Nuomonė - CULT_AD(2010)442916Nuomonė
CULT_AD(2010)442916

NUOMONĖ
Kultūros ir švietimo komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Parlamento pozicijos dėl 2011 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. Visi skirsniai
(2010/2001(BUD))
Nuomonės referentas: Morten Løkkegaard

6.9.2010

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: