Yttrande - CULT_AD(2012)473865Yttrande
CULT_AD(2012)473865

YTTRANDE
från utskottet för kultur och utbildning
till utskottet för regional utveckling
över utvecklingen av EU:s makroregionala strategier: erfarenheter och framtidsutsikter, framför allt för Medelhavsområdet
(2011/2179(INI))
Föredragande: Malika Benarab-Attou

2.3.2012

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: