Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 4 май 2022 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 3.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 4.Социалните и икономически последици за ЕС от руската война в Украйна – засилване на капацитета на ЕС за действие (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Време за гласуване
  8.1.Последващи действия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа (B9-0228/2022, B9-0229/2022, B9-0235/2022) (гласуване)
  8.2.Укрепване на мандата на Европол: сътрудничество с частноправни субекти, обработване на лични данни и подкрепа за научните изследвания и иновациите (A9-0290/2021 - Javier Zarzalejos) (гласуване)
  8.3.Чуждестранни субсидии, които нарушават функционирането на вътрешния пазар (A9-0135/2022 - Christophe Hansen) (гласуване)
  8.4.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции (A9-0127/2022 - Olivier Chastel) (гласуване)
  8.5.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент (A9-0044/2022 - Daniel Freund) (гласуване)
  8.6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет (A9-0067/2022 - Isabel García Muñoz) (гласуване)
  8.7.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз (A9-0066/2022 - Isabel García Muñoz) (гласуване)
  8.8.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата (A9-0061/2022 - Isabel García Muñoz) (гласуване)
  8.9.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет (A9-0079/2022 - Isabel García Muñoz) (гласуване)
  8.10.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Комитет на регионите (A9-0063/2022 - Isabel García Muñoz) (гласуване)
  8.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман (A9-0068/2022 - Isabel García Muñoz) (гласуване)
  8.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните (A9-0086/2022 - Isabel García Muñoz) (гласуване)
  8.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност (A9-0065/2022 - Isabel García Muñoz) (гласуване)
  8.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (A9-0125/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (A9-0109/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за основните права (A9-0111/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (A9-0118/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция за околна среда (A9-0113/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (A9-0106/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Център за преводи за органите на Европейския съюз (A9-0095/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция по лекарствата (A9-0103/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (A9-0102/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска фондация за обучение (A9-0105/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция по морска безопасност (A9-0100/2022 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  8.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (A9-0122/2022 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  8.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски орган за безопасност на храните (A9-0115/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (A9-0099/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) (A9-0119/2022 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  8.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (A9-0120/2022 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  8.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (A9-0093/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (A9-0110/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция за ГНСС (от 1 януари 2021 г. – Агенция на Европейския съюз за космическата програма) (A9-0117/2022 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  8.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция за контрол на рибарството (A9-0114/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция по химикали (A9-0112/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция за снабдяване към Евратом (A9-0121/2022 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  8.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (A9-0090/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски институт за равенство между половете (A9-0091/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски банков орган (A9-0098/2022 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  8.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (A9-0101/2022 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  8.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски орган за ценни книжа и пазари (A9-0108/2022 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  8.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (A9-0097/2022 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  8.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС) (A9-0123/2022 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  8.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейски институт за иновации и технологии (A9-0094/2022 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  8.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (A9-0107/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) (A9-0116/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
  8.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (A9-0076/2022 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  8.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие SESAR (A9-0073/2022 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  8.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (A9-0070/2022 - Joachim Stanisław Brudziński) (гласуване)
  8.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (A9-0074/2022 - Joachim Stanisław Brudziński) (гласуване)
  8.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (A9-0072/2022 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  8.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (A9-0075/2022 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  8.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие Shift2Rail (A9-0069/2022 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  8.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие ECSEL (A9-0077/2022 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  8.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (A9-0078/2022 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  8.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Общ бюджет на ЕС – 8-и, 9-и, 10-и и 11-и ЕФР (A9-0124/2022 - Younous Omarjee) (гласуване)
  8.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (A9-0104/2022 - Tomáš Zdechovský) (гласуване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Използване на софтуера Pegasus от държавите – членки на ЕС, срещу физически лица, включително членове на ЕП, и нарушаването на основните права (разискване по актуални въпроси)
 12.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  12.1.Случаят на Осман Кавала в Турция
  12.2.Сведения за продължаващо отнемане на органи в Китай
  12.3.Непрекъснатите репресии срещу политическата опозиция в Камбоджа
 13.Заплахи за стабилността, сигурността и демокрацията в Западна Африка и Сахел (разискване)
 14.Състав на политическите групи
 15.Политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2021 г. (разискване)
 16.Обяснение на вот
  16.1.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (A9-0110/2022 - Tomáš Zdechovský)
  16.2.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 година: Европейска агенция за контрол на рибарството (A9-0114/2022 - Tomáš Zdechovský)
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 18.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 19.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 20.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 21.Внасяне на документи: вж. протокола
 22.Одобрение на протокола от настоящото заседание: вж. протокола
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (1304 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (1304 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5880 kb)
Последно осъвременяване: 20 юли 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност