Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Verbatim report of proceedings
XML 80k
Thursday, 19 January 2023 - Strasbourg Revised edition

5. The Global Gateway Initiative (debate)
Video of the speeches
Minutes
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο είναι η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία «Παγκόσμα Πύλη» (Global Gateway) (2023/2515(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Adina—Ioana Vălean, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, thank you for this opportunity to give you an update on the implementation of the Global Gateway Strategy.

Through Global Gateway and its Team Europe initiatives we aim to address the world’s most pressing challenges: the infrastructure gap; the digital divide; climate change; pandemic recovery; increasing inequalities; and preparation for future health crises. It is our principal means to help our partner countries achieve the Sustainable Development Goals.

It is just over a year since Global Gateway was announced. We have used that time to set a solid foundation for the strategy, identifying key actions and establishing governance structures. Now we must use 2023 to deliver progress on the ground.

First, we have identified a wide range of global gateway flagship programmes across the world, to deliver real transformation in digital and green transitions, transport, health, education and other key sectors. We will push ahead with all of these in partnership with Member States and the European financing institutions’ Team Europe, focusing and combining our efforts for greater impact.

Geopolitically, we have used Global Gateway to boost the EU’s profile with key regions of the world. We have seen the announcement of the EU investment packages at the summits with the African Union in February 2022 and with ASEAN in December. We have had important meetings with partners from the Indo—Pacific, and on connectivity in Central Asia. We will develop another important investment agenda for the EU—CELAC summit in July this year.

Second, through the European Fund for Sustainable Development Plus, we are mobilising additional funding, including private investors and businesses, acknowledging the private sector’s crucial role in the Global Gateway rollout.

We have also made good progress with the governance of the Global Gateway strategy. The first meeting of the Global Gateway Board successfully took place on 11 December under the chairmanship of President von der Leyen. We were pleased that Members of the European Parliament were able to participate as observers, and we are grateful for their very useful contributions.

There will be a dedicated business advisory group to allow exchanges with relevant European businesses. In parallel, we will continue to hold dialogues with civil society organisations. This will allow the Board to give strong but realistic strategic guidance on our collective ambitions.

Finally, I am pleased that the Global Gateway and Team Europe initiatives are already starting to improve the EU’s and Member States collective visibility, and also their impact. Many EU delegations report increased cooperation with Member States’ embassies on the ground.

So what’s next? For this year, it is clear that our focus has to be on implementation of the initiatives and flagships already identified. We and our partners want major transformational impact, and we want it quickly. Team Europe’s focus will be on rapid delivery, and we look for Parliament’s support in this.

Coupled with this will be a strong strategic communication effort to demonstrate the real value of Global Gateway to partner countries, businesses, multilateral partners and, of course, to the public of Europe and across the world. Again, the European Parliament has an important role in conveying this positive message.

Thank you very much for your interest in this important issue, I’m looking forward to listening to your comments.

 
  
MPphoto
 

  Tomas Tobé, on behalf of the PPE Group. – Mr President, Global Gateway is important and much needed, but it’s also very clear that we still have some important questions to ask about the rollout of the strategy. As I see it, the success of Global Gateway will depend on three things.

Firstly, the European Union and its Member States have to actually leverage the financing that has been promised. This cannot just be a rebranding or a marketing exercise. Our partner countries need these investments for their development needs. But at the same time, the European Union needs it too, so that we can better position ourselves geopolitically in a very competitive world.

Secondly, we have to ensure that the projects maximise the development impact in our partner countries. The Commission has many times highlighted the positive offer that these deliver also for the local communities, and I agree. But to deliver on this promise, our investments must focus on projects and areas of mutual interest and with real country ownership. In doing so, we will also position ourselves as a viable alternative to countries like China.

Thirdly, we have to be able to effectively communicate Global Gateway. Again, not as a branding or marketing exercise, but in order to explain – also to our partner countries and potential investors – the real added value of this initiative. Since its launch, the Parliament has been a supporter of this ambitious initiative. However, now it’s time to deliver. I would say that action now speaks louder than words.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen! Global Gateway ist eine riesige Chance. Es ist unsere Chance, die Chance der Europäischen Union, die Beziehungen zum Globalen Süden – und das ist hohe Zeit – auf eine neue Grundlage zu stellen, auf eine partnerschaftliche Grundlage, die die Basis dafür schafft, dass wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten können. Aber die politische Ausrichtung muss stimmen. Es geht um 300 Milliarden Euro bis 2027 für Bildung, für Gesundheit, für Infrastruktur.

Was heißt das, die politische Ausrichtung muss stimmen? Unsere Partnerländer müssen in die Lage versetzt werden, ihren eigenen Weg in eine nachhaltige Zukunft zu gehen, mit sauberer Energie und einer guten Wirtschaft, mit einer Perspektive für die Millionen von Jungen und Mädchen, die in die Schule gehen wollen, die etwas lernen wollen, um ihr Leben selbstbestimmt zu führen – ein gutes Leben in ihren jeweiligen Ländern – und dazu beizutragen, auch persönlich Erfolg zu haben. Das heißt, wir müssen Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln, und wir müssen die himmelschreienden Ungleichheiten bekämpfen mit diesem Instrument – Ungleichheiten, die immer weiter wachsen. Und das ist ein zentraler Grund, warum unsere Partnerländer nicht auf die Füße kommen.

Das ist der Kompass, um den es geht. Diskussionen darüber, und das sage ich ganz offen, vermissen wir. Wir vermissen Konzepte, von denen wir sagen können, dass sie heute schon tauglich sind. Ja, wir vermissen den Dialog mit dem Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament ist Gesetzgeber und ist Haushaltsbehörde. Und ja, ich glaube, es wird schwieriger, wenn die Mitgliedstaaten an Bord kommen sollen und wenn private Investoren gewonnen werden sollen. Aber das ist meine Botschaft aus der Debatte heute Morgen: Es führt kein Weg am konstruktiven Dialog mit dem Europäischen Parlament vorbei, und es wird hohe Zeit, dass er geführt wird.

 
  
MPphoto
 

  Barry Andrews, on behalf of the Renew Group. – Mr President, more than a year has passed since its announcement, and no one is really sure what the real purpose of Global Gateway is. Is it an attempt to rival Belt and Road? Is it a development cooperation initiative, as many insist it is, or is it simply an investment strategy for European business? Perhaps it’s none of those things. Perhaps it’s all of those things. We should be brave enough to go beyond traditional policies and methods when necessary, but to what end? At its most basic, a policy is a statement of intent, but instead of intentions or indeed an overarching goal, Global Gateway has five key areas of partnership based on six principles as outlined earlier.

Other than the goal of mobilising EUR 300 billion, there are no clear targets, no indicators: Global Gateway simply has no clear purpose. And in our efforts to be more geopolitical and competitive, I think we have lost sight of one of the most fundamental principles – the reason we have Article 208 of the Treaty on the Functioning of the European Union in the first place. I’m referring to the eradication of poverty, the very purpose of development cooperation, and indeed the first of the Sustainable Development Goals. I do not see this – the SDG 1 or Article 208 – articulated anywhere in this project, which I believe is a tragic oversight. At best, it is a lost opportunity to give the Global Gateway a clear and strategic purpose, which would surely dovetail with other objectives, such as creating jobs, boosting education, connectivity and creating investments.

But Global Gateway has a potentially more sinister problem, which is summarised in one word, namely the lack of accountability. Ironically, given that democratic partnership is among the six principles of Global Gateway, there is no dedicated mechanism to scrutinise the implementation or indeed the articulation of projects. Yes, there is a business advisory group, but there’s no CSO advisory group quite ironically.

My intention is not to criticise just for the sake of it. It is in the interest of all of us that Global Gateway is a success. So let us make this something we are proud to defend.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, Commissioner, dear colleagues, when President von der Leyen, almost a year and a half ago, announced the Global Gateway Initiative, it was welcomed by this House. Because she proposed a plan to revive, to reorient and to enlarge in scope an initiative that had originally been promoted by her predecessor, Juncker, in the waning days of his own presidency.

The principles of Global Gateway are good. Global Gateway is designed to combine three major thrusts: to invest into international infrastructure development; to promote the green and digital transformation; and to combine that with the geopolitical goals of the European Union.

But a year and a half later, I’m sometimes tempted to say Global Gateway would be a good idea. Indeed, I agree with the colleagues who have said that it is now time to deliver. When DG INTPA, for instance, last year organised its traditional development days and put the label Global Gateway everywhere but didn’t change a thing on substance, that was not what we expect. That was old wine in new wineskins. Instead of creative geopolitical action, bureaucratic laziness. When one Commissioner says he has 84 lighthouse projects under the label of Global Gateway, he hasn’t understood the idea, obviously.

The world is waiting for us to put our money where our mouth has been. And Udo Bullmann is right that this is a great opportunity. But Mr Tobé is also right when he says this has to be developed in a mutually beneficial way and we have to develop a real partnership. But that is not going to be successful if we pursue Global Gateway as a kind of Christmas tree project.

We have to have clear priorities and we have to have the governance right. And what we are still missing is this. We are still missing the Business Advisory Council. We are still missing the civil society dialogue as a permanent exercise. We are still missing the Global Gateway Forum that was proposed in the strategy and that should be organised this autumn. And we will also need – and I think Mrs von der Leyen would be well advised to do that – the nomination of a high-level special envoy to represent Global Gateway for the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza, a nome del gruppo ECR. – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, da molto tempo evidenziamo quanto l'Unione europea dovrebbe concentrarsi su alcune politiche di interesse strategico che possano davvero rappresentare un valore aggiunto per i suoi Stati membri, per i suoi cittadini e quanto invece dovrebbe mettere in secondo piano la burocrazia e la iper-regolamentazione che ne hanno caratterizzato troppo spesso l'evoluzione.

È quello che finalmente si è fatto poco più di un anno fa, seppur con colpevole ritardo, quando è stata lanciata l'iniziativa Global Gateway, un progetto ambizioso di sviluppo delle infrastrutture e della connettività in ambito digitale, energetico e della mobilità. Ma può essere soprattutto un'iniziativa finalmente ambiziosa sul piano geopolitico, in quanto concepita come alternativa concreta alla Nuova Via della Seta cinese da offrire ai paesi terzi per sottrarli alla sfera di influenza di Pechino, che è arrivata vicino e anche dentro i confini dell'Unione europea.

Eppure, per fronteggiare un piano di penetrazione così aggressivo come la Belt and Road Initiative, che oggi arriva a coinvolgere più di 65 nazioni, più della metà della popolazione mondiale e tre quarti delle riserve energetiche e un terzo del prodotto interno lordo globale, abbiamo bisogno di chiarezza di intenti, rapidità di esecuzione, budget adeguati e leve finanziarie efficaci.

Questa mobilitazione di risorse comuni deve portare a risultati tangibili, difendere le nostre infrastrutture strategiche, far crescere le nostre economie, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovere i nostri interessi nel mondo, garantendo stabilità nelle aree di crisi e affermando una nuova modalità di cooperazione che offra ai paesi terzi sviluppo in cambio di impegni concreti, a partire dalla prevenzione di ogni flusso illegale e dei flussi migratori illegali.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (NI). – Elnök Úr! Az Európai Unió javaslata, hogy globális kaput építsen a világban, fontos fordulópont az EU külkapcsolataiban Magyarország szempontjából kiemelt jelentősége van a Nyugat-Balkán irányába nyitott kapunak, mert ez az energiaszektorbeli együttműködést erősíti. Például a transz-balkáni villamosenergia folyosó, amely Szerbia, Montenegró és Bosznia-Hercegovina átviteli rendszerét köti össze velünk, köztük Magyarországgal.

A kezdeményezés ugyanakkor kiterjed a digitális szektorra, a közlekedésre, az egészségügyre és a kutatás-fejlesztésre is. Itt szeretném felhívni a figyelmet az akadálymentesítés fontosságára. Ha már invesztálunk ezekbe a szektorokba, figyeljünk arra, hogy ez mindenki számára hozzáférhető legyen, így a fogyatékos személyek számára is.

 
  
  

PRESIDÊNCIA: PEDRO SILVA PEREIRA
Vice-Presidente

 
  
MPphoto
 

  David McAllister (PPE). – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, more than one year has passed since the Commission put forward the Global Gateway – let me thank President Ursula von der Leyen for her leadership. In that one year, geopolitics have changed significantly, as many speakers have pointed out. It is now more important than ever to ensure that the European Union provides an instrument and an investment alternative to partner countries, including those receptive to Chinese and Russian influence.

The Global Gateway initiative offers long—term sustainable solutions to address joint priorities together with our partners. This is good for their development and it is also necessary to strengthen our own strategic sovereignty and competitiveness. Yes, the Global Initiative is an important geopolitical tool with large potential, but in order to make it effective, it is key to be geopolitically smart and strategic in our action and communication.

The choice of projects should be driven by two guiding questions: first, where does our offer to countries entail both a qualitative high positive offer to the partner country? And second, when does it help prevent malign influence by authoritarian countries? I welcome the groundwork that has been done over the past year, but now it is important to deliver as Team Europe, the EU institutions, the Member States, the EIB, the EBRD and the private sector need to come on board with their financing and with their expertise. The European Parliament should continue to stand ready to help make Global Gateway a success.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). – Senhor Presidente, Senhora Comissária, a globalização não acabou, está em profunda transformação. Nessa transformação é fundamental reforçar a União Europeia como um ator global relevante, defendendo as nossas prioridades e os nossos valores em parcerias iguais, abertas e transparentes.

A iniciativa Global Gateway, pelas verbas que pretende mobilizar, 300 mil milhões de euros, e pelas áreas em que pretende apostar, designadamente no digital, na energia, nos transportes, na saúde e na investigação, é um instrumento fundamental para a cooperação, para a diplomacia e para a afirmação económica da União, e para a afirmação de uma visão multilateral e sustentável do desenvolvimento.

Por esse motivo, a sua implementação deve ser eficaz, mas, ao mesmo tempo, sujeita a um escrutínio claro, assegurando critérios assertivos de avaliação de impactos e de conciliação da viabilidade económica com critérios sociais fundamentais, como o contributo para a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades, a capacitação dos territórios em que serão feitos investimentos, designadamente para acelerar neles uma transição digital inclusiva e uma transição energética sustentável.

Enquanto colegislador, mas também como casa de democracia e agente da diplomacia parlamentar da União, o Parlamento Europeu deve ser mais envolvido na promoção e no escrutínio desta agenda.

Saúdo, por isso, a oportunidade deste debate. Ele deve ser o primeiro de muitos outros ao longo da implementação da iniciativa, em complemento com a necessária criação de outros mecanismos de escrutínio e acompanhamento, envolvendo as diversas comissões parlamentares.

Temos que assegurar que o conceito de parceria entre iguais se afirma como uma marca distintiva da forma de atuar da União Europeia no mundo. Para isso, a entrada em vigor do Acordo de pós-Cotonu será um sinal determinante que não podemos continuar a adiar.

A iniciativa Global Gateway não pode ser apenas uma enorme oportunidade, e é, para a comunidade económica e política da União, mas tem de ser também um mecanismo transformador, em linha com uma agenda global multilateral, que respeite os valores comuns e contribua para unir os povos na procura de um futuro mais próspero, mais digno e mais justo.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Pierre Vedrenne (Renew). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, alors que l’Union européenne et ses États membres sont des acteurs clés en matière d’aide internationale au développement, que nous travaillons main dans la main avec nos partenaires, notre action se trouve attaquée, concurrencée par d’autres alliés, mais surtout remise en cause par des États comme la Chine et son projet hégémonique des nouvelles Routes de la soie, qui tentent de nous affaiblir ainsi que les États qu’ils prétendent aider.

Ces attaques contre ce que nous sommes, nos ambitions, celles de nos partenaires, c’est ce qui est à l’origine de la nouvelle approche de l’Union européenne du Global Gateway: rappeler que nos valeurs et celles de nos partenaires sont au centre de notre action, favoriser les investissements dans des infrastructures de qualité, mais surtout travailler pour un monde plus sûr, plus juste, plus vert et pour tous.

Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors que nous parlons certes de sommes conséquentes, 300 milliards d’euros, mais aussi insuffisantes, il nous faut garantir que les investissements nécessaires doivent donner chair à plus de projets concrets, tels que le renforcement des capacités de production et de fabrication de vaccins, les fibres optiques qui rallieront l’Afrique du Nord à l’Europe, un corridor électrique transbaltique...

Beaucoup de choses avancent, mais ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas visible. Madame la Commissaire, ne restons pas à mi-chemin. Voyons plus loin et répondons réellement aux besoins partagés avec nos partenaires.

 
  
MPphoto
 

  Erik Marquardt (Verts/ALE). – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Ich glaube, wir merken ja an der Debatte schon, dass wir uns alle eigentlich relativ einig sind im Parlament. Wir fühlen uns nicht so richtig mitgenommen, wollen aber eigentlich dazu beitragen, dass das Projekt erfolgreich ist, und ich glaube, wenn man dann auf der Homepage der Kommission guckt, erkennt man so ein bisschen, wo das Problem liegen könnte.

Also auf der Homepage steht dann: „Global Gateway“. Das ist mit schönen Worten ausgeschmückt, aber im Wesentlichen steht dort: Es geht uns darum, bis zu 300 Milliarden Euro zu investieren – in Digitales, in Klimaschutz, in Energie, in Verkehr, in Gesundheit, in Bildung und Forschung –, und dabei beachten wir demokratische Werte, hohe Standards, Verantwortung, Transparenz, Partnerschaften auf Augenhöhe, die auch noch umweltverträglich und sauber sind.

Aber welche Projekte sind das genau, um sich anzuschauen: Was passiert da eigentlich? Ist das mehr die Überschrift, versucht man hier mit schönen Worten etwas auszukleiden, was eigentlich eh schon passiert? Oder: Wo kann man denn eigentlich auch parlamentarisch kontrollieren? Das findet man auf der Homepage der Europäischen Kommission leider nicht, und das macht es etwas schwer, dann auch zu verstehen: Sind das eigentlich am Ende wirklich vor allem schöne Projekte, die dort sind, oder schöne Worte, die wir finden?

Das ist natürlich dann am Ende etwas, wo man nicht nur im Parlament, sondern auch, wenn man mit der entwicklungspolitischen Community redet, einfach Sorgen erzeugt. Da gibt es viele Sorgen: Stehen denn jetzt die entwicklungspolitischen Ziele – nicht nur die Ziele, sondern auch die verbindlichen Ausgaben, die im Instrument „NDICI/Europa in der Welt“ für die Entwicklungspolitik in bestimmten Bereichen ausgegeben werden – noch im Vordergrund? Steht die Geopolitik im Vordergrund? Stehen finanzielle Interessen im Vordergrund?

Ich glaube gar nicht, dass es darum geht, jetzt Widersprüche aufzumachen zwischen diesen verschiedenen Interessen. Aber ich denke, dass wir als Parlament eben davon getrieben sind, auch zu schauen: Wie können wir denn dafür sorgen, dass die Gelder dort ankommen, wo sie gebraucht werden – nicht nur da, wo sie am meisten Investitionen, ein großes, investitionsfreundliches Umfeld vorfinden? Wie schaffen wir es, dass diese Projekte nachhaltig sind?

Ich denke, dass es ganz wichtig ist – wenn diese Initiative zum Erfolg führen soll –, dass wir mit der entwicklungspolitischen Community, mit dem Parlament, aber vor allem auch mit den Partnerländern gemeinsam dafür sorgen, dass das erfolgreich ist, und das, muss ich ehrlich sagen, fehlt mir momentan noch.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde (ID). – Monsieur le Président, avec 300 milliards d’euros d’investissements escomptés, le nouveau programme européen Global Gateway se fait fort de concurrencer la Chine, premier partenaire commercial de l’Afrique depuis 2009. Mais une telle ambition implique de se départir d’une certaine naïveté.

Naïveté, tout d’abord, car il ne suffit pas de faire, il faut faire savoir: 59 % des Africains avaient, en 2019-2020, une opinion positive de l’influence de la Chine, ce chiffre tombant à 46 % s’agissant des Européens. Un résultat déconcertant au regard de notre investissement financier et humain. Je pense notamment à l’armée française au Sahel. Naïveté également lorsque, par exemple, un marché public au Sénégal, cofinancé par la Banque européenne d’investissement à hauteur de 80 millions d’euros, était remporté par une société chinoise. Sur ce point, nous restons malheureusement les idiots utiles du reste du monde.

Les Occidentaux sont aussi appelés à la rescousse s’agissant d’une dette africaine détenue à au moins 21 % par Pékin. Et bien que ses pratiques en matière de prêts soient décriées, la Chine semble se dérober à un éventuel effort collectif d’allégement. Bref, les Européens doivent avant tout cesser de travailler pour le roi de Prusse ou, si j’ose dire, pour l’empereur de Chine.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Stanisław Brudziński (ECR). – Panie Przewodniczący! Polska pozytywnie ocenia działania Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych na rzecz wypracowania całościowej strategii konektywności Unii Europejskiej, których efektem jest Global Gateway. Global Gateway nie stanowi wyłącznie strategii świadczenia przez Unię Europejską pomocy rozwojowej. Jest kompleksową ofertą w zakresie realizacji strategicznych inwestycji w infrastrukturę w pięciu kluczowych obszarach: cyfryzacja, transport, energetyka i klimat, zdrowie i edukacja. Jest to nowe podejście, wymagające szerokiego zakresu kompetencji wykraczających poza kwestie pomocy rozwojowej.

Realizacja tej strategii wymaga innego zakresu wiedzy, związanego przede wszystkim z planowaniem, przygotowaniem, finansowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych oraz stałą, ścisłą współpracą z sektorem prywatnym. I tu należy podkreślić, jak istotna i ważna jest współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Jednocześnie Global Gateway może być kluczem do globalnej promocji strategicznych interesów Unii. Jest to zatem podstawowe narzędzie polityki zagranicznej i budowania pozycji Unii Europejskiej oraz wpływania na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie.

W odniesieniu do kluczowych elementów strategii Global Gateway Polska zwraca uwagę w szczególności na konieczność priorytetowego potraktowania w ramach realizacji Global Gateway najbliższego sąsiedztwa Unii Europejskiej, czyli Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich, Azji Centralnej, południowego sąsiedztwa, jako obszarów szczególnie ważnych z punktu widzenia strategicznych interesów Unii. Plany gospodarcze i inwestycyjne dla tych regionów powinny być sztandarowymi inicjatywami w ramach Global Gateway. Ważną rolę do odegrania w zakresie realizacji celów na tym obszarze, szczególnie Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, może mieć inicjatywa Trójmorza wraz z funduszem inwestycyjnym.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). – Voorzitter, commissaris, collega’s. De operationele prioriteiten van het Global Gateway-initiatief voor dit jaar zijn vastgelegd. Het nodige budget is voorhanden en de institutionele omkadering en het management zijn ondertussen werkbaar geworden. Laat ons eerlijk zijn, het heeft tijd gekost om de strategie uit te rollen maar ze lijkt nu qua uitvoering goed en wel vertrokken. We juichen dat toe, maar we willen nu vooral dat de aandacht ook groot blijft voor deze strategie, in woord en daad. Ik bedoel daarmee dat het politieke draagvlak er is, maar dat het er nu op aankomt om alle aandeelhouders blijvend te sensibiliseren en ook te mobiliseren, alle betrokken instellingen op het Europese niveau met elkaar verbonden te houden en de lidstaten in de private sector actief betrokken te houden.

Deze connectiviteits- en investeringsstrategie van de Unie is een bijzonder ambitieuze en erg belangrijke onderneming met bovendien een uitgesproken geopolitiek karakter. We willen terecht een sterke speler zijn op mondiaal niveau. Welnu, dan hebben we daar ook de juiste instrumenten voor nodig. Reden waarom we in deze strategie moeten investeren met alle mogelijke middelen.

Net zoals we strategisch onafhankelijker willen worden van derde landen, maken we onszelf ook sterker door meer en beter samen te werken met partners en bondgenoten. De paradox is interessant, maar leert ons vooral dat het Global Gateway-initiatief essentieel onderdeel is van ons gemeenschappelijk buitenlands beleid uiteindelijk, met inbegrip van de veiligheidsaspecten.

Ik wens daarom uitdrukkelijk dat de strategie rekening houdt met uitdagingen die verband houden met de systemische rivaliteiten op wereldschaal in het algemeen en uiteraard met de Russische oorlog tegen Oekraïne in het bijzonder. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan de landen van de Westelijke Balkan en aan onze partners van de oostelijke én van onze zuidelijke grensregio’s.

 
  
MPphoto
 

  Margarida Marques (S&D). – Senhor Presidente, Presidente, Comissária, a iniciativa Global Gateway abre oportunidades que a Europa tem de aproveitar.

É uma oportunidade transformarmos o apoio ao desenvolvimento num verdadeiro “Investimento para o Desenvolvimento”.

Ou seja, apostar em setores-chave de futuro que permitam acelerar a transição digital e climática inclusivas, elevar o nível de educação e inovação, expandir a excelência nos transportes ou na saúde, nos países aderentes, mas também ao nível global.

É uma oportunidade para reforçarmos e explorarmos novas formas de financiamento na União Europeia. O Orçamento da União Europeia, dos Estados-Membros, setor privado, a agirem conjuntamente, pode dar-nos mais opções para financiarmos prioridades políticas, como uma nova política industrial europeia de que tanto falamos, decisivas para a autonomia estratégica da União Europeia.

É uma oportunidade para reforçarmos a presença das empresas europeias nos mercados fora da União Europeia, potenciando o seu crescimento à escala global, assente em parcerias locais que permitam mobilizar empreendedores locais, desenvolver novos mercados, a bem das economias e a bem dos cidadãos.

É uma oportunidade para gerar maior confiança e segurança nos nossos parceiros, conduzindo a investimentos mais sustentáveis, estáveis e de longo prazo.

A Global Gateway é, assim, uma oportunidade para partilharmos prioridades políticas, sociais, ambientais, valores, como democracia, transparência, accountability, direitos sociais.

Mas não somos os únicos. Temos concorrentes como a China, Estados Unidos ou Reino Unido.

Finalmente, a Global Gateway precisa de ambição para passar de “oportunidade” a concretização e a resultados.

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Tudorache (Renew). – Mr President, Madam Commissioner, dear colleagues, for far too long we have been shy and at times naive about how we deployed our soft power as a Union. We have funded projects all over the world, deployed often more development aid than any other foreign donor, and yet achieved little visibility for our investment and not enough political clout. And while we were doing all that, Russia was pushing its narratives around the developing world and China was buying true influence and leverage with the Belt and Road.

So yes, it was high time to become pragmatic in our use of money and truly strategic in how and where we spend it. But the Global Gateway’s success is in the way we implement it. We must map out our interests around the world, coherent to the new geopolitical realities. We must also do better in understanding the real needs of those that we put on this map, reading well the political context of each partner and the realistic space of negotiation and mutual benefit that can be achieved in the relationship. If a bridge is what the country needs, then let’s build a bridge. If it is a railway, then let’s build a railway. But at the same time we must also be agile enough to avoid that we build a bridge where China is buying a strategic harbour.

What this means is that the Global Gateway cannot be implemented as a business—as—usual instrument with bureaucratic spreadsheets and formula. It requires constant political analysis and guidance, clever use of the Member States’ historical knowledge and leverage in different countries and regions, and dynamic decision—making on where we spend and how we capitalise on investment. Without that, it will just be more of the same.

 
  
MPphoto
 

  Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE). – Monsieur le Président, la stratégie du Global Gateway se veut a priori conforme aux objectifs de développement durable (ODD). Cependant, il semblerait qu’elle met surtout l’accent sur l’exploitation des ressources énergétiques, comme l’hydrogène, des pays en développement pour l’exportation vers l’Union européenne.

L’Union européenne a développé de nombreux projets en Afrique subsaharienne, mais ces projets ne couvrent pas la consommation énergétique de ces pays. Plus de 500 millions de personnes, soit 75 % de la population du continent africain, n’a pas accès à l’électricité. L’utilisation de l’hydrogène vert soulève de nombreuses questions du côté de nos partenaires. Ces nouveaux investissements du Gateway devraient être une opportunité qui pourrait influencer de façon positive nos relations. Or, lors de la réunion interparlementaire avec le Parlement panafricain le mois dernier, à Bruxelles, ainsi qu’au sein de la commission développement, il semblerait que de nombreuses questions demeurent en suspens. Que signifie concrètement le Global Gateway pour nos partenaires? Comment cette nouvelle stratégie peut-elle atténuer la résilience au changement climatique dans les pays en développement? Comment peut-elle aussi renforcer notre crédibilité alors que les informations sont vagues?

Dans le cadre de nos accords post-Cotonou et de la stratégie et UE-Afrique, il est primordial que cette nouvelle stratégie soit compatible avec les objectifs de notre partenariat.

 
  
MPphoto
 

  Tom Berendsen (PPE). – Voorzitter, beste commissaris, met de nieuwe Chinese Zijderoute maakt China al jarenlang landen van zich afhankelijk en versterkt het zijn positie in de wereld. Het wordt ontzettend moeilijk om onze manier van leven te beschermen in een door China gedomineerde wereld. En dat terwijl wij de verantwoordelijkheid hebben voor de wereld van onze kinderen, onze economie van de toekomst, onze banen van de toekomst. Kortom, een Europees antwoord is hard nodig.

En de Global Gateway-plannen die gepresenteerd zijn, zijn ook gepresenteerd als het Europese antwoord op de Nieuwe Zijderoute. De Europese Commissie laat hiermee zien dat ze strategisch wil denken, met projecten en partnerschappen op het gebied van energie, op het gebied van grondstoffen, digitale infrastructuur. Dat zijn inderdaad voorbeelden van hoe we met de lidstaten samen, hoe we met Europese budgetten, met private investeringen strategisch kunnen handelen elders in de wereld. Het is ook een alternatief gebaseerd op Europese waarden voor die landen die verstrikt raken in Chinese wurgleningen.

Maar daar waar we strategisch gaan denken elders in de wereld, zijn Europese landen zelf vaak nog veel te naïef over de groeiende Chinese invloed in Europa zélf. Twee derde van de containerterminalcapaciteit in de Rotterdamse haven is in handen van bedrijven uit China en Hongkong. Als het aan China ligt, is de haven straks niet meer de poort naar Europa, maar het eindpunt van de nieuwe Chinese Zijderoute. 160 000 Nederlandse huishoudens ontvangen op dit moment stroom van zonneparken in Chinese handen. We zien Chinese partijen in onze 5G-netwerken, we zien Chinese scanners in onze havens, op luchthavens misschien. We zien Chinese camera’s in onze steden, Chinese elektrische bussen in onze regio’s, en Chinese bedrijven nemen veelbelovende Europese start-ups op het gebied van chips over.

China versterkt zijn positie in Europa onder onze ogen, en dat moet stoppen. Dus het echte antwoord op het steeds dominantere China is niet alleen investeren elders in de wereld, bij de buren, maar vooral meer controle op onze eigen achterdeur.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Heide (S&D). – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Aus der letzten Sitzung der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung der Afrika-, Karibik- und Pazifikstaaten und der EU konnte ich mitnehmen, dass die Europäische Union in diesen Ländern Vertrauen zurückgewinnen muss – vor allem deshalb, weil es bislang nicht gelungen ist, das Post-Cotonou-Abkommen zu unterzeichnen. Und viele dieser Länder stehen zunehmend unter dem Einfluss von China und von Russland. Und vor allen Dingen afrikanische Länder sind zudem stark abhängig von Importen von Weizen, Getreide, Düngemitteln und Speiseöl.

Russlands Angriff auf die Ukraine hat die Situation massiv verschärft und gezeigt, dass für nachhaltige Entwicklung direkte europäische Unterstützung notwendig ist. Die Frage der Ernährungssicherheit geht Hand in Hand mit Sicherheit, Stabilität und der Achtung von Menschenrechten. Viele Länder, insbesondere in der Subsahara-Region, sind seit Jahren mit Terrorismus und Vertreibung konfrontiert, und die Interessen der afrikanischen, karibischen und pazifischen Länder stimmen weitgehend mit jenen der Europäischen Union überein. Die demokratische und wirtschaftliche Entwicklung dieser Regionen hat direkte Auswirkungen auf die Länder der Europäischen Union. Und Global Gateway kann und muss die EU-Entwicklungspolitik nachhaltiger gestalten.

Gerade das Europäische Parlament sollte dabei eine tragende Rolle spielen. Leider weiß eine große Mehrheit in diesem Haus nach wie vor nicht ausreichend darüber Bescheid. Und erst durch eine Pressemitteilung haben wir erfahren, dass die Kommission grünes Licht für 40 Programme im Rahmen von Global Gateway gegeben hat. Diese Programme müssen jedenfalls sicherstellen, dass die Menschen in ihren Heimatländern eine nachhaltige Perspektive und Zukunft haben. Infrastrukturprojekte haben selbstverständlich eine große Bedeutung. Genauso müssen die Programme der Entwicklungszusammenarbeit auch Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und good governance, Presse- und Medienfreiheit und vor allem den Bildungsbereich fördern. Dass dem Europäischen Parlament im Global-Gateway-Ausschuss bislang nur eine Beobachterrolle zugedacht wurde, ist ein Fehler, der so schnell wie möglich korrigiert werden muss.

 
  
MPphoto
 

  Stéphane Bijoux (Renew). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, on se dit les choses en face. Dans sa stratégie de coopération internationale, aujourd’hui, l’Europe est à un carrefour fondamental. Que devons-nous faire pour garantir à l’Europe une vraie place sur l’échiquier mondial, une vraie place, pas un strapontin? Il faut combattre fermement les nouvelles routes de la soie chinoises, qui sont un poison pour l’équilibre mondial. Tous les milliards que Pékin donne d’une main, le régime chinois les reprend violemment de l’autre en étranglant les pays en développement qui se sont laissés séduire par cette sorte de chant des sirènes. Au contraire, nous, les Européens, nous respectons nos partenaires.

Notre outil de coopération, le Global Gateway, est un outil de partenariat basé sur le respect. Ce n’est pas qu’une question d’argent. Ces 300 milliards doivent servir à concrétiser des projets pour lutter contre le changement climatique, pour les transitions énergétiques, pour l’intelligence collective, pour les initiatives locales. L’argent est là, mais il faut maintenant accélérer la construction de projets, de chantiers. Nous n’allons pas assez vite. Nous savons qu’il y a un danger. Il faut donc impérativement aller plus vite, aller plus loin. Nous sommes encore loin d’avoir réussi notre pari, et je veux ici aujourd’hui poser un point d’alerte, notamment sur l’axe indo-pacifique.

 
  
MPphoto
 

  Viola von Cramon-Taubadel (Verts/ALE). – Herr Präsident, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Bis zu Xis Amtsübernahme gab es die Hoffnung, dass die Kooperation mit China eine Win-win-Situation für alle Beteiligten sei. Spätestens seit 2012 aber ist in China durch ein anderes Selbstverständnis und durch eine neue Verankerung in der Weltpolitik der Wunsch unübersehbar, ähnlich wie andere Staaten auch Ressourcen für die eigene Wirtschaft massiv zu importieren.

Aufkommender Ressourcenhunger, präsentiert in der Neuen Seidenstraße und in der Rolle als aktiver geopolitischer Akteur – China geht seitdem unverfroren vor und schließt gerade auch in der EU und in unserer unmittelbaren Nachbarschaft auf dem Westbalkan und in Osteuropa Partnerschaften ab, die sich seitdem als vergiftetes Geschenk herausstellen: Schuldenfalle, Unterwanderung der Medien und des öffentlichen Raums mit Falschinformationen, Cyber- und Industriespionage sind die besonders auffälligen Probleme, mit denen viele Staaten jetzt zu kämpfen haben. Da war es überfällig, dass die EU mit der Initiative „Global Gateway“ endlich eine Antwort auf die chinesischen Investitionsangebote gibt.

Die EU ist spät, aber nicht zu spät, um die eigene Sicherheit der kritischen Infrastruktur sowie in der EU-Nachbarschaft und darüber hinaus zu schützen. Es sollte in unserem und im globalen Interesse sein, die vorhandenen Rohstoffe nachhaltiger und sozialverträglicher abzubauen und zu nutzen.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).A Uachtaráin, Commissioner, with the pandemic, and now Putin’s callous war on Ukraine and even Brexit, it’s clear that the global environment is becoming increasingly fractured. As Europe faces increasing economic and security challenges, building sustainable partnerships based on shared values is key for the EU’s standing in the global environment. Yet over the last decade, other global powers have developed vast networks of trade, transport hubs and energy routes, as well as digital infrastructure all over the world, extending their global influence like roots deepening in the soil.

For this reason I welcome the Commission’s presentation of the Global Gateway initiative. Through this initiative the EU can work to strengthen our global partnerships on a platform of shared values and with the objective of promoting European priorities in digital, climate, transport and health policy. It is welcome that the Commission is now approaching its international partnerships with a strategic mindset.

I particularly welcome the facts of the focus on supporting climate mitigation in low— and middle—income countries. I attended COP 27 late last year, and the topic of climate mitigation and loss and damage was high on the agenda. The Commission’s intention to invest in clean energy and green technology in developing countries can also provide us in the EU with the opportunity to diversify our energy supply chains and move away from fossil fuel imports.

Another point I would like to emphasise is the promotion of connectivity with the ASEAN countries. As a member of the ASEAN Delegation, I understand the potential EU—ASEAN partnerships provide. Asia is home to the world’s largest populations and fastest—growing economies. Deepening relations with this bloc will strengthen economic resilience, grow competitiveness and diversify our supply chains.

 
  
MPphoto
 

  René Repasi (S&D). – Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Plenarwoche hat eine Erzählung: Am Montag feierten wir hier den 30. Geburtstag unseres europäischen Binnenmarktes, am Mittwoch hatten wir hier eine Debatte zur globalen Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union und zu unserer Antwort, unserer Reaktion auf den amerikanischen Inflation Reduction Act. Heute diskutieren wir über die Initiative „Global Gateway“.

Was ist die Erzählung? Was hält das zusammen? Der Binnenmarkt, meine Damen und Herren, ist ein politisches Friedensprojekt, das Menschen zusammenbringt, indem es Barrieren zwischen den Staaten im Wirtschaftsraum abbaut. Unsere globale Wettbewerbsfähigkeit als Reaktion auf den Inflation Reduction Act ist nicht zu erreichen durch eine Renationalisierung der Wirtschaftspolitik, nicht zu erreichen durch einen Beihilfenwettbewerb, der nur zu einem survival of the fittest in unserem Binnenmarkt führt.

Die Initiative „Global Gateway“ ist das Verständnis europäischer Wirtschaftspolitik im Außenverhältnis auf der Grundlage von Kooperation und Wertebindung. Damit, und nur so, wird die Initiative „Global Gateway“ zu einem Gegenentwurf zur chinesischen Seidenstraßeninitiative. Es ist nicht zu erreichen durch blindes Copy-and-paste dessen, was die Chinesen dort machen.

Unser Ansatz ist derjenige, dass wir unsere Partner ertüchtigen und nicht in Abhängigkeit bringen sollen. Was bedeutet das? Ja, Investitionen in kritische Infrastruktur. Aber nein, dadurch Abhängigkeiten zu erzeugen und uns in Schuldenfallen zu bringen. In der Delegation der Europäischen Union für die Beziehungen zu China haben wir erst jüngst festgestellt, mit welcher Rücksichtslosigkeit China in unseren Kommunen investiert und sie in Abhängigkeiten bringt. Das ist genau das, was wir damit nicht erreichen wollen, selbst wenn wir hier in den Wettbewerb mit China treten wollen.

Ja zu Investitionen in die Nachhaltigkeit. Nein zu Partnerschaftsabkommen, die knebeln. Ja zu einem Systemwettbewerb, aber dieser Systemwettbewerb heißt nicht „Bei uns kriegt man mehr Geld raus“. Dieser Systemwettbewerb heißt „Wir unterstützen euch, damit ihr auf Augenhöhe kommt und gerade nicht in Abhängigkeiten kommt, sondern euch selbstständig wertegebunden ertüchtigen könnt“.

 
  
MPphoto
 

  Bart Groothuis (Renew). – Mr President, as much as anyone might criticise the EU’s Global Gateway, the strategy and the concept are just brilliant. I mean, sustainable, trusted connections that bring free trade prosperity to all, and delivering all of that to the benefit of the EU’s geopolitical goals. Well done!

Sure, there has been heavy, heavy criticism from the European Court of Auditors, which has to be taken extremely seriously, and Parliament will continue to do so and scrutinise the plans from the Commission. But all of that, all of the criticism, all of the cynicism, also today, will immediately dissolve, Commissioner, when the EU delivers, when the EU will become world champion in execution.

It’s not about more strategy, it’s not about new wine in new wine skins. It’s about execution. Execution is the strategy. Show procreative power, show executive power and deliver projects, and show us in practice how rare earth materials strategy is hand—in—hand executed with the Development Goals.

 
  
MPphoto
 

  Malte Gallée (Verts/ALE). – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kommissarin! Wir rasen schnurstracks in eine Klimakrise, und dies zum einen zu einem sehr großen Teil von uns verursacht und zum anderen auch schon wirklich spürbar – und spürbar vor allem im Globalen Süden.

Genau deswegen ist es unsere Pflicht, dass wir vor allem im Globalen Süden Unterstützung leisten, dass sie sich dort nicht in die gleiche fossile Abhängigkeit manövrieren, wie wir das getan haben. Genau da sind die 300 Milliarden Euro, die mit Global Gateway angedacht sind, natürlich eine Riesenchance, das zu erreichen.

Wir müssen aber auch garantieren, dass dieses Geld nicht zu Menschenrechtsverletzungen im Globalen Süden führt, weil Infrastrukturprojekte, die neigen leider sehr oft genau dazu. Gibt es Beschwerdemechanismen, gibt es Kompensationsmechanismen in genau diesen Projekten? Da gibt es momentan noch nicht wirklich eine Antwort drauf.

Vor allem müssen wir aber dafür sorgen, dass wir in den Ländern eine Industrialisierung voranbringen und sie nicht immer nur zu Rohstofflieferanten degradieren. Das müssen wir gemeinsam mit der Zivilgesellschaft vor Ort erreichen, zum Beispiel, indem wir in eine Batterieproduktion in Uganda investieren.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, dovolte, abych také učinil několik poznámek k tomuto mimořádně důležitému tématu. Projekt Global Gateway považuji za mimořádně důležitý, a to nejen proto, že jím realizujeme nebo chceme realizovat naši mezinárodní solidaritu s chudšími zeměmi, ale hlavně tam vnímám onen geopolitický význam.

Chce-li Evropská unie do budoucna být globálním hráčem, potřebuje takovéto projekty. To je zkrátka realita a my jsme zde v jasné konkurenci s např. již mnohokrát zmiňovanou Čínou, která již mnoho let – více než deset let – velmi bezohledně investuje v jednotlivých regionech světa, a tím posiluje svůj geopolitický význam. Musíme být v tomto jasně silným globálním hráčem, který nabídne inteligentní investice v různých částech světa. Musíme vědět, kde investujeme, proč investujeme.

Jak už také bylo řečeno, naše investice nemají vést k tomu, že partner bude na nás závislý. Nemají vést k posílení vlivu a ekonomické závislosti, ale k budování partnerství. To je rozdíl mezi námi a autoritativními režimy, jako je Čína. A to je také rozdíl v našem programu a programech, které realizuje například Čína. Musíme ale přidat. Je třeba říci, kolegové, že po roce se projekt příliš nerozvíjí a zatím jsme například čínským konkurentům tak trochu k smíchu.

Prosím tedy Komisi, aby udělala maximum pro to, aby se tyto projekty již konkrétně spustily. Abychom nabídli nesložité, administrativou nezatížené projekty a abychom byli schopni opravdu těch 300 miliard EUR rychle a efektivně investovat. I tak si musíme přiznat, byť ta částka vypadá jako mimořádně veliká, že z hlediska globálních světových problémů až tak veliká není. Experti spočítali, že jenom pro Afriku by bylo třeba 150 miliard EUR ročně. Pokračujme v tom, prosím, je to mimořádně důležité.

 
  
MPphoto
 

  Katalin Cseh (Renew). – Mr President, if there is one word to describe the moment we live in, I would go with ‘polycrisis’, because we need to fight simultaneous challenges like climate change, the pandemic, the war and democratic backsliding. What these crises have in common is that they require investment to reduce emissions, to build resilience for pandemics, to create access to education, not only in Europe, but globally.

Although China started its global investment drive long before we did, it also draws criticism, and for a reason. Problems of corruption, disregard for human rights and the environment are just obviously glaring, and the Global Gateway Initiative has been, I believe, a strong response to this polycrisis and also a clear alternative. One year after its launch, we can say that our spending has become more coherent and more strategic. Yes, there is space for improvement, and its volume needs to be increased drastically.

The EU jargon of unlocking and leveraging funds for me very often only refers to repackaging existing money, and that is a problem. We see a shocking investment gap where lower income countries fall behind. It is in Europe’s own interest to counter that and offer support, to be there. So, this is our job now.

 
  
MPphoto
 

  Max Orville (Renew). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, l’initiative Global Gateway est une avancée capitale pour le rayonnement de l’Union européenne face à nos concurrents la Chine et la Russie. 300 milliards d’euros d’investissements annoncés pour l’environnement, l’éducation, la santé, l’accès à l’eau, le numérique; c’est la solution espérée et nécessaire pour renforcer nos liens avec nos partenaires. Cependant, Madame la Commissaire, les réalisations tardent. Depuis 2021, les annonces de milliards d’euros ont suscité des espoirs fantastiques, la promesse de développements harmonieux, de diminution de la pauvreté. Seulement, les annonces ne sont plus suffisantes, il nous faut agir.

L’accumulation des aléas climatiques, sécheresses, pertes de récoltes et cyclones sont devenus trop fréquents pour renvoyer l’action. Le déblocage des fonds pour le financement de l’éducation et de la mobilité, des élèves comme des enseignants, est tout autant essentiel qu’urgent. Certes, le déploiement de ces fonds a été lancé lors du dernier sommet UE-Afrique en février dernier, mais après les intentions, place à l’action immédiate, avec des programmes précis, des appels d’offres réguliers, des échéances évaluables et donc des réalisations effectives.

Madame la Commissaire, je vous le demande solennellement et avec beaucoup d’espoir, engagez ces fonds afin que la parole de l’Union européenne soit écoutée et respectée.

 
  
MPphoto
 

  Karin Karlsbro (Renew). – Herr talman! Kommissionär! Europa är en stark aktör i världen, men det finns orosmoln. De demokratiska värderingar EU står för hotas och undergrävs av auktoritära regimer. Det multilaterala samarbetet, eller enkelt uttryckt global grannsamverkan med gemensamma regler, är i kris sedan Ryssland gav sig på Ukraina. Jobb och företag, hela vår konkurrenskraft, utmanas av ett expansivt och aggressivt Kina. Ett Kina som just nu hotar grannen Taiwan militärt.

I det läget är det helt rätt att EU skapar partnerskap i Syd, för att inte länder som är i stort behov av utländskt kapital för utveckling och grön omställning ska vara utlämnade till att vända sig till Kina – diktaturen Kina. Kinas expansiva politik sker med strategisk medvetenhet och precision och handlar inte bara om business. Det vet vi, det ser vi och det måste vi hantera innan det är för sent.

Därför är fler samarbeten och avtal kring handel, investeringar, klimat, forskning och digitalisering viktiga. Det är bra för Europa och det är bra för våra partner runtom i världen.

(Talaren godtog att svara på ett inlägg (”blått kort”))

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Rzońca (ECR), wystąpienie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Bardzo dziękuję, że Pani zgodziła się na to, że mogę zadać pytanie. Jak rozumiem, jest Pani ze Szwecji i reprezentuje Pani ten kraj tutaj w Parlamencie Europejskim. Teraz mamy prezydencję szwedzką w Unii Europejskiej. Wczoraj praktycznie podczas debaty o wspólnym rynku był tutaj lament, wielki lament w Parlamencie Europejskim, bo Ameryka robi rzeczy niedobre. Dziś słyszymy, że Chiny są wielkim przeciwnikiem i dewastują gospodarkę świata. Jak Pani myśli, co prezydencja szwedzka może zrobić? Czy nie lepiej w tej materii, o której mówimy dzisiaj, czy nie lepiej dogadać się z Ameryką i trochę z Chinami, żeby poprawić te relacje i wspólnie naprawiać świat? Co zrobi prezydencja szwedzka według Pani?

 
  
MPphoto
 

  Karin Karlsbro (Renew), svar (“blått kort”). – Europa är en stark aktör i världen och den starkaste kraften för demokrati och mänskliga rättigheter. Vår styrka bygger på öppenhet, samarbete, handel och att vi vill samarbeta med alla länder i världen. Det innebär emellertid inte att vi är tysta och blundar för och accepterar diktaturer som bryter mot mänskliga rättigheter och hotar sina grannar.

De partnerskap som vi har med andra demokratier är vår styrka och måste utvecklas, men vi kan inte bortse från Kina. Vi kan inte bortse från länder som fortfarande är diktaturer, och tyvärr också i vissa fall har gått i helt fel riktning.

Det är det som den strategi som vi i dag talar om här måste hantera. Det är därför också så viktigt, vilket det svenska ordförandeskapet sade och den svenska regeringen framförde, att vi värnar om våra demokratiska värderingar och rättsstatens principer inom EU. För när vi är starka internt inom Europa, då blir vi också en stark aktör i världen.

 
  
 

(Catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Mick Wallace (The Left). – Mr President, this geostrategic investment initiative in development ironically misses the mark of the development mandate in many ways, in terms of sustainability goals, human rights and more. It is neoliberal, in the sense that it is based on the assumption that it will mobilise or leverage resources from private investors who are effectively the dominant stakeholders.

Effectively tackling poverty and having a positive impact on development of recipient countries is not a likely outcome with this one—sided, risk—managed approach. International development is not a product of commercial competition. EU foreign policy shouldn’t be rooted in a geopolitical competition and bid for influence over Africa with China. Your obsession with China borders on lunacy.

So ultimately, we see neocolonialism and neoliberal interests served by the Global Gateway initiative.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Lexmann (PPE). – Mr President, from Africa to the Western Balkans we see the costs and corrosive impact of Chinese investments. They undermine securities, countries, finances, human rights and the rule of law.

I welcome the recent EFSD+ opinion to release over EUR 6 billion to support 40 investment programmes. Yet this is nowhere near sufficient. Between 2014 and 2018, the PRC gave out more than USD 400 billion in foreign loans alone.

Colleagues, the democratic world is facing serious security threats from this totalitarian regime, and we need to act accordingly. First, we must move faster to deliver the necessary investments and ensure that our deeds are matched with efficient strategic communication.

Second, we must intensify our coordination with democratic allies, including the US – which is a response to the debate before.

To conclude, generating sufficient investment for infrastructure programmes is as much a question of defending our values as well as strengthening our interests and security globally.

 
  
MPphoto
 

  Barry Andrews (Renew). – Mr President, I just want to make one point. Many of the speakers this morning have characterised this initiative as a foreign policy instrument, but it is based on the use of funds that are intended for development policy. And I think that’s the big misunderstanding here.

This is based on EFSD+ and the use of NDICI Global Europe funding, over which there are very clear regulatory controls, supervisory controls and oversight by the European Parliament. It has characteristics of a foreign policy instrument, but it is funded from development policy and we have to be very careful to make sure that it continues to pursue the objectives of development policy.

 
  
MPphoto
 

  Clare Daly (The Left). – Mr President, the Global Gateway is, we’re told, Europe’s new flagship strategy to support infrastructures around the world and improve connectivity.

But, of course, as colleagues have so eloquently revealed, it is actually to woo away African and global South countries from so—called Chinese and Russian influence, not because we’re the good guys and they need us, but because the Chinese are getting more value and economic benefit out of it than we are.

So we want our slice of the action – and, frankly, it’s pathetic! As a rival to the Chinese Belt and Road Initiative, it’s a joke! 300 billion in investments, basically rounded up by some private sector crowd—funding. The European Court of Auditors has slated it, a Eurodad report has said it’s totally reliant on the private sector, with a total lack of transparency and not open to any scrutiny here because it’s not rooted in legislation.

We should be guided on international cooperation to deal with poverty reduction, fighting inequality and climate change rather than this geopolitical nonsense.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, Member of the Commission. – Mr President, dear Members, this was a very interesting debate. It was a pleasure for me to listen to the points you made. I think it is also a very useful discussion. Of course, I will take your comments and convey them to Commissioner Urpilainen as it’s her file. But nevertheless I want to comment on some of the things which were said here.

I understood that many of you are worried about the ability of the project to deliver on the SDGs, and especially the eradication of poverty. But indeed, I think if the Global Gateway will build infrastructure, which is essential for the development of economies, if it will create jobs, then of course if we look, for example, at many projects which are aimed at building up sustainable agriculture and food chains like the one on agricultural value chains in Africa, I think all these are proof of the fact that Global Gateway supports all the SDGs, and this is its main focus.

Many have raised the issue of having or not clear priorities. The Global Gateway was launched in 2021. Of course, results take time, but with the flagships for 2023 I think you will find this will show significant progress. The Commission proposal for flagship projects for 2023 will be sent to the Council in the following days and then will arrive to you in the European Parliament.

This brings us to the political steer of projects, because once those projects sent to the Council and Parliament, then you will be able to contribute with your knowledge and to steer the Commission proposal for flagships for 2023, and this is going to happen rather soon.

I would like also to highlight and emphasise some of the points that were made. I need to underline that the need for stronger cooperation and collaboration between all relevant European actors is absolutely essential. Since 2020, when the COVID crisis first catalysed a steep change in the Team Europe approach, we have made good progress in bringing core European players together for greater synergy and impact, and the European Parliament is an important part of that and we need to maintain – as was asked here today – a constructive dialogue, and we need to continue this positive trend in 2023.

A business advisory group is being established as we speak. Civil society dialogue is ongoing through the Policy Forum for Development, we organise the European Development Days focused on global gateways and we intend to organise a similar event in 2023.

Second, we must continue to reach out, listen to and engage with the private sector as they are a key engine for Global Gateway’s ultimate success. It was asked here, and we discussed about leveraging the fund or else we won’t have enough for all the needs and the impact we intend to have.

Third, we need to continue to communicate the message tirelessly to our partner countries that Global Gateway offers high quality, sustainable investment that will support their own plans and objectives for recovery and sustainable growth following the crisis of recent years. So we look forward to working together with the European Parliament on all these issues in order for Global Gateway to deliver positive change across the world.

Dear President, dear Members, thank you once again for your interest and cooperation on this very important issue.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

I am sorry to say to those young people in the gallery who have just arrived that the sitting is now suspended. We will come back at noon for the votes.

(The sitting was suspended at 11.36)

 
  
  

VORSITZ: EVELYN REGNER
Vizepräsidentin

 
Last updated: 22 March 2023Legal notice - Privacy policy