Atzinums - CULT_AD(2020)644884Atzinums
CULT_AD(2020)644884

ATZINUMS
Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija)
(COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Christian Ehler

9.6.2020

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: