Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

22.11.2016
CULT_AM(2016)594138
Σχέδιο έκθεσης
Silvia Costa
(PE589.315v01-00)
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ
(2015/2328(INI))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1091kWORD 129k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου