Становище - CULT_AD(2020)644884Становище
CULT_AD(2020)644884

СТАНОВИЩЕ
на комисията по култура и образование
на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския институт за иновации и технологии (преработен текст)
(COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Докладчик по становище: Кристиян Елер

9.6.2020

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: