PDF 166kWORD 1021k

 

Kultuuri- ja hariduskomisjon

 

CULT(2017)1122_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 22. november 2017 kell 9.00–11.30 ja 11.30–12.30 (koordinaatorite koosolek) ja 15.00–18.15 ja 18.15–18.30

Neljapäev, 23. november 2017 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (1G-3)

22. november 2017 kell 9.00–11.30

1.              Päevakorra kinnitamine

2.              Koosolekute protokollide kinnitamine

·           10. oktoober 2017              PV – PE612.096v01-00

·           19. oktoober 2017              PV – PE612.213v01-00

3.              Juhataja teadaanded

*** Elektrooniline hääletus ***

4.              Programmi „Loov Euroopa“ (2014–2020) loomine

CULT/8/10558

***I              2017/0163(COD)              COM(2017)0385 – C8-0236/2017

 

Raportöör:

Silvia Costa (S&D)

 

Vastutav:

CULT

 

 

Arvamused:

BUDG  –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

·           Raporti projekti vastuvõtmine

·           Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

5.              Noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides

CULT/8/09432

              2017/2039(INI)             

 

Arvamuse koostaja:

Momchil Nekov (S&D)

PA – PE610.824v01-00
AM – PE612.387v01-00

Vastutav:

EMPL  –

Romana Tomc (PPE)

PR – PE606.092v01-00
AM – PE610.728v01-00

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

6.              Euroopa solidaarsuskorpus

CULT/8/10032

***I              2017/0102(COD)              COM(2017)0262 – C8-0162/2017

 

Raportöör:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PR – PE610.547v01-00
AM – PE613.297v01-00
AM – PE613.296v01-00

Vastutav:

CULT*

 

 

Arvamused:

BUDG  –

Tiemo Wölken (S&D)

PA – PE610.649v01-00

 

EMPL*  –

Brando Benifei (S&D)

PA – PE612.191v01-00

 

ENVI*  –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

PA – PE608.053v01-00
AM – PE610.662v01-00

 

REGI  –

Krzysztof Hetman (PPE)

PA – PE608.135v01-00
AM – PE610.669v01-00

 

AGRI  –

Czesław Adam Siekierski (PPE)

AM – PE612.084v01-00

 

LIBE  –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

·           Muudatusettepanekute läbivaatamine

7.              Karl Suure noorteauhinna võitjate tutvustamine

8.              Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus

CULT/8/11140

              2017/2209(INI)             

 

Arvamuse koostaja:

Curzio Maltese (GUE/NGL)

PA – PE612.242v01-00

Vastutav:

LIBE*  –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

 

 

·           Arvamuse projekti läbivaatamine

22. november 2017 kell 11.30–12.30 (kinnine koosolek)

9.              Koordinaatorite koosolek

22. november 2017 kell 15.00–18.15

10.              Avalik kuulamine teemal „Teaduslik ja akadeemiline kultuur radikalismi ja võltsuudiste vastu võitlemiseks“

11.              ELi noortestrateegiat käsitleva raporti rakendamine – arvamuste vahetus

22. november 2017 kell 18.15–18.30 (kinnine koosolek)

12.              Tagasiside Europassi käsitlevate kolmepoolsete läbirääkimiste kohta

23. november 2017 kell 9.00–12.30

13.              Struktureeritud dialoog Euroopa Komisjoni voliniku Tibor Navracsicsiga

14.              Arvamuste vahetus ELi ja Aafrika koostöö kohta hariduse, kultuuri ja noorte poliitikas osalemise valdkonnas

15.              Muud küsimused

16.              Järgmised koosolekud

·           4. detsember 2017 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika