi gyermekeink, unokáink is ennek a közös rendszernek a részei, tehát a terheit is viselik. Jár nekünk, de vajon jut-e arra a célra, amire az Európai Unió ezt szánja.

Pontosan itt a probléma, mert jár, de nem oda jut, ahova kellene, mert az állampárti, orbáni rendszer fölszívja, ellopja, saját maga céljaira fordítja, hogy világosan fogalmazzak. Kedves Bizottság, önökből bolondot csinál az Orbán-kormány ismét, hogyha fél év tárgyalás után most egyszer csak azt mondják, hogy mégiscsak minden rendben van, megkaphatja ezt a pénzt az Orbán-rendszer. Miközben otthon azt mondja a kormány, azt hazudja, hogy az Európai Bizottság LMBTQ-aktivistákkal nemváltoztató műtéteket akar propagálni az óvodákban, ezenközben tudjuk, hogy ez a korrupcióról, az igazságszolgáltatásról, az állampárt kiépüléséről szól.

Egy kérdést hadd tegyek föl nagyon gyorsan: miért nem válaszolnak nekem akkor, amikor megkérdezem a Bizottságot, hogy pontosan mik a tárgyalási pontok a magyar kormánnyal? Jogunk van tudni. Küldtem három hete Önöknek ez ügyben egy levelet. Nem válaszoltak. Tegyék ki az asztalra, pontosan mi a tárgyalás minden részlete, úgy tudunk majd dönteni.

 
  
MPphoto
 

  Engin Eroglu (Renew). – Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar Gentiloni! Wir haben heute sehr viele leidenschaftliche Reden über Rechtsstaatlichkeit gehört, und ich muss sagen: Alles, was wir dazu gehört haben, ist richtig. Die Europäische Union hat sich leider erstmalig seit ihrer Gründung verschuldet, das muss man so sagen. Und ja, es ist absolut richtig, dass nicht ein Euro von diesen Schulden, die erstmalig gemacht werden, an Mitgliedstaaten ausgezahlt werden, die die Rechtsstaatlichkeit nicht einhalten – zweifelsohne.

Herr Gentiloni, was wir hier aber auch brauchen, ist eine Diskussion darüber, wie das Geld investiert wird. Erstmalig macht die Europäische Union Schulden, das sind ungefähr 0,8 Prozent des Vermögens, das auf dem Kontinent verteilt ist. 0,8 Prozent – das heißt, wir haben über 99 Prozent des Vermögens in der Europäischen Union, was nicht investiert wird. Und hier ist der Fehler. Was wir brauchen, ist eine Diskussion über das Vermögen, das in der Europäischen Union, auf diesem Kontinent liegt. Darüber müssen wir diskutieren. Wie schaffen wir es, dass dieses Geld, das in den privaten Haushalten ist, investiert wird und nicht weiter die Europäische Union in eine Spirale der Verschuldung bringt. Wir müssen darüber diskutieren, wie Steuererleichterungen gemacht werden für Menschen, die digitalisieren möchten, für Unternehmen, die digitalisieren wollen. Und wir brauchen die Diskussion darüber, wie Steuererleichterungen oder Abschreibungsmöglichkeiten dafür gemacht werden, dass der der menschengemachte Klimawandel aufhört.

Darüber müssten wir heute hier genauso viel diskutieren wie über die Rechtsstaatlichkeit. Das ist genauso wichtig, anstatt den Menschen in der Zukunft durch Schulden, Mehrbelastung das Leben schwerer zu machen.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Szanowni Państwo! Krajowy program odbudowy Polska złożyła i miał on zostać zaopiniowany przez Komisję Europejską. Komisja Europejska miała na to określony czas. Niestety z tego zobowiązania się nie wywiązała.

Pan komisarz mówi o zasadach: o zasadzie przejrzystości, rzetelności, praworządności. Pewnie pan komisarz wie, że zasada praworządności winna być zgodna z duchem i literą traktatu. Pewnie pan komisarz wie, że wymiar sprawiedliwości jest wyłączną kompetencją państw członkowskich. A zatem dlaczego Komisja Europejska nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Dlaczego Komisja Europejska próbuje wiązać KPO z mechanizmem warunkowości i wymuszać ustępstwa w kwestiach niezwiązanych z funduszem? Nie dostrzegam związku między zatwierdzeniem KPO a wyrokiem TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Pan wie, że wymiar sprawiedliwości jest kompetencją państwa członkowskiego.

Przez opieszałość Komisja nie tylko, Panie Komisarzu, narusza prawo europejskie, ale tak naprawdę pokazuje, że nie chodzi o gospodarkę, ale o politykę, ideologię. Nie jesteście Państwo superrządem, przekraczacie prawo i łamiecie prawo europejskie.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Szanowni Państwo! Podczas tej debaty bardzo dużo mówimy o praworządności, o poszanowaniu prawa, zasad. I to jest bardzo ważne, bo to jest fundament działalności każdego państwa członkowskiego i każdej instytucji unijnej. Ale czy zastanawialiśmy się, jak ta sprawa wygląda z punktu widzenia beneficjentów tego funduszu, tych, którzy mają skorzystać z krajowych planów odbudowy, także w mojej ojczyźnie, w Polsce. Bo oni wszyscy, bez wyjątku: przedsiębiorcy, rolnicy, samorządowcy, pracownicy systemu ochrony zdrowia, oni wszyscy niepokoją się sporem między rządem premiera Morawieckiego a Komisją Europejską. Oni niepokoją się o konsekwencje wniosku – moim zdaniem kompletnie bezpodstawnego – złożonego przez premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego. Oni zadają też pytania. Zadają pytanie, nie tylko kiedy dostaną w końcu te obiecane pieniądze, ale dokładnie na co. Bo poza ogólnikowymi stwierdzeniami w Krajowym Planie Odbudowy nie widzą kompletnie nic. Nie wiedzą na co. Nie wiedzą kto. Nie wiedzą ile, na jakim poziomie. Nie wiedzą po prostu niczego.

I teraz nasuwa się pytanie, które także oni zadają: kto będzie podejmował decyzje o podziale tych pieniędzy? Jak będzie wyglądał proces uspołecznienia podejmowania tych decyzji, tak aby te pieniądze trafiły rzeczywiście tam, gdzie są faktycznie potrzebne? Czy pieniądze te trafią także do tych, którzy zostali najbardziej poszkodowani przez pandemię Covid-19? Bo jak sama nazwa wskazuje, mamy odbudowywać to, co jest zniszczone i zrujnowane. Ja się cieszę, że będziemy inwestowali w priorytety i w obszary, które mają nam przynieść wartość dodaną w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Ale nie możemy zapomnieć o tych, których lockdowny pozbawiły nie tylko szansy rozwoju, ale także bieżącej działalności. I to ludzi interesuje.

 
  
MPphoto
 

  Alin Mituța (Renew). – Doamnă președintă, suntem într-o perioadă de reflecție asupra viitorului Europei și aș vrea să vă spun un lucru: Europa viitorului nu mai trebuie să fie un bancomat din care extragi bani fără să dai nimic în schimb.

Cetățenii europeni așteaptă cu totul altceva de la noi, așteaptă să construim o Europă bazată pe valori, pe respectarea democrației și a statului de drept. De aceea, acest respect pentru valori trebuie să fie o precondiție, inclusiv pentru accesarea banilor europeni sau pentru aprobarea planurilor de redresare și reziliență. Și cetățenii noștri mai așteaptă ceva: așteaptă sprijin pentru a trece prin marile schimbări care vor avea loc în următorii ani.

Transformarea verde și digitală poate suna bine aici la Strasbourg sau la Bruxelles, dar în satele și orașele noastre, ea provoacă neliniște. De aceea, Mecanismul de redresare și reziliență trebuie să fie despre reforme și nu despre bani. Trebuie să folosim planurile de redresare și reziliență pentru a face aceste reforme de care avem nevoie, pentru ca Europa de mâine să fie mai bine pregătită pentru crize, pentru ca Europa de mâine să îmbrățișeze aceste transformări ale economiei și ale societății, dar fără să lase pe nimeni în urmă. Am încredere, domnule comisar, că veți urmări aceste obiective atât în ceea ce privește aprobarea planurilor, cât și în implementarea lor.

 
  
MPphoto
 

  Isabel Benjumea Benjumea (PPE). – Señora presidenta, señor comisario, señorías, yo venía a este debate hoy para hablar de lo que es importante, que es de los fondos de recuperación, para pedirle desde esta Cámara esa diligencia en el análisis de los planes nacionales y para pedirle también una diligencia extrema en la supervisión de la ejecución de los fondos, para evitar que haya despilfarro, que haya clientelismo, que haya desviación de fondos y, sobre todo, para asegurarnos de que los fondos van para el objetivo mismo de lo que son, que es la recuperación económica, a las pymes, las familias, etc.

Pero, lamentablemente, y por alusiones como española, después de escuchar la intervención del señor Comín, me veo obligada a gastar mi tiempo en contestarle, en contestarle a un señor que es un prófugo de la Justicia española —él y el señor Puigdemont son prófugos de la Justicia española— y que se ha atrevido a venir aquí a acusar a mi país de no ser una democracia plena. Y no solo a acusar de no ser una democracia plena española, sino a pedir que se retiren los fondos a España, a pedir que no lleguen los fondos a todos los españoles que están necesitados de esa llegada de fondos. Y eso no lo puedo permitir.

El señor Comín y el señor Puigdemont son prófugos de la justicia, no tienen ninguna autoridad para denunciar al Estado español, que es una democracia plena, y lo que es más importante todavía, con sus palabras está perjudicando los intereses de aquellos que dice defender, los intereses de todos los españoles, incluidos los catalanes separatistas que le apoyan. Porque hoy ha venido aquí a pedir que la solidaridad europea, el plan de estímulo europeo no llegue a los españoles, y hay que denunciarlo.

Lamento haber tenido que gastar mi tiempo en contestarle y en no poder debatir con usted.

 
  
MPphoto
 

  Радан Кънев (PPE). – Г-жо Председател, г-н Комисар, най-бедната страна в Европа, моята страна, България, която е и най-пострадала от COVID-19, все още не е подала своя план за възстановяване и устойчивост. Три последователни правителства и три парламента, блокирани от предизборна паника, дори отказват да уведомят ясно гражданите каква е причината за това забавяне, да обяснят къде е проблемът с мерките за декарбонизация, да обяснят какви мерки не смеят да съобщят на гражданите, че следва да предприемат в сферата на правосъдната реформа и върховенството на закона.

Само че планът за възстановяване и устойчивост не е за правителствата и не е за парламента, той е за гражданите, за бизнеса, за пострадалите от пандемията, за отраслите, които имат нужда от подпомагане в процеса на модернизация към зелена икономика и зелена енергетика. Липсата на тази откровеност от страна на правителството, включително след депозирането на плана и в хода на преговорите по него, може да бъде компенсирана единствено от Вас, г-н Комисар, единствено от Комисията. Тя трябва да се обърне към гражданите и да обясни това, което правителствата крият от тях. Тя трябва да уведоми хората, които реално очакват подкрепа и имат нужда от подкрепа от този план, каква е причината дори да не може да се стигне до неговото подаване с шест месеца закъснение.

 
  
MPphoto
 

  Tomislav Sokol (PPE). – Poštovana predsjedavajuća, povjereniče, kolegice i kolege, u sklopu mehanizma za oporavak i otpornost provedba nacionalnih planova treba jačati gospodarski rast, stvarati nova radna mjesta te osigurati gospodarsku, socijalnu i institucionalnu otpornost.

Posebno je međutim važno da se u sklopu ovog mehanizma bez presedana velika pozornost posveti ruralnim područjima, otocima, najudaljenijim regijama i regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim demografskim problemima, na tragu onoga za što se i sam zalažem kroz svoj rad u ovom Parlamentu. Na taj način omogućujemo konvergenciju, odnosno smanjenje razlike u razvijenosti između različitih dijelova EU-a, što nam je od strateškog značaja.

Ulaganja je potrebno kanalizirati u sektore koji su najviše stradali u ovoj krizi, poput zdravstvenog i prometnog sektora, sektora turizma o kojem smo raspravljali jučer kao i uslužnih djelatnosti te u mala i srednja poduzeća da bi im se pomoglo u oporavku njihovih poslova.

Osim toga, ključno je usmjeriti što više sredstava u znanost i inovacije. Nije nam cilj omogućiti otvaranje nisko plaćenih radnih mjesta male produktivnosti, kakva nažalost dominiraju u nekim državama članicama, već stvoriti tehnološki razvijeno gospodarstvo s visokim plaćama koje se može natjecati na globalnom tržištu. Da bismo sve ovo ostvarili, sredstva mehanizma moraju biti iskorištena za stvarne reforme, a ne za popunjavanje proračunskih rupa. Sada je ključno da se donošenje implementacija i planova strogo nadziru, međutim da taj nadzor doista bude na tragu stvarnog kontroliranja poštovanja prava i vladavine prava, a ne radi ideoloških i političkih obračuna na razini Europe i na razini nacionalnih država.

Ključno je da svime time omogućimo postizanje našeg cilja, a to je gospodarski oporavak i bolji život svih europskih građana.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Gentiloni, Member of the Commission. – Madam President, let me just begin by saying that, in a more general way, I think we should be proud, as European institutions, of the fact that we are now fully underway with this plan, this recovery initiative. We have approved 23 out of 27 plans, and this is happening – paradoxically, from my point of view – at the right moment. Of course, the decision process was not a short one. The first Commission proposal came in May 2020, and then we had discussions with the Council and co—legislation with the Parliament.

But the good thing is that pre-financing began to flow in July and August, exactly at the moment when the recovery was – at least if we look at growth rates – underway. This means that we know that these funds will not be used mainly for emergency purposes. For these purposes, the national reactions were already there, also thanks to the decisions taken by the ECB and the European institutions in 2020. These funds will be used to give an added value to encourage reforms and investments and to strengthen our transitions – the green transition, the digital transition – and the resilience of our societies.

This is only to say that this package is very important and, I think, overall it is well perceived by citizens and, for sure, well perceived by financial markets. The fact that we have these common initiatives contributed to stability in financial markets – of course, with the ECB intervention – and extraordinary programmes. So a certain pride, I think, is fully justified, because it was not obvious that this unprecedented instrument would have been fully in practice now, and it is.

We also have very positive experiences with another part of this recovery strategy. That was the SURE mechanism, with 19 Member States using these loans and supporting more than 30 million European workers with short—time work schemes or similar. So I think this is something that had a positive impact in our economies, of course together with the national reactions, and it is not by chance that we had, at least in the second quarter, a very strong rebound, even stronger than happened in the second quarter in China and in the US, and we also still have a good perspective for the third quarter, despite difficulties that are emerging, as you know, in supply chains and in energy prices.

But overall, this recovery is underway and, when we talk about the Recovery and Resilience Facility, I think we should consider this. Of course, we are not yet out of the woods, for several reasons, and the attention of the Parliament for the further implementation of the plan and for the national plans that are still missing from the point of view of the Commission assessment is fully justified, and this attention will continue in the next months in the implementation phase. We will begin to receive the first requests for disbursement based not on the pre-financing but on the performance milestones and targets reached, and this will also be very challenging for the Commission and in our dialogue.

Our dialogue is structured in a rather formal way, which we discussed a lot when we introduced the new regulation and legislation. We are trying to do our best to use this structural dialogue in the best way possible, with our regular exchanges with Commissioners and with the regular exchanges with the European Parliament Working Group. A week ago, we had the 14th meeting of this European Parliament Working Group with the Commission services that are working on the assessment of the remaining plans. So I think that the Parliament is informed according to the methodology that we agreed for this kind of structural dialogue about the plans.

Let me add only a couple of remarks. First, all plans are essential. We consider that 27 plans are important for the full deployment of the Facility – including, of course, the two that we have not yet received, from Bulgaria and the Netherlands ,for reasons linked to the internal situation of these two countries. But I can assure you that we are in contact with the authorities of these two countries to understand and make possible the swift presentation of these plans when the political decision is taken. By the way, we can’t substitute the Commission in this political decision; that has to be taken by national governments, stable or caretaking or whatever. But not by the Commission.

As you know, regarding the plans that were submitted and are pending, the assessment is underway. You know that the contacts are continuous. There is no way that there is a blackout in contacts with the authorities of these three countries, and in particular with the Polish and Hungarian authorities. We are continuing our dialogue with these authorities, and of course we consider the rule of law dimension to be very important. Again, here the rule of law dimension is pertinent and connected to our regulation for the RRF, because we also have our work streams as European institutions – the Parliament, the Commission – to deal with rule-of-law issues in all 27 Member States, but we have very precise and concrete commitments in the RRF regulation connected to the rule of law. In particular, the anchor of the RRF regulation relates to the country—specific recommendations, as you know, including for measures on the rule of law. So, while respecting the principle that the plans represent a reform agenda of the country – the principle of ownership that I recalled in my introductory remarks – we have insisted on reforms to address rule-of-law, country-specific recommendations. These country—specific recommendations connected to the rule of law are, in particular, those that have a bearing on the protection of the financial interests of the Union.

These are not all the issues we have which are connected to the rule of law. We have – I repeat – several other parallel work streams to discuss this with all Member States. But for those that are connected to country—specific recommendations and so to the protection of the financial interests of the Union, the commitments on these issues are essential to reach our agreement on the RRF. I hope that this distinction is clear and doesn’t give room for any idea of the Commission using double standards, because we are assessing what is in the country—specific recommendations and we are doing this for all Member States, but without double standards and also without significant exceptions. Of course we have flexibility, but we can’t accept the idea that there are some country-specific recommendations that cannot be observed in the regulation and in our assessment.

This is the state of play. I think that we are continuing to cooperate and to dialogue to reach an agreement, but to reach an agreement, we have to respect this regulation.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (171 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Estrella Durá Ferrandis (S&D), por escrito. – El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está permitiendo emitir la deuda del NGEU con un procedimiento de evaluación y supervisión de los planes que está funcionando razonablemente bien.

Este Parlamento introdujo la condicionalidad democrática en el Reglamento del MRR, esa condicionalidad es la que está permitiendo presionar a los Gobiernos de Polonia y Hungría para el respeto del Estado de Derecho. Hungría y Polonia. presentaron sus planes en mayo. Han pedido prórrogas, que han expirado. Al menos en parte, estos retrasos tienen que ver con el respeto del Estado de Derecho.

Hablamos de lucha contra la corrupción, de necesidad de cambios en el sistema de contratación pública, de transparencia en la información sobre destinatarios finales, de la no discriminación en el acceso a los fondos e incluso de algo que parece increíble: de la aceptación de la primacía de la ley europea. Teniendo en cuenta los antecedentes y la nula voluntad de estos Gobiernos de cumplir las reglas, es difícil pensar en la aprobación de los planes. Pedimos a la Comisión que mantenga la presión.

Este instrumento no solamente nos ayudará a financiar la recuperación, sino también a hacer valer los principios del Estado de Derecho en la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está permitiendo emitir la deuda del NGEU con un procedimiento de evaluación y supervisión de los planes que está funcionando razonablemente bien.

Este Parlamento introdujo la condicionalidad democrática en el Reglamento del MRR, esa condicionalidad es la que está permitiendo presionar a los Gobiernos de Polonia y Hungría para el respeto del Estado de Derecho. Hungría y Polonia. presentaron sus planes en mayo. Han pedido prórrogas, que han expirado. Al menos en parte, estos retrasos tienen que ver con el respeto del Estado de Derecho.

Hablamos de lucha contra la corrupción, de necesidad de cambios en el sistema de contratación pública, de transparencia en la información sobre destinatarios finales, de la no discriminación en el acceso a los fondos e incluso de algo que parece increíble: de la aceptación de la primacía de la ley europea. Teniendo en cuenta los antecedentes y la nula voluntad de estos Gobiernos de cumplir las reglas, es difícil pensar en la aprobación de los planes. Pedimos a la Comisión que mantenga la presión.

Este instrumento no solamente nos ayudará a financiar la recuperación, sino también a hacer valer los principios del Estado de Derecho en la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolás González Casares (S&D), por escrito. – El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está permitiendo emitir la deuda del NGEU con un procedimiento de evaluación y supervisión de los planes que está funcionando razonablemente bien.

Este Parlamento introdujo la condicionalidad democrática en el Reglamento del MRR, esa condicionalidad es la que está permitiendo presionar a los Gobiernos de Polonia y Hungría para el respeto del Estado de Derecho. Hungría y Polonia. presentaron sus planes en mayo. Han pedido prórrogas, que han expirado. Al menos en parte, estos retrasos tienen que ver con el respeto del Estado de Derecho.

Hablamos de lucha contra la corrupción, de necesidad de cambios en el sistema de contratación pública, de transparencia en la información sobre destinatarios finales, de la no discriminación en el acceso a los fondos e incluso de algo que parece increíble: de la aceptación de la primacía de la ley europea. Teniendo en cuenta los antecedentes y la nula voluntad de estos Gobiernos de cumplir las reglas, es difícil pensar en la aprobación de los planes. Pedimos a la Comisión que mantenga la presión.

Este instrumento no solamente nos ayudará a financiar la recuperación, sino también a hacer valer los principios del Estado de Derecho en la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Henna Virkkunen (PPE), kirjallinen. – Arvoisa puhemies, oikeusvaltio on yksi EU:n ydinperiaatteista, joka kytkeytyy oleellisesti kaikkeen EU:n toimintaan. Myös kaikki jäsenmaat ovat liittyessään sitoutuneet tämän periaatteen vaalimiseen.

NextGenEU ei ole tästä poikkeus. Unkarin ja Puolan elvytyspakettisuunnitelmissa on ollut puutteita, ja niiden hyväksymistä on jo nyt jouduttu lykkäämään. EU:lla on tässä tilanteessa legitiimi intressi valvoa, ettei sen varoja väärinkäytetä. On hyvä asia, että komissio on paneutunut maiden suunnitelmiin näin tarkasti. Uhkana on, että rahat päätyvät jonnekin aivan muualle kuin niiden pitäisi, jos suunnitelmat hyväksytään. Toistaiseksi on selvää, että edellä mainittua oikeusvaltioperiaatetta polkevia maita ei tulisi palkita EU-kansalaisten rahoilla, etenkin kun ei ole varmaa, päätyisivätkö ne koronapandemiasta elpymisen sijaan valtaapitävien korruptioon. Komission ei pidä taipua näiden maiden painostukseen, vaan se on seistävä tiukasti oikeusvaltioperiaatteen takana. EU-rahoitusta ei pidä myöntää maille, jotka rikkovat EU:n yhteisiä perusarvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Bettina Vollath (S&D), schriftlich. – Ich hätte mir in dieser Aussprache mehr von Ihnen erwartet: Sie meinten ja selbst, Transparenz sei wichtig. Wir wissen aber bis jetzt nicht, was in den ungarischen und polnischen Wiederaufbauplänen steht, und Sie können keine „Vorabinformationen“ geben, sofern keine finale Bewertung stattgefunden hat. Ich hoffe, Sie wägen in dieser Zeit genau ab, an wen und unter welchen Umständen Gelder ausbezahlt werden, und frage Sie: Halten Sie es für eine gute Idee, Milliarden an Euros in Länder zu überweisen, wo Grundrechte untergraben werden, wo der EuGH und seine Urteile in Frage gestellt werden, wo Steuergelder in den Taschen von regierungsnahen Personen verschwinden? Die Kommission beteuert selbst immer wieder: Der Konditionalitätsmechanismus soll bald eingesetzt werden: Was ist die Logik dahinter, wenn EU-Haushaltsgelder zurückgehalten werden und gleichzeitig Gelder aus dem Wiederaufbauplan fließen? Wir würden damit den mühsam aufgebauten Hebel aus der Hand geben, um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu unterstützen. Mein eindringlicher Appell an Sie, Herr Kommissar: Stellen Sie sicher, dass wir mit EU-Geldern keine Angriffe auf unsere Grundfreiheiten finanzieren! Es dürfen keine Gelder an Staaten fließen, bis wir uns sicher sein können, dass tatsächlich die Bürger*innen von diesen Geldern profitieren! Der Wiederaufbaufonds muss unsere Wirtschaft wieder ankurbeln, aber er muss auch unsere gemeinsamen Werte schützen.

 
Last updated: 14 December 2021Legal notice - Privacy policy