PDF 169kWORD 1090k

 

Комисия по култура и образование

 

CULT(2017)1122_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 22 ноември 2017 г., 9.00–11.30 ч. и 11.30–12.30 ч. (заседание на координаторите) и 15.00–18.15 ч. и 18.15–18.30 ч.

Четвъртък, 23 ноември 2017 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: Алтиеро Спинели (1G-3)

22 ноември 2017 г., 9.00–11.30 ч.

1.              Приемане на дневния ред

2.              Одобрение на протоколите от заседанията:

·           10 октомври 2017 г.              PV – PE612.096v01-00

·           19 октомври 2017 г.              PV – PE612.213v01-00

3.              Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***

4.              Създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.)

CULT/8/10558

***I              2017/0163(COD)              COM(2017)0385 – C8-0236/2017

 

Докладчик:

Силвия Коста (S&D)

 

Водеща:

CULT

 

 

Подпомагащи:

BUDG –

Решение: без становище

 

 

·           Приемане на проекта на доклад

·           Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

5.              Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки

CULT/8/09432

              2017/2039(INI)             

 

Докладчик по становище:

Момчил Неков (S&D)

PA – PE610.824v01-00
AM – PE612.387v01-00

Водеща:

EMPL –

Романа Томц (PPE)

PR – PE606.092v01-00
AM – PE610.728v01-00

 

·           Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

6.              Европейски корпус за солидарност

CULT/8/10032

***I              2017/0102(COD)              COM(2017)0262 – C8-0162/2017

 

Докладчик:

Хелга Трюпел (Verts/ALE)

PR – PE610.547v01-00
AM – PE613.297v01-00
AM – PE613.296v01-00

Водеща:

CULT*

 

 

Подпомагащи:

BUDG –

Тимо Вьолкен (S&D)

PA – PE610.649v01-00

 

EMPL* –

Брандо Бенифей (S&D)

PA – PE612.191v01-00

 

ENVI* –

Елеонора Форенца (GUE/NGL)

PA – PE608.053v01-00
AM – PE610.662v01-00

 

REGI –

Кшищоф Хетман (PPE)

PA – PE608.135v01-00
AM – PE610.669v01-00

 

AGRI –

Чеслав Адам Шекерски (PPE)

AM – PE612.084v01-00

 

LIBE –

Решение: без становище

 

 

·           Разглеждане на измененията

7.              Представяне на лауреатите на младежката награда „Карл Велики“

8.              Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз

CULT/8/11140

              2017/2209(INI)             

 

Докладчик по становище:

Курцио Малтезе (GUE/NGL)

PA – PE612.242v01-00

Водеща:

LIBE* –

Барбара Спинели (GUE/NGL)

 

 

·           Разглеждане на проекта на становище

22 ноември 2017 г., 11.30–12.30 ч. (при закрити врати)

9.              Заседание на координаторите

22 ноември 2017 г., 15.00–18.15 ч.

10.              Публично изслушване на тема: „Научна и академична култура за противопоставяне на радикализма и фалшивите новини“

11.              Доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежтаразмяна на мнения

22 ноември 2017 г., 18.15–18.30 ч. (при закрити врати)

12.              Информация относно тристранната среща за „Европас“

23 ноември 2017 г., 9.00–12.30 ч.

13.              Структуриран диалог с комисар Наврачич

14.              Размяна на мнения относно сътрудничеството между ЕС и Африка в областта на образованието, културата и политическото участие на младежта

15.              Разни въпроси

16.              Следващи заседания

·           4 декември 2017 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

Правна информация - Политика за поверителност