Γνωμοδότηση - CULT_AD(2012)473865Γνωμοδότηση
CULT_AD(2012)473865

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
σχετικά με την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο
(2011/2179(INI))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Malika Benarab-Attou

2.3.2012

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: