Γνωμοδότηση - CULT_AD(2010)442916Γνωμοδότηση
CULT_AD(2010)442916

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών
σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού του 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο - Όλα τα τμήματα
(2010/2001(BUD))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Morten Løkkegaard

6.9.2010

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: