Γνωμοδότηση - CULT_AD(2006)371743Γνωμοδότηση
CULT_AD(2006)371743

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών
σχετικά με την πρόταση για την ανανέωση της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού
(COM(2006)0036 – C6–0318/2005 – 2004/2099(ACI))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ruth Hieronymi

21.3.2006

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: