OPINIA
Komisji Kultury i Edukacji
dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)
(COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Christian Ehler

9.6.2020

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: