AVIZ
al Comisiei pentru cultură și educație
destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)
(COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Raportor pentru aviz: Christian Ehler

9.6.2020

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: