Nuomonė - CULT_AD(2012)473865Nuomonė
CULT_AD(2012)473865

NUOMONĖ
Kultūros ir švietimo komiteto
pateikta Regioninės plėtros komitetui
dėl ES makroregioninių strategijų raidos: dabartinė praktika ir ateities perspektyvos, ypač Viduržemio jūros regione
(2011/2179(INI))
Nuomonės referentė: Malika Benarab-Attou

2.3.2012

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: