PDF 176kWORD 290k

 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

 

CULT(2017)1122_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 22. novembra 2017 od 9.00 do 11.30 h a od 11.30 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)  a od 15.00 do 18.15 h a od 18.15 do 18.30 h

štvrtok 23. novembra 2017 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-3)

22. novembra 2017 od 9.00 do 11.30 h

1.              Prijatie programu schôdze

2.              Schválenie zápisníc zo schôdzí

·           10. októbra 2017              PV – PE612.096v01-00

·           19. októbra 2017              PV – PE612.213v01-00

3.              Oznámenia predsedníctva

*** Elektronické hlasovanie ***

4.              Ustanovenie programu Kreatívna Európa (2014 až 2020)

CULT/8/10558

***I              2017/0163(COD)              COM(2017)0385 – C8-0236/2017

 

Spravodajkyňa:

Silvia Costa (S&D)

 

Gestorský výbor:

CULT

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

·           prijatie návrhu správy

·           Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

5.              Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch

CULT/8/09432

              2017/2039(INI)             

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Momchil Nekov (S&D)

PA – PE610.824v01-00
AM – PE612.387v01-00

Gestorský výbor:

EMPL  –

Romana Tomc (PPE)

PR – PE606.092v01-00
AM – PE610.728v01-00

 

·           prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***

6.              Európsky zbor solidarity

CULT/8/10032

***I              2017/0102(COD)              COM(2017)0262 – C8-0162/2017

 

Spravodajkyňa:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PR – PE610.547v01-00
AM – PE613.297v01-00
AM – PE613.296v01-00

Gestorský výbor:

CULT*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG  –

Tiemo Wölken (S&D)

PA – PE610.649v01-00

 

EMPL*  –

Brando Benifei (S&D)

PA – PE612.191v01-00

 

ENVI*  –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

PA – PE608.053v01-00
AM – PE610.662v01-00

 

REGI  –

Krzysztof Hetman (PPE)

PA – PE608.135v01-00
AM – PE610.669v01-00

 

AGRI  –

Czesław Adam Siekierski (PPE)

AM – PE612.084v01-00

 

LIBE  –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

·           preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

7.              Predstavenie víťazov ceny Karola Veľkého pre mládež

8.              Sloboda a pluralita médií v Európskej únii

CULT/8/11140

              2017/2209(INI)             

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Curzio Maltese (GUE/NGL)

PA – PE612.242v01-00

Gestorský výbor:

LIBE*  –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

 

 

·           preskúmanie návrhu stanoviska

22. novembra 2017 od 11.30 do 12.30 h  (za zatvorenými dverami)

9.              Schôdza koordinátorov

22. novembra 2017 od 15.00 do 18.15 h

10.              Verejné vypočutie na tému Vedecká a akademická kultúra v boji proti radikalizmu a falošným správam

11.              Správa o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež – výmena názorov

22. novembra 2017 od 18.15 do 18.30 h  (za zatvorenými dverami)

12.              Spätná väzba k trialógu na tému Europass

23. novembra 2017 od 9.00 do 12.30 h

13.              Štruktúrovaný dialóg s komisárom Navracsicsom

14.              Výmena názorov o spolupráci medzi EÚ a Afrikou v oblasti vzdelávania, kultúry a politickej účasti mladých ľudí

15.              Rôzne otázky

16.              Nasledujúce schôdze

·           4. decembra 2017 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia