Γνωμοδότηση - CULT_AD(2018)620999Γνωμοδότηση
CULT_AD(2018)620999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ
(2018/2054(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Θεόδωρος Ζαγοράκης

25.6.2018

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: