Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 5 april 2022 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.EU:s skydd av barn och ungdomar som flyr på grund av kriget i Ukraina (debatt)
 4.Transeuropeisk energiinfrastruktur (debatt)
 5.Riktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  7.1.Humanläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta (C9-0475/2021 - Pascal Canfin) (člen 163 Poslovnika) (omröstning)
  7.2.Prövningsläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta (C9-0476/2021 - Pascal Canfin) (article 163 du règlement) (omröstning)
  7.3.Ökad förfinansiering med React-EU (C9-0127/2022) (article 163 du règlement) (omröstning)
  7.4.Gaslagring (C9-0126/2022 - Cristian-Silviu Buşoi) (article 163 du règlement (omröstning)
  7.5.Stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete (A9-0056/2022 - Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen) (omröstning)
  7.6.Översyn av reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem (A9-0045/2022 - Cyrus Engerer) (omröstning)
  7.7.Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (A9-0041/2022 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (omröstning)
  7.8.Framtiden för fisket i Engelska kanalen, Nordsjön, Irländska sjön och Atlanten (A9-0042/2022 - Manuel Pizarro) (omröstning)
  7.9.Skydd av barnets rättigheter i civilrättsliga, administrativa och familjerättsliga förfaranden (A9-0033/2022 - Adrián Vázquez Lázara) (omröstning)
  7.10.Transeuropeisk energiinfrastruktur (A9-0269/2021 - Zdzisław Krasnodębski) (omröstning)
  7.11.Riktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III (A9-0062/2022 - Nicolae Ştefănuță) (omröstning)
  7.12.Likvärdighet av fältbesiktningar och av vissa utsäden producerade i Bolivia (A9-0053/2022 - Veronika Vrecionová) (omröstning)
  7.13.Förslag till ändringsbudget nr 1/2022: justering av den fleråriga budgetramen för 2021–2027 (A9-0051/2022 - Karlo Ressler) (omröstning)
  7.14.Minimikrav på utbildning för sjöfolk (kodifiering) (A9-0080/2022 - Manon Aubry) (omröstning)
  7.15.Åtgärder mot vattenföroreningar som orsakas av nitrater, bland annat förbättringar av de olika systemen för nitratmätning i medlemsstaterna (B9-0176/2022) (omröstning)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Frågestund (kommissionen) - von der Leyen-kommissionen: Genomförandet av de politiska prioriteringarna efter två år
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Frågestund (vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) – EU:s säkerhet och strategiska kompass
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.Situationen i Afghanistan, särskilt situationen för kvinnors rättigheter (debatt)
 15.Utfallet av toppmötet mellan EU och Kina (1 april 2022) (debatt)
 16.Genomförande av insatser för medborgarutbildning (debatt)
 17.Röstförklaringar
  17.1.Översyn av reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem (A9-0045/2022 - Cyrus Engerer)
  17.2.Framtiden för fisket i Engelska kanalen, Nordsjön, Irländska sjön och Atlanten (A9-0042/2022 - Manuel Pizarro)
  17.3.Skydd av barnets rättigheter i civilrättsliga, administrativa och familjerättsliga förfaranden (A9-0033/2022 - Adrián Vázquez Lázara)
  17.4.Transeuropeisk energiinfrastruktur (A9-0269/2021 - Zdzisław Krasnodębski)
  17.5.Riktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III (A9-0062/2022 - Nicolae Ştefănuță)
 18.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 19.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 20.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag): se protokollet
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (981 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (981 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4813 kb)
Senaste uppdatering: 17 juni 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy