Становище - CULT_AD(2010)442916Становище
CULT_AD(2010)442916

СТАНОВИЩЕ
на комисията по култура и образование
на вниманието на комисията по бюджети
относно позицията на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета - Раздел III - Комисия
(2010/2001(BUD))
Докладчик по становище: Morten Løkkegaard

6.9.2010

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: