MNENJE
Odbora za kulturo in izobraževanje
za Odbor za proračun
o predlogu obnove Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka
(KOM(2006)0036 – C6–0318/2005 – 2004/2099(ACI))
Pripravljavka mnenja: Ruth Hieronymi

21.3.2006

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: