Stanovisko - CULT_AD(2020)644884Stanovisko
CULT_AD(2020)644884

STANOVISKO
Výboru pre kultúru a vzdelávanie
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (prepracované znenie)
(COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Christian Ehler

9.6.2020

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: