Stanovisko - CULT_AD(2013)513263Stanovisko
CULT_AD(2013)513263

  STANOVISKO
  Výboru pre kultúru a vzdelávanie
  pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových stránok orgánov verejného sektora
  (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD))
  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Zoltán Bagó

  17.10.2013

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: