Atzinums - CULT_AD(2010)442916Atzinums
CULT_AD(2010)442916

ATZINUMS
Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja
Budžeta komitejai
par Parlamenta nostāju attiecībā uz Padomes grozīto 2011. gada budžeta projektu — visas iedaļas
(2010/2001(BUD))
Atzinumu sagatavoja: Morten Løkkegaard

6.9.2010

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: