Stanovisko - CULT_AD(2006)371743Stanovisko
CULT_AD(2006)371743

STANOVISKO
Výboru pre kultúru a vzdelávanie
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu na obnovenie medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu
(KOM(2006)0036 – C6–0318/2005 – 2004/2099(ACI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ruth Hieronymi

21.3.2006

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: